akademik Slobodanka Latinović – redovna članica

2016 – 2018

Prof. dr Slobodanka Latinović je tokom 2016, 2017 i 2018 g. održala veliki broj predavanja po pozivu na internacionalnim skupovima i učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama u zemlji i svetu. Na osnovu sopstvenih istraživanja ukazala je na prednosti i nedostatke anti – VEGF terapije kod dijabetične bolesti mrežnjače na značajnom internationalnom symposiumu Diabetic Eye diseases, u Beogradu 2016. U Zagrebu je, juna iste godine, učestvovala na Akademskom skupu What’s New in Refractive Eye Surgery u Hrvatskoj Akademiji znanosti i umetnosti – HAZU, sa novinama u laserskoj korekciji vida kod staračke dalekovidosti u odnosu na kvalit vida. Na više međunarodnih skupova prikazala je pozitivne efekte anti-VEGF terapije u poboljšanju vida kod visoke degenerativne kratkovidosti, a ukazala je i na nove metode minimalno invazivnog hirurškog lečenja glaukoma. Kao počasni član Rumunskog oftalmološkog društva održala je 2018 g. edukativni kurs o pristupu i tehnikama mikrohirurškog lečenja povreda oka od značaja za očuvanje vidne funkcije. Publikovala je radove o kombinovanom lečenju staračke degeneracije i vidnoj funkciji nakon opracija katarakte. Na nekoliko skupova profesorka Latinović je izlagala o savremenom učenju u medicini danas, eri velike tehničko – tehnološke podrške praktičnom učenju – authentic learning, i širenju obima standardizovanog znanja putem Internacionalnog ispit kao što je to u oftalmologiji. Kao član Američke Akademije oftalmologa akademik Latinović je o tome referisala na sastanku koordinatora za internacionalnalni ispit na AAO Kongresa u New Orleansu 2018.god. Kao član Naučnog Saveta ona učestvuje i u radu nekoliko inostranih i međunarodnih udruženja oftalmologa i redakcionih odbora četiri medicinska časopisa.

Kao aktivan član sekcije za umetnost Medicina Pro-Arte, Društva lekara Vojvodine –SLD, sa svojim skulpturama i umetničkim fotografijama učestvovala je na zajedničkim izlozbama 2017. i 2018. godine.

Povodom izložbe za slepe i slabovide osobe pod nazivom: Prostor, oblik, dodir, Akademik Latinović je održala predavanje u Galeriji Matice srpske o optičkim iluzijama u slikarstvu.

S. Latinović – Akt žene i autoportret,
skulpture u glini. Akademska Galerija SANU,
Novi Sad 2017

S. Latinović autor- Svetlost i Senke.
Medici Pro -Arte Exhibition on the Serbian National Theatre, Novi Sad 2018.

Radovi u časopisu:

 • Ceklic L., Latinovic S., Eplerenon as adjunctive therapy for choroidal neovascularisation with serous pigment epithelial detachment and subretinal fluid in age related macular degeneration. JOJ Ophthal. 2017; 1(5): 555574. DOI: 10.19080/JOJO.2017.01.555574002
 • Čanadanovic V., Latinovic S., Babić N., Miljković A., Grković D., Barišić S., Vision related problems after cataract surgery, Vidna funkcija nakon hirurškog lečenja katarakte. Med Pregl 2017; LXX (9-10): 307-311. Novi Sad: UDK 617.741-004.1-089:617.75ž /doi.org/10.2298/MPNS1710307C
 • Latinović S., Jokanović V., Lekari u umetnosti, kulturi i humanosti Srbije početkom XXI veka, SLD-DLV. The Physisien in the arts, culture and humanity of the Serbs at the beginning of the 21st century, SLD-DLV Novi Sad -Beograd MMVII Biografski podaci. Biography of Slobodanke Bobe Latinović and prikazan skulpturski rad. Str 92 -93

Predavanja na skupovima:

