akademik Lajos Göncz

 • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013.
 • Rođen 04. 11. 1944. u Senti. Diplomirao psihologiju 1968. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 1976. i doktorirao 1980. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
 • Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
 • e-mail: goencz.lajos@gmail.com

Oblasti istraživanja

Psihologija dvo- i višejezičnosti, psihologija vaspitanja i obrazovanja, razvoj ličnosti, razvojna i eksperimentalna psiholingvistika, metodologija psiholoških istraživanja, sociolingvistika, istraživanja heterogenih zajednica, multikulturalizam i interkulturalizam, ličnost nastavnika. Iz tih oblasti objavio 4 naučne monografije i 160 studija i članaka u međunarodnim i domaćim zbornicima i časopisima. Sintetizovao rezultate širokog spektra istraživanja iz više oblasti i doprineo utemeljenju nove oblasti istraživanja, psihologije dvojezičnosti.

Odabrane publikacije

 1. Göncz L. 1981: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoj. Novi Sad: Filozofski fakultet―Institut za pedagogiju―Zavod za izdavanje udžbenika, 135 pp.
 2. Göncz L. 1985: A kétnyelvűség pszichológiája. A magyar-szerbhorvát kétnyelvűség pszichológiai vizsgálata. Novi Sad: Forum, 226 pp.
 3. Göncz L., Varga, É. 1985: Interakcija među jezičkim sistemima dvojezičnih osoba. Revija za psihologiju, 1-2:13―24.
 4. Göncz L. 1988: A research study on the relation between early blingualism and cognitive development. Psychologische Beiträge, 30, 1―2:75―91.
 5. Göncz L. 1988: Dimenzije vaspitanja i razvoj ličnosti: teorije i istraživanja. Psihologija, 4:121—132.
 6. Göncz L. 1989: Psychological studies of bilingualism in Vojvodina, In:Radovanović, M. (ed.):Yugoslav General Linguistics (pp. 73—89), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 7. Göncz, L., Kodžopeljić, J. 1991: Exposure to two languages in the preschool period: metalinguistic development and the acquisition of reading. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 12, 13: 137—163.
 8. Göncz L. 1999: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest—Újvidék: Osiris-Forum-MTA Kisebbségkutató Műhely, 288 pp.
 9. Göncz L. 2004: A vajdasági magyarság kétnyelvűsége: nyelvpszichológiai vonatkozások. Szabadka: MTT Könyvtár 8., 316 pp. (A Magyarságkutató Tudományos Társaság- Szabadka és az MTA Etnikai-nemzeti Kisbbségkutató Intézet-Budapest közös kiadványa.
 10. Göncz, L., Ivanović, J. 2011: Linguistic Minorities in Serbia (with Special Emphasis to Education in Minority Languages), Pedagogijska istraživanja, 8, 1: 71-102.


Predavanja na fakultetu

Na Univerzitetu u Novom Sadu, ili kao gostujući profesor po pozivu na univerzitetu u Segedinu, držao kurseve: Psihologija vaspitanja i obrazovanja, Psihologija dvojezičnosti, Pedagoška pitanja heterogenih zajednica, Psiholingvistika, Psihologija za nastavnike, Razvojna psihologija, Metodologija psiholoških istraživanja, Opšta psihologija, Socijalna psihologija, Psihologija učenja. Kurseve vezane za problematiku dvojezičnosti držao deset godina na doktorskim studijama na univerzitetima u Pečuju i Vespremu, kao i studentima švedskih i austrijskih univerziteta.Održao je i preko 100 predavanja na univerzitetima i tribinama naučnih i strukovnih asocijacija.

Druge informacije i članstvo

1981-1983. prodekan za razvoj Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa zaduženjem osnivanja grupe za psihologiju, izradio koncepciju, plan i program studija psihologije na univerzitetima u Novom Sadu i Segedinu, šef odseka za psihologiju u Novom Sadu u više navrata. Učestvovao u 25 istraživačkih projekata, držao referate na 50 međunarodnih i domaćih kongresa psihologa, lingvista, pedagoga, defektologa, logopeda, fonetičara, fonijatara. Član društava psihologa Srbije, Mađarske, Nemačke, Društva za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Naučnog društva za hungarološka istraživanja, Naučnog društva vojvođanskih Mađara. Dobitnik medalje za multilturalnost i interkulturalnost Zavoda za kulturu Vojvodine za 2012.