Obaveštenje o prijemu novih članova VANU

Skupština VANU je na sednici održanoj 26. avgusta 2013. izabrala nove redovne, dopisne, inostrane i počasne članove.

Za redovne članove izabrani su dosadašnji dopisni članovi: prof. dr Srbislav Denčić, prof. dr Lajoš Genc, mr Sava Halugin, prof. dr Vukadin Leovac i prof. dr Miloš Tešić.

Za dopisne članove izabrani su: prof. dr Ištvan Bikit, prof. dr Livija Cvetićanin, Tomislav Ketig, prof. dr Radomir Folić i Pero Zubac.

Za inostranog člana izabran je prof. dr Arnold Suppan, član Austrijske akademije nauka.

Za počasnog člana izabran je prof. dr Tamás Prugberger.