 • Latinović S., Pharmacological treatment of diabetic retinopathy – the pros and cons, advantages and disadvantages. Farmakološki tretman dijabetične retinopatije – za i protiv, prednosti i nedostaci. International Symposium on Diabetic Eye diseases 13. Milos Klinika, Beograd 16.04.2016
 • Latinović S., Novel approaches of laser corneal surgery for presbyopia correction. Novi pristupi u laserskoj hirurgiji rožonjače za korekciji staračke dalekovidosti in Academic Symposium on Whots New in Refractive Eye Surgery, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb 10 June 2016
 • Latinović S., Myopic choroidal neovascularisation and current concepts of clinical management, Retina Section of 13th Congress of South East European Ophthalmological Society (SEEOS) and 22th Congress of Slovakia Ophthalmological Society 29.09. – 01.10. 2016 Bratislava, Slovakia 2016 Abstract book
 • Latinović S., Anti-VEGF treatment оf macular choroidal neovascularisation in pathologic myopia, Congress of Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery, 29. 10. 2016. Zagreb, Croatia
 • Latinovic, S., Ceklic L., Effects of aflibercet in neovasculare melated macular degeneratiomn previously treated with bevacizumab , 16th EURETINA Congress , 8–11 September 2016 , Copenhagen, Abstract book, str. 94.
 • Latinović S., Nestorović M., Barišić S., Cataract surgery action in private hospitals to reduce waiting lists in Serbia – Preliminary results, VISION 2020 section of 13-th Congress of South East European Ophthalmological Society (SEEOS) and The 22 Congress of Slovakia Ophthalmological Society, 29.09. – 01.10. 2016, Bratislava, Slovakia
 • Latinovic S., Combined cataract – glaucoma surgery with mini invasive glaucoma procedure -Video. Glaucoma Section – on 13-th Congress of South East European Ophthalmological Society (SEEOS) and The 22 Congress of Slovakia Ophthalmological Society 29.09. – 01.10. 2016, Bratislava, Slovakia
 • Latinovic S., Ćeklić L., Actual concept of anti VEGF action on the choroidal neovascularization of the patologic myopia. Aktuelni koncept anti VEGF delovanja na horoidalnu nevascularizaciju kod patološke miopije. II Congress of Ophthalmologist RS, Banja Luka, 01 – 03 Juna 2017. Abstract Book
 • Latinovic S., Nestorovic M., Learning ophthalmology for authentic knowledge of 21. century – Importance of International Council Ophthalmological Exams. Učenje oftalmologije za autentično zananje 21. veka – značaj ICO ispita. 18th Congress of Ophathalmologists of Serbia, Aranđelovac 21-24 September 2017. Abstract book
 • Latinović S., Nestorovic M., International council of ophthalmology with education programs and guidelines – Support the Vision 2020 for prevention of blindness. Smernice i Edukacija Internacionalnog Saveta za oftalmologije podrškom programu “Vision 2020-for hool” učestvuju u prevenciji slepila. 5-th Congress of Ophthalmologist Federation BiH and 14th and South-East European Ophthalmological Society (SEEOS), Sarajevo 06 -08 Octob. 2017.
 • Latinović S., Pole-to-pole surgery of blind eyes after trauma (with video presentation). Hirurgija od prednjeg do zadnjeg pola protiv slepila izazvanog povredom oka. 5.th Congress of Ophthalmologist Federation BiH 14th. and South-East European Ophthalmological Society (SEEOS), Sarajevo 06-08 Octob. 2017.
 • Latinovic S., Vidne iluzije i slikarstvo. Kako vidimo ? Predavanje povodom izložbe za slepe i slabovide osobe. Prostor,oblik, dodir. Optical illusions and painting. How do we see it? Lecture within the exhibition for blind and visually impaired persons. Space, shape and touch. Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2. februar 2018.
 • Latinovic S., Svetlosti i senke. Umetničke fotografije prikazane na Medici pro Arte , u povodu 100 godina Udružnja lekara Vojvodine u Holu SNP, Novi Sad 20- 28 april 2018. Brightness and shadows. Artistic photographs presented at the exhibition Medici pro Arte, on the occasion of the 100th anniversary of The Physicians Association of Vojvodina at the National Theater Hall, Novi Sad, April 20-28, 2018.
 • Latinovic S., Nestorović M., Special Education and Rehabilitation Program of Visually Impaired Children in South East European Countries Joint Congress of Hungarien ophthalmology Society and South-East European Ophthalmological Society (SEEOS): 31 May-2 June 2018, Szeged , Hungary
 • Latinovic S., Cekli L., Quality of vision after intravitreal Bevacisumab and Laser Photocoagulation of patients with diabetic macular edema, Congress of Hungarian ophthalmology: (SEEOS) Society and South-East European Ophthalmological Society 31 May – 2 June 2018, Szeged , Hungary
 • Latinovic S., Malignant Glaucoma or Aqueous Misdirection Syndrome -The Upcoming complication of eye surgery at XVII-th National Congress of Opthalmology with International Participation 3 rd – 6 th Octob. 2018 Sinaia, Romania
 • Latinovic S., Nestorovic M., Penetrating eye injuries – actual primary and secondary repair. Instructional Course at XVII-th National Congress of Ophthalmology with International Participation 3 rd – 6 th Octob. 2018 Sinaia, Romania

Uređivači odbor i recenzije u časopisima:

 • Scripta Medica (ISSN 0350-8218, Banja Luka, BiH)
 • South-East Europiean Journal of Ophthalmolog (ISSN 1840-0248, Budapest, Hu)
 • Acta Ophthalmologica (ISSN: 2334-9654), Udruženje Oftalmologa Srbije, Beograd)
 • Eko-Med-plus Časopis za zdravlje i ekologiju (ISSN: 2334-7252, Novi Sad)

2014

Dopisna članica – Redovni profesor u penziji na Prirodno-matematičkom i Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Nastavlja edukacioni rad na unapređenju obrazovanja mladih oftalmologa konsultacijama i organizacijom polaganja međunarodnog ispita iz oftalmologije (ICO, London) za kandidate iz celog regiona. Na Svetskom kongresu u Japanu i Kongresu oftalmologa Srbije u Novom Sadu, u sekciji za mlade oftalmologe, prikazuje rezultate ICO ispita kod nas tokom 15 godina. Kao član je brojnih međunarodnih udruženja oftalmologa, tokom 2014. godine učestvuje na najznačajnijim stručnim sastancima u svetu i kod nas.

Održala predavanja po pozivu:

 • Slobodanka Latinović: Oftalmološki rad i delo prof. dr Olga Litričin. Povodom dodele Nagrada za životno delo 2014, Udruženje oftalmologa Srbije, Novi Sad 19. septembar 2014.
 • Clare Davey and Slobodanka Latinović: ICO exam– what is that supposed to mean. Međunarodni ispit iz oftalmologije (ICO) u Srbiji – 15 godina iskustva. Sekcije mladih oftalmologa „Edukacija u oftalmologiji“, XV Kongres oftalmologa Srbije, Novi Sad 19-21. septembar 2014.
 • Slobodanka Latinović: Education in ophthalmology and ICO exam inSerbia. Board meeting of International Council of Opthalmology, XXXIV International Congress of Ophthalmology WOC2014/APAO 2014;Tokyo April 2–5, 2014.

