ODLUKA
O VOJVOĐANSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI


Član 1.

Osniva se Vojvođanska akademija nauka i umetnosti.

Član 2.

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti (u daljem tekstu: Akademija) zasnovana je na principima i tradicijama akademijskog organizovanja naučne, umet ničke i kulturne delatnosti savremenog evropskog prostora.

Član 3.

Delatnost Akademije je od posebnog naučnog, umetničkog i kulturnog značaja za AP Vojvodinu.
AP Vojvodina obezbeđuje uslove za rad Akademije.

Član 4.

Akademija je samostalna ustanova kojom upravljaju njeni članovi.
Akademija je pravno lice.

Član 5.

Akademija posluje pod nazivom Vojvođanska akademija nauka i umetnosti.
Akademija može koristiti skraćeni naziv VANU, na način utvrđen Statutom Akademije.Sedište Akademije je u Novom Sadu.

Član 6.

Akademija:
• organizuje, razvija, podstiče i obavlja naučna istraživanja i umetničko stvaralaštvo,
• učestvuje u utvrđivanju opšte politike u oblasti nauke, obrazovanja i kulture,
• stara se o podizanju naučnog i umetničkog podmlatka,
• skuplja, sređuje i proučava građu,
• bavi se izdavačkom delatnošću i
• sarađuje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Član 7.

Rad Akademija je javan.
Građa koju Akademija čuva dostupna je javnosti.
Statutom Akademije bliže se utvrđuje način ostvarivanja javnosti rada.

Član 8.

U radu Akademije se stvaraju uslovi za obezbeđenje ravnopravnosti i očuvanje i poštovanje različitosti kultura nacionalnih zajednica koje postoje u AP Vojvodini.

Član 9.

Sredstva za rad Akademije obezbeđuju se iz sledećih izvora:
1. budžeta AP Vojvodine,
2. obavljanjem poslova iz svoje delatnosti,
3. fondova, fondacija i donacija, i
4. drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 10.

Akademija ima Statut kojim se uređuje:
• zadaci Akademije i način njihovog ostvarivanja,
• organizacija i upravljanje Akademije,
• uslovi za izbor i način izbora članova i prestanka članstva u Akademiji,
• prava i obaveze članova Akademije,
• i druga pitanja u vezi sa organizacijom i radom Akademije.

Član 11.

Članovi Akademije su redovni (akademici), dopisni i članovi van radnog sastava.
Redovni i dopisni članovi čine radni sastav Akademije.

Član 12.

Za redovnog člana Akademije može biti izabran naučnik, umetnik i intelektualac iz redova dopisnih članova Akademije.
Za dopisnog člana Akademije može biti izabran naučnik, umetnik i intelektualac koji se istakao značajnim naučnim, umetničkim ili kulturnim rezultatima.

Izuzetno, za redovnog člana Akademije može biti izabran naučnik, umetnik
i intelektualac čija delatnost i dostignuća imaju međunarodnu afirmaciju.
Za počasnog člana Akademije može biti birano lice koje ima značajne zasluge za afirmaciju civilizacijskih i duhovnih vrednosti na kojima počiva vojvođansko društvo.

Član 13.

Izbor za sve vrste članstva u Akademiji vrši se bez obzira na mesto prebi vališta i državljanstvo.

Član 14.

Članstvo u Akademiji je doživotno.
Izuzetno članstvo može prestati u slučajevima utvrđenim Statutom Akademije.

Član 15.

Članove Akademije bira Skupština Akademije.
Redovne članove i članove van radnog sastava biraju redovni članovi, a ostale članove biraju redovni i dopisni članovi.

Član 16.

Predlog za izbor članova Akademije mogu davati:
• odeljenja i odbori Akademije,
• tri člana Akademije,
• univeziteti, fakulteti i druge visoko naučne ustanove, Matica srpska, naučne organizacije, naučna i strukovna udruženja, nevladine organizacije, međunarodna udruženja ili organizacije, druge akademije nauka i umetnosti.

Član 17.

Članovi Akademije imaju pravo na mesečni akademijski dodatak čiju visinu
utvrđuje osnivač.

Član 18.

Organi Akademije su:
• Predsednik Akademije,
• Predsedništvo Akademije i
• Skupština Akademije.

Član 19.

Predsednik Akademije predstavlja i zastupa Akademiju, saziva sednice
Skupštine i Predsedništva, te im predsedava, stara se o izvršenju njihovih
zaključaka i obavlja druga prava i obaveze u skladu sa Statutom Akademije.

Član 20.

Skupština:
• donosi Statut,
• utvrđuje Program rada,
• razmatra osnovna pitanja iz oblasti rada i odlučuje o njima,
• bira članove,
• bira i razrešava predsednika i druge organe,
• donosi Finansijski plan i usvaja Završni račun,
• donosi Poslovnik o radu Akademije,
• obavlja i druge poslove određene Statutom.
Ovlašćenje i prava drugih organa Akademije su regulisana Statutom.

Član 21.

Skupština Akademije donosi Statut većinom glasova članova radnog sastava.
Statutom Akademije uređuje se način odlučivanja o pitanjima iz delokruga
rada Skupštine.

Član 22.

Predsedništvo Akademije je izvršni organ Skupštine Akademije.
Broj članova Predsedništva Akademije, sastav, način izbora i trajanje njihovog mandata uređuje se Statutom Akademije.
Predsednik i generalni sekretar Akademije po položaju su članovi Predsedništva.

Član 23.

Predsedništvo Akademije izvršava odluke i zaključke Skupštine, stara
se o primeni Statuta Akademije i drugih opštih akata Akademije, usklađuje i
usmerava rad svojih instituta, odeljenja, odbora i drugih radnih tela Akademije,
stara se o izvršenju programa rada Akademije i njenih zadataka i obavlja druga
prava i dužnosti određene zakonom i Statutom Akademije.

Član 24.

Akademija ima generalnog sekretara.
Generalni sekretar Akademije odgovoran je za materijalno-finansijsko
poslovanje u okviru ovlašćenja datih Statutom Akademije. On obezbeđuje uslove za rad organa Akademije, organizuje rad stručne službe i vrši druge poslove određene Statutom Akademije.

Član 25.

Za obavljanje administrativno-stručnih i pomoćnih kao i drugih poslova
obrazuje se stručna služba u skladu sa Statutom Akademije i zakonom.

Član 26.

Pripreme za početak rada Akademije vrši Matična komisija koja ima 11 članova. Članove Matične komisije imenuje Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine. Prvu sednicu Matične komisije saziva njen najstariji član.
Članovi Matične komisije biraju predsednika Matične komisije iz reda
svojih članova na prvoj sednici.

Član 27.

Matična komisija obavlja poslove neophodne za početak rada Akademije.
Matična komisija donosi Poslovnik o svom radu.

Član 28.

Matična komisija vrši izbor prvih 15 članova Akademije.
Predsednik Matične komisije nakon izbora 15 članova Akademije saziva
prvu sednicu Skupštine Akademije i predsedava sednici do konstituisanja
Skupštine Akademije.
Konstituisanjem Skupštine Akademije prestaje sa radom Matična komisija.

Član 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom
listu Autonomne Pokrajine Vojvodine.
SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE