2014

NAUČNI SKUPOVI, PREDAVANJA I PROMOCIJE U ORGANIZACIJI VANU

VANU je u 2014. godini bila saorganizator dva naučna skupa. Organizovano je 11 predavanja i dve promocije.

Naučni skupovi

 • XVIII Međunarodna EKO-konferencija, VIII konferencija posvećena zdravstveno bezbednoj hrani (XVIII International ECO-konference, VIII–konference Safe Food), Novi Sad 24-27th September, 2014.

Ekološki pokret Novog Sada u okviru EKO-konferencije od 2000. godine svake druge godine organizuje međunarodni naučni skup posvećen zdravstveno bezbednoj hrani. Organizatori VIII Međunarodne EKO-konferencije posvećene zdravstveno bezbednoj hrani bili su: Ekološki pokret NovogSada, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti i Institut za prehranbenu tehnologiju, Novi Sad. Suorganizatori skupa su bili Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, International Independent University of Environmental and Political Sciences (Moskva), Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Novi Sad), Legambiente d, Italia, National Environmental Organization (Italia). Pokrovitelji su bili Matica srpska i UNESCO Natural Science Sector.
Činjenica da se ova konferencija održava u kontinuitetu već osmi put, ukazuje da je problematika koja se razmatra na skupu kako sa naučnog tako i sa parktičnog stanovišta veoma značajna. Zdarvstveno bezbedna hrana i uopšte zdrava ishrana, predstavljajuvažan preduslov zdravlje ljudi.
Rad skupa obuhvatao je plenarna predavanja, sekcijska predavanja i poster sekciju. Plenarna predavanja su održali prof. Dr Marijan Jošt„ Biotehnicsof agriculture „ i prof. dr Jelena Filipović i sar. „ Influence of extrusion process on the nutritive value of soybean“. Skup je imao sledeće sekcije: Klima i proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane; Zemljište i voda kao osnove poljoprivredne proizvodnje; Genetika, genetski resursi, oplemenjivanje, genetski inženjering u funkciji proizvodnje zdravsteno bezbedne hrane; Đubriva i đubrenje u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; Menadžment integrisane primene pesticida i korišćenje bioloških preparata; Poljoprivredna proizvodnja u svetlu održivog razvoja; Proizvodnja ratarskih i povrtarskih biljaka;
Prerada poljoprivrednih proizvoda i proizvodnja zdravstevne bezbedne hrane; Ekonomski aspekti i marketing kao segmenti proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; Skladištenje, transport i pakovanje; Hranidbena vrednost hrane i kvalitetna ishrana; Pravni aspekti zaštite naziva porekla hrane i Ekološki modeli i softver u proizvodnji zdavstveno bezbedne hrane.
Na skupu su učestvovali istraživači i stručnjaci iz različitih oblasti, što je omogućilo da se probelamtika zdravstvene bezbednosti hrane i zdrave ishrane razmatra kompleksno, sa različitih aspekata. Na skupu su, pored domaćih istraživača, učestvovali i naučnici iz još 13 zemalja. Objavljen je recenzirani zbornik radova na engleskom jeziku sa izvodom na srpskom (p. 484). Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije na osnovu postojećeg Pravilnika o rangiranju naučnih skupova, uvrstilo je ovaj skup u kategoriju međunarodnih naučnih skupova. Predsednik Naučnog odbora Konferencije bio je akademik Rudolf Kastori, a akademik Endre Pap bio je jedan od potpredsednika Počasnog odbora.

Sledeća EKO-konferencija biće održana 23 – 25 septembra 2015. godine u Novom Sadu i biće posvećena ekološkim problemima gradova i prigradskih naselja.

 • Konferencija SISY 2014, dvanaesti međunarodni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici (12th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics), Subotica, 11-13. septembra 2014.

Ovu tradicionalnu konferenciju organizovala je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Visokom Tehničkom školom iz Subotice, Departmanom za matematiku i informatiku novosadskog univerziteta, Ministarstvom za nauku Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Mađarske fazi asocijacije, IEEE Neural Networks Chapters (Mađarska), IEEE Joint Chapter of IES and RAS (Mađarska), grada Subotice. Počasni predsedavajući iz Srbije je bio Akademik Endre Pap. Predsedavajući konferencije je bio Prof. dr Janos Fodor, iz Mađarske, rektor Budimpeštanskog Obuda univerziteta. Glavni cilj ovog tradicionalnogsimpozijuma (održava se svake godine) jebio da okupi istraživače raznih profila (inžinjere, matematičare, informatičare, ekonomiste, lekare) pre svega iz Mađarske i Srbije, a na njemu su učestvovali sa radovima i istraživači iz Slovačke,Hrvatske, Austrije, SAD, Rumunije, Japana, Tajvana, Turske, Makedonije, Republike Srpske. Simpozijumjeomogućio dalje proširenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlučivanja, fazi sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inteligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotronici: CAD/CAM/CAE sistemima, te primenama u industriji, ekonomiji, obrazovanju, medicini, saobraćaju. Na konferencijije učestvovalo preko 100 istraživača sa ukupno 61 saopštenja, sa dva plenarna predavanja. Prvo plenarno predavanje A New Learning Algorithm for a Fully Connected Fuzzy Inference System (F-CONFIS) with its Application for Computing Learning Capacity je održao Prof. dr C.L. Philip (University of Macau).

