Work of the Presidency

IZVEŠTAJ O RADU PREDSEDNIŠTVA VANU U 2007. GODINI

Tokom 2007. godine održano je 18 sastanaka Predsedništva na kojima je razmatrano ukupno 170 tačaka dnevnog reda iz nadležnosti Predsedništva, odnosno vođenja rada VANU i njenih članova.

a) Aktivnosti, odluke, dokumenta

Na početku 2007. Predsedništvo je razmatralo i Skupštini predložilo Izveštaj o radu Predsedništva VANU u 2006, Izveštaj o radu Skupštine VANU u 2006, Izveštaj o finansijskom poslovanju VANU u 2006, potom Finansijski plan za 2007. i Plan aktivnosti VANU u 2007. (pristupna predavanja i besede, predavanja i koncerti u VANU) Razmatrani su, takođe, i zaostali poslovi iz prethodne godine.
Organizovane su sednice Predsedništva, Skupštine, te Odeljenja VANU. Pripremana je dokumentacija, formulisane su odluke, zaključci i programi.
Predlagan je dnevni red sednica Predsedništva i Skupštine VANU, pripremani materijali i vođeni zapisnici.
Predsedništvo je razmatralo razne inicijative i dopise, te je odlučivalo,između ostalog, i o:

  • stavu VANU povodom Javnog poziva za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2006, koji je objavio Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova ;
  • stavu VANU povodom poziva Zavoda za kulturu Vojvodine za dodelu nagrade Iskra kulture ;
  • zahtevima za službeno putovanje u inostranstvo članova VANU ;
  • zahtevima i odlukama u vezi sa izdavačkom delatnošću VANU.

Pored navedenog, Predsedništvo VANU razmatralo je predlog za podršku za očuvanje
Ledinačkog jezera, projekta izgradnje Srbalbanopolis-Albanosrbopolis, suorganizaciju međunarodne konferencije „Integralno upravljanje i planiranje vodoprivrednih sistema“.
Posebno značajne bile su aktivnosti Predsedništva u vezi sa:

  • formiranjem Odbora Fonda Bogumil Hrabak za publikovanje doktorskih disertacija,
  • organizacijom naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Panonija-Balkan-Sredozemlje“ povodom 80 godina života i 60 godina rada akademika Bogumila Hrabaka,
  • izradom i usvajanjem Pravilnika o radu Odbora Fonda Bogumil Hrabak za publikovanje doktorskih disertacija,
  • izradom i usvajanjem Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja,
  • situacijom u kojoj se VANU nalazi. Od marta do decembra Predsedništvo je na svakom sastanku upoznavano sa situacijom u vezi sa nalazom finansijskog inspektora prilikom kontrole finansijskog poslovanja VANU u 2005. i 2006 godini, kao i sa odgovorima na primedbe. Predsedništvo je davalo smernice za postupanje, prema kojima su postupali ovlašćeni predstavnici VANU i
  • novim zakonskim propisima, tako da je napravljen i usvojen Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti. Imenovana je Komisija VANU za javne nabavke male vrednosti, pa je prihvaćen i predlog Plana javnih nabavki koji je načinila računovodstvena agencija.

Objavljen je javni poziv za publikovanje doktorskih disertacija sredstvima fondacije Hrabak, te je prvi put od osnivanja Fonda tim sredstvima štampana doktorska disertacije prof. dr Janka Ramača „Rusini u Južnoj Ugarskoj (1745-1918).
Kroz višekratno angažovanje više članova VANU, krajem decembra 2007, Muzej Vojvodine ustupio je VANU na korišćenje još jednu prostoriju. Dogovorena je, takođe, mogućnost korišćenja biblioteke i Kino sale Muzeja Vojvodine za potrebe VANU. Time će uslovi za rad, pre svega Predsedništva i Skupštine VANU, biti znatno komforniji u 2008. godini.

b) Naučni rad

Najznačajniji projekti na kojima rade članovi VANU su projekti međunarodne i regionalne saradnje od interesa za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine koje finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Zato su sa posebnom pažnjom razmatrani Izveštaji o rezultatima rada na projektima i Finansijski izveštaji tih projekata, te davana mišljenja na prijave i finansijske planove projekata za nastavak sufinansiranja tih projekata.
Značajnim angažovanjem predsednika i članova uređivačkog odbora Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu odobrio je sredstva za početak rada VANU na projektu Enciklopedija Vojvodine, što je zahtevan i odgovoran zadatak.
VANU je u 2007. imala značajno razumevanje i finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, koji je odobrio 800.000,00 dinara za izdavačku delatnost.

c) Naučni skupovi

Predsedništvo je koordiniralo aktivnosti u vezi sa pripremama i izvođenjem tri naučna skupa koje je VANU organizovala ili im je bila suorganizator.

d) Izdavačka delatnost

VANU je u 2007. godini imala značajno razumevanje i finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, koji je odobrio 800.000,00 dinara za izdavačku delatnost.
Predsedništvo je imalo uvid u rad Izdavačkog i Uređivačkog odbora VANU pa je davalo sugestije za njihov rad. Tokom 2007. kao izdanje VANU objavljeno je osam publikacija (monografije, katalozi za samostalne izložbe i zbornici radova sa naučnih skupova).

e) Predavanja

Predsedništvo je učestvovalo u organizaciji devet naučnih i stručnih predavanja (pristupna predavanja novoizabranih članova VANU i stručna predavanja gostiju iz inostranstva).

f) Međunarodna saradnja

Prilikom posete predstavnika Dukljanske akademije nauka i umetnosti (predsednik akademik Božidar Šekularac i potpredsednik akademik Božidar Nikolić) u Novom Sadu juna meseca potpisan je ugovor o saradnji dve akademije.
Izuzetnim angažovanjem generalnog sekretara M. Tešića, krajem 2007, potpisan je ugovor o saradnji VANU i Austrijske akademije nauka, koji je ne samo znak uvažavanja VANU nego, pre svega, šansa za značajno unapređenje naučne delatnosti VANU.
Pod nadzorom Predsedništva pripremane su i realizovane posete kolega iz Slovačke akademije nauka Katarine i Petera Ženjuh i potpredsednika Slovačke akademije nauka, Dušana Kovača, koje su realizovane u okviru ugovora o saradnji VANU i Slovačke akademije nauka.
Odlukom Predsedništva predstavnik VANU na godišnjoj konferenciji Austrijske akademije nauka, maja meseca u Beču, bio je generalni sekretar prof. dr Miloš Tešić.
Na predlog Predsedništva na Twenth International Seminar Democracy and Human Rights in Multiethnic Societies u Konjicu (BiH) jula meseca, kao predstavnik VANU učestvovao je predsednik VANU akademik Julijan Tamaš.
Značajnu saradnju sa partnerima iz inostranstva u okviru realizacije zajedničkih projekata i nastupa na međunarodnim naučnim skupovima ostvario je veći broj članova VANU.
Potencijalne mogućnosti u međunarodnoj saradnji, kao veoma značajnom delu aktivnosti VANU, zbog nedovoljnih sredstava u protekloj, ali i prethodnim godinama, nisu došle do punog izražaja.

g) Koncerti

VANU je u 2007. godini organizovala dva koncerta studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada.

h) Posebne aktivnosti

Članovi VANU su od svojih sredstava sakupili i uručili prilog za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Deski (Mađarska).