prof. dr. Jovan Komšić – dopisni član

2016 – 2017

Prof. Komšić je radio u zvanju redovnog profesora na predmetima Sociologije, Političkog sistema EU i Istorije Evrope na Ekonomskom fakultetu u Subotici kao i na Departmanu za međunarodnu i evropsku ekonomiju i biznis u Novom Sadu. Radio je i kao profesor Političkog sistema Evropske unije i Evropskih regionalnih politika na interdisciplinarnim, master evropskim studijama (CAESAR) Univerziteta u Novom Sadu. U okviru naučnog rada istraživao po projektu Ekonomskog fakulteta u Subotici i rezultate svog istraživanja objavio je u 3 poglavlja u monografijama.

Objavljena poglavlja u monografijama:

 • Komšić, J., Demokratska tranzicija i identiteti, u: Sonja Biserko (ur.), Potka srpskog identiteta – antizapadnjaštvo, rusofilstvo, tradicionalizam… (Ogledi 17). Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2016, 11-53.
 • Komšić, J., Da li varvari dolaze sa juga ili se promaljaju u nama samima? – identiteti Evrope u senci izbegličke krize i mogući socijaldemokratski odgovori, u: Slaviša Orlović (ur.), Socijalna demokratija u Evropi i koncept „dobrog društva“. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert, Centar za demokratiju, Fakultet političkih nauka, 2016, 125-136.
 • Komšić, J., Jesmo li svedoci poraza „nacionalnog preporoda“ i homogene nacionalne države? – izazovi teorijske analize interaktivnog dejstva tranzicionog identitetskog inženjeringa i (polu)demokratije u Srbiji, u: Goran Bašić, Mirjana Rašević (ur.), „Ukalupljivanje“ ili prekoračenje granica – društvene nauke u savremenom dobu. Beograd: Institut društvenih nauka, 2017, 215-238.

Teme u okviru projekta:

Projekat „Strategija održivog razvoja 2013-2017“ Ekonomskog fakulteta u Subotici. Teme:

 • Komšić, J., Regionalističke strategije i održivi razvoj – Srbija u svetlu evropskih iskustava (2016)
 • Komšić, J., Principi i pretpostavke razvojne harmonizacije kulturoloških različitosti na putu Srbije ka EU (2016)
 • Komšić, J., Održivi razvoj, evropeizacija Srbije i pretpostavke regionalne demokratije, 2017.
 • Komšić, J., Sociološki aspekti interakcije razvoja i kulture, 2017.

2014

Redovni profesor na predmetu Sociologija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad; predavač na interdisciplinarnim master evropskim studijama Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR) za predmete Politički sistem Evropske unije i Evropske regionalne politike. Učestvovao je kao mentor ili član u komisijama za odbranu master radova na Univerzitetu u Novom Sadu. U okviru projekta „Odnos privatizacija u evropskim reformskim zemljama i uticaj na društveno stanje u Srbiji i Vojvodini“, čiji je nosilac Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine, rukovodio je temom „Odnos privatizacije i društvenih institucija prema društvenim naukama, kulturama i umetnosti u Vojvodini i drugim heterogenim regijama u svetu“.

Objavio je radove:

