IZVEŠTAJ O RADU ČLANOVA VANU U 2022. GODINI

U ovoj godini su članovi VANU ispoljili bogatu aktivnost kako u oblasti nauke i umetnosti, u obrazovanju i stručnom radu.

NASTAVNI RAD

Članovi VANU su uključeni u obrazovni rad na univerzitetima u Srbiji i inostranstvu. Prof. em. Branimir Gudurić, prof. em. Vukadin Leovac, prof. em. Endre Pap, prof. em. Radomir Folic, prof. em. Ilija Cosic i prof. em. Istvan Bikit držali su nastavu na doktorskim studijama i bili su mentori doktorantima na Univerzitetu u Novom Sadu i na Univerzitetu Sigidunum, dok su prof. Agota Vitkai Kucera i prof. Miroslav Ilic radili i na osnovnim i master studijama. Prof. Jozef Salma je angažovan kao nastavnik na doktorskoj školi Pravnog fakulteta Karolji Gaspar Reformatorskog Univerziteta u Budimpešti. Profesori emeritusi Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Singidunum su bili i članovi komisija za odbranu doktorskih teza, dok su redovni profesori, a clanovi VANU, aktivnost ispoljili i u komisijama za odbranu diplomskih i master radova.

NAUCNI I STRUCNI RAD

Članovi VANU su u toku ove godine objavili:

 • 2 monografije (kod renomiranog izdavača Springer i LAP Lambert)
 • 4 poglavlja u monografijama (3 Springer)
 • 20 radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste
 • 10 radova u međunarodnim časopisima

Odrzali:

 • 8 plenarna predavanja na međunarodnim skupovima
 • 15 Saopštenja na međunarodnim skupovima
 • 8 Saopštenja na domaćim skupovima
 • 41 koncerata
 • 4 umetničkih radionica

Ukupna citiranost radova članova VANU premasuje 25.000.

Članovi VANU su učesnici međunarodnih i domaćih projekata. Prof. em. Endre Pap rukovodilac je projekta Fonda za nauku Republike Srbije: ATLAS – Artificial Intelligence Theoretical Foundations for Advanced Spatio – Temporal Modelling of Data and Processes, Grant No.: 6524105; a prof. Rudolf Kastori je rukovodilac projekta: Fiziološki aspekti mineralne ishrane biljaka.

Prof. Agota Vitkai Kucera je jedna od nosilaca projekta pod nazivom Projekat za Novi Sad EPK u klasteru Heroine pod nazivom Ars e femmina realizovanog koncertima Devet Vojvođanki u Kulturna Stanica „Eđšeg“, Novi Sad, 19-20.05.2022., Pisma dalekoj dragoj u Spomen Zbirci Pavla Beljanskog, Novi Sad, 22.05.2022. i Novinari pitaju heroine u Srpskom Narodnom Pozorištu, scena „Pera Dobrinović“, Novi Sad, 07.06.2022.

Prof. R. Folic je obavio tehničku kontrolu Idejnih projekata konstrukcija za nekoliko objekata od značaja za Republiku Srbiju, koji se grade na teritoriji AP Vojvodine. Među njima su zgrade različite namene, Dalekovodi, Silosi i drugi inženjerski objekti.

Prof. Endre Pap je član uređivačkog odbora međunarodnih časopisa: Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, 1998, Soft Computing, od 2015, Tatra Mountains Mathematical Publications, od 1993, Yugoslav journal of operation research, od 1988, The Journal of Nonlinear Science and its Application (TJNSA), od 2008, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, od 2014, Panoeconomicus, od 2006. Prof. Rudolf Kastori je clan Uredništva časopisa Matica srpska Journal of Natural Sciences i Acta Agriculturae Serbica. Livija Cveticanin je glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa Analecta Technica Szegedinensia I član je uređivačkog odbora časopisa Theory of Machines and Mechanisms (časopis sa SCI liste) i časopisa Matica Srpska Journal for Natural Sciences. Prof. Salma Jozef je član redakcionog odbora časopisa Glossa Iuridica i glavni urednik Godišnjaka Naučnog društva Vojvođanskih Mađara. Prof. Ilija Cosic je član redakcionog odbora časopisa Tehnika i International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM).
U ovoj godini je prof. Miloš Tešić je recenzirao knjigu autora N. Nezirovića, Bosnski Šamac, Grafid, str. 460. 2023.

