Rad Predsedništva

Izveštaj o radu Predsedništva VANU u 2014.

U 2014. održano je 8 sednica Predsedništva VANU (od 151. do 158). Razmatrane su tekuće aktivnosti VANU a najviše problemi u vezi sa tekućim poslovanjem VANU. Svi sastanci Predsedništva bili su pod negativnim uticajem odluke Ustavnog suda Srbije (USS) kojom je konstatovano da AP Vojvodina nema nadležnosti u oblasti nauke, te da VANU ne može da se finansira iz budžeta. Predstavnici VANU su neumorno tražili prijem i konsultacije sa pokrajinskim sekretarom za nauku i tehnološki razvoj, sa pokrajinskim sekretarom za kulturu i javno informisanje, predsednikom Vlade Vojvodine, predsednikom Skupštine AP Vojvodine, potpredsednicima Skupštine AP Vojvodine, te njihovim saradnicima, i pojedinim istaknutim rukovodiocima stranaka, u nameri da se nađe prihvatljivo rešenje i za Vladu APV i za VANU.

Zaključivano je da VANU treba da sledi postupke i odluke svoga osnivača, a osnivač, osim načelnih saglasnosti i dobrih želja, nije ni mogao ništa da učini da se VANU dovede na normalan način finansiranja i ponovo postane priznata pokrajinska ustanova.

Rad VANU u 2014. i pokrivanje svih materijalnih troškova obezbeđen je preko dva projekta, odnosno sprovedena dva postupka javnih nabavki roba i usluga male vrednosti, kao i kroz nekoliko donacija.

Kada se analiziraju projekti preko kojih je finansiran rad VANU, podaci su sledeći:

 1. Proučavanje i razvoj metoda i analiza za odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini, rukovodilac akad. M. Miloradov, u kojem je bilo uključeno 19 istraživača, a budžet projekta je bio 7.000.000,00 dinara.
 2. Odnos privatizacija u evropskim reformskim zemljama i uticaj na društveno stanje u Srbiji i Vojvodini, u kojem je bilo uključeno 8 istraživača, a budžet projekta je bio 2.226.000,00 dinara.

Predsedništo je usvojilo plan predavanja dopisnih, redovnih i inostranih članova VANU, kao i drugih naučnika koji su bili gosti VANU za 2014, a koji je u potpunosti ostvaren:

 • Dr Wolfgang Schmale (Univerzitet u Beču): A History of European Identity. Saorganizacija Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. 28. januara 2014.
 • Dr Wolfgang Schmale (Univerzitet u Beču): Europe and its Transcultural Identity. Saorganizacija Univerziteta u Novom Sadu. 29. januara 2014.
 • Akad. Sava Halugin, redovni član VANU: Integralni odnos između dečijih radova i značajnih likovnih stvaralaca. Pristupna akademska beseda, 13. februara 2014.
 • Prof. dr István Bikit, dopisni član VANU: Svetla Zemlja i taman svemir. Pristupno predavanje, 28. februara 2014.
 • Akad. Miloš Tešić, redovni član VANU: Zadatak za XXI vek – korišćenje obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost. Pristupna akademska beseda, 13. marta 2014.
 • Prof. dr Radomir Folić, dopisni član VANU: I beton ima dušu. Pristupno predavanje, 27. marta 2014.
 • Tomislav Ketig, dopisni član VANU: Zajednički kulturni identiteti nacionalnih kultura na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Pristupno predavanje, 17. aprila 2014.
 • Prof. dr Arnold Suppan (Austrija), redovni član Austrijske akademije nauka i inostrani član VANU: Hitler – Beneš – Tito. Conflict, war and genocide in East, Central and South-East Europe. 28. aprila 2014.
 • Prof. dr Andreas Gronauer (direktor Instituta za poljoprivrednu tehniku pri Univerzitetu BOKU, Beč): Informaciono-komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i korišćenje obnovljivih izvora energije u Austriji. Saorganizacija Kluba Humboldt i DAAD stipendista, 23. maja 2014.
 • Akad. Lajos Göncz, redovni član VANU: Treba li spašavati jezike ili njihove govornike? – Opadanje biolingvističkog diverziteta kao psihološki problem. Pristupna akademska beseda, 25. septembra 2014.
 • Akad. Vukadin Leovac: Sinteze i strukture kompleksa metala sa helatnim N-, O-, S- i P- vezivnim ligandima. Neočekivani (slučajni) rezultati – radost. Pristupna akademska beseda, 29. decembra 2014.

Osim toga, Predsedništvo je:

