akademik Ferenc Gaál 1941 – 2011

IN MEMORIAM

F. F. GAÁL
(1941-2011)

Poštovana porodice Gaál, rodbino, prijatelji i poznanici akademika Ferenca Gaála,

u ime Vojvodjanske akademije nauka i umetnosti i u naše lično ime želimo da vam izjavimo saučešće povodom gubitka supruga, oca, dede i prijatelja, našeg dragog Ferike.

Svi smo izgubili izuzetnog čoveka, a ja sam izgubio kolegu i druga sa kojim sam radio više od 40 godina i prešao put od asistenta početnika do akademika.
Na ovom mestu želeo bih da se ukratko podsetimo njegovih biografskih podataka.

Ferenc F. Gaál je rođen 1941. u Adi. Završio je Tehnološki fakultet u Beogradu (1964). Magistrirao je u oblasti analitičke hemije na Prirodno–matematičkom fakultetu u Beogradu 1968, a 1977. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Katalitičke termometrijske titracije˝. Od 1965. asistent je na predmetu Analitička hemija Filozofskog, sada Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a zatim od 1978. docent, 1983. vanredni profesor i od 1990. redovni profesor Prirodno–matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Do odlaska u starosnu penziju (2008) predavao je predmete Osnovi instrumentalne analize, Instrumentalna analiza, Bioanalitička hemija i Praktikum iz instrumentalne analize. Rukovodio je izradom dve doktorske disertacije, deset magistarskih teza, dva specijalistička rada, kao i više od sto diplomskih i studentskih naučnih radova. Bio je pokretač i dugogodišnji organizator jugoslovenskih sastanaka studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem, kao i organizator omladinskih naučnoistraživačkih akcija u Vojvodini. Bavio se istraživačkim radom u oblasti analitičke hemije i objavio oko 150 radova u renomiranim međunarodnim naučnim časopisima. Održao je više predavanja po pozivu u inostranstvu i u svojoj zemlji. Bio je aktivan učesnik brojnih naučnih skupova u zemlji i svetu. U prenošenju naučnih rezultata u praksu takođe je dao zapažene rezultate. Rukovodio je izradom više pokrajinskih, republičkih, saveznih i međunarodnih naučnih projekata. Jedan je od osnivača i u više navrata šef Katedre za analitičku hemiju. Bio je član redakcije J. Serb. Chem. Soc., urednik Serije za hemiju Zbornika radova PMF (Novi Sad) i član izdavačkog saveta časopisa Yugoslav Chemical Papers. Bio je organizator više značajnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Bio je i predsednik Hemijskog društva Vojvodine, sekretar Unije hemijskih društava Jugoslavije, predstavnik SFRJ u Federaciji evropskih hemijskih društava i član Predsedništva Naučnog društva vojvođanskih Mađara i Javnog tela Mađarske akademije nauka. Za izuzetan doprinos u radu i razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta dodeljena mu je povelja. Proglašen je za zaslužnog i počasnog člana Hemijskog društva Vojvodine i Srpskog hemijskog društva, dobitnik je jubilarne medalje Srpskog hemijskog društva i Plakete nauke i informatike AP Vojvodine za nauku. Godine 2010. izabran je za redovnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.

Inače, Ferika je bio čovek pun energije i entuzijazma. Voleo je svoj posao, hemiju i Institut za hemiju koji mu je bio “prva” kuća. Tamo je bio prisutan svakodnevno ne koristeći godišnje odmore. Trudio se da nabavi opremu, hemikalije, literaturu, tj. sve što je potrebno za uspešan rad. Okružen vrednim saradnicima inicirao je i sa uspehom završavao mnoge stručne manifestacije (savetovanja SHD, studentske sastanke, radne istraživačke akcije i dr.) koje su ostale u sećanju brojnih generacija. Mnogo je radio sa mladima i trudio se da zavole hemiju uvodeći ih u naučni rad.

Sa kolegama je imao specifičan otvoren odnos. Ferika i ja smo često imali suprotstavljena mišljenja i vodili polemike, ali smo uvek drugarski nastavljali dalje. U naučnom pogledu bio je strog i kritičan ne samo prema drugima, već i prema sebi. Zahvaljujući takvom stavu uspeo je da stekne svetsku afirmaciju, pa je danas pri samom vrhu liste najcitiranijih naučnika u Vojvodini.

Kao i uvek, i pri našem poslednjem susretu bio je pun energije i novih ideja. Nažalost, njegova prerana i iznenadna smrt je sve prekinula. Njegov odlazak je veliki gubitak za našu i svetsku hemijsku nauku.

Dragi Ferika, hvala Ti za sve i neka Ti je večna SLAVA.

Amfiteatar „M. Pupin“
Prirodno-matematički fakultet,
Novi Sad, 12. 9. 2011.

Tvoji Nada i Vule