ČLANSTVO U PROGRAMSKIM I NAUČNIM ODBORIMA KAO I U ZIRIJIMA

Članovi VANU učestvovali su u radu većeg broja prigramskih i naucnih odbora kako domacih tako i međunarodnih skupova. Prof. dr Radomir Folic je bio član programskih odbora sledećih skupova: 3rd European Conference on Earthquake Engineering & Seismology, 4 – 9 September 2022, Bucharest, Romania; Savremena građevinska praksa; Deveto Međunarodno naučno-stručno savetovanje: „Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja“, 29. Juni-1. Juli, 2022.; XXII Anniversary International Scientific Conference by Construction and Architecture VSU’2022, 6 – 8 October 2022, Sofia, Bulgaria; 16th ASES Congress, 28 – 30 September 2022, Aranđelovac; 12th International Conference – Assessment of Civil Engineering Structures’ Condition, Maintenance and Rehabilitation, June 29th-July 1st. Vrnjačka Banja, 2022; XXVIII Kongres DIMK i IXV SIGP, Međunarodni simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcije, Divčibare. Tokom 2022. Prof. Ilija Cosic je bio član programskog odbora Međunarodne konferencije DAAAM. Prof. Endre Pap je bio član programskih odbora međunarodnih konferencija: Simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS, Serbia; SINTEZA 2022, International scientific conference of IT and Business Related Research, Belgrade; Linz Seminar on Fuzzy Set Theory 2022; International conference on Fuzzy set theory and applications FSTA 2022, Liptovsky Jan, Slovakia.

Prof. Agota Vitkai Kucera je bila član žirija na Međunarodnom takmičenju vokalnih solista „Mondovizija“, član stručnog žirija za dodelu nagrade „Pataki gyűrű” (Patakijev prste) na završnoj svečanoj večeri Drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici, član stručnog žirija 31. Tini muzičkom festivalu u Temerinu, član stručnog žirija 3. Međunarodnog festivala horova „Melodianum“ u Kikindi i Član žirija 9. Međunarodno takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ u MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad.

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ASOCIJACIJAMA

Članovi VANU su izabrani u članstvo velikog broja domaćih i stranih asocijacija. Prof. Pap je redovni član Evropske akademije (Belgija). Član je Američkog i Austrijskog društva matematike.
Prof. Rudolf Kastori je inostrani član Mađarske akademije nauka i redovni inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka. Prof. Rudolf Kastori je bio je član Izvršnog odbora Matice srpske, sekretar Odelenja za prirodne nauke. Prof. em Radomir Folic, prof. Rudolf Kastori, prof. em Livija Cveticanin I prof. em Ilija Cosic su redovni članovi Inženjerske akademije Srbije. Prof. em Ilija Cosic je predsednik Inženjerske akademije Srbije već u drugom mandatu. Prof. em. Livija Cveticanin je redovni član i Naučnog društva Srbije i Inčenjerske akademije Mađarske.

PRIZNANJA U 2022. GODINE

Rad članova VANU je prepoznat i u svetu i kod nas. Prema Stanfordskoj listi Prof. L. Cveticanin I Prof. Endre Pap su na Stanfordskoj listi najznačajnijih naučnika sveta.

Na listi svetskih naučnika “AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index), prof. em. Endre Pap nalazi se na prvom mestu u prirodnim naukama u Srbiji.

Godine 2022. Livija Cveticanin je izabrana za profesora emerita na Univerzitetu u Novom Sadu kao i na Obuda univerziteeta u Budimpešti. Dobilla je titulu Počasnog profesora na Univerzitetu u Segedinu (Mađarskoj). Odlikovana je ukazom predsednika Mađarske za doprinos u nauci.

Povodom 70 godina postojanja i rada Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija (DIMK) Srbije profesoru Radomiru Folicu dodeljena je Zahvalnica. Društvo za geotehniku Makedonije izabralo je prof.em Radomira Folica za Počasnog člana.

