prof. Mihajla Đan

 • Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2023.

BIOGRAFIJA

 • Rođena je u Novom Sadu 15. septembra 1977. godine (dev. Davidović)
 • Diplomirala je 2000. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu – na smeru Biologija.
 • Magistrirala je 2003. godine na smeru Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Polimorfnost mikrosatelita i mtDNK u populacijama zeca (Lepus europaeus Pallas)“, odbranila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu 1981. godine.
 • Kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke 2011. godine bila je na postdoktorskom usavršavanje u Naučnom institutu za ekologiju divljači, Veterinarsko-madicinskog Univerziteta u Beču, Austrija.
 • Redovni je profesor za užu naučnu oblast Genetika na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 2018. godine..
 • e-mail: mihajla.djan@dbe.uns.ac.rs

NASTAVNA DELATNOST

Prof. Mihajla Đan izvodi nastavu na osnovnim, master I doktorskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i to na smeru: Diplomirani biolog, Diplomirani ekolog, Master biolog Master reproduktivna biologija, Doktor nauka –biološke nauke i Doktor nauka – molekularna biologija. Angažovana je u održavanju teorijske nastave na predmetu Biologija sa humanom genetikom, za studente Medicinskog fakulteta smerova medicina i stomatologija na srpskom i engleskom jeziku. Na master studijama smera Master forenzike angažovana je u izvođenju predmeta Forenzička genetika i Animalna forenzička genetika. Na master studijama smera Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka I Novom Sadu angažovana je u izvođenju predmeta Principi genomike.
Mihajla Đan je bila mentor šest doktorskih disertacija: pet na Prirodno-matematičkom fakultetu i jedne na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pored toga, mentor je 12 diplomskih i 41 master rada.
Mihajla Đan je autor udžbenika iz Biologije sa humanom genetikom za studente medicine i stomatologije na engleskom jeziku I koautor udžbenika iz Genetika populacije. Pored toga koautor je i jednog praktikuma iz humane genetike za studente Medicinskog fakulteta.

OBLAST ISTRAŽIVANJA I NAUČNA DELATNOST

Naučna delatnost kandidata je proučavanje varijabilnosti životinjskih i biljnih genoma primenom molekularnih markera, u cilju sagledavanja genetičkog diverziteta i strukture populacija, rasvetljavanju taksonomskih i filogeografskih pitanja, kao i problema iz domena konzervacione genetike. Deo istraživanja usmeren je na analizu polimorfnosti gena i asocijacija genotip-fenotip kompleksnih oboljenja čoveka, i to kardiovaskularnih, endokrinoloških i onkoloških obolenja. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 274 a od toga 82 rada u časopisima sa SCI liste i impakt faktorom.
Mihajla Đan je bila recenzent u 13 međunarodnih časopisa. Glavni je urednik domaćeg naučnog časopisa Balkan Journal of Wildlife Research, koji je pokrenut odlukom Matičnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2014. godine.
Prof. Đaj je bila član naučnog odbora 8 međunarodnih i 2 nacionalne konferencije.

ODABRANE PUBLIKACIJE
Orcid: 0000-0002-2427-0676

 1. Böheim, D., Knauer, F. , Stefanović, M. , … Smith, S. , Suchentrunk, F. . Signals of Pig Ancestry in Wild Boar, Sus scrofa, from Eastern Austria: Current Hybridisation or Incomplete Gene Pool Differentiation and Historical Introgressions? Diversity, 2023, 15(6), 790
 2. Šnjegota, D., Niedziałkowska, M. , Vik Stronen, A. , … Tsingarska, E. , Jędrzejewska, B. The role of the Caucasus, Carpathian, and Dinaric–Balkan regions in preserving wolf genetic diversity, Mammalian BiologyThis link is disabled., 2023, 103(3), pp. 303–315
 3. Nikitović, J., Djan, M. , Ćirović, D. , Antić, M. , Šnjegota, D. The first report on genetic variability and population structure in jackals from Bosnia and Herzegovina, Mammal ResearchThis link is disabled., 2023, 68(2), pp. 243–247
 4. Gorše, I., Djan, M. , Vujić, A. , Zorić, L.Š. Molecular tools for resolving Merodon ruficornis group (Diptera, Syrphidae) taxonomy, Organisms Diversity and Evolution, 2023, 23(1), pp. 151–168.
 5. Vujić, A., Radenković, S. , Barkalov, A. , … Kakar, B. , Andrić, A. Taxonomic revision of the Merodon tarsatus species group (Diptera, Syrphidae), Arthropod Systematics and PhylogenyThis link is disabled., 2023, 81, pp. 201–256.
 6. Plis, K., Niedziałkowska, M. , Borowik, T. , … Dulko, E. , Jędrzejewska, B. Mitochondrial DNA diversity and the population genetic structure of contemporary roe deer (Capreolus capreolus) in Europe, Mammalian BiologyThis link is disabled., 2022, 102(5-6), pp. 1743–1754.
 7. Vujić, A., Radenković, S. , Likov, L. , … Ristić, Z.M. , Barkalov, A.V. Three new species of the Merodon ruficornis group (Diptera: Syrphidae) discovered at the edge of its rang, Zootaxa., 2022, 5182(4), pp. 301–347
 8. Plis, K., Niedziałkowska, M. , Borowik, T. , … Dulko, E. , Jędrzejewska, B. Pan-European phylogeography of the European roe deer, Ecology and Evolution 2022, 12(5), e8931.
 9. Ačanski, J., Vujić, A. , Zorić, L.Š. , … Ristić, Z.M. , Ståhls, G. Merodon chalybeus Subgroup: An Additional Piece of the M. aureus Group (Diptera, Syrphidae) Puzzle, Annales Zoologici Fennici, 2022, 59(1), pp. 79–109
 10. Šnjegota, D., Stronen, A.V. , Boljte, B., … Kusak, J. , Skrbinšek, T. Population genetic structure of wolves in the northwestern Dinaric-Balkan region, Ecology and Evolution, 2021, 11(24), pp. 18492–18504

Mihajla Đan je učesnik 6 međunarodnih projekta, 9 nacionalnih projekata, 2 bilateralna projekta sa Grčkom i Turskom, 4 pokrajinska projekta Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine i 6 projekata finansiranih od strane Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. Bila je učesnik i član menadžment komiteta COST akcija CA18134 i TD 1101, u okviru koje je i osnivač i učesnik Međunarodnog Konzorcijuma za sekvenciranje genoma Lagomorpha – LaGomiCs (Lagomorph Genomics Consortium).
Rukovodilac je jednog dugoročnog naučnog projekta finansiranog od strane Pokrajinskog Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine i bila je rukovodilac jednogodišnja naučno-istraživačka projekta iz oblasti lovstva, finansirana od strane Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

Prof. Đan je član velikog broja naučnih i stručnih asocijacija. Ona je član:
– Srpskog Biološkog Društva,
– Društva Genetičara Srbije (predsednik u 2 mandata)
– Naučnog društva za menadžment divljači (predsednik u 1 mandatu)

Na Prorodno-matematičkom fakultetu i Univerzitetu u Novom Sadu obavlja niz funkcija od kojih su najznačajnija:
– Pomoćnika je direktora Departmana za biologiju i ekologiju PMF u Novom Sadu. (treći mandate)
– Član je Stručnog Veća za medicinske nauke Univerziteta u Novom Sadu (dva mandat)
– Član je Stručnog Veća za prirodno-matematičke nauke Univerziteta u Novom Sadu (prvi mandat)
– Član je Programskog Veća Centra za multidisciplinarne studije forenzike Dr Arčibald Rajs (do
2018)