Prof. Dr Agota Vitkai-Kučera

1. Biografski podaci i pregled delatnosti

Prof. dr Agota Vitkai–Kučera rođena 25.07.1973. godine u Novom Sadu. Završila je srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu odsek Solo pevanje. Diplomirala je na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, smer Opšte muzičke pedagogije 1997. godine. Nakon nepunih godinu dana (1998. godine) diplomirala je i na odseku Solo pevanja u klasi prof. Vere Kovač – Vitkai. U klasi iste profesorke je magistrirala 2000. godine i stekla naziv Magistar umetnosti – Operski i koncertni pevač. Nakon toga upisuje se na Akademiji umetnosti na smer Opšta muzička pedagogija i 2010. godine stiče zvanje Diplomirani muzički umetnik – master. Titulu doktora nauka stiče 2013. godine na Interdisciplinarnim i mutidisciplinarnim studijama i istraživanjima (ACIMSI) na Univerziteta u Novom Sadu, odbranivši disertaciju pod nazivom „Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti“, a 2018. godine, pak, zvanje doktora umetnosti na Akademiji umetnosti istoga Univerziteta.

e-mail: agowit@hotmail.com

Kretanje u poslu:

1994 – 2000. Srednja Muzička škola „Isidor Bajić, Odsek Solo pevanje.; Korepetitor: 1994.; Profesor kamerne muzike i čitanja s lista (1995 – 1997).; Profesor. kamerne muzike i solo pevanja (1997 – 2002).
1996 – 2004. Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Muzički odsek – Smer: Solo pevanje; Korepetitor na predmetu Scenski pokreti i ples.
1999 – 2002. Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.; Asistent pripravnik na predmetu Tehnika glasa i Vokalni studio.
2002 – 2004. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.
2004 – 2009. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.
2009 – 2014. Vanredni profesor Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.
2014 – Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.

2. Nastavno-pedagoški rad

Agota Kučera-Vitkai ima bogatu nastavno-pedagošku karijeru. Izvodi nastavu ne samo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, već i na drugim Univerzitetima u Srbiji. Tako je od 2012. do 2014. godine radila kao profesor Tehnike glasa na Departmanu Dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Beogradu, a od školske 2020/21. godineje angažovana je na Departmanu Dramskih umetnosti na Fakultetu Savremenih umetnosti u Beogradu. Poveravanje nastave na ovim fakultetima predstavlja veliko priznanje dr Vitkai-Kučera za njen dugogodišnji rad kao retkom stručnjaku u ovoj oblasti.

Izuzetno značajne nastavne rezultate je postigla u radu sa profesionаlnim glumcimа na njihovoj vokаlno-tehničkoj pripremi kod kojih je orijentacija da se glаs koristi pre svega za izgovaranje teksta. Vodila je veći broj seminara o vokalno-tehničkoj pripremi u velikom broju profesionalnih pozorišta (Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Pozorištu mladih u Novom Sadu, Novosadskom pozorištu, Narodnom pozorištu u Subotici) i održala predavanja pozorišnim trupama. U vremenu od 2013. do 2015. kao i 2017. godine radila je kao vokalno-tehnički edukator profesionalnih glumaca Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu. Bila je vokalno-tehnički edukator profesionalnih glumaca i u Pozorišta mladih u Novom Sadu od 2013. do 2015. godine.

Kao vrsnom stručnjaku glasovnog obrazovanja glumaca, poveren joj je i rad sa glumcima za 29 predstava u Srpskom narodnom pozorištu, Pozorištu mladih i Subotičkom pozorištu.

Bila je rukovodilac dva projekta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu koji su realizovali članovi Departmanu dramskih umetnosti i Katedra za audio vizuelne medije – dizajn svetla i dizajn zvuka. Bila je angažovana na više projekata koji su realizovani od strane studenata glume svih godina i klasa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Diseminacija projekata je ostvarena: na samoj Akademiji (1), u Pozorištu mladih u Novom Sadu (12), u Pozorištu „Kosztolányi Dezső“ u Subotici (1), u Narodnom pozorištu u Somboru (1) i u Narodnom pozorištu u Subotici (1).

