Rad matične komisije

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA MATIČNE KOMISIJE

VOJVOĐANSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI

U Matičnu komisiju Vojvođanske akademije nauka i umetnosti imenuju se:

 1. Prof. dr Buranj Bela, redovni profesor medicinskih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, Novi Sad
 2. Želimir Žilnik, redovni profesor režije na Fakultetu umetnosti u Novom Sadu, Novi Sad
 3. Akademik Jan Jakubik, član Slovačke akademije nauka i umetnosti, redovni profesor matematike na Institutu Slovačke Akademije nauka i umetnosti, Košice
 4. Akademik Rudolf Kastori, član Mađarske akademije nauka, redovni profesor Fiziologije biljaka i Zaštite agroekosistema na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 5. Rita Kinka, redovni profesor klavira na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 6. Prof. dr Veselin Lazić, redovni profesor Eksploatacije poljoprivredne tehnike na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 7. Prof. dr Gligor Popa, redovni profesor rumunskog jezika na Višoj pedagoškoj Akademiji u Vršcu, Vršac
 8. Akademik Ribar Bela, član Srpske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 9. Akademik Julijan Tamaš, član Ukrajinske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor rusinske književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Vrbas
 10. Prof. dr Miloš Tešić, redovni profesor Mehanizacije poljoprivrede na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 11. Akademik Bogumil Hrabak, član Kosovske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor istorije Univerziteta u Novom Sadu i Prištini, Beograd

II


Ovu Odluku objaviti u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”.
SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
01 Broj: 022-6

Obrazloženje

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 23. oktobra 2003. godine, donela je Odluku o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti. Članom 26. Odluke utvrđeno je da Skupština imenuje članove Matične komisije Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na osnovu predloga zaimenovanje članova Matične komisije sačinjenog nakon konsultacija sa predloženim kandidatima i dobijanjem izjava o prihvatanju kandidature, utvrdio je na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine Predlog odluke o imenovanju članova Matične komisije Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.

4. Rad Matične komisije

Prva sednica Matične komisije Vojvođanske akademije nauka i umetnosti održana je 19. marta 2004. godine u prostorijama Skupštine AP Vojvodine. Do izbora predsednika Matične komisije sednicom je rukovodio najstariji prisutni član Matične komisije prof. dr Bela Buranj. Po izboru predsednika, prof. dr Bele Ribara, usvojen je Poslovnik o radu i utvrđen Poziv za predlaganje kandidata za članove Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.

4.1. Poslovnik o radu Matične komisije

VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
Matična komisija
Novi Sad

Na osnovu člana 27. stav 2 Odluke o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti (“Sl. list AP Vojvodine” br. 15/2003) Matična komisija imenovana Odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (“Sl. list AP Vojvodine” br. 3/20-
04), na I sednici održanoj 19.03.2004. godine donela je POSLOVNIK O RADU MATIČNE KOMISIJE