Drugo plenarno predavanje MOOC-The Educational Revolution of the Century održao je Prof. dr Imre J. Rudas (Obuda University). Sa naučnog skupa je izdat recenziran zbornik radova na engleskom jeziku u okviru vodeće svetske organizacije IEEE, uz svesrdnu pomoć grada Subotice i rektora Obuda univerziteta iz Budimpešte.

Detaljne informacije o konferenciji su na sajtu: http://conf.uni-obuda.hu/sisy2014/.
Sledeća konferencija, SISY 2015, biće održana 17-19. septembra 2015. godine u Subotici.

Predavanja

 • Dr Wolfgang Schmale (Univerzitet u Beču): A History of European Identity. Saorganizacija Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. 28. januara 2014.
 • Dr Wolfgang Schmale (Univerzitet u Beču): Europe and its Transcultural Identity. Saorganizacija Univerziteta u Novom Sadu. 29. januara 2014.
 • Akad. Sava Halugin, redovni član VANU: Integralni odnos između dečijih radova i značajnih likovnih stvaralaca. Pristupna beseda, 13. februara 2014.
 • Prof. dr István Bikit, dopisni član VANU: Svetla Zemlja i taman svemir. Pristupno predavanje, 28. februara 2014.
 • Akad. Miloš Tešić, redovni član VANU: Zadatak za XXI vek – korišćenje obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost. Pristupna beseda, 13. marta 2014.
 • Prof. dr Radomir Folić, dopisni član VANU: I beton ima dušu. Pristupno predavanje, 27. marta 2014.
 • Tomislav Ketig, dopisni član VANU: Zajednički kulturni identiteti nacionalnih kultura na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Pristupno predavanje, 17. aprila 2014.
 • Prof. dr Arnold Suppan (Austrija), redovni član Austrijske akademije nauka i inostrani član VANU: Hitler – Beneš – Tito. Conflict, war and genocide in East, Central and South-East Europe. 28. aprila 2014.
 • Prof. dr Andreas Gronauer (direktor Instituta za poljoprivrednu tehniku pri Univerzitetu BOKU, Beč): Informaciono-komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i korišćenje obnovljivih izvora energije u Austriji. Saorganizacija Kluba Humboldt i DAAD stipendista, 23. maja 2014.
 • Akad. Lajos Göncz, redovni član VANU: Treba li spašavati jezike ili njihove govornike? – Opadanje biolingvističkog diverziteta kao psihološki problem. Pristupna beseda, 25. septembra 2014.
 • Akad. Vukadin Leovac: Sinteze i strukture kompleksa metala sa helatnim N-, O-, S- i P- vezivnim ligandima. Neočekivani (slučajni) rezultati – radost. Pristupna beseda, 29. decembra 2014.

Promocije

 • Akad. Julijan Tamaš: Deset ljubavnih zapovesti, Orpheus i Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2013. Na promociji su govorili dr Draginja Ramadanski (Filozofski fakultet, Novi Sad), dr Radmila Gihić-Petrović, književnica, i autor. 31. januar 2014.
 • Bojan Jovanović: 40 godina umetničkog rada kompozitora Miroslava Štatkića, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2013. Na promociji su govorili: recenzentkinje monografije vanr. prof. Smiljana Vlajić, kompozitor (Akademija umetnosti u Novom Sadu), vanr. prof. Aleksandra Stepanović, kompozitor (Akademija umetnosti u Novom Sadu) i dr Ivana Medić (Muzikološki institut SANU), zatim književnik Pero Zubac (dopisni član VANU), red. prof. Zoran Mulić (Akademija umetnosti u Novom Sadu), akad. Miloš Tešić (generalni sekretar VANU), kompozitor Miroslav Štatkić (dopisni član VANU) i autor monografije, muzikolog Bojan Jovanović. U okviru muzičkog programa, izveden je muzički kolaž Doba Dunđerskih iz istoimenog dokumentarno-igranog filma i elektroakustičko delo Tesla, autora Miroslava Štatkića. 10. jun 2014.