Prof. dr Jovan Komšić

  • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti
  • Rođen 16. 12. 1952. u Laćarku – opština Sremska Mitrovica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Diplomirao 1975, magistrirao 1985 i doktorirao 1993. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
  • Redovni profesor Sociologije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu.
  • e-mail: jovankom@eunet.rs

Oblasti istraživanja

Politički sistemi. Interakcije političko-institucionalne strukture i kulture. Postkomunistička tranzicija. Nacija, demokratija, multikulturalnost i interkulturalnost. Civilno društvo. Politički sistem Srbije. Političke partije. Decentralizacija i autonomije. Regionalizacija u Evropi. Iskustva i problemi vojvođanske autonomije.

Odabrane publikacije

  1. Komšić J.: 1996, Etnodemokratija i regionalizam – u košmarima postsocijalizma, “KMS”, Novi Sad.
  2. Komšić J.: 2000, Teorije o političkim sistemima – demokratija i autoritarizam, “Institut društvenih nauka”, Beograd.
  3. Komšić J., Pantić D., Slavujević Z.: 2003, Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji, „Institut društvenih nauka“, „Fridrih Ebert Štiftung“, Beograd.
  4. Komšić J.: 2006, Dileme demokratske nacije i autonomije – ogledi o političkoj tranziciji u Srbiji, „Službeni glasnik“, Beograd, „PHILIA“, Novi Sad.
  5. Komšić J.: 2007, Principi evropskog regionalizma – Principles of European Regionalism, „PHILIA“, Novi Sad.

Predavanja  na fakultetu

Sociologija (Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad). Politički sistem Evropske unije; Evropske regionalne politike (Interdisciplinarne evropske master studije – CAESAR, Univerzitet u Novom Sadu).

Druge važne informacije

Programski direktor Asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Evrope – Filija (PHILIA).

Članstvo

Sociološko društvo Srbije; Udruženje politikologa Srbije; Srpsko udruženje za ustavno pravo.