Savez Inženjera i tehničara Srbije dodelio je prof. Iliji Cosicu Zlatnu plaketu za njegov doprinos radu SITS-a.

Inženjerska akademija Srbije je dodelila Zlatnu plaketu IAS prof. em. Radomiru Folicu I prof. em. Liviji Cveticanin kao najviše priznanje za izvanredan doprinos razvoju nauke, tehnike i privrede u Srbiji.

Mađarska akademija nauka dodelila je 2022. Aranj Janoš medalju prof. Rurolfu Kastoriju, a 2023. Nagradu za životno delo Aranj Janos profesorki Liviji Cveticanin.

SPISAK

Monografija

 1. Gavriluţ, Alina and Endre Pap (2022) Regular Non-Additive Multimeasures. Fundaments and Applications. Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 448, Springer Nature. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-11100-6
 2. L. Cveticanin, I. Ninkov, Z. Rajnai, Self-driving Car as a Legalized Cyber-Physical System on Public Roads – Ethic Dilemmas and Legal Challenges, ISBN 978-620-4-95572-8, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022.

Poglavlje u monografiji

 1. L. Cveticanin, I. Ninkov, Sensors in self-driving cars, Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, (Eds. M. Rackov, R. Mitrovic, M. Cavic), Mechanism and Machine Science, Vol.109, Springer, 2022, 595-604.
 2. L. Cveticanin, S. Kraljevic, Mechanical metastructure in structural engineering: a short review, Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, (Eds. M. Rackov, R. Mitrovic, M. Cavic), Mechanism and Machine Science, Vol.109, Springer, 2022, 459-466.
 3. L. Cveticanin, I. Ninkov, D. Cveticanin, Self-driving car: Challenges in vibration, Chapter in Acoustics and Vibrations of Mechanichal Structures (Eds. N. Herisanu and V. Marinca), Springer, Springer Proceedings in Physics 274, 2022, 15-24.
 4. Szalma J., Orvosi mint professzionális (szakmai) polgári jogi felelősség (Lekarska kao stručna građanskopravna odgovornost), in: Elmélet és praktikum – Tanulmánykötet (Teorija i praksa, Zbornik radova, redakcija: Juhász Ágnes), Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Miskolc, 2022, str. 224-273.

Radovi u časopisima izuzetnog međunarodnog značaja (SCI lista):

