2011

NAUČNI SKUPOVI, PREDAVANJA I PROMOCIJE U ORGANIZACIJI VANU

VANU je u 2011. godini bila saorganizator dva naučna skupa. Organizovano je devet predavanja i jedna promocija.

Naučni skupovi

  • Deveti međunarodni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici SISY 2011 (9th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics), Subotica, 8-10. septembar 2011.

Ovu tradicionalnu konferenciju organizovala je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Visokom tehničkom školom iz Subotice, Departmanom za matematiku i informatiku novosadskog univerziteta, Ministarstvom za nauku Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, Mađarskom fazi asocijacijom, IEEE Neural Networks Chapters (Mađarska), IEEE Joint Chapter of IES and RAS (Mađarska) i gradom Suboticom. Glavni predsedavajući iz Srbije je bio akademik Endre Pap, a iz Mađarske prof. dr Janos Fodor, prorektor Obuda univerziteta iz Budimpešte. Glavni cilj ovog tradicionalnog simpozijuma koji se održava svake godine, bio je da okupi istraživače raznih profila (inžinjere, matematičare, informatičare, ekonomiste, lekare), pre svega iz Mađarske i Srbije, a na njemu su učestvovali sa radovima i istraživači iz Kanade, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Makaoa, Belgije, Rumunije, Japana, Singapura, Italije, Republike Srpske. Simpozijum je omogućio dalje širenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlučivanja, fazi sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inteligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotronici: CAD/CAM/CAE sistemima, te primenama u industriji, ekonomiji, obrazovanju, medicini, saobraćaju.

Na konferenciji je učestvovalo preko dve stotine istraživača sa ukupno 94 saopštenja, sa četiri plenarna predavanja. Prvo plenarno predavanje bilo je posvećeno matematičkim istraživanjima prof. dr Williama A. Gruvera iz Vankuvera (Belgija) o distribuiranim inteligentnim sistemima. Drugo plenarno predavanje održao je prof. dr Hamido Fujita iz Tokija (Japan) o primeni inteligentnih sistema u dijagnostici bolesti, koristeći mentalni prenos osobe i lekara preko računara, te dalja istraživanja prenosa avatara na mobilne telefone. Treće plenarno predavanje održao je prof. dr C. L. Philip Chen iz Makaoame o jezičkom interfejsu koristeći fazi modeliranje. Četvrto plenarno predavanje držao je prof. dr Marcelo H. Ang iz Singapura o robotima u ljudskom okruženju. Objavljen je recenziran zbornik radova na engleskom jeziku u okviru vodeće svetske organizacije IEEE. Uz svesrdnu pomoć grada Subotice i rektora Obuda univerziteta iz Budimpešte, prof. dr Imre Rudaša, simpozijum je dao doprinos kako u razmeni novih naučnih dostignuća tako i budućoj saradnji i zajedničkom nastupu u evropskim projektima. Detaljne informacije o konferenciji mogu se naći na sajtu: http://conf.uni-obuda.hu/sisy2011/ Sledeća konferencija SISY 2012 biće održana od 20. do 22. septembra 2012. godine u Subotici.

  • XV Međunarodna EKO-konferencija o zaštiti gradova i prigradskih naselja (XV International ECO-conference ̶ Environmental Protection of Urban and Suburban Settelments), Novi Sad, 22-25. septembar 2011.

Organizatori skupa bili su: Ekološki pokret Novog Sada, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad. Suorganizatori skupa: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, International Independent University of Environmental and Political Sciences (Moscow), Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Novi Sad), Langambiente d, Italia- National Environmental Organization. Pokrovitelji: Matica srpska (Novi Sad) i UNESCO Natural Science Sector.

Ovaj skup se održava svake druge godine i posvećen je ekološkim problemima gradova i prigradskih naselja. Rad skupa obuhvatao je: plenarna predavanja, sekcijska predavanja i poster sekciju. Skup je imao sledeće sekcije: Okoliš – vazduh, vode, zemljište i biosfera; Tehničko-tehnološki aspekti zaštite životne sredine (EKO-inženjering); Sociološki aspekti zaštite okoliša (sociološki, zdravstveni, obrazovni, rekreacioni); Ekonomski aspekti zaštite okoliša; Pravni aspekti zaštite okoliša; Dizajniranje ekološkog sistema – informatika i primena računara u integralnoj zaštiti okoliša; Održivi razvoj gradova i prigradskih naselja – ekološki aspekti.

Na skupu je održano devedeset izlaganja. Učesnici su bili iz šesnaest zemalja: Kanade, Mađarske, Rusije, Japana, Irana, Slovenije, Crne Gore, Slovačke, Makedonije, Jermenije, Rumunije, Bosne, Uzbekistana, Brazila, Austrije i Holandije. Održana su tri uvodna izlaganja: Kastori, R., Maksimović, I., Kadar, I., Koncz, J., Dust as environmental pollutant with special emphasis on indoor pollution; Bogdanović, S., Transposition of EU environmental legislation into the legal system of the Republic of Serbia; Aleksić, N., Samsonov, M., Perenić, A., Barett, I., Chemical trails as a global environmental threat.

Objavljen je recenziran dvotomni zbornik radova na engleskom jeziku (tom I p. 389 i tom II p. 468). Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije na osnovu postojećeg Pravilnika o rangiranju naučnih skupova uvrstilo je ovaj skup u kategoriju međunarodnih naučnih skupova. Predsednik Naučnog odbora Konferencije bio je akademik Rudolf Kastori, a akademik Endre Pap bio je jedan od potpredsednika Počasnog odbora.