Projekti Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka

  • Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima
    Rukovodilac: prof. dr Vukadin Leovac

  • Matematički modeli inteligentnih sistema i njihova primena
    Rukovodilac: akad. Endre Pap

  • Farmakokinetika nanostruktura (Medicinski fakultet, Novi Sad)
    Učesnik iz VANU: akad. Branimir Gudurić