 • Razmatralo i usvojilo Izveštaj o radu Predsedništva VANU u 2013.
 • Razmatralo i usvojilo Izveštaj o radu Skupštine VANU u 2013.
 • Razmatralo i usvojilo Završni račun VANU za 2013.
 • Razmatralo i usvojilo stav o reagovanju potpredsednika Vlade APV i pokrajin. sekretara za kulturu i javno informisanje S. Grujića na dopis predsednika VANU
 • Razmatralo i usvojilo stav o ostavci T. Ketiga na mesto glavnog urednika Enciklopedije Vojvodine
 • Razmatralo mogućnost finansiranja VANU preko institucija iz inostranstva i preko nevladinih institucija iz Vojvodine/Srbije,
 • Odlučivalo o ostavci koju je ponudio akad. J. Tamaš na funkciju predsednika VANU
 • Zadužilo generalnog sekretara VANU M. Tešića da sa se advokatom dr Sl. Beljanskim konsultuje o aktivnostima koje treba preduzeti u vezi sa aktuelnim položajem VANU, što je ovaj više puta učinio.
 • Razmatralo Izveštaj Komisije za popis osnovnih sredstava u 2013.
 • Razmatralo izvešaj akad. M. Tešića koji je imao razgovor sa presednikom Austrijske akademije prof. Dr Antonom Seilingerom, u vezi sa podrškom postojanju VANU
 • Razmatralo i usvojilo materijale koji će se na engleskom jeziku dosaviti partnerima i prijateljima VANU.
 • Razmatralo izveštaj o radu na Enciklopediji Vojvodine i finansijski izveštaj za period 2008-2013.
 • Razmatralo i usvojilo Plan izdavačke delatnosti VANU u 2014.
 • Izveštaj o radu Fonda akad. B. Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija
 • Obezbeđivanje finansija za rad i postojanje VANU i ANKUV
 • Poziv prof. dr W. Schmaleu sa Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beču da u januaru 2014. poseti VANU i na održi predavanje u VANU i te da na Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održi predavanja „A History of European Identity“ i „Europa and its transculturality“
 • Odlučeno je da se upute pozivi prof. dr Arnoldu Suppanu, potpredsedniku Austrijske akademije nauka i inostranom članu VANU, prof. dr Andreasu Gronaueru (direktoru Instituta za poljoprivrednu tehniku BOKU, Beč) i prof. dr Wolfgangu Schmaleu (Univerzitet u Beču) radi razgovora sa kolegama u VANU i predavanja.
 • Usvojilo novu šemu organizacije rada na projektu Enciklopedija Vojvodine (predlog T. Ketiga)
 • Formulisalo dopise predsednicima Vlade i Skupštine APV radi ukazivanja na potrebu donošenja skupštinske odluke u vezi sa položajem VANU
 • Razmatralo probleme u vezi sa štampanjem Zbornika radova Odeljenja društvenih nauka i umetnosti
 • Predloge za digitalizaciju arhivske i druge građe
 • Razmatralo potrebu o odlaganju izbora novog rukovodstva VANU i usvojilo dva puta odluku o produžavanju mandata aktuelnog rukovodstva do donošenja nove odluke od strane Skupštine APV
 • Donelo odluku o inoviranju sajta Enciklopedija Vojvodine
 • Otvaranje dinarskog i deviznog računa u poslovnoj banci za Fondaciju B. Hrabak.
 • Razmatralo i usvojilo izveštaje koje su podneli akad. Miloradov i akad. Tešić o razgovorima koje su imali sa g. Eduadom Busekom, nekadašnjim koordinatorom Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope u Beogradu, sa g. nadvojvodom Karlom Habsburgom – Lotringen u Novom Sadu, sa g. Antonom Zeilingerom, predsednikom Austrijske akademije nauka u Beču i sa g. J. Kacinom izvestiocem EU za Balkan. Predstavnici VANU su upoznali sagovornike i njihove institucije sa aktuelnim stanjem postojanja i funkcionisanja VANU, te društvenim okruženjem u kome radi VANU, i dobili razumevanje i obećanja za podršku
 • Održavani su kontakti i vođeni razgovori oko uređivanja položaja VANU sa vodećim ljudima iz političkih stranaka: M. Vasinom, pokrajinskim sekretarom za privredu i potpredsednikom Vlade AP Vojvodine i predsednikom Pokrajinskog odbora Demokratske stranke (DS); B. Novakovićem, predsednikom poslaničkog kluba DS u Skupštini AP Vojvodine; V. Pavlovim, pokrajinskim sekretarom za nauku i tehnološki razvoj; B. Bogaroškim, potpredsednikom Vlade APV i pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu i potpredsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV); D. Jakovljevim, potpredsednikom Skupštine AP Vojvodine; Majom Sedlarević, LSV; dr T. Korhecom, predsednikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine; Š. Egerešijem, predsednikom poslaničkog kluba Saveza vojvođanskih Mađara (SVM); I. Pastorom, predsednikom Skupštine AP Vojvodine i predsednikom SVM; M. Bešlinom, pomoćnikom pokrajinskog sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj i članom Političkog saveta LSV.

Rezultat tih razgovora je da je u Statutu AP Vojvodine, koji je potvrđen u Skupštini Republike Srbije 22. maja, a svečano proglašen u Skupštini APV 22. maja 2014. u Članu 17. stoji „U okviru svojih Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti AP Vojvodina osniva ustanove u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i u drugim oblastima, u skladu sa zakonom“. I pored brojnih intervencija i obećanja, do februara 2015. Vladi APV nije stigao predlog da se Skupštini AP Vojvodine uputi predlog da tačka dnevnog reda bude Donošenje odluke o formiranju VANU, usaglašene sa Statutom AP Vojvodine i odlukom Ustavnog suda Srbije. PredlogVladi treba da učini potpredsednik Vlade M. Vasin ili sekretar za nauku V. Pavlov.

Izveštaj sastavili:
akad. Miloš Tešić, generalni sekretar VANU i
mr Uglješa Belić, savetnik u stručnoj službi VANU