2013

NAUČNI SKUPOVI, PREDAVANJA I PROMOCIJE U ORGANIZACIJI VANU

VANU je u 2013. godini bila saorganizator dva naučna skupa. Organizovana su tri predavanja i dve promocije.

Naučni skupovi

  • XVII Međunarodna EKO-konferencija, posvećena zaštiti gradova i prigradskih naselja (XVII International ECO-konference Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, Novi Sad) 22-25. septembar 2013.

Organizatori skupa bili su Ekološki pokret Novog Sada, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti i Institut za prehrambenu tehnologiju, Novi Sad. Saorganizatori skupa su bili Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, International Independent University of Environmental and Political Sciences (Moskva), Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Novi Sad), Legambiente d’Italia, National Environmental Organization (Italia). Pokrovitelji su bili Matica srpska i UNESCO Natural Science Sector.
Ovaj skup se održava svake druge godine i posvećen je ekološkim problemima gradova i prigradskih naselja. Činjenica da se održava svake druge godine u kontinuitetu, ove godine osmi put, ukazuje da je ova problematika veoma aktuelna i po svoj prilici biće i ubuduće, pošto se sa tehnološkim razvojem, promenom urbanog načina života stalno pojavljuju novi ekološki problemi.
Rad skupa obuhvatao je plenarna predavanja, sekscijska predavanja i poster sekciju. Skup je imao sledeće sekcije: Biosfera – vazduh, vode i zemljšta; Tehničko-tehnološki aspekti zaštite životne sredine (EKO-inženjering); Sociološki aspekti okoliša (sociološki, zdravstveni, obrazovni, rekreacioni): Ekonomski aspekti zaštite okoliša; Pravni aspekti zaštite okoliša; Dizajniranje ekološkog sistema – informatika i primena računara u integralnoj zaštiti okoliša; Održivi razvoj gradova i prigradskih naselja – ekološki aspekti.
Na skupu su, pored domaćih istraživača, učestvovali i naučnici iz još 12 zemalja. Objavljen je recenzirani zbornik radova na engleskom jeziku. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije na osnovu postojećeg Pravilnika o rangiranju naučnih skupova, uvrstilo je ovaj skup u kategoriju međunarodnih naučnih skupova. Predsednik Naučnog odbora Konferencije bio je akademik Rudolf Kastori, a akademik Endre Pap bio je jedan od potpredsednika Počasnog odbora.

  • Konferencija SISY 2013, jedanaesti međunarodni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici (11th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics), Subotica, 26-28. septembar 2013.

Ovu tradicionalnu konferenciju organizovala je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Visokom tehničkom školom iz Subotice, Departmanom za matematiku i informatiku novosadskog univerziteta, Ministarstvom za nauku Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Mađarskom fazi asocijacijom, IEEE Neural Networks Chapters (Mađarska), IEEE Joint Chapter of IES and RAS (Mađarska) i gradom Suboticom. Počasni predsedavajući iz Srbije bio je akademik Endre Pap. Predsedavajući konferencije bio je prof. dr Janos Fodor iz Mađarske, prorektor Budimpeštanskog Obuda univerziteta. Glavni cilj ovog tradicionalnog simpozijuma bio je da okupi istraživače raznih profila (inženjere, matematičare, informatičare, ekonomiste, lekare), pre svega iz Mađarske i Srbije, a na njemu su sa radovima učestvovali i istraživači iz Slovačke, Hrvatske, Austrije, SAD, Rumunije, Japana, Tajvana, Turske, Makedonije, Republike Srpske. Simpozijum je omogućio dalje proširenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlučivanja, fazi sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inteligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotronici: CAD/CAM/CAE sistemima, te primenama u industriji, ekonomiji, obrazovanju, medicini, saobraćaju. Na konferenciji je učestvovalo preko 200 istraživača sa ukupno 74 saopštenja, sa četiri plenarna predavanja. Konferencija je bila posvećena sećanju na akademika Miomira Vukobratovića (1931–2012).
Prvo plenarno predavanje Vuk and Georgi: An Adventure into Active Systems via Mechatronics, Robotics and Manufacturing Engine održao je Georgi M. Dimirovski (Makedonija, Turska). Drugo plenarno predavanje Life dedicated to science održao je prof. dr Branislav Borovac (Srbija) o životu i radu akademika Miomira Vukobratovića. Treće plenarno predavanje održao je prof. dr Ouhsama Katib. Četvrto plenarno predavanje Knowledge-based Cybernetics in Decision Support System based on Subjective Intelligence održao je prof. dr Hamido Fujita iz Japana o inteligentnim sistemima u medicini.
Objavljen je recenziran zbornik radova na engleskom jeziku u okviru vodeće svetske organizacije IEEE. Uz svesrdnu pomoć grada Subotice i rektora Obuda univerziteta iz Budimpešte prof. dr Imrea Rudaša, simpozijum je doprineo kako u razmeni novih naučnih dostignuća tako i budućoj saradnji i zajedničkom nastupu na evropskim projektima. Detaljne informacije o konferenciji mogu se pronaći na sajtu: www.conf.uni-obuda.hu/sisy2013

Sledeća konferencija, SISY 2014, biće održana 11–13. septembra 2014. u Subotici.

Predavanja

  • Dr Boris Varga: „Izborne revolucije“ u bivšim socijalističkim državama, 7. februar 2013.
  • Prof. dr Livija Cvetićanin, dopisna članica VANU: Mehanika u službi mašinogradnje. Pristupno predavanje, 24. oktobar 2013.
  • Prof. emeritus Támas Prugberger, počasni član VANU: A munkajog fejlődésének főbb csomópontjai napjainkig (Glavne tendencije razvoja radnog prava do današnjeg dana), 25. novembar 2013

Promocija

  • Dr Dušan Kováč: Istorija Slovačke. Promocija je održana u Skupštini APV pod pokroviteljstvom potpredsednice Skupštine APV i predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne zajednice Ane Tomanove Makanove. Na promociji su govorili akademik Miloš Tešić (generalni sekretar VANU), Samuel Boldocky (prevodilac i recenzent), Ana Tomanova Makanova i autor Dušan Kováč, 4. april 2013.
  • Stefan Barth, Nenad Novak Stefanović: Dijalog Srbina i Nemca na Dunavu, Medijska knjižara Krug, 2013. Na promociji su govorili Nadežda Radović (urednica izdanja) i Nenad Novak Stefanović, 31. maj 2013.