RAD NA PROJEKTIMA U 2016. I 2017. GODINI

Članovi VANU kao univerzitetski radnici bii su uključeni kao istraživači na 4 projekta koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Naši članovi su radili na projektu iz oblasti poljošrivrede koju je finansijski podržala Matica Srpska u Novom Sadu. 2016. godine pod okriljem Pokrajinskog sekretarijata za nauku rađen je projekat o multikriterijumskom odlučivanju. Pored toga, 2016. i 2017. rađena su i dva projekta koja su bila pod patronatom fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Članovi VANU su bili uključeni na međunarodne istraživačke projektewere EU, uglavnom na programe mobilnosti. Rezultati projekta su poslužili za diseminaciju načnih rezultata.
Data je lista glavnih projekata:

Cveticanin, L., Metode modeliranje na više skala sa primenama u biomedicini, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (No. Proj. OI-174028)

Cvetićanin, L., Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (No. Proj. IT-41007)

Kastori R., Rukovodilac projekta „Teški metali i životni procesi biljaka” Odelenja za prirodne nauke Matice Srpske.

Pap, E., Matematički modeli nelinearnosti, neodređenosti i odlučivanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, (br. projekta: OI 174009).

Projekat „Strategija održivog razvoja 2013-2017“ Ekonomskog fakulteta u Subotici. Teme:

  • Komšić, J., Regionalističke strategije i održivi razvoj – Srbija u svetlu evropskih iskustava (2016)
  • Komšić, J., Principi i pretpostavke razvojne harmonizacije kulturoloških različitosti na putu Srbije ka EU (2016)
  • Komšić, J., Održivi razvoj, evropeizacija Srbije i pretpostavke regionalne demokratije, 2017.
  • Komšić, J., Sociološki aspekti interakcije razvoja i kulture, 2017.

Projekat „Višekriterijumsko odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini“ Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

  • Tešić, M., Višekriterijumsko odlučivanje za poboljšanje efikasnosti rada biogas postrojenja korišćenjem fazi logike i ekspertskih sistema u AP Vojvodini, 2016.

Projekat Advanced Course in Rectal Cancer Surgery, Medicinski fakltet, Novi Sad

  • Gudurić, B., ELAPE operaciji i resekciji jetre kod CRC metastaza« Sremska Kamenica.

Cveticanin, L., Erasmus Mobility Program: Politehnica University of Timisoara, Romania, 2016
Cveticanin, L., CEEPUS Program: University of Szeged, Hungary, 2016 and 2017
Cveticanin, L., CEEPUS Program: Politehnica University of Timisoara, Romania, 2017
Cveticanin, L., Erasmus Mobility Program: University Polytechnika, Lodz, Poland, 2017
Cveticanin, L., CEEPUS Program: University of Zhiline, Slovakia, 2017