Radovi na međunarodnim skupovima:

 • Slobodanka Latinovic, MD, PhD, Joerg Mueller, MOS, Marijana Nestorovic, MD and Bojan Pajic, MD, PhD: Wavefront guided Femto-LASIK Improves Quality of Vision after Penetrating Keratoplasty. 18th ESCRS Winter Meeting 14-16 February 2014, Ljubljana, Slovenia, Cornea Day CD-1813.
 • Slobodanka Latinovic MD PhD, Sofija Davidovic MD PhD, Sandra Jovanovic MD, Marijana Nestorovic MD: Outcome of Different Surgical Approaches for Primary Retinal Detachment Repair. XXXIV International Congress of Ophthalmology, 29th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress and 118th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society WOC2014/APAO 2014;Tokyo April 2–5, 2014:FP-SA-50-4.
 • Slobodanka Latinovic, MD PhD, Bojan Pajic MD PhD: Supracor Binocular PresbyopiaTreatment with Z-FEMTO-LASIK Approach. XXXIV International Congress of Ophthalmology, 29th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress and 118th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society WOC2014/APAO 2014;Tokyo April 2–5, 2014, e-video presentation.
 • Slobodanka Latinovic, MD PhD, Bojan Pajic, MD PhD, Joerg Mueller, MOS: Correction of astigmatism and ametropia with Wavefront guided Femto-LASIK after penetrating keratoplasty. 13th Congress of The Romanian Ophthalmology with Internatonal participation joint with The 11th Congress of TheSoutheastern European Ophthalmological Society(SEEOS) and SOE Sesion, October 1-4. 2014. Bucharest, Romania.
 • Slobodanka Latinović, MD PhD: Novi Sad, Screening Program for Retinopathy of Prematurity 1991-2010. 13th Congress of The Romanian Ophthalmology with Internatonal participation joint with The 11th Congress of The Southeastern European Ophthalmological Society(SEEOS) and SOE Session. October 1-4. 2014. Bucharest, Romania.
 • Slobodanka Latinović MD PhD: Posterior Segment Complication Approach after Anterior Segment Injuries Treatment. 13th Congress of The Romanian Ophthalmology with Internatonal participation joint with The 11th Congress of The Southeastern European Ophthalmological Society(SEEOS) and SOE Session. October 1-4. 2014. Bucharest, Romania.
 • Slobodanka Latinović, MD PhD: Wavefront analysis as the new tool for diagnostic of lenticonus posterior. 10th Congress of The Croatian Society for Cataract and Refractive surgery, October 11, 2014. Zagreb,Croatia.
 • Slobodanka Latinović, Bojan Pajić: Lenticonus posterior- nove dijagnostičke mogućnosti i hirurški tretman. XV Kongres oftalmologa Srbije, Novi Sad 19-21 septembar 2014; UOS.

Članstvo u naučnim odborima međunarodnih konferencija:

 • 11th Congress of South Eastern European Opthalmology Society. October 1-4 2014, Bucharest, Romania.
 • American Academy of Opthalmology annual meeting October 18 – 2,1 Chicago, USA
 • Intravitreal Meeting of Macularedema and AMD, Klinik Pallas, Oct 30-31, Olten, Switzerland 2014.

Članstvo u uređivačkim odborima i recenzije za časopise:

 • ScriptaMedica, Banja Luka, BiH
 • South-East Europiean Journal of Ophthalmology, Budapest, Hungary
 • ActaOphthalmologica, Udruženje Oftalmologa Srbije, Beograd
 • Eko-Med-plus, časopis za zdravlje i ekologiju, Novi Sad

2013

Tokom 2013. kao redovni profesor nastavlja svoj rad na teorijskom i praktičnom obrazovanju studenata optometrije na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Kao koordinator International Council of Ophthalmology (ICO education, London) sprovodi međunarodni ispit iz oftalmologije (Basic Science&Refratction, Clinical Science) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U okviru aktivnosti LIONS International LCIFu Pragu, učestvuje u programu unapređenja obrazovanja specijalizanata iz oftalmologije i sprečavanju slepila. Sprovodi i niz humanitarnih akcija u ranom otkrivanju glaukoma i drugih očnih bolesti uzročnika slepila i slabovidosti. Nastavlja svoj svakodnevni oftalmološki rad i istraživanja primene novih laser tehnologija u specijalnoj bolnici Vidar Orasis Swiss, specijalnoj oftalmološkoj bolnici zajedno sa međunarodnim timom stručnjaka. Rezultati tih istraživanja su objavljeni u međunarodnoj monografiji sa prikazom video filma (Video Atlas of Ophthalmic Surgery 2013). Tokom 2013. učestvuje na vodećim međunarodnim i evropskim skupovima oftalmologa sa aktulelnim temama lečenje oka i unapređenja kvaliteta vida.
Izabrana je za počasnog člana Udruženja glaukomatologa Srbije 2013.

Članstvo u uređivačkom odboru časopisa:

 • Scripta Medica (Banja Luka ISSN 0350-8218)
 • South-East Europiean Journal of Ophthalmology.

Članstvo u naučnom odboru:

 • 10th Congress of South Eastern European Opthalmology Society. Ohrid, R. Makedonija

Objavljeni radovi:

 • Jovanović, S., Latinović, S., Todorović-Đilas, Lj., Oros, A., Gvozdenović, Lj. Dijabetesna retinopatija i faktori rizika (Diabetic Rethinopathy and Risk Factors). Medicina danas 11(1-3), 2012, 1-9.
 • Pajić, B., Latinović, S. and alt.: Presbyopic Lasik SUPRACOR Procedure is a True Presbyopic Treatment Solution. In: Video Atlas of Ophthalmic Surgery Section II, XXII, 2013. Publisher A. Garg, Editor: Pajic, B.
 • Pajić, B., Latinović, S. and alt.: New Algorithm of LDV Crystal line Femtosecond Laser Leads to Very Smooth Surface and Epithelial Cut. In:Video Atlas of Ophthalmic Surgery. Section II, XXIII, 2013: Publisher A. Garg, Editor: Pajic, B.
 • Pajić, B., Hafezi, F., Latinović, S. and alt.: A Femtolasik Correction After Perforated Keratoplasty and Corneal Cross Linking in an Initial Keratoconus Eye: In: Video Atlas of Ophthalmic Surgery Section VI, XXI, 2013; Publisher A. Garg, Editor: Pajic, B.
 • Latinović, S.: Nova paradigma operacije katarakte: od fakoemulzifikacije do laserske operacije, In: EcoMed Plus

