2006

U 2006. godini VANU je organizovala dva i bila saorganizator tri naučna skupa, šest predavanja i tri koncerta.

Organizacija naučnih skupova

  • 23. januara održan je naučni skup sa međunarodnim učešćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji.

Uvodnu reč održao je predsednik Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, akademik Julijan Tamaš. Skupa je imao tri tematske celine:

Pravni aspekti tranzicije

Uvodnu reč održao je prof. dr József Szalma. Predavanja su održali prof. dr Tamás Prugberger (Ingatlan – nyilvántartás és tulajdonbiztonság a magyar jogban) i prof. dr József Szalma (Zemljišne knjige u Srbiji i Vojvodini).

Višejezičnost i multikulturalizam

Uvodnu reč je održao prof. dr Lajos Göncz. Predavanja su održali prof. dr Miklós Kontra (A Human Rights Approach to Minority Language Rights), prof. dr Lajos Göncz (Novija istraživanja pedagoško – psiholoških aspekata dvojezičnosti u Vojvodini), doc. dr Jasmina Kodžopeljić (Prošireno jezičko iskustvo i metajezički razvoj) i prof. dr Mirjana Franceško (Psihološka razrada koncepta evropskog identiteta).

Nauka i kultura u zemljama u tranziciji

Uvodnu reč održao je akad. Julijan Tamaš. Predavanja su održali akad. Julijan Tamaš (Ekonomski aspekti finansiranja društvenih nauka i umetnosti u zemljama u tranziciji, sa posebnim osvrtom na stanje u manjinskim zajednicama) i mr Uglješa Belić (Naučni život u zemljama u tranziciji – od marginalizacije i potrošnje do razvojnog činioca).

  • 12. septembra održan je skup VANU na putu ka evropskim integracijama.

Za goste iz inostranstva predsednik Skupštine AP Vojvodine mr Bojan Kostreš priredio je prijem. Od stranih gostiju, ovom prijemu prisustvovali su predsednik Austrijske akademije nauka prof. dr Herbert Mang,, potpredsednik Mađarske akademije nauka prof. dr József Hámori, potpredsednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine prof. dr Muhamed Filipović, potpredsednik Slovačke akademije nauka prof. dr Ján Slezák, predsednik ogranka Rumunske akademije nauka u Temišvaru prof. dr Zeno Simon i istraživač u ogranku Rumunske akademije  nauka u Temišvaru dr Cosmin Sălăşan,  kao izaslanik generalnog sekretara Rumunske akademije nauka prof. dr  Pauna Iona Otimana. U pozdravnim govorima i na prijemu kod predsednika Kostreša visoki predstavnici akademija nauka iz susednih zemalja ukazali su na značaj ponovnog osnivanja VANU i njen očekivani doprinos unapređenju nauke i tehnološkog tazvoja u regionu.  Naglasili su želju za saradnjom sa VANU bližim upoznavanjem članova i naučnoistraživačkih projekata (veb sajt VANU www.vanu.org.yu).

Akademik Julijan Tamaš, predsednik VANU je govorio o dve godine rada VANU u novim uslovima a sekretari odeljenja prof. dr J. Salma i prof. dr M. Miloradov govorili su o rezultatima rada na projektima VANU iz oblasti društvenih, prirodnih i tehničkih nauka. Prof. dr Herbert Mang, predsednik Austrijske akademije nauka, održao je predavanje Značaj i načini ostvarenja međunarodne saradnje za rad akademije nauka. Potpredsednik Mađarske akademije nauka prof. dr József Hámori, održao je predavanje Aktivnosti i zadaci akademije nauka u periodu približavanja zemlje Evropskoj Uniji.

Na svečanoj sednici dodeljene su „Nagrade članova VANU“ i saopšteno koji su pojedinci i institucije dobili zahvalnice VANU. Na skupu je bilo oko 120 učesnika.

Kao prateća manifestacija, održana je promocija knjige dr Džemala Sokolovića sa Univerziteta u Bergenu „Nacija protiv naroda“. Govorili su dr Džemal Sokolović – sociolog, dr Boško Kovačević – sociolog, Subotica, dr Jovan Komšić – politikolog, Novi Sad, Ivan Čolović – urednik edicije XX vek, etnolog, Beograd i dr Gojko Mišković – NVO Otvoreni licej, Sombor.

Obeležena je 70. godišnjica Omladinskog kulturno-privrednog pokreta (OMPOK-a). Predavanja su održali prof. dr Ljubivoje Cerović (Omladinski kulturno-privredni pokret (OMPOK)), Bogoljub Savin (Odnos OMPOK-a i Ujedinjene omladine srpske) i prof. dr Miroslav Ilić (Omladina i tradicija). Organizovane su posete Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Spomen zbirci Pavla Beljanskog i Petrovaradinskoj tvrđavi.

