2007

  • Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji. Novi Sad, p. 173 (ISBN 978-86-85889-06-6),
  • Godišnjak VANU 2006. Novi Sad, p. 69 (ISSN 0352-1354),
  • Halugin : Skulpture (Katalog za samostalnu izložbu mr Save Halugina, dopisnog člana VANU). Novi Sad, p. 58 (ISBN 978-86-85889-08-0),
  • Nadežda Radović: Vojvodina – snovi i konflikti, knjiga intervjua objavljenih u listu Danas. Novi Sad, p. 222 (ISBN 978-86-85889-12-7),
  • Katalog za samostalnu izložbu prof. dr Bogomila Karlavarisa, dopisnog člana VANU. Novi Sad, p. 54 (ISBN 978-86-85889-10-3),
  • Zbornik radova sa simpozijuma sa međunarodnim učešćem Panonija – Balkan – Sredozemlje – povodom 80 godina života i 60 godina rada akademika Bogumila Hrabaka. Novi Sad, p. 363 (ISBN 978-86-85889-09-7),
  • Janko Ramač: уснаци у Южней Угорскей: (1745-1918). Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 525 (ISBN 978-86-85889-13-4) i
  • Bogomil Karlavaris: Fenomen dečijeg crteža. Novi Sad, p. 53 (ISBN 978-86-489-0618-2)