Predavanja po pozivu i prezentacije na internacionalnim skupovima

 • Pajić, B., Latinović, S. and alt.: Results of the Supracor Femto-Presby LASIK procedure with multifocal corneal algorithm ablation. 17th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, 15-17 February 2013, Warsaw.
 • Pajić, B., Latinović, S. and alt: Performance In Vivo of the Femto-Presby-LASIK with multifocal corneal algorithm ablation. In: ASCRS Refractive and Cataract Surgery Meeting, 18- 23 April 2013, San Francisco, California, USA.
 • Latinović, S., Pajić, B. and Muller, J.: New Supracor Binocular PresbyLASIK in Hypeopic Pacients. VIII Opthalmology Conference of Modern Aspects of Diagnosis and Treatment, Timisoara, Romania 11-13. april 2013.
 • Latinović, S.: Surgical Options for Treatment of Rhegmatogenous Retinal Detachment. VIII Opthalmology Conference of Modern Aspects of Diagnosis and Treatme Timisoara Romania 11-13. april 2013.
 • Davidovic, S., Latinovic, S.: Systemic erythropoietin and its role in diabetic retinopathy. The Association for Research in Vision and Ophthalmology: ARVO – Annual Meeting 2013; Program Number: 4616 Poster Board Number: A0167.
 • Latinović, S.: Development of screening and treatment of ROP in Serbia. Vision 2020 Symposiom on 10th Congress of South East European Society of Ophthalmology SEEOS and 3rd Congress of Macedonian Ophthalmologists with international participation, Ohrid, Macedonia 20-23 June 2013.
 • Latinović, S. and Pajić, B.: New binocular Supracor z-PresbyLASIK in the treatment of Presbyopia and Ametropia. 10th Congress of South East European Society of Ophthalmology SEEOS and 3rd Congress of Macedonian Opthalmologists with international participation, Ohrid, Macedonia 20- 23 June 2013.
 • Latinović S.: Surgical Options for Treatment of Rhegmatogenous Retinal Detachment. 10th Congress of South East European Society of Ophthalmology SEEOS and 3rd Congress of Macedonian Opthalmologists with international participation, Ohrid, Macedonia 20- 23 June 2013.
 • Čanadanović, V., Latinović, S., Barišić, S.: Refractive Anomalies and Amblyopia in Children. 10th Congress of South East European Society of Ophthalmology SEEOS and 3rd Congress of Macedonian Opthalmologists with international participation, Ohrid, Macedonia 20- 23 June 2013.
 • Latinovic, S: Vitrectomy for posterior segment complication of cataract surgery. Ophthalmology Academy 2013 9th Congress of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery, Zagreb, 18-20 October 2013.

Predavanja po pozivu i prezentacije na domaćim skupovima

 • Latinović, S. Lj.: Savremene metode lečenja primarne ablacije retine sa rupturom. XIV Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 15-18. septembar 2013.
 • Latinović, S. Lj.: Izazovi u hirurgiji katarakte. XIV Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 15-18. septembar 2013.
 • Latinović, S., Pajić, B., Morokvašić, O.: Optičke aberacije vejvfront antiaberacioni tretman u refraktivnoj hirurgiji. XIV Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 15-18. septembar 2013.

2011

U međunarodnom Očnom centru Vidar-Orasis Swiss, zajedno sa vrhunskim stručnjacima iz Švajcarske, nastavila je da radi na istraživačkim programima unapređenja kvaliteta vida u oblasti refraktivne hirurgije oka. Primenom danas najsavremenije LASER tehnologije i metoda FemtoLASIK i Supracor u korekciji vida na daljinu i blizinu, naš region postaje vodeći u svetu u ovoj oblasti.

Kao član Internacionalne studijske grupe zemalja jugoistočne Evrope, učestvuje u prikupljanju podataka o zdravstvenoj zaštiti vida u Srbiji. U zajedničkoj analizi rezultata studije prema upitniku SZO po prvi put je i naša zemlja predstavljena u izveštaju za Svetsku zdravstvenu organizaciju (Prag, jun 2011. godine). U okviru Fondacije za zaštitu vida, učestvuje u afirmaciji programa Svetske zdravstvene organizacije „Vision 2020“ – vid za sve do 2020. godine i omogućava njegovu primenu i u našoj zemlji.

Na svom matičnom Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao koordinator programa specijalističkih studija Internacionalnog saveta za oftalmologiju, učestvuje u sprovođenju ICO ispita za kandidate iz regiona, sa ciljem standardizacije i unapređenja specijalističkih znanja iz oftalmologije. Kao profesor na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, izvodi nastavu iz oblasti oftalmologije na Odseku optometrije i učestvuje u formiranju kod nas novog strukovnog zanimanja, kao pomoć unapređenju primarne zaštite vida.

Kao član Osnivačkog saveta, učestvuje u radu Udruženja oftalmologa jugoistočne Evrope (South- Eastern European Society of Ophthalmology) i uređuje međunarodni časopis SEEJ Ophthalmologie. Kao počasni i redovni član brojnih međunarodnih i domaćih udruženja, aktivno učestvuje u njihovom radu, naučnim i stručnim aktivnostima, kongresima i edukacionim programima. Prezentovala je i objavila 14 stručnih i naučnih tema i pozivnih edukacionih kurseva iz oblasti oftalmologije. Dobitnica je Povelje za naučnoistraživački rad „Kapetan Miša Anastasijević (24. mart 2011. godine).
Angažuje se u humanitarnom radu Internacionalne organizacije LIONS kluba Novi Sad, programima za prevenciju slepila i akcijama za pomoć u rehabilitaciji slepe dece.

Objavila je radove:

 • Ćeklić, L., Latinovic, S., Neubauer, S. A., Obućina, Đ., Petrović, B. (2011): Management and treatment of bizarre open globe trauma in three steps: a case report. J. Ophthalmol. 4 (2):218-219.
 • Davidović, S., Latinović, S., Nikolić, S., Ćurić, N., Drašković, D., Čabarkapa, V., Stošić, Z. (2011): Changes of serum VEGF concentration after intravitreal injection of Avastin in treatment of diabetic retinopathy. European Journal of Ophthalmology (u štampi).

