prof. dr Svetozar Nićin

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. godine

Rođen 05.07.1948. u Srbobranu.

Diplomirao 1974. i  magistrirao 1983. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

1984. godine položio je specijalistički ispit a doktorski ispit 1990. na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Novom Sadu.

Redovni profesor hirurgije. Kardiotorakalni hirurg, redovno je zaposlen u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Predsednik je stručnog saveta i komisije za kontrolu kvaliteta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Oblast istraživanja

U početku njegovog rada se posebno ističe istraživanje opijata gde je sa saradnicima dokazao na skrining testovima opijatno dejstvo tilidina. Prvi u Jugoslaviji 1989. godine je određivao lek u krvi pomoću spektrofotoflurimetrije. Posle sticanja obrazovanja u hirurškom radu, počeo se interesovati za smanjenje perioperativnog infarkata kod operacija revaskuralarizacije miokarda uvođenjem prostaciklina u upotrebu u toku same operacije i ranom postoperativnom periodu, naročito kod pacijenata kod kojih je rađena endarteriektomia kao hirurška metoda. Pokazao je da prostaciklin utiče na protektivno dejstvo trombocita i smanjenje postoperativne tromboze koronarne arterije. Kasnije se njegov interes fokusira na uspostavljanje i usavršavanje dijagnostike i lečenja akutne disekcije torakalne aorte. Inspirisan svojim boravkom u Americi( Baylor College of Medicine kod Prof. Joseph S. Coselli-a, Hjuston) zajedno sa svojim saradnicima radio je na implementaciji operacija na proksimalnoj aorti kod akutne disekcije u rutinsku praksu na Klinici..Njegovo dalje interesovanje je vezano za uvodjenje hibridnih procedura u kardiovaskularnoj medicini u kliničku praksu.

Odabrane publikacije

 

 1. S. Nićin, Djordje Jakovljević, Bogoljub Mihajlović, Stratifikacija rizika u  kardiohirurgiji, Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica, 2003.
 2. S.Nastasić, M.Djordjević, J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Ž.Jocić, S. Nićin, J.Lavač, Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
  Maladie coronarienne occlusive et sténose des arterès carotides
  Journal des Maladies Vasculaires, 1993, 18, 219-223
 3. B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavač, S. Nićin, M. Popov, Ž. Jonjev, M. Mijatov, M. Zorc, M. Djordjević, M. Potić, N. Radovanović
  Late results after implantation of carbomedics mechanical heart valve
  Full paper, Cor Europaeum European Journal for Cardiac Interventions, Official Journal of the Institute for Cardiac Survey of the European Academy of Sciences and Arts Vol. 4 No.3 1995, pg. 118 – 121
 4. High risk coronary surgery
  N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nićin, J. Selestiansky, J. Lavac, M. Fabri, P. Kovacevic
  Russian Journal of Cardiology, No 4, 1999: 31-36.
 5. Z. Jonjev, S. Nićin, V. Mujovic, Lj. Petrovic, N. Radovanovic
  Prostacyclin reduces incidence of myocardial damage after coronary endarterectomy
  Ann Thorac Surg 2004;78:1299-303
 6. Velicki L, Nićin S, Mihajlović B, Kovačević P, Susak S, M. Fabri. Cardiac Myxoma: clinical presentation, surgical treatment and outcome. J BUON, 2010;Vol 15, br 1, str 51-55.
 7. Mihajlović Bogoljub, Nićin Svetozar, Šušak Stamenko, Golubović Miodrag, Velicki Lazar, Stojaković Nataša
  Korelacija EuroSCORE-a i dužine boravka u jedinici intenzivne nege posle koronarne hirurgije
  Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 46-50, 2011
 8. Mihajlović Bogoljub, Nićin Svetozar, Kovačević Pavle, Šušak Stamenko, Velicki Lazar, Kovačević Dragan, Fabri Mikloš
  Ocena rezultata u koronarnoj hirurgiji primenom modela EuroSCORE
  Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 1-2, str. 25-29, 2011

Predavanja na fakultetu

Hirurgija sa ratnom hirurgijom. Rukovodilac subspecijalističkih studija iz kardiohirurgije i rukovodilac predmeta Aktuelnosti u hirurgiji i anaesteziji na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Novom Sadu.

Druge važne informacije

Do sada je Prof. dr. Nićin bio autor ili koautor u 476 saopštenja na kongresima u inostranstvu i 168 saopštenja na kongresima u zemlji. Bio je autor ili koautor u preko 20 publikovanih radova. Indeks kompetentnosti mu je: 325,1. U svom stručnom i edukativnom radu dosada je tri puta nagrađivan: Srebrnom medaljom Udruženja kardiologa Jugoslavije, za celokupnu aktivnost u Udruženju kardiologa Jugoslavije 1998-2001. godine, Poveljom sa plaketom za doprinos u razvoju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, 23. decembra 2002. godine i Zahvalnicom za uspešan rad u okviru delatnosti Društva lekara Vojvodine, 5. marta 2003. godine.

Članstvo

Prof. dr Nićin je član Udruženja Kardiovaskularnih hirurga Srbije i Udruženja Kardiotorakalnih hirurga Srbije. Septembera 1993. godine u Lisabonu izabran je od strane Generalne skupštine Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga (European Chapter of the International Society for Cardiovascular Surgery) za aktivnog člana asocijacije. Novembera 1993. godine izabran je u International Society of Cardio – Thoracic Surgeons za aktivnog člana.