prof. dr Radko Mesiar

Prof. dr Radko Mesiar je rođen 26. avgusta 1951. godine  u Bratislavi. Redovni je profesor univerziteta u Bratislavi. Vodeći je istraživač Slovačke akademija nauka i Češke akademija nauka. Autor je više od sto naučnih radova u časopisima sa SCI liste i više od stopedeset naučnih radova objavljenih u tematskim monografijama medjunarodnih izdavača vezanih za fazi sisteme, operatore agregacije i njihove primene u raznim oblastima. Ti radovi su bili od izuzetnog značaja i uticaja u oblasti, što svedoči broj citata (preko 2000) i njegovi brojni pozovi za gostovanja na univerzitetima u Parizu, Lincu, Rimu, Milanu, Lečeu, Pekingu, Belgiji, Češkoj, Nemačkoj, Španiji, Irskoj. Organizator je i glavni  predsedavajući tradicionalne medjunarodne konferencije Fuzzy Set Theory and Applications  (FSTA) od 1992. svake druge godine, koja je u svetu stekla izvanredan ugled. Inicijator je i glavni organizator tradicionalne medjunarodne konferencije za mlade matematičare ISCAMI. Član je više od 70 programskih odbora medjunarodnih konferencija, izmedju ostalih IPMU, IFSA, EUSFLAT, SISY, IEEE FSS, MDAI, Linz Seminar, Fuzzy Days, itd. Urednik je oblasti u medjunarodnom časopisima Fuzzy Sets and Systems, Information Sciences, Kybernetika. Član je uredništva medjunarodnih časopisa Novi Sad J. of  Mathematic, Aplimat, Tatra Mount. Math. Publ., Acta Math. Univ. Comeniae. Osnivač je letnje škole za funkcije agregacije AGOP, koja se održavala u Belgiji, Španiji.  Prof. Mesiar je coordinator medjunarodnog projekta CEEPUS SK-42  “Fuzzy Control” (STU Bratislava, JKU Linz, TU Budapest, CTU Prague, UNI Ostrava, TU Cracow) i nacionalni koordinator EC projekta COST 274 “TARSKI” i EC projekta COST 15 “Many – valued logics for computer science applications”.

Saradnja sa AP Vojvodinom je počela  1992. prilikom jednomesečnog boravka Prof. Mesiara po pozivu na univerzitetu Johan Kepler u Lincu, gde je započet zajednički istraživački rad sa  Prof. Pap i Prof. Klementom u oblastima teorije mere i nestandardnim operacijama. Ova dugogodišnja saradnja je rezultirala mnogobrojnim zajedničkim naučnim publikacijama u renomiranim časopisima, uključujući i vodeću medjunarodnu monografiju u oblasti fazi logičkih operacija pod naslovom Triangular Norms (Kluwer, Dordrecht, 2000, authors E.P.Klement, R.Mesiar, E.Pap). Naučna saradnja izmedju Prof. Mesiara i  Prof. Papa je kasnije proširena sa drugim mnogobrojnim saradnicima, kolegama i studentima iz Vojvodine i Slovačke.  1995. je startovao medjunarodni edukacioni projekat CEEPUS Sk-42 , čiji je glavni koordinator bio Prof. Mesiar. Iako Srbija nije bila zvanično potpisnik projekta i kada je generalno bila u vrlo teškoj situaciji, zahvaljujući  Prof. Mesiaru, mnogobrojni studenti i nastavnici iz Vojvodine su boravili na univerzitetima STU Bratislava, JKU Linz, TU Budapest, CVUT Prague, University Ostrava, TU Cracow and SIU Gyor. Prof. Mesiar je 1999. bio inicijator medjunarodne konferencije  ISCAMI (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), koja je postala tradicionalna i održava se svake godine. Mnogi mladi matematičari iz Vojvodine (Prof. I. Štajner Papuga, Prof. T. Žikić Došenović, Doc. A. Takači, Doc. T. Grbić, Doc. M. Takači,  Mr M. Štrboja, Mr D. Jočić i drugi), koji su kasnije doktorirali, su učestvovali na ovim konferencijama  (11. konferencija će biti održana od 20. do 23. maja ove godine i Prof. Pap je član programskog odbora).  Prof. Mesiar je 1992. bio inicijator i glavni predsedavajući medjunarodne konferencije FSTA (Fuzzy Sets: Theory and Applications) , koja se od tada održava svake druge godine u Liptovskom Janu, i na kojoj je učestvovao veliki broj naučnih radnika iz Vojvodine, a od početka je u programskom odboru bio Prof. Pap (ove godine od 1. do 5. Februara na konferenciji je bilo pet učesnika iz Vojvodine i Prof. Pap je imao plenarno predavanje). Sa druge strane, Prof. Mesiar je u programskom odboru tradicionalne medjunarodne konferencije SISY koja se tradicionalno organizuje svake godine u Subotici pod rukovodstvom  Prof. Papa, gde je Prof. Mesiar 2008. i  2009. imao plenarna predavanja. Pre deset godina, na osnovu saradnje naučnika iz Slovačke i Vojvodine, Prof. Mesiar i Prof. Pap su inicirali istraživanja u oblasti funkcija agregacije, što je rezultiralo mnogobrojnim naučnim publikacijama (naučnih radnika sa obe strane), te konačno monografije Aggregation Functions (Cambridge University Press, Cambridge, 2009, autori M.Grabisch, J.-L.Marichal, R.Mesiar, E.Pap). U okviru naučnog bilatelarnog projekta izmedju Slovačke i Srbije SK-SRB-0019-06, čiji su nosioci Prof. Mesiar i Prof. Pap, ostvarena je vrlo uspešna saradnja izmedju univerziteta u Bratislavi i univerziteta u Novom Sadu, što je rezultiralo mnogobrojnim posetama, zajedničkim naučnim radovima.