POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ZA REDOVNE, DOPISNE, INOSTRANE I POČASNE ČLANOVE VANU

VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
Vojvode Putnika 1
21 000 Novi Sad

Na osnovu člana 39. Statuta Vojvođanske akademije nauka i umetnosti (VANU) upućuje se

POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ZA REDOVNE, DOPISNE, INOSTRANE I
POČASNE ČLANOVE VANU

1. Predloge za izbor članova VANU mogu podnositi:

  • odeljenja Akademije
  • tri člana nacionalnih ili regionalnih Akademija nauka i umetnosti iz zemlje i inostranstva
  • univerziteti i fakulteti čiji je osnivač Republika odnosno Pokrajina
  • Matica srpska
  • naučne ustanove
  • naučna i stručna društva i udruženja i njima odgovarajuće umetničke organizacije i udruženja
  • nevladine organizacije
  • domaća ili međunarodna udruženja i organizacije.

2. Za redovnog člana VANU može biti izabran naučnik, umetnik i intelektualac iz redova dopisnih članova Akademije.

Za dopisnog člana VANU može biti izabran naučnik, umetnik i intelektualac koji se istakao značajnim naučnim, umetničkim ili kulturnim rezultatima.
Za inostranog člana VANU može se izabrati strani državljanin koji je član neke nacionalne ili regionalne akademije, a koji je zaslužan za opšti napredak nauke i umetnosti, kao i za unapređenje naučnih i umetničkih veza sa Vojvodinom.
Za počasnog člana VANU može biti birano lice koje ima značajne zasluge za afirmaciju prirodnih, civilizacijskih i duhovnih vrednosti na kojima počiva vojvođansko društvo (naročito učvršćenje i izgradnja mira u svetu, saradnja među narodima i državama bez obzira na nacionalne, kulturne ili konfesionalne razlike i afirmacija prirodnih vrednosti Vojvodine).

3. Univerziteti, fakulteti i naučni instituti predloge dostavljaju na osnovu odluke svojih najviših organa koji su nadležni za naučnu i umetničku delatnost. Akademije nauka i umetnosti predloge podnose na osnovu odluke svog najvišeg organa iz onih oblasti kojima se te institucije bave.
Naučna društva i udruženja i njima odgovarajuće umetničke organizacije i udruženja, stručna društva, nevladine organizacije i međunarodna udruženja ili organizacije predloge takođe podnose na osnovu odluke svojih najviših organa upravljanja (skupštine ili odgovarajućeg tela).

4. Predlozi za izbor članova VANU podnose se u formi referata koji treba da sadrže: biografiju i pregled delatnosti, potpunu bibliografiju radova kandidata razvrstanu po kategorijama u skladu sa Kriterijumima za određivanje kategorije naučnih publikacija Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (kod umetnika na odgovarajućem mediju), spisak najznačajnijih publikacija, objavljene komentare i ocene radova i njihovih naučnih/umetničkih dometa, te zaključak sa obrazloženjem predloga. Treba priložiti potvrdu o citiranosti od nadležne institucije (sa listom publikacija) i dokument o saglasnosti kandidata za predlog za izbor i eventualno članstvo u VANU.

5.Predloge za izbor u članstvo VANU slati na adresu: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Vojvode Putnika 1, 21 000 Novi Sad. Predlog dostaviti do 7. juna 2013. (datum poštanskog žiga) u 3 primerka i 1 na CD-u, sa priloženim naučnim publikacijama i umetničkim delima kandidata u jednom primerku.

6. Nepotpuni i neblagovremeno podneti predlozi neće se razmatrati.

7. Poziv i Statut VANU nalaze se na sajtu: http://www.vanu.org.rs