Održala je predavanja po pozivu:

 • Latinovic, S.: Comparison of scleral buckling and primary PPV in rhegmatogenous retinal detachment (invited speaker) In: 6th Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting, GVRS, Athens January 14-16. 2011.
 • Latinovic, S., Pajic-Eggspuhler, B., Muller, G., Vastardis, I., Pajic, B.: Two advanced Femtosecond Laser Systems: Evaluation of the LDV and Intralase Femtosecond Laser – prospective study (invited speaker) In: 8th Congress of The SEEOS & 9th Congress of The BSOS, Istambul, May 19-22. 2011, South-Eastern European Society of Ophthalmology & Black SeaOpthalmology Society; Istambul, Turkey.
 • Latinovic, S., Pajic-Eggspuhler, B., Muller, G., Vastardis, I., Pajic, B.: Lenticonus posterior novel diagnostic tools and their surgical Management; In: 8th Congress of The SEEOS & 9th Congress of The BSOS; Istanbul, May 19-22. 2011. South-Estern European Society of Ophthalmology & Black SeaOpthalmology Society; Istanbul, Turkey.
 • Latinovic, S., Davidović, S., Nestorović, M.: Contemporary Aproaches for Rhegmatogenous Retinal Detachment In: 8th Congress of The SEEOS & 9th Congress of The BSOS; Istambul May 19-22. 2011, South-Eastern European Society of Ophthalmology & Black Sea Opthalmology Society; Istanbul, Turkey.
 • Latinovic, S.: Eye healthcare services in Serbia (invited speaker), In: Meeting of International Study Group: Eye Heath Care in Central and South-Eastern Europe in 2009 Prague 25. june 2011.
 • Latinović, S., Pajic, B. Georg, M.: SUPRACOR najnovija FemtoLASIK metoda za korekciju staračke dalekovidosti, In: XII Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 8-20. septembar 2011, Abstr, str. 51-52.
 • Latinovic, S., Pajic, B., Muller, G., Nestorovic, M.: SupraCor™ new binocular PresbyLASIK corneal approach to treating Presbyopia in hyperopic eyes (invited speaker), In: Dubrovnic Ophthalmology Academy and 7th. Annual Meeting of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery; Dubrovnik October 7-9. 2011, CSCRS; Dubrovnik, Croatia, str. 21.
 • Latinovic, S.: Challenging cases of phaco cataract surgery (Video presentation), In: Dubrovnic Ophthalmology Academy and 7th. Annual Meeting of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery; Dubrovnik October 7-9. 2011, CSCRS; Dubrovnik: Croatia, str. 9.

Edukacioni kursevi:

 • Latinovic, S.: Izazovi u lečenju dijabetične retinopatije, In: Program kontinuirane medicinske edukacije, Novi Sad, 25. januar 2011.
 • Latinovic, S.: Crveno oko najčešći simptom u oftalmološkoj praksi. In: Zdravstveni pogled na svet, Ciklus kontinuirane edukacije SLD-DLV, Novi Sad 1. april 2011 (DVD publikacija).
 • Latinović, S.: Značaj nalaza na očnom dnu u svakodnevnoj i hitnoj medicinskoj praksi. Opšta bolnica Subotica, 9. maj 2011.
 • Latinovic, S., Mrochen, M., Muller, G., Misailovic, K., Pajic, K.: Nove mogućnosti refraktivne LASER hirurgije u Srbiji. Edukacioni kurs, In: XII Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 8-20. septembar 2011, str. 15.

2010

Slobodanka Latinović, dopisna članica – u 2010. godini nastavila je da rukovodi projektom u VANU, finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom „Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila u Vojvodini“. Kao profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, učestvuje u redovnoj nastavi na studijama Optometrije. Za ove potpuno nove studije priredila je i obradila, pored video-filmova i ppt prezentacija, i knjige: Anatomija i Fizijologija oka, Osnove farmakologije oka i Bolesti oka. Kao profesor po pozivu održava nastavu iz Oftalmologije za studente medicine i stomatologije na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, do oktobra 2010.

Na matičnom Medicinskom fakultetu u Novom Sadu učestvuje kao koordinator u programu specijalističkih studija Internacionalnog saveta za oftalmologiju (ICO) za polaganje internacionalnog ispita u cilju ujednačavanja nivoa specijalističkih znanja iz oblasti oftalmologije na međunarodnom nivou (Basic Science & Refraction, Clinical Science).

Radi u uređivačkom odboru i na recenziji radova u međunarodnom časopisu SEE J. Ophthalmol, u organizaciji oftalmologa jugoistočne Evrope (South Estern European Society of Ophthalmology), a od juna 2010. postaje glavni urednik tog časopisa.

Aktivan je član u brojnim međunarodnim i domaćim oftalmološkim organizacijama i to: American Academy of Ophthalmology, EVRS European VitreoRetinal Society, European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS). Osnivač je i član Saveta South Eastern European Society of Ophthalmology i počasni član rumunskog, bugarskog i grčkog udruženja očnih lekara. Zalaže se za aktivniji rad Društva oftalmologa Vojvodine.

Kao očni lekar radi oftalmološku praksu i hirurški program u međunarodnom Očnom Centru „Vidar-Orasis Swiss“ i zajedno sa vrhunskim švajcarskim oftalmolozima radi na istraživačkim programima najnovije laserske tehnologijei i unapređenja kvaliteta vida.

U okviru Fondacije za zaštitu vida učestvuje u programima Svetske zdravstvene organizacije i pomaže u afirmaciji programa „Vision 2020“ − vid za sve do 2020. godine, i obrazovanju mladih kadrova iz oftalmologije. Angažuje se u humanitarnom radu internacionalne organizacije LIONS kluba, Novi Sad u programima od značaja za prevenciju slepila.