 1. D. Zhang, R. Mesiar, E. Pap (2023). Choquet Type Integrals for Single-Valued Functions with Respect to Set-Functions and Set-Multifunctions. Information Sciences, 630, pp: 252-270.
 2. D. Zhang, R. Mesiar, E. Pap (2023). Jensen’s inequalities for standard and generalized asymmetric Choquet integrals. Fuzzy Sets and Systems, 457, 119-124.
 3. E. Pap, Z. Konjović, Đ. Obradović, I. Radosavljević (2022). A Unified Air Quality Assessment Framework Based on Linear Fuzzy Space Theory. International Journal on Advances in Intelligent Systems, Volume 15, Number 3 & 4, 130-142.
 4. Perović, S., Todić, V., Pervaz, J., Ćosić, I., Radišić, S.: Hybrid Product Cost Calculation Model as a Decision Support Tool, Tehnički Vjesnik – Technical Gazette, 2022, 351-371.
 5. Bayat, L. Cveticanin, Nonlinear analysis of two-degree of freedom system with nonlinear springs, Mechanical Systems and Signal Processing 171, 108891, 2022, pages 11
 6. Cveticanin, L.; Herisanu, N.; Ninkov, I.; Jovanovic, M. New closed-form solution for quadratic damped and forced nonlinear oscillator with position-dependent mass: Application in grafted skin modeling. Mathematics 10, 2706, 2022.
 7. Horváth, R., Cveticanin, L., Ninkov, I. Prediction of surface roughness in turning applying the model of nonlinear oscillator with complex deflection, Mathematics 10, 3214, 2022, pages 16,
 8. Vujkov, L. Cveticanin, Effect of mass variation on vibration properties of the tooth in drilling
 9. operation, Scientific Reports 12(1): 1691, 8 pages, 2022.
 10. Cveticanin, L., Zukovic, M. Ninkov, I., Mester, G. Nonlinear lightweight metastructure with effective negative stiffness, Acta Mechanica, 233(11), 2022.4311-4325.
 11. Khorshidi, S. Chakouvari, H. Askari, L, Cveticanin, Free vibrations of flexoelectric FGM conical nanoshells with piezoelectric layers: Modeling and analysis, Energies 15, 2973, 2022, pages 17.
 12. Szuchy, P., Cveticanin, L., Biro, I. Multi cantilever-mass mecahnism for vibration suppression, Acta Polytechnica Hungarica 19(7), 2022, 197-212 M23
 13. Radanović, M.M., Vojinović-Ješić, L.S., Jelić, M.G., …Leovac, V.M., Rodić, M.V., Synthesis, Structures, and Photoluminescence of Two Novel Zinc(II) Compounds Containing 2-Acetylpyridine-aminoguanidine, Inorganics, 2022, 10(10), 147
 14. Rodić, M.V., Radanović, M.M., Gazdić, D.V., Leovac, V., …Krüger, B., Vojinović-Ješić, L.S., Reactions of copper(II) bromide with 2,6-diacetylpyridine bis(phenylhydrazone) (L) – Molecular and crystal structures of L and its mixed-valence complex [CuIIL2][CuI2Br4], Journal of the Serbian Chemical Society, 2022, 87(3), pp. 307–320
 15. Rodić, M.V., Miškov-Pajić, V., Leovac, V.M., …Jaćimović, Ž.K., Živković-Radovanović, V., First cobalt complexes with methyl pyruvate semi/thiosemicarbazone – Synthesis, physicochemical and structural characterization, Journal of the Serbian Chemical Society 2020, 85(4), pp. 453–466
 16. Knezevic, J., Mrdja, D., Hansman, J., Bikit, I.,…Velimirovic, D., Kuzmanovic, P., Corrections of HPGe detector efficiency curve due to true coincidence summing by program EFFTRAN and by Monte Carlo simulations, Applied Radiation and Isotopes , 2022, 189, 110421
 17. Knezevic, J., Mrdja, D., Bikit, K., …Velimirovic, D., Bikit, I., Time characterization of cosmic-ray induced events in HPGe detector by Monte Carlo simulations, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment , 2022, 1032, 166624
 18. Nemeš, T., Mrdja, D., Bikit, I., Random coincidence and angular correlation corrections in the sum-peak method using Monte Carlo simulations, Applied Radiation and Isotopest, 2021, 168, 109557
 19. Bikit, K., Knezevic, J., Mrdja, D., …Nikolov, J., Bikit, I., Application of 90Sr for industrial purposes and dose assessment, Radiation Physics and Chemistry, 2021, 179, 109260
 20. Putnik, S.S., Ilić, M.D., Manojlović, M., Development of bariatric/metabolic surgery in Vojvodina, Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvothis , 2022, 150(7-8), pp. 494–497

