2012

NAUČNI SKUPOVI, PREDAVANJA I PROMOCIJE U ORGANIZACIJI VANU

VANU je u 2012. godini bila saorganizator dva naučna skupa. Organizovano je tri predavanja i jedna promocija.

Naučni skupovi

  • Konferencija SISY 2012, deseti međunarodni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici (10th IEEE Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics), Subotica, 20.-22. septembra 2012. god.

Ovu tradicionalnu konferenciju organizuje Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Visokom Tehničkom školom iz Subotice, Departmanom za matematiku i informatiku novosadskog univerziteta, Ministarstva nauke Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Mađarske fazi asocijacije, IEEE Neural Networks Chapters (Madjarska), IEEE Joint Chapter of IES and RAS (Madjarska), grada Subotice. Počasni predsedavajući iz Srbije je Akademik Endre Pap. Glavni cilj ovog tradicionalnog simpozijuma (održava se svake godine) je da okupi istraživače raznih profila (inžinjere, matematičare, informatičare, ekonomiste, lekare) pre svega iz Madjarske i Srbije, a na njemu su učestvovali sa radovima i istraživači iz Slovačke, SAD, Austrije, Nemačke, Rumunije, Japana, Španije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Simpozijum omogućava dalje proširenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlučivanja, fazi sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inteligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotronici: CAD/CAM/CAE sistemima, te primenama u industriji, ekonomiji, obrazovanju, medicini, saobraćaju.
Otvaranje skupa je bilo 20. septembra u gradskoj kući u Subotici. Na konferenciji je učestvovalo preko 200 istraživača sa ukupno 105 saopštenja. Bila su četiri plenarna predavanja. Prvo plenarno predavanje je bilo posvećeno istraživanjima u robotici prof. dr Branislava Borovca iz Novog Sada pod naslovom „Humanoid Robotics: What We Really Need – Just Machines, or Something More?“. Drugo plenarno predavanje je održao Prof. dr Robert Fuller (Budimpešta) pod naslovom “Financial Applications of Fuzzy Reasoning and Fuzzy Optimization”. Prof. dr Imre Rudas (Budimpešta) je održao treće plenarno predavanje posvećeno informatici u oblacima pod naslovom “ Cloud Computing in Intelligent Robotics”. Prof. dr Hamido Fujita iz Tokija (Japan) je održao četvrto predavanje o primeni inteligentnih sistema u dijagnostici bolesti pod naslovom „Decision Making for Medical Diagnosis on VDS Using Different Fuzzy Aggregation Functions”. Sa naučnog skupa je izdat recenziran zbornik radova na engleskom jeziku u okviru vodeće svetske organizacije IEEE. Uz svesrdnu pomoć grada Subotice i rektora Obuda univerziteta iz Budimpešte Prof. dr Imre Rudaša, simpozijum je doprineo kako razmeni novih naučnih dostignuća, tako i budućoj saradnji i zajedničkim nastupima u evropskim projektima. Detaljne informacije o konferenciji mogu se naći na sajtu: http://conf.uni-obuda.hu/sisy2012/ Sledeća konferencija SISY 2013 biće održana od 26. do 28. septembra 2013. godine u Subotici.

  • XVI Međunarodna EKO-konferencija VII posvećena zdravstveno bezbednoj hrani (XVI International ECO-conference VII Safe Food) Novi Sad, 26-29 septembar 2012.

Organizatori skupa bili su: Ekološki pokret Novog Sada, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Ruski državni poljoprivredni univerzitet – MTAA, Legambiente d’Italia, Institut za prehrambenu tehnologiju i Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

Pokrovitelji: Food and Agriculture Organization of the United Nations i Matica srpska, Novi Sad.

Ovaj skup se održava svake druge godine i posvećen je različitim aspektima zdarvstvene bezbednosti hrane. Rad skupa obuhvatao je: plenarna i sekcijska predavanja i poster sekciju. Skup je imao 15 sekcija: Klima sa stanovišta proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; Zemljište i voda kao osnova proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; Genetika, genetski resursi, oplemenjivanje i genetski inženjering u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; Đubriva i đubrenje u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane; Integralna zaštita bilja, primena pesticida i efekati rezidua; Poljoprivredna proizvodnja sa stanovišta razvoja; Proizvodnja ratarskih i povrtarskih biljaka sa stanovišta zdravstevene bezbednosti hrane; Proizvodnja voća i grožđa sa stanovišta zdravstveno bezbednosti hrane; Stočarska proizvodnja sa stanovišta zdravstvene bezbednosti hrane; Primena prehranbene tehnologije u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane; Ekonomska stanovišta proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane i marketing; Čuvanje, transport i pakovanje zdravstveno bezbedne hrane; Nutritivna vrednost zdravstveno bezbedne hrane i kvalitetna ishrana; Pravno stanovište zaštite proizvoda zdravstveno bezbedne hrane; Ekološki modeli i softveri u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane.

Na skupu je održano 71 izlaganja. Učesnici su bili iz devet zemalja: Kine, Litvanije, Belorusije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, Hrvatske i Armenije Održana su dva uvodna izlaganja: Božidarević Desanka i Nikolić-Đorić Emilija: From consumer viewpoint – botteld (packaged) water of Serbia; Milošević Mirjana, Mikić Aleklsandar, Marjanović Jeromela Ana i Milošević Dušan : Organic agriculture and food production.

Pre početka Konferencije objavljen je i recenziran zbonik radova na engleskom jeziku sa sažetkom na srpskom (p. 669). Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije uvrstilo je ovaj skup u kategoriju međunarodnih naučnih skupova. Predsednik Naučnog odbora Konferencije bio je akademik Rudolf Kastori, a akademik Endre Pap bio je jedan od potpredsednika Počasnog odbora.

Predavanja

  • Prof. dr Charles Ingrao, Purdue University, SAD: Confronting the Yugoslav Controversies – Can Scholars Make A Difference? 6. jun 2012.
  • Prof. dr Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije, Beograd: Kraj evra. 27. septembar 2012.
  • Prof. dr Janko Ramač, Filozofski fakultet, Novi Sad: Rusini u Južnoj Ugarskoj 1745-1918. 27. novembar 2012.

Promocija

  • Nenad Stevović i Slobodan B. Medojević: Crnogorci u Vojvodini – kolonizacija 1945-48. Na promociji su govorili akademik Julijan Tamaš (VANU), Marko Špadijer (generalni sekretar Matice crnogorske, Podgorica), prof. dr Aleksandar Kasaš (Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta, Novi Sad) i autori. 24. februar 2012.