 

Predavanja po pozivu na međunarodnom kursu i kongresima:

 • Latinovic, S. Pneumatic Retinopexy. EUPO Course Retina, Athens, October 1-3, 2010, Course Book 153-157 www.eupo.eu
 • Latinovic, S. Can we improve vision in severe diabetic retinopathy with pars plana vitrectomy. 5th Pan-Hellenic Vitreo Retinal Meeting, Athens, 15 & 16 January 2010; pp. 9
 • Latinovic, S. Challenges of Diabetic Retinopathy Treatment in Serbia Today (Izazovi u lečenju dijabetične retinopatije u Srbiji). SEEOS XXXII World Ophthalmology Congress 2010 (WOC®2010) AAD Congress,3-6 June 108th DOG Congress, 5-9 June 2010 Berlin, Germany, CD Abstract Book; TU-02-01, www. Woc2010.org
 • Latinovic, S. Vasoactivity Changes Corelating to Intraocular Pressure – Experimental Study. 7th SEEOS 2010 Tirana 18-20 June 2010, SEEOS, Tirana; Abstract Book ; str. 51.
 • Latinovic, S. Trattamento degli ipoema traumatici (Lečenje traumatske hifeme). IOTS Congresso, Bergamo 25-26 Juno 2010, ISOT, Bergamo; str. 1.
 • Latinovic, S. Trattamento primario di trauma oculare a bulbo aperto (Primarna obrada traume sa otvorenom očnom jabučicom). IOTS Congresso, Bergamo 25-26 Juno 2010, ISOT, Bergamo; str. 3.
 • Latinovic, S. Rhegmatogenous Retinal Detachment Treatment : Which approach to choose? (Lečenje odljubljene retine sa rupturom. Koji pristup izabrati?). Opthalmologie Academy and Croatian Congress of Cataract and Refractive Surgery, Zagreb. 22-24. October 2010. CSCS, Zagreb 2010, str. 8.
 • Latinovic, S. Current and Novel Therapy for Dry AMD (Savremene terapijske mogućnosti suve forme SMD. International Symposium UPDATES ON MACULAR DISEASES: 11th December 2010. Belgrade; EVRS, SEEOS I Udruženje vitreoretinalnih hirurga Srbije str. 10-11.

 

Predavanja na međunarodnim i domaćim kongresima:

 • Latinovic, S. Ceklic, L.: Effects of Bevacizumab (Avastin) on the Diabetic Macular Edema In: 7th SEEOS 2010 Tirana 18-20 June 2010, SEEOS, Tirana; Abstract Book; str. 63.
 • Latinović, S., Barišić, S., Malešević, M:. Age Related Cataract Surgical Coverage and Contribution to Visual Impairment Reduction in Population of Vojvodina. 7th SEEOS 2010 Tirana 18-20 June 2010, SEEOS, Tirana; Abstract Book ; str. 44.
 • Latinović, S, Čanadanovic, V., Barisic, S., Davidovic, S..: Changes of Quantity and Quality of Cataract Surgery in Vojvodina Cataract Study: 2004 – 2009. XXVIII ESCRS CONGRES Paris 4-8 sept. 2010 abst.
 • Davidović, S., Nikolić, S., Čabarkapa, V., Ćurić, N., Drašković, D., Latinović, S.: Effect of Intravitreal Application of Avastin (Bevacizumab) Used forTreatment Diabetic Retinopathy on Serum Levels of VEGF. 4th Mediditerranean Retina Meeting, Istambul 2-4 July 2010, Mediteranea Retina, EVRS Istambul; 2010, Abstract Book; p. 70.
 • Davidović, S., Nikolić, S., Ćurić, N., Drašković, D., Latinović, S.: Serum Concentration of VEGF after Intravitreal Administration of Avastin (bevacizumab) for NPDR and PDR in Diabetic Patients. Preliminary study. 10th EURETINA Congress Paris , 02-05 September 2010, poster presentation str. 68.
 • Latinović, S, Čanadanović, V., Davidović, S., Jovanović, S.: Cataract Prevalence, Cataract Surgical Rate and Its Contribution to the Reduction of Visual Disability in Vojvodina (Prevalenca katarakte, broj operacija i njihov uticaj na smanjenje vidne sposobnosti u Vojvodini). InterRegioSci Novi Sad, 28. april 2010, abs. str. 47.
 • Davidović, S., Nikolić, S., Čabarkapa, V., Ćurić, N., Drašković, D., Latinović, S.: Uticaji intravitrealne aplikacije Avastina (Bevacizumaba) korišćenog u lečenju dijabetesne retinopatije na serumsku koncentraciju VEGF. XI Kongres oftalmologa Srbije, Subotica 22-25. septembar 2010, UOS, 2010; str. 35-36.
 • Čanadanovic, V., Latinović, S., Žorić, L.: Slobodni radikali i antioksidativna zaštita kod pacijenata sa senilnom kataraktom. XI Kongres oftalmologa Srbije, Subotica 22- 25. septembar 2010, UOS, 2010; str. 57.
 • Latinović, S.: Izazovi u lečenju dijabetične retinopatije. Kontinuirana medicinska edukacija, 11. novembar 2010, Novi Sad, DLV.


2009

u 2009. godini nastavlja istraživanje i analizu dobijenih rezultata u okviru naučnog projekta „Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte u smanjenju izlečivog slepila u Vojvodini” (VANU, Medicinski fakultet Univerziteta u Novim Sadu,Temišvaru i Stokholmu).Tokom 2009. prezentuje rezultate istraživačkih aktivnosti i savremene metode značajne za lečenje i prevenciju slepila i slabovidosti na međunarodnim skupovima oftalmologa.

Kao redovni profesor Medicinskog fakultetu u Novom Sadu (od juna 2009. u penziji) učestvuje u programima studija i na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, Odseku za studije optometrije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kao koordinator (International Council of Ophthalmology) za celu zemlju sprovodi ICO ispit iz oftalmologije u aprilu 2009. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (Basic Science&Refraction, Clinical Science).

Radi u uređivačkom odboru časopisa i recenziji radova u SE Eur J Ophthalmology (South Estern European Society of Ophthalmology), Eskulap, Medicinski fakultet Novi Sad od 2007.

Aktivan je član međunarodnih domaćih i oftalmoloških organizacija: American Academy of Ophthalmology 1998, EVRS European VitreoRetinal Society 2000-. ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons 1993- Mediterranean Ophthalmological Society /board councile 1996- Societatea Romana de oftalmologie) počasni član-1999, član Osnivačkog saveta South East European Society of Ophthalmology 2004, DLV –SLD Oftalmološkog udruženja Srbije i predsednik Društva oftalmologa Vojvodine 2003.