Radovi u međunarodnom časopisu

 1. Kastori R., Maksimović I, Putnik-Delić M. (2022) Lithium in the environment and its effect of higher plants. Contemporary Agriculture. 71 (3-4) : 226-239.
 2. Kastori, R., Putnik-Delić M, Maksimović I. (2022) Function of nickel in higher plants – A review. Acta Agriculturae Serbica. 27 (53): 89-101.
 3. Szalma J. A francias Code civil kötelmi jogi reformjáról, különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv korelatív vagy konvergens szabályaira (O reformi obligacionog prava francuskog Code civil-a, sa posebnim osvrtom na korelativne ili konvergentne odredbe novog Mađarskog Građanskog zakonika), I. deo, Miskolci Jogi Szemle, XVI, br.1, 2021, 5-17.
 4. Szalma J. A francias Code civil kötelmi jogi reformjáról, különös tekintettel az új magyar Polgári Törvénykönyv korelatív vagy konvergens szabályaira (O reformi obligacionog prava francuskog Code civil-a, sa posebnim osvrtom na korelativne ili konvergentne odredbe novog Mađarskog Građanskog zakonika), II deo, Miskolci Jogi Szemle, XVII, br.1, 2022, 32-50.
 5. Szalma J., Az osztrák öröklési jogról és hatásairól (O austrijskom naslednom pravu i njegovim uticajima), I. deo, Magyar Jog, br. 7-8/2022, str. 415-421,
 6. Szalma J., Az „utódállamok“ öröklési jogáról (O nasledom pravu „zemalja naslednica“, Magyar Jog, br. 9/2022, str. 500-504.
 7. Szalma J., A jogállamiság köz- és magánjogi jellemzőiről (O javnopravnim i privatnopravnim osobina pravne države), Létünk – társadalom, tudomány-kultúra, Novi Sad, br.3-4, 2022 5-44.
 8. Ninkov, I., Cveticanin, L., Protection against domestic violence in the countries of former Yugoslavia, Safety and Security Sciences Review, Vol.4, No.2, 2022, 87-98.
 9. Cveticanin, L., Citizen science – science – industry: A case study in self-driving car, Matica Srpska Journal for Natural Sciences 142(1), 2022, 73-83
 10. Folić, B., Folić, R. Čokić, M.: Primean štapnih modela u analizi i oblikovanju detalja armiranja temelja, Građevinski kalendar 2022, Vol. 54, p. I-X, 1-166, Savez Građevinskih Inženjera Srbije, Belgrade, Serbia, January 2023, str. 82-166.

Plenarno predavanje na međunarodnoj konferenciji:

 1. Endre Pap, Đorđe Obradović, Zora Konjović, Ivan Radosavljević (2022). Linear Fuzzy Space Based Framework for Air Quality Assessment. INTELLI 2022: The Eleventh International Conference on Intelligent Systems and Applications, Venice, Italy, from May 22, 2022 to May 26, 2022, pp: 22-26.
 2. Folić, B., Folić, R.: Vertical interaction of grouped 3×3 piles, Fifth Simposium of the Macedonian Ass. for Geotechnics, Key note lectue, 23 – 25, June, 2022, Ohrid; Proc. Ed. S.Ćorić and J. Papić, pp. 99- 114.
 3. Folić, B., Folić, R. Čokić, M.: Vertical stiffness of piles and redistribution due to interaction for linear change of soil modulus by depth, Plenary lecture, (p. 10); XXII Anniversary International Scientific Conference by Construction and Architecture VSU’2022, 6 – 8 October 2022, Sofia, Bulgaria
 4. Kucera, A.V. Odnos, uticaj i međuzavisnost umetničke i tradicionalne muzike, Međunarodna naučna konferencija Kulture, identiteti, književnosti 2022 – Kultura, umetnost i iskušenja drugosti. KCV „Miloš Crnjanski“, Novi Sad 29.11.2022.
 5. Kucera, A.V. Fizička akcija (pokret) kao partner u vokalnom obrazovanju glumca, III međunarodni naučni skup Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju (ISCAF 2022), Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 23.12.2022.
 6. Kucera, A.V. Solo pesma na jezicima naroda Vojvodine kao kulturni artefakt u funkciji upoznavanja, prepoznavanja, razvoja i širenja kulturne komunikacije, Međunarodnom umjetničko-znanstvenom skupu Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra. Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod, Hrvatska, 11.11.2022.
 7. Kucera, A.V. Ljudski glas – vokalna upotreba, nega i higijena, po Projektu „Unapređenje procesa nastave visokog obrazovanja u digitalnoj eri“, Univerziteta u Novom Sadu, 10.10.2022.
 8. Kucera, A.V. Kulturális áthatások. Az együttélő kultúrák kölcsönhatása, Akadémiai Napok, Európai Protestáns Magyar Egyetem, Subotica, 25.05.2022.

