Prof. dr Nada Perisic-Janjic – Corresponding Member (1942-2013)

Prof. dr Nada Perisic-Janjic – Corresponding Member (1942-2013)

2009

u 2009. godini je držala nastavu iz predmeta Neorganska hemija (dodiplomske studije), Odabrana poglavlja Opšte i neorganske hemije, Tečna hromatografija, i Korelaciona analiza u hemiji (doktorske studije) na Prirodno-matematičkom fakultetu i Opšta hemija i Neorganska hemija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Rukovodila je istraživanjima na projektu „Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla”, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Organizacija posete prof. dr Romana Kaliszana VANU i Univerzitetu od 13-16. 12. 2009. U organizaciji VANU održano je uspešno predavanje. Prodiskutovane su mogućnosti naučne saradnje i postignut zadovoljavajući dogovor. Pored toga dogovoreno je da se razmotre mogućnosti uspostavljanja saradnje izmedju VANU i Ogranka Poljske akademije nauka u Gdansku.

Objavila je i saopštila radove:

 • Đaković-Sekulić, T., Perišić-Janjić, N., Đurendić, E.: Retention data from reverse-phase high-performance thin-layer chromatography in characterization of some bis-salicylic acid derivatives, Biomedical Chromatography, 2009, 23/8, str. 881- 887, ISSN 0269-3879.
 • Đaković-Sekulić, T., Sarbu, C., Perišić-Janjić, N., Lozanov-Crvenković, Z.: Quantitative Structure–Retention Study of some 2,4 dioksotetrahydro-1,3–thiazole derivatives using Partial Least Squares method, Turkish Journal of Chemistry, 2009, 33/ 1, str. 149- 157, ISSN 1300-0527.
 • Dimova V., Perišić-Janjić, N.: QSAR study by 1,2,4-triazoles using several physicochemical descriptors , MACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, 2009, 28/1, str. 79- 89, ISSN 1857-5552.
 • Đaković-Sekulić, T., Lozanov-Crvenković, Z., Perišić-Janjić, N.: Multivariate statistical analysis characterization of newly synthesized compounds, 14th general meeting of European Women in Mathematics, Novi Sad: PMF, Novi Sad, 25-29 Avgust, 2009.
 • Bozickovic, N.,  Perisic-Janjic, N.,  Stojanovic, S.,  Penov-Gasi K.: Application of RPHPTLC Retenrion Parameters of Newly Synthesized Androstene Derivatives in QSAR Studies, World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2009, Istanbul, Turkey: 3-9 September 2009, str. 173.

2008

U 2008. izvodila je redovnu nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu iz predmeta Hemija (za studente molekularne biologije), Hemija novih materijala (za studente hemije), Odabrana poglavlja opšte i neorganske hemije (master i doktorske studije), Kiselinsko-bazne ravnoteže i određivanje ravnotežnih konstanti (master i doktorske studije), a na Medicinskom fakultetu iz predmeta Opšta i neorganska hemija (za studente farmacije).
Rukovodila je projektom finansiranim od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije pod nazivom „Ispitivanje sinteze, strukture i aktivnosti prirodnih i sintetizovanih organskih jedinjenja“.

Objavila je udžbenik:

 • Perišić-Janjić, N., Đaković-Sekulić, T., Gadžurić, S. (2008). Opšta hemija. Novo prerađeno izdanje. Novi Sad: PMF, 2008. p. 270.

Objavila je radove:

 • Đaković-Sekulić, T., Smolinski, A., Perišić-Janjić, N. Janicka, M. (2008). Chemometric Characterization of (chromatographic) Lipophilicity Parameters of Newly Synthesized s Triazine Derivatives. J. Chemometrics. 22/3-4: 195-202. (DOI: 10.1002/cem.1111).
 • Đaković-Sekulić, T., Perišić-Janjić, N., Đurendić, E.: Retention Data from Reverse Phase High Performance Thin-layer Chromatography in Characterization of Some bis-Salicylic Acid Derivatives. Biomedical Chromatogrraphy (prihvaćeno za štampu).

Saopštenja:

 • Perišić-Janjić, N., Podunavac-Kuzmanović, S., Vaštag, Đ. (2008). RP-TLC Study of QSRR and QSAR for Some Benzimidazole Derivatives. Treći naučno-stručni skup “InterRegioSci 2008”, Novi Sad, 15. april 2008. Knjiga izvoda saopštenja, 49.
 • Perišić-Janjić, N., Đaković-Sekulić, T., Lozanov-Crvenković, Z. (2008). Hemometrijska karakterizacija (hromatografskih) parametara lipofilnosti. Treći naučno-stručni skup “InterRegioSci 2008”, Novi Sad, 15. april 2008. Knjiga izvoda saopštenja, 50.
 • Đaković-Sekulić, T., Perišić-Janjić, N., Đurendić, E. (2008). RP HPTLC Investigation of some Salicylic Acid Derivatives. 3rd International Symposium for High-Performance Thin Layer Chromatography, Helsinki, Finska, 11-13. jun 2008.
 • Perišić-Janjić, N., Đaković-Sekulić, T., Penov–Gaši, K., Sakač, M. (2008). Investigation of the Lipophilicity of Newly Synthesized Derivatives of Seco-androstene using RP-HPTLC. Biological activity. 3rd International Symposium for High-Performance Thin Layer Chromatography, Helsinki, Finska, 11-13. jun 2008.
 • Perišić-Janjić, N., Lozanov-Crvenković, Z., Đaković-Sekulić, T. (2008). StatisticalAnalysis in Phisico-chemical Characterization of Newly Synthesized Compounds.12. srpski matematički kongres, Novi Sad, Srbija, 28. avgust – 2. septembar 2008. Knjiga apstrakata, p. 27.