Kao očni lekar od juna 2009. radi sa pacijentima ambulantni dijagnostički i hirurški program u MC Vidar – oftalmološkoj ordinaciji.

Angažovana je u humanitarnom radu internacionalne organizacije LIONS kluba Novi Sad i programu Fondacije za zaštitu vida u domenu prevencije slepila.

 

Objavljeni radovi

 • Latinović S., Čanadanović V., Ceklic L.: Quality of life and vision related problems before and after phacoemulsification in cataract patients (invited lecture In: 2 nd South-Easter European Congres of Ophthalmology, Sofia 2005). SE Eur J Ophthalmol, 2008; 2 (3-4).
 • Ceklic L., Sefic S, Latinović S., Malesevic M.: Intravitreal Bevacizumab for the treatment of central serous chorioretinopathy (invited lecture in: 4th South Eastern European Ophthalmologic Congress Novi Sad 23 March 2007). SE Eur J Ophthalmol, 2008; 2 (34).
 • Ceklic L., Latinovic S., Neubauer S. A., Malesevic M.: Patient satisfaction and visual acuity after ntravitreal bevacuzimab as a treatment for macular edema in proliferative diabetic retinopathy, In J Ophthalmol (GuojiYanke Zazhi ) 2009; 9 : 9, 1648-1652.

Održana predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima :

 

 • Latinovic S.: Visual acuity and patient satisfaction after intravitreal Bevacizumab (Avastin) as a treatment of macular edema in DR. Invited lecture. 4th Pan-Hellenic Vitreo Retinal Meeting, Athens, 16 & 17 January 2009; str. 6.
 • Latinovic S.: Efects of the intravitreal Bevacizumab (Avastin) in diabetic macular edema. Educative Course. Ophthalmology International Meeting Timisoara, 23-25 April 2009.
 • Latinovic S., Barišić S., Jovanović S., Davidović S.: Magnitude and Causes of Visual Impairnent in Vojvodina. The InterRegioSci 2009, abs 157-158.
 • Latinovic S.: Vitrectomy for posterior segment complication of anterior segment surgery. Invited lecture. Updates in vitreoretinal Surgery – Memorial Symposium – Prof. dr Sima Pavlović, Beograd 23.05 2009, UOS, Milos Klinika, 2009, str. 12.
 • Latinovic S.: Eye trauma in children. Invited lecture. 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Community „Safe Children in Safe Communities“ 22-25 June 2009, Novi Sad,WHO Novi Sad, 2009.
 • Canadanović V., Latinovic S.,: Oxidative Stress Parametars in Aqueous Humor of Patients with Age-Related Cataract. 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress of the HungarianOphthalmological Society, Budapest, 25-27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I suppl abs 122.
 • Jovanovic S., Davidovic S., Latinovic S.: Visual Impairment in Diabetic Patients. 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society, Budapest, 25-27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I suppl: abs 129.
 • Latinovic S.: Combined Cataract and Glaucoma Surgery. 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society, Budapest, 25-27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I suppl: abs 131.
 • Latinovic S, Barisic S, Malesevic M, Jovanovic S, Davidovic S.: Prevalence and Causes of Visual Impairment in Vojvodina. 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society, Budapest, 25-27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I suppl: abs 132.
 • Latinovic S., Canadanovic V., Barisic S.: Cataract Surgery Survey in Vojvodina 2004-2008. 6th Congress of South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society, Budapest, 25-27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I suppl: abs 132.
 • Latinovic S., Jovanović S., Davidovic S.: Recent Retinal Detachment Treated with Pneumatic Retinopexy. 9th European Vitreo-Retinal Society Meeting, September 5- 8 2009, Palmeraie Golf Palace –Marrakesh, EVRS, Marrakesh 2009, str 37.
 • Latinovic S.: Combined Cataract and Glaucoma Surgery. Invited lecture. Opthalmologie Academy of Dubrovnik, Octob. 9-11. 2009, CSCS, Dubrovnik 2009, str. 15.
 • Latinovic S., Davidovic S., Jovanovic S., Barisic S.: Functional Results of PP Vitrectomy in Severe Prolipherative Diabetic Retinopaty Patients. Opthalmologie Academy of Dubrovnik, 9-11. Octob. 2009, CSCS, Dubrovnik 2009, str. 27.
 • Latinovic S.: Nove mogućnosti lečenja bolesti horioretine. Pozivno predavanje. 10. Kongres oftalmologa Srbije, oktobar 2-3, 2009, Novi Sad, str. 5.
 • Latinovic S.: New Developments and Strategies in the Management of Vascular Retinal Disease. Invited lecture. Congress of Opthalmologists in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, November 11-14 2009. Acta Med Sal 2009; 38 (suppl. 1) abs. 031, str. 18.
 • Ceklic L., Sefic S., Latinović S.: Intravitreal Bevacizumab for the treatment of central serouse chorioretinopathy: A case report (poster). Congress of Opthalmologists in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, November 11-14 2009. Acta Med. Sal. 2009; 38 (suppl. 1) abs. P2, str. 31.

2008

U 2008. godini nastavlja istraživanje stanja vida kao koordinator naučnog projekta „Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte u smanjenju izlečivog slepila u Vojvodini“ projekta VANU i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Temišvaru i Stocholmu. Učestvuje u evropskoj grupi za praćenje lečenja katarakte (ECOSG).