Saopštenja na konferencijama:

 1. Maksimović I, Kastori R, Putnik-Delić M, Momčilović M, Mirosavljević M. (2022) Asccumulation of heavy metals in the grains of different triticum species. Book of abstract 31, Trace metal metabolism in plants, COST Action 19116, 30 August- 2 September, Ankara Turkey.
 2. Putni-Delić M, Maksimović I, Kastori R, Marjanović-Jeromela A, Zeremski T. (2022) Comparasion of the effect of cadmium on white and black mustard. Book of abstract, 40, Trace metal metabolism in plant COST Action 19116, 30 August – 2 September, Ankara Turkey.
 3. Tešić, M, Radosavljević, D., Pandemic, authoritarisam and how to resist it, Democratic tendencies: View from Serbia, 12th Congress Society Humboldt Polonorum , Lodz, June 30 – July 3, 2023.
 4. Jerinić, B. Sremčev, N., Ralević, N., Tasić, N., Mandić, J., Ćosić, I., Demonstrating the A3 technique using a lean production model, 33 DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, str. 541-546, Beč, Austrija, 2022.
 5. Jerinić, B. Sremčev, N., Ćosić, I.: Examining the relationship between Industry 5.0 and lean philosophy, 8 International Symposium on Industrial Engineering, Beograd, str. 134-138, 2022.
 6. Cveticanin, L., Gradjanska nauka – nauka – privreda: Studija slucaja samovozeceg automobila, XXVIII Stup Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu, Kopaonik, 14-17.2.2022, Zbornik radova, 409-412.
 7. Szalma, J. Wirkung des Vertrages nach europäischem und ungarschem Recht, Jahrbuch für Ostrecht, (IOR), Institut für Ostrecht (Redaktion: Dr. Martin Fincke, Passau; Dr. Martin Löhnig, Regensburg, und Dr. Dr. Hc. Herbert Küpper, Regensburg), Verlag C.H. Beck Mümchen, 2022, Band/tom 63 (2022), 226.
 8. Folić, R., Stojkovič, N., Brujić, Z.: Service life and durability of concrete structure – sustainable construction 8th International conference civil engineering – Science and practice, Kolašin, 8-12 March 2022; p. 445-454.
 9. Kurtović-Folić, N., Folić, R.: A contribution to predicting the future of cultural heritage, International conference civil engineering – Science and practice, Kolašin, 8-12 March 2022, p. 647-656.
 10. Brujić, Z., Folić, R., Čokić, M.: Punching shear design according to Second-generation Eurocode 2 (prEN 1992-1-1:2021), Proc. pp. 11. Macedonian Association of Structural Engineers, 19th International Symposium, 27 – 30 April 2022, Ohrid, N. Macedonia
 11. Folić, R., Folić, B., Čokić, M.: Why the majority of countries use Bridge Management Systems?, 12th International Conference – Assessment of Civil Engineering Structures’ Condition, Maintenance and Rehabilitation, 2022, Twelfth Intern. Conf. Assessment, maintenance and rehabilition of structures, Ed. R. Folić, pp. 53 – 64. 29. Jun – 1Jul, 2022, Vrnjačka Banja, Republic of Serbia
 12. Folić, R., Čokić, M.: Vulnerability and robustness analysis of a multi – storey rc building, 3rd European Conference on Earthquake Engineering & Seismology, 4 – 9 September 2022, Bucharest, Romania, Proc. Ed. C. Arion, A. Scupin, M. Alexand. pp. 401 – 410.
 13. Folić, R., Čokić, M., Folić, B.: Robustness analysis of a RC building for a different corner columns removal scenarios, 16th ASES (Društvo građevinskih konstruktera Srbije), Congress, 28 – 30 September 2022, Aranđelovac, Republic of Serbia; Intern. Congress Procedings, pp. 314 – 323
 14. Folić, R., Kurtović-Folić, N., Folić, B.: Integrated design, service life and maintenance of concrete buildings – Sustenability, Zbornik (Proc.), pp. 537 – 547. XXVIII Kongres DIMK i IXV SIGP, Međunarodni simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcije, Divčibare
 15. Kucera, A.V. The impact of diet on elite vocal professionals with special refenrece to stomach acid reflux (GERD – Gastroesophageal Reflux Disease and LPR – Laryngophageal Reflux), 26th International ECO-Conference and 12th ECO-Conference on Safe Food. Session: Nutritional Food Value and Quality Nutrition, Beograd, 22.09.2022.