 • Komšić, J. (2014): Vojvođansko pitanje u procesu srpske tranzicije (1988-2013). Beograd: Dan Graf (str. 229).
 • Komšić, J. (2014): The Vojvodinian Question in the Process of Serbian Transition (1988-2013). Beograd: Dan Graf (p. 246).
 • Komšić, J. (2014): Tranzicioni institucionalni inženjering i kapaciteti AP Vojvodine u upravljanju kulturološkim razlikama. U: Aleksandra Đurić Bosnić (ur.), Zatvoreno-otvoreno – društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013. Novi Sad: CINK (str. 59-77).
 • Komšić, J. (2014): Ustav 2006: simuliranje konstitucionalizma u Srbiji i destrukcija pretpostavki multikulturnog građanstva u Vojvodini. U: Milan Podunavac, Biljana Đorđević (ur.), Ustavi u vremenu krize – postjugoslovenska perspektiva. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Udruženje za političke nauke Srbije (str. 345-360).
 • Komšić, J. (2014): Demokratsko upravljanje kulturološkim različitostima – Vojvodina u svetlu evropskih iskustava. U: Jožef Salma (ur.), Strateški pravci razvoja društvenih nauka, kultura i umetnosti Vojvodine do 2020. godine, Novi Sad: VANU (str. 34-56).
 • Komšić, J. (2014): Principi konstitucionalizma i njihovo krivotvorenje u Srbiji – vojvođansko pitanje u svetlu odluka Ustavnog suda Republike Srbije 2013. godine. U: Janko Kubinjec (ur.), Glasnik advokatske komore Vojvodine, septembar – oktobar 2014, br. 9-10. Novi Sad: Advokatska komora Vojvodine (str. 549-572).

2013

Redovni profesor na predmetu Sociologija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad; predavač na interdisciplinarnim master evropskim studijama Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR) za predmete Politički sistem Evropske unije i Evropske regionalne politike. Učestvovao je kao mentor ili član u komisijama za odbranu master radova na Univerzitetu u Novom Sadu.

Objavio je radove:

 • Komšić, J. (2013): Parlament i sistem upravljanja na više nivoa. Evropeizacija parlamentarizma i decentralizacija u Srbiji, u: Slaviša Orlović (ur.), Iskušenja parlamentarizma. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, Centar za demokratiju, Fakultet političkih nauka.
 • Komšić, J. (2013): Autonomism in Vojvodina, u: Hildrun Glass (Ed.), Südosteuropa (2013), No. 61. H. 3, S. 332-362. Regensburg.
 • Komšić, J. (2013): Autonomija i evropske vrednosti, u: Stanko Šušnjar (ur.), Dani stradanja. Dani nadanja. Novi Sad: Udruženje antifašista Novog Sada, Odbor za Vojvodinu Društva za istinu o NOB i Jugoslaviji.
 • Komšić, J. (2013): Vojvodina u svetlu evropskih standarda regionalne autonomije, u: Stanko Šušnjar (ur.), Antifašizam. AVNOJ. Autonomija. Novi Sad: Udruženje antifašista Novog Sada, Pokrajinski odbor Saveza antifašista Srbije.

Saopštio je radove:

 • Komšić, J. (2013): Regije i parlamenti na pragu Evropske unije. Uvodno izlaganje na Stručnoj konferenciji Instituta evropskih regija (IRE) „Regionalne skupštine i parlamenti kao posrednici između građana regija Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Evropske unije“. Vukovar, 18. septembar 2013.

2011

Tokom 2011. godine bio je redovni profesor Sociologije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad; predavač na interdisciplinarnim master evropskim studijama Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR) za predmete Politički sistem Evropske unije i Evropske regionalne politike.
Pristupno predavanje pod naslovom „Demokratsko upravljanje različitostima i novi regionalizam – AP Vojvodina u svetlu evropskih iskustava“ održao je 24. februara 2011.

Saopštenja na naučnim skupovima:

