2010

  • Od 10. do 11. septembra 2010. u Subotici je održan 8. Međunarodni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici, SISY 2010 (8th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics).

Ovaj tradicionalni skup organizovala je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Višom tehničkom školom iz Subotice, Departmanom za matematiku i informatiku Univerziteta u Novom Sadu, Ministarstvom za nauku Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj, Mađarskom fazi asocijacijom, IEEE Neural Networks Chapters (Mađarska), IEEE Joint Chapter of IES and RAS (Mađarska) i gradom Suboticom. Glavni predsedavajući iz Srbije bio je  akademik Endre Pap, a iz Mađarske prof. dr Janos Fodor, prorektor budimpeštanskog Obuda univerziteta.

Glavni cilj ovog tradicionalnog  simpozijuma koji se održava svake godine bio je da okupi istraživače raznih profila (inžinjere, matematičare, informatičare, ekonomiste, lekare), pre svega iz Mađarske i Srbije, a na njemu su učestvovali sa radovima i istraživači  iz Belgije, Češke, Nemačke, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Rumunije, Kanade, Japana, Portugalije, Italije, Velike Britanije, SAD, Turske, Irana. Simpozijum   je omogućio dalje proširenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlučivanja, fazi sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inteligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotronici: CAD/CAM/CAE sistemima, te primenama u industriji, ekonomiji, obrazovanju, medicini, saobraćaju.

Na konferenciji je učestvovalo više od 130 istraživača sa ukupno 120 saopštenja. Održana su četiri plenarna predavanja. Prvo je bilo posvećeno matematičkim istraživanjima prof. dr Bernarda de Baetsa (u saradnji sa dr Jan Baetensom) sa Univerziteta u Genfu (Belgija), posvećeno ćelijskim automatima. Drugo plenarno predavanje je održao prof. dr Radko Mesiar sa Univerziteta u Bratislavi (Slovačka), počasni član VANU, o klasifikaciji operatora agregacije. Treće plenarno predavanje održao je prof. dr Jožef Kelemen sa Silezian univerziteta (Češka) i Univerziteta za menadžment u Bratislavi, o ugradnji znanja u informacione sisteme. Četvrto plenarno predavanje bilo je posvećeno zajedničkim istraživanjima akademika Endre Papa, prof. dr Zore Konjović i mr Đorđa Obradovića sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, koja su vezana za konstrukciju matematičkog modela objedinjavanja nepreciznih podataka sa primenama u tumačenju satelitskih snimaka, snimaka u medicini, prepoznavanju lica.

Objavljen je recenziran zbornik radova na engleskom jeziku u okviru vodeće svetske organizacije IEEE. Uz svesrdnu pomoć grada Subotice i rektora Obuda univerziteta iz Budimpešte,  prof. dr Imre Rudaša, simpozijum je doprineo kako  razmeni novih naučnih dostignuća, tako i budućoj saradnji i zajedničkom nastupu u evropskim projektima. Detaljne informacije o konferenciji mogu se naći na adresi http://conf.uni-obuda.hu/sisy2010/

  • Od 22. do 25. septembra 2010. u Novom Sadu održana je XIV Međunarodna Eko-konferencija, VI Zdravstveno bezbedna hrana.

Organizator je bio Ekološki pokret grada Novog Sada, a VANU je bila jedan od saorganizatora. Radovi saopšteni na skupu bavili su se različitim činiocima u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, kao što su klima, zemljište, voda, đubrenje, genetski resursi i zaštita bilja, kao i ekonomskim i pravnim aspektima i razvijanjem softvera za ekološko modelovanje u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane. Predsednik Naučnog odbora Konferencije bio je akademik Rudolf Kastori, a akademik Endre Pap je bio jedan od potpredsednika Počasnog odbora.