Rad Skupštine

Izveštaj o radu Skupštine Vojvođanske akademije nauka i umetnosti u 2014. g.

Tokom 2014. g. održane su 52, 53 i 54. sednica Skupštine i to u sledećim terminima: 23. januara, 24. februara i 03. jula. Članovi VANU su redovno dolazili na sednice i aktivno i konstruktivno učestvovali u radu Skupštine.

Dnevni red za sednice Skupštine je predlagan na sednicama Predsedništva, Odeljenja za prirodne i tehničke nauke i Odeljenja za društvene nauke i umetnost, a članovi VANU su o terminima održavanja sednica obaveštavani elektronskim putem u roku koji predviđa Statut VANU. Na 52. sednici raspravljalo se o položaju VANU posle odluka Ustavnog suda Srbije, a takođe i o mogućnostima da se poboljša finansijska situacija.

Usvojeno je pravno mišljenje angažovane advokatske kancelarije u vezi sa položajem VANU, koje je prevedeno na engleski jezik i objavljeno u Glasniku advokatske komore Vojvodine. Formirana je i Radna grupa na čelu sa akad. M. Miloradovim sa zaduženjem da ovo mišljenje formuliše na dogovoren način i da ga uputi na više institucija. Pravno mišljenje je upućeno Skupštini i Vladi APV, Evropskoj komisiji i parlamentu, kao i akademijama nauka sa kojima VANU ima ugovore o saradnji sa ciljem upoznavanja domaće i evropske javnosti sa položajem u kojem se našla Vojvođanska akademija nauka i umetnosti.

Na 53. sednici Skupštine jednoglasno su usvojeni izveštaji sa finansijskim izveštajima za četvrtu godinu projektnog ciklusa kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sve projekte čiji je nosilac ili učesnik bila VANU (ukupno pet projekata), te su usvojene prijave za nastavak istraživanja ovih projekata čiji je nosilac ili učesnik VANU. Usvojen je završni račun VANU za 2013, prema kojem je u 2014. preneto 8.499.523,14 dinara, ali od toga se 8.360.926,30 dinara odnosilo na sredstva Fondacije B. Hrabak, tako da su na VANU računu u Erste banci zapravo preneta sredstva u iznosu 159.37,39 dinara.

Doneta je odluka da se formira Fondacija akademika B. Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija kao posebno pravno lice. Za njenog upravitelja je predložen akad. L.Göncz a u Upravni odbor su predloženi J. Tamaš, B. Gudurić, J. Szalma, M. Tešić i A. Kasaš sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. To je realizovano u Agenciji za privredne registre.

Usvojen je i redosled održavanja pristupnih akademskih beseda i predavanja. Vođeni su, pod tačkom razno, ponovo razgovori o merama i aktivnostima koje VANU treba da preduzme u vezi sa prevladavanjem položaja posle Odluka Ustavnog suda Srbije.

Na 54. sednici Skupštine VANU je ponovo razmotren položaj VANU nakon odluka Ustavnog suda Srbije, kao i položaj VANU u novom Statutu AP Vojvodine.

Rukovodilac Radne grupe akad. M. Miloradov je obavestio Skupštinu VANU o razgovorima koje su u odvojenim sastancima akad. Miloradov i akad. Tešić imali sa g. Eduadom Busekom, nekadašnjim koordinatorom Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope u Beogradu, sa g. nadvojvodom Karlom Habsburgom – Lotringen u Novom Sadu i sa g. Antonom Zeilingerom, predsednikom Austrijske akademije nauka u Beču, i Jelkom Kacinom izvestiocem EU za Balkan.

Predstavnici VANU su upoznali sagovornike i njihove institucije sa aktuelnim stanjem postojanja i funkcionisanja VANU, te društvenim okruženjem u kome radi VANU, i dobili razumevanje i obećanja za podršku.

Takođe je Skupština upoznata o razgovorima sa predsednicima Skupštine i Vlade APV, kao i pojedinim šefovima poslaničkih grupa u Skupštini APV na koji način da se obezbedi kontinuirano finansiranje rada VANU u skladu sa postojećim zakonskim opdredbama.

Svi prisutni člannovi VANU su podržali te aktivnosti i upornost i istrajnost, koji nažalost nisu doveli do željenog cilja, ali su predstavljali doprinos u nastojaju da se unormali postojanje i fukcionisanje VANU. Nespremnost donosilaca političkih odluka za donošenje konačnih odluka u Skupštini Vojvodine treba istrajošću izmeniti. Većina prisutnih je iznosila svoje viđenje i predloge za dalje aktivnosti, što je zabeleženo u zapisniku.

Jednoglasno je usvojena odluka o produžavanju mandata aktuelnom rukovodstvu VANU do donošenja nove skupštinske odluke o VANU, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o sprovođenju Statuta APV. O ovom pitanju se prvo izjasnilo Predsedništvo VANU koje je na osnovu jednoglasne odluke a posle duge i iscrpne rasprave i uz učešće svih članova Predsedništva zaključilo da u postojećim okolnostima u kojma je položaj i finansiranje rada VANU veoma neizvestan, jedini racionalan potez jeste da postojeće rukovodstvo ostane na čelu VANU do donošenja nove odluke o VANU u Skupštini AP Vojvodine na kojoj se radi. Tek nakon toga, treba organizovati postupak izbora novog rukovodstva.

                                                                                                              Predsednik VANU

                                                                                                            Akademik Julijan Tamaš

 

                                                                                                          Generalni sekretar VANU

                                                                                                        Akademik Miloš Tešić