Umetničke reference prof. Agota Vitkai-Kučere:

 1. 24.01.2022. – Sala SANU, Beograd, koncert „Mikrokosmos Vojvodine“. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević i dr Milan Milojković.
 2. 08.03.2022. – Matica Srpska, Novi Sad, koncert „Mikrokosmos Vojvodine“. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević i dr Milan Milojković.
 3. 15.03.2022. – Pozorištance, Srbobran, koncert „Mikrokosmos Vojvodine“. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević i dr Milan Milojković.
 4. 19.03.2022. – Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koncert „Mikrokosmos Vojvodine“. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević i dr Milan Milojković.
 5. 24.03.2021. – Subotica, svečana sala Muzičke škole; koncert „Mikrokosmos Vojvodine“. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević i dr Milan Milojković.
 6. 09.04.2022. – Bajai Turisztikai Központ, Baja, Mađarska; vokalni solista na „Tavaszköszöntő” koncertu uz pratnju orkestra A Madarasi Harmonikások Alapitvány.
 7. 07.05.2022. – KC „Mladost“, Futog. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 8. 07.05.2022. – KC „Eđšeg“, Novi Sad. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 9. 09.05.2022. – OŠ „Laza Kostić“, Kovilj. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 10. 09.05.2022. – OŠ „Đura Jakšić“, Kać. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 11. 11.05.2022. – OŠ „Marija Trandafil“, Veternik. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 12. 11.05.2022. – KUD „Petefi Šandor“, Budisava. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 13. 15.05.2022. – KC Ruma. Vokalni solista u pratnji Gradskog tamburaškog orkestra „Branko Radičević“ Ruma.
 14. 21.05.2022. – Galerija Matice Srpske, Novi Sad. Uloga prologa u delu Aleksandre Vrebalov „Ksenija i lovac“ uz pratnju novosadskog duvačkog kvinteta.
 15. 27.05.2022. – Akademija umetnosti, Novi Sad. Muzičko-plesno veče studenata Departmana dramskih umetnosti. Autor programa.
 16. 08.06.2022. – KS „Svilara“, Novi Sad. Učešće studenata Departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti Novi Sad u okviru Zmajevih dečijih igara. Autor programa.
 17. 16.07.2022. –Mélykút, Mađarska; celovečernji solistički koncert uz pratnju orkestra A Madarasi Harmonikások Alapitvány.
 18. 17.07.2022. – Tvrđava, Novi Sad. Vokalni solista na promociji filma u režiji Žanka Tomića i Gvozdena Đurića pod nazivom „Liberta“.
 19. 19.08.2022. – Novosadsko pozorište, Novi Sad. Vokalni solista na proslavi posvećenoj Szent István-u uz klavirskog saradnika Davida Klema.
 20. 29.09.2022. – Gradski muzej, Kikinda. Projekat „Srbija nas spaja“ podržan od Republičkog ministarstva za kulturu i informisanje i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 21. 03.10.2022. – Velika sala Hrvatskog doma, Sombor. Somboricafest 2022. Vokalni solista uz pratnju Gradskog tamburaškog orkestra „Branko Radičević“ Ruma pod dirigentskom palicom Smiljane Jančić.
 22. 13.10.2022. – KCV „Miloš Crnjanski“, Novi Sad. Projekat „Muzički mozaik“ podržan od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, od Gradskog sekretarijata za kulturu grada novog Sada i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 23. 23.10.2022. – KC Ruma. Svečanost povodom otvaranja renovirane sale. Vokalni solista uz pratnju uz pratnju Gradskog tamburaškog orkestra „Branko Radičević“ Ruma pod dirigentskom palicom Smiljane Jančić.
 24. 26.10.2022. – Velika sala Skupštine APV, Novi Sad. Vokalni solista na Svečanom obeležavanju 20 godina od osnivanja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmanauz klavirskog saradnika Davida Klema.
 25. 28.10.2022. – Velika sala Skupštine APV, Novi Sad. Vokalni solista na Svečanom otvranju kongresa Udruženja kardiologa Srbije NOVAK 2022 sa međunarodnim učešćem. Klavirski saradnik: Lidija Medić.
 26. 09.11.2022. – KC Ruma. Projekat „Srbija nas spaja“ podržan od Republičkog ministarstva za kulturu i informisanje i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 27. 13.11.2022. – Atrijum Narodnog muzeja, Beograd. Projekat „Srbija nas spaja“ podržan od Republičkog ministarstva za kulturu i informisanje i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 28. 18.11.2022. – Gradski muzej, Vršac. Projekat „Srbija nas spaja“ podržan od Republičkog ministarstva za kulturu i informisanje i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 29. 21.11.2022. – Velika sala Doma kulture „Studentski grad“, Novi Beograd. Projekat „Srbija nas spaja“ podržan od Republičkog ministarstva za kulturu i informisanje i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 30. 22.11.2022. – KS „Eđšeg“, Novi Sad. Projekat „Srbija nas spaja“ podržan od Republičkog ministarstva za kulturu i informisanje i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 31. 26.11.2022. – KC Rumenka. Projekat „Muzički mozaik“ podržan od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, od Gradskog sekretarijata za kulturu grada novog Sada i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 32. 28.11.2022. – Galerija Italijanskog Instituta za Kulturu, Beograd. Projekat „Muzički mozaik“ podržan od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, od Gradskog sekretarijata za kulturu grada novog Sada i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 33. 04.12.2022. – Spomen Zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad. Multimedijalni projekat „Dalekoj dragoj“ po autorkom tekstu Mihajla Vitezovića. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević. Projekat je podržan od Gradskog sekretarijala za kulturu grada Novog Sada.
 34. 04.12.2022. – Spomen Zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad. Multimedijalni projekat „Dalekoj dragoj“ po autorkom tekstu Mihajla Vitezovića. Autori projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević. Projekat je podržan od Gradskog sekretarijala za kulturu grada Novog Sada.
 35. 05.12.2022. – Srpsko narodno pozorište, Novi Sad. Vokalni solista u okviru Gala koncerta – Veri Kovač Vitkai, primadoni i profesorki, u čast. Koncert organizovali SNP i Akademija umetnosti u Novom Sadu. Orkestrom SNP-a je dirigovao maestro Aleksandar Kojić.
 36. 21.12.2022. – Pozorištance, Srbobran. Projekat „Muzički mozaik“ podržan od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, od Gradskog sekretarijata za kulturu grada novog Sada i SOKOJ-a. Autori i izvođači projekta: dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Jelena Simonović-Kovačević.
 37. 22.12.2022. – Izdavačka kuća Prometej, Novi Sad. Vokalni solista i klavirski saradnik prilikom promocije knjige Drenke Dobrosavljević „Nikola Tesla – znanje, misao, stvaralaštvo, obrazovanje“.
 38. 23.12.2022. – Matica Srpska, Novi Sad. Predstavljanje zbornika radova „Porodica Dunđerski – građanska kultura srpske Vojvodine (knjiga I)“. Vokalni solista u umetničkom delu programa uz klavirsku pratnju Jelene Simonović-Kovačević.
 39. 12.12.2022. – KC Ruma. 27. Festival tamburaških orkestara Vojvodine. Vokalni solista uz pratnju uz pratnju Gradskog tamburaškog orkestra „Branko Radičević“ Ruma pod dirigentskom palicom Smiljane Jančić.
 40. 27.12.2022. – Pozorište mladih, Novi Sad. Vokalni solista na novogodišnjem koncertu duvačkog orkestra “23. oktobar” Novi Sad pod dirigentskom palicom prof. Borisa Matijevića.
 41. 29.12.2022. – Narodno pozorište Kikinda. Vokalni solista (gost iznenašenja) u okviru novogodišnjeg Gala koncert u organizaciji KC Kikinda. Horom i orkestrom diriguje prof.dr Biljana Jeremić.

Umetničke radionice:

 1. Kucera A.V, I Festival Primenjenog pozorišta. Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti, 29.04.2022.
 2. Kucera A.V, Priprema glasa i njegova upotreba u javnom govoru, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad, 3.11.2022.
 3. Kucera A.V, Glas kao čovekov najznačajniji instrument, 3. Međunarodnog festivala horova „Melodianum“, KC Kikinda. 10.12.2022.
 4. Kucera A.V, Mjuzikl i vokalne tehnike glumaca – izvođača, u okviru projekta udruženja Art ritam i teme Moja scena-moja moć, MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad. 16.12.2022.