Tokom 2008. boravila je na nekoliko međunarodnih, svetskih i evropskih skupova oftalmologa sa aktuelnim temama, značajnim za lečenje i prevenciju slepila i slabovidosti. Kao redovni profesor angažovana je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Medicinskom fakultetu u Banja Luci, Odseku za studije optometrije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Održava redovnu dodiplomsku nastavu i radi na programu doktorskih studija. Kao koordinator (International Council of Ophthalmology) za celu zemlju sprovodi na Medicinskom fakultetu
u Novom Sadu Internacionalni test za specijalističke studije oftalmologije (Basic Science&Refratction, Clinical Science). U 2008. godini završen je mentorski rad i uspešno odbranjena jedna doktorska teza i jedna magistarska teza. Radi u uređivačkom odboru časopisa i recenziji radova: Medicinski Pregled (SLDDLV/ YU ISSN 0025-8105 / od 1988-92. i 2000), Acta Opthalmologica (UOJ / YU ISSN 03354-9194 / od 1990), SE Eur J Ophthalmology (South Estern European Society of Ophthalmology – 2004), Eskulap (Medicinski Fakultet Novi Sad od 2007, ISSN 1452-4155), Medicinski Glasnik (BiH od 2007) .
Aktivan član međunarodnih i domaćih oftalmoloških organizacija: American Academy of Ophthalmology 1998, EVRS European VitreoRetinal Society 2000- ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons 1993 – Mediterranean Ophthalmological Society / board cancile 1996 – Societatea Romana de oftalmologie),
počasni član – 1999, član osnivačkog Saveta South East European Society of Ophthalmology 2004, DLV –SLD Oftalmološkog udruženja Srbije i predsednik Društva oftalmologa Vojvodine 2003.
Kao očni lekar redovno radi sa pacijentima preglede i hirurški program na Klinici za očne bolesti u KC Vojvodina.
Angažovana je u humanitarnom radu internacionalne organizacije LIONS kluba Novi Sad, prvenstveno u domenu prevencije slepila.

Održala je predavanja po pozivu:

 • Latinović, S.: Clinical Outcome of Excimer Laser Subepithelial Keratomileusis (LASEK) of Ametropic Amblyopic Eyes. 14 Ophthalmologische Tagung Olten, 9-l0. januar, Swisse 2008.
 • Latinović, S.: Glaucoma Surgery Today. 4th International Ophthalmologic School, 5th Congress of South-Eastern European Ophthalmology Society (SEEOS) Cauncil Meeting of European Society of Ophthalmology (SOE), Dubrovnik May l6-18, 2008, ab. str. 79.
 • Latinović, S., Čanadanović, V., Davidović, S.: Komplikacije hirurgije katarakte (edukacioni kurs). IX Kongres oftalmologa Srbije 9-11. oktobar 2008.
 • Latinović, S , Jovanović, S.: Problem of Diabetic Retinopathy in Serbia. WHO Diabetic Retinopathy Workschoop, September 13-17, Prague, WHO: 2008.
 • Latinović S, Barišić, S.: Vojvodina Cataract Study (Serbia). WHO Cataract Workschoop, November 26-30, Prague, WHO: 2008.


Objavljeni i saopšteni radovi:

 • Latinović, S., Čanadanović, V., Babić, N., Ljesević Lj., Grković, D., Žikić, Z., Babović, S., Davidović, S., Barišić, S., Karadžić, J., Malešević, M. (2007). Istraživanje kvaliteta života uslovljenog funkcijom vida – studija katarakte (Visual related quality of life- A cataract study). Med Pregl. LX(11-12): 653-656.
 • Latinović, S, Barišić, S. (2008). Treatment of Retinal Detachment with Pneumatic Retinopexy. I Congress of Opthalmology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo. March 14-16. 2008. Med Arh 2008. 62 (1,suppl l): 23.
 • Latinović S., Davidović, S., Čanadanović, V., Barišić, S. (2008). Cataract Related Visual Disability and its Surgical Treatment in Vojvodina (Katarakta kao uzrok vidne nesposobnosti i njeno lečenje u Vojvodini). „InterRegioSci 2008“. 3rd Scientific- Technical Meeting, Novi Sad 15.04.2008. InterRegioSci 2008, abst. 150 -151.
 • Latinović, S., Čanadanović, V., Barišić, S., Davidović, S. (2008). Cataract Visual Impairment and Surgery Outcome Study in Vojvodina. 4th International Ophthalmologic School, 5th Congress of South-Eastern European Ophthalmology Society (SEEOS) Council Meeting of European Society of Ophthalmology (SOE).
  Dubrovnik May l6-18. 2008, ab. p 94.
 • Čanadanović, V., Latinović, S. (2008). Aqueous Vitamin C Concentration in Relation to Age of Patients with Cataract. 4th International Ophthalmologic School 5th Congress of South-Eastern European Ophthalmology Society (SEEOS) Council Meeting of European Society of Ophthalmolpgy (SOE). Dubrovnik May l6-18.
  2008, ab. p. 120.
 • Ceklic L., Latinović S. (2008). Optical Coherence Tomography Characteristic of Diabetic Macular Edema in Correlation to Type Duration And Regulation of Diabetes Mellitus. 4th International Ophthalmologic School 5th Congress of South-Eastern European Ophthalmology Society (SEEOS) Cauncil Meeting of European Society of Ophthalmology (SOE). Dubrovnik may l6-18. 2008, ab. p.129.
 • Latinović, S., Barišić, S., Davidović, S., Malešević, M., Grgić, Z. (2008). Epidemiological Aspects of Couses of Visual Impairment in The Region of Vojvodina – Serbia (Scientific Poster 007300). World Ophthalmology Congress 2008, XXXI International Congress of Ophthalmology, XXIII Congress of Asia-Pacific Academy of Ophthalmology, XIIICongress of Chinese Opthalmological Society, XX Hona Kona Ophthalmological Symposium, Hong Kong, June 28-July 2 2008, WOS, Hong Kong 2008; Abs. and http://www.woc2008hongkong.org/.
 • Latinović, S. (2008). New Approach in Treatment of Expulsive Hemorrhage after Cataract Surgery. 8th Congress of European Vitreo Retinal Surgeon „My way“, Prague, September 6-9. 2008, EVRS, Prague, 2008, abs. p. 149.
 • Ceklic, L., Latinović, S. (2008). Effects of Bevacuzimab on Diabetic Macular Edema in Cases with Proliferative Diabetic Retinopathy. 8th Congress of European Vitreo Retinal Surgeon „My way“, Prague, September 6-9. 2008, EVRS, Prague, 2008, abs. p. 147.