Saorganizacija naučnih skupova

  • Od 25. do 27. maja održan je skup The Joint Workshop on the Geothermal and Biomass Energy Sources for Countries Along the Danube.

Skup je organizovan u saradnji sa Donauhochschule u Ulmu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Skup je bio komplement istraživačkih aktivnosti u okviru projekta VANU „Razvoj pravnih i tehničkih propisa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa“ koji se finansira sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Skup su pozdravili prodekan za nauku Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Vladimir Katić, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Dragan Surdučki i direktor Pokrajinskog centra za energetsku efikasnost prof. dr Dušan Gvozdenac.

  • Od 21. do 23. septembra je održana međunarodni naučni skup Energija – izvor postojanja.

Naučni skup je organizovan u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom „Kosmos i filozofija“ i Asocijacijom filosofa Jugoistočne Evrope. Učesnike su pozdravili Nenad Čanak (počasni predsednik Konferencije), akad. Evangelos Moucopulos (predsednik Internacionalne asocijacije „Kosmos i filozofija“), prof. dr Ivan Kalčev (predsednik Asocijacije filosofa Jugoistočne Evrope) i akad. Julijan Tamaš (predsednik VANU). Rad se odvijao u tri sekcije: Energija kao fenomen, Energija u kosmičkom prostoru i Energija i čovek. Na skupu je učestvovalo gotovo 40 istraživača iz Srbije, Rusije, Bugarske, Grčke, Makednije, Francuske, SAD, Pakistana i Gane. Objavljen je Zbornik sa 19 apstrakata, na 23 strane.

  • Od 29. do 30. septembra održan je Četvrti srpsko – mađarski zajednički simpozijum o inteligentnim sistemima (SISY 2006) u Subotici, saorganizacija VANU (prof. dr Endre Pap, dopisni član).

Tradicionalni, četvrti srpsko-mađarski zajednički simpozijum o inteligentnim sistemima (4th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, SISY 2006), Subotica, organizovan je u saradnji sa Budimpeštanskim politehničkim univerzitetom, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj, Višom tehničkom školom u Subotici, Departmanom za matematiku i informatiku Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Ministarstvom nauke i zaštite životne sredine, Mađarske fazi asocijacije, IEEE Neural Networks Chapters (Mađarska), IEEE Joint Chapter of IES and RAS (Mađarska), grada Subotice. Glavni predsedavajući iz Srbije bio je akademik Endre Pap, a iz Mađarske  prof. dr Janos Fodor, prorektor na Politehničkom univerzitetu u Budimpešti.

Glavni cilj ovog tradicionalnog simpozijuma bio je da okupi istraživače iz Mađarske i Srbije i omogući širenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: fazi sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inteligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotronici: CAD/CAM/CAE sistemima.

Na konferenciji je učestvovalo 80 istraživača, osim iz Srbije i Mađarske i iz Francuske, Češke i Rumunije, sa ukupno 53 saopštenja. Održana su tri plenarna predavanja: akademik M. Vukobratović (SANU), prof. dr E. Pap (VANU) i prof. dr D. Radojević („Mihajlo Pupin“, Beograd). Izdat je recenziran zbornik radova na engleskom jeziku sa 53 rada (563 strana). Detaljne informacije o konferenciji su na veb sajtu: http://www.bmf.hu/conferences/sisy2006.

Predavanja

16. marta održana je prezentacija sadržaja i rezultata istraživanja u okviru projekta Duhovni resursi Vojvodine. Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

18. maja održana je prezentacija sadržaja i rezultata istraživanja u projektu Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena. Rukovodilac projekta je prof. dr Endre Pap, dopisni član.

Dr Marina Blagojević je 5. juna održala predavanje Proizvodnja znanja na poluperiferiji – rodna perspektiva.

Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, 15. novembra održala je predavanje Kultura – koliko hoćeš iz ciklusa Umetnost – koliko hoćeš.

Zvonimir Santrač, akademski slikar i vajar, 26. oktobra je održao predavanje Umetnost – iskustvo prirode.

29. novembra je održana prezentacija sadržaja i rezultata istraživanja u okviru projekta Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama Vojvodine. Rukovodilac projekta prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

Koncerti

Studenti solo pevanja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. dr Vere Kovač – Vitkai održali su koncert 11. maja.

Katalin Klem, violončelo, održala je 23. juna koncert uz klavirsku saradnju mr Eleonore Mali.

7. decembra svečano su uručene zahvalnice VANU. U muzičkom programu učestvovao je Robert Lakatoš, violina, uz klavirsku saradnju Zarife Alizade.