 • Komšić, J.: Civilno društvo kao akter novog dijaloga i pomirenja u regiji. Međunarodna konferencija „Regionalna partnerstva za interkulturalnu saradnju“ (Regional Partnerships for Intercultural Exchange), Mostar (Bosna i Hercegovina), 30. mart – 2. april 2011. Organizator konferencije: Gradska uprava Subotica, Srbija, Asocijacija Agencija lokalne demokracije, Light House Media Centre, Wolverhampton, UK, Centar lokalne demokratije Subotica, Srbija, Agencija lokalne demokratije, Osijek, Hrvatska i Agencija lokalne demokratije, Mostar, BiH.
 • Komšić, J.: Decentralizacija u Srbiji u svetlu evropskih iskustava. Seminar „Pretpostavke evropskih integracija“, u okviru projekta Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Beograd, „Evropske integracije i lokalni razvoj“, Fruška Gora, 9. april 2011. Organizator seminara: Beogradski fond za političku izuzetnost, Beograd, Srbija.
 • Komšić, J.: „Kriza i regionalizam – evropske i srpske paralele. Međunarodna naučna konferencija (Sabor politikologa) „Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije“, Beograd, 27-29. maj 2011. Organizator konferencije: Udruženje za političke nauke Srbije.
 • Komšić, J.: Nacionalni saveti nacionalnih manjina – poboljšanje manjinske politike u Republici Srbiji. Konferencija u okviru projekta Foruma za etničke odnose, Beograd, 7. decembar 2011. Organizator: Forum za etničke odnose, Beograd; OSCE, Mission to Serbia.
 • Komšić, J.: Srbija i Evropska unija posle 9. decembra. Projekat „Demokratski politički forum“, Beograd, 12. decembra 2011. Organizator: Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Stiftung, Beograd.
 • Komšić, J.: prikaz knjige Dragoljuba Mićunovića „Istorija društvenih teorija“ (1 i 2), promocija, Novi Sad, 20. april 2011. Organizator: Vlada Vojvodine, Novi Sad.

Objavio je radove:

 • Komšić, J. (2011): Dve decenije potraga za identitetom – partijski programi u postkomunističkoj Srbiji. U: Partije i izbori u Srbiji – 20 godina (ur. Slaviša Orlović). Beograd: Fakultet političkih nauka : Centar za demokratiju : Friedrich Ebert Stiftung.
 • Komšić, J. (2011): Kriza i regionalizam – evropske i srpske paralele. U: Ustav i demokratija u procesu transformacije (ur. Milan Podunavac). Beograd: Fakultet političkih nauka : Udruženje za političke nauke Srbije.

2010

Jovan Komšić, dopisni član – izabran za dopisnog člana VANU 22. jula 2010. godine.

Redovni profesor Sociologije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad; predavač na interdisciplinarnim master evropskim studijama Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR). Predmeti: Politički sistem EU i Evropske regionalne politike.

 

Objavio je radove:

 • Komšić, J. (2010): The Association of Multiethnic Cities of South Eastern Europe – Philia. U: Managing Multiiethnic Cities in South Eastern Europe, Megan Simpson and Radomir Šovljanski Eds., Budapest: LGI, Open Society Institute, p. 51-71.
 • Komšić, J. (2010): Saveti za međunacionalne odnose i delotvorno učešće manjina u javnom životu u AP Vojvodini. U: Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u mađunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije, Dragutin Babić i Drago Župarić-Iljić Eds., Zagreb: Institut za migracije i narodnosti (IMIN), p. 81-98.
 • Komšić, J. (2010): Paradoksi tranzicione države i demokratije u Srbiji. U: Država i demokratija, Milan Podunavac Ed., Beograd: Službeni glasnik, Fakultet političkih nauka, p. 331-352.

 

Saopštenja na naučnim skupovima:

 • Komšić, J.: Univerzitet u Novom Sadu – faktor razvoja Pokrajine Vojvodine i društva u Srbiji. Scientific IRE-Simposium: The importance of Universities in the Regions 21. septembar 2010, Salcburg (Austrija).
 • Komšić, J.: Koliko smo se sa Statutom APV približili evropskim standardima regionalne autonomije? Dan otvorenih vrata Skupštine AP Vojvodine. 30. oktobar 2010, Novi Sad.
 • Komšić, J.: Saradnjom ka evropskim standardima dobrog upravljanja. Regionalni okrugli sto: Suradnjom gradova ka Europi. 2. decembar 2010, Osijek (Hrvatska).
 • Komšić, J.: Dve decenije potraga za identitetom – partijski programi u postkomunističkoj Srbiji. Okrugli sto: Dvadeset godina partija i izbora. 8. decembar 2010, Beograd.
 • Komšić, J.: Nove inicijative Saveta Evrope, od principa ka instrumentima regionalizacije.  Međunarodni okrugli sto: Evropska iskustva regionalizacije i perspektive decentralizacije Srbije. 15. decembar 2010, Novi Sad.