OBAVEŠTENJE

Članovi Upravnog odbora Fondacije Hrabak i Skupština VANU su na sednici održanoj 9.11.2023. doneli

ODLUKU

da se nijedna od prispelih doktorska disertacija na Konkurs Hrabakove fondacije ne štampa, jer ne zadovoljavaju uslove Pravilnika Hrabakove fondacije.

OBRAZLOŽENJE

Na Konkurs raspisan 20.6.2023. prispele su dve doktorske disertacije, jedna odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadi, a druga na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Uvidom u disertacije ustanovljeno je da ni jedna od disertacija po sadržaju ne ispunjava uslove člana 4 Pravilnika o radu FONDACIJE AKADEMIKA BOGUMILA HRABAKA za publikovanje doktorskih disertacija (zavedenog pod br. 12/2914 od 01.06.2014. godine). (tekst Pravilnika dostupan na sajtu VANU), pa je odlučeno kao u dispozitivu.

NAPOMENA: Pravilnika o radu FONDACIJE AKADEMIKA BOGUMILA HRABAKA za publikovanje
doktorskih disertacija nalazi se na sajtu VANU.

OBAVEŠTENJE

Na sastanku Skupštine VANU održanom 20.10.2023. doneta je odluka da se za redovne članove VANU izaberu sledeći kandidati:

1. Pero Zubac
2. Prof. dr Ilija Ćosić
3. Prof. dr Miroslav Ilić

Za dopisne članove VANU izabrani su:

1. Prof. dr Mihajla Đan
2. Prof. dr Ilija Tanackov
3. Prof. dr Đula Mešter
4. Andraš Urban