Dr Agota Vitkai-Kučera održala je seminar iz Kulture govora rukovodiocima recitatorskih sekcija i za reditelje dečije drame koje je organizovao Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja, Pedagoškim zavodom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje 2004. godine.

Rukovodilаc je аkreditovаnih seminаrа o vokаlnoj higijeni i vokаlnoj tehnici koji se redovno održavaju svake godine počev od 2004.

U okviru studijskog boravka po programu Erasmus, držala je predavanja na Odseku za kazališnu umjetnost Umetničke akademije u Splitu, Hrvatska, 2017. godine. Te iste godine je bila i profesor po pozivu na Univerziteta u Pečuju. Godine 2018. je boravila na Univerzitetu Primenjenih nauka zapadne Norveške u Bergenu (Norveška).
(Detaljnije u Prilogu)

2. Naučno-istraživački rad

Dr. Agota Vitkai-Kučera objavila je veći broj radova u časopisima i saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima kategorizovanih po odredbama Ministarstva za nauku Republike Srbije:

M13 Rad u međunarodnoj monografiji 2
M33 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini 21
M34 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu 3
M42 Monografija nacionalnog značaja 2
M45 Poglavlje u knjizi M42
M52 Rad u časopisu nacionalnog značaja 3
M53 Rad u naučnom časopisu 3
M61 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini 12
M63 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini 6
M86 Кritička evaluacija podataka, baza podataka 1
M90 Članstvo u domaćim žirijima 18

Od 2018. godine iskazuje svoj originalni i kreativni rad kao autor predstave „Neobuzdani sklad – muzičko-scensko uprizorenje života i dela Pala Abrahama“ u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Iste godine debitovala je i kao autor vokalnih delova predstave „Ilustrovana enciklopedija nestajanja“ u režiji Zoltana Puškaša.
(Detaljnije u Prilogu)

4.Kratak prikaz umetničkog rada naučno-tehnoloških rezultata

Dr Agota Vitkai-Kučera aktivno učestvuje, kao solistički umetnički izvođač u pozorištu, operi i u okviru kulturnih manifestacija, književnih večeri, izložbi, promocija, proslava, festivala.

Na repertoaru su joj dela starih majstora, sopranske deonice iz oratorijuma, solo pesme (klasičara, romantičara, domaćih i stranih autora), operske arije kao i uloga Adine iz Donicetijeve opere „Ljubavni napitak“, uloga Đilde iz Verdijeve opere „Rigoleto“, uloga Rozine iz Rosinijeve (Joacimo Rossini) opere „Seviljski berberin“, sopranska deonica Mocartovog (Wolfgang Amadeus Mozart) „Rekvijema“, uloga Adele iz Štrausove (Johann Strauss) operete „Slepi miš“.

Imala je veliki broj umetnički nastupa u raznim žanrovima.
• u oblasti klasične muzike:
a) solističke koncerte,
b) koncerte sa kolegama,
c) nastupe sa horom i orkestrom,
d) nastupe u svojstvu korepetitora (orgulje, klavir);
• opere (4 glavne uloge);
• operete (2 glavne uloge);
• narodne pesme (mađarske i srpske);
• zabavne muzike (Đ. Letić, Đorđe Balašević, Ivan Švanger, Zvonimir Tot);
• koreodrame (balet) – teatar pokreta
• Brod-teatar,
• dramske predstave.

Snimila je 6 CD-ova svojih izvođenja i jedan DVD.

5. Aktivnost na fakultetu, univerzitetu i kulturnim i umetničkim asocijacijama

Dr Agota Vitkai-Kučera ispoljava značajnu aktivnost u nizu kulturnih i umetničkih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Član je Vojvođanskog mađarskog visokoobrazovnog kolegijuma, Predsedništva novosadskog mađarskog kulturno-umetničko-obrazovnog centra i jedna je od osnivača (2003.godine). Bila je član odbora Mađarskog Nacionalnog Saveta za visokoškolsko obrazovanje (2015-2019.), a trenutno je član Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine (2018-2022) i član odbora za kulturu. Od 2007. godine član je Javnog tela Mađarske Akademije Nauka.

Dr Agota Vitkai-Kučera je član evropske horske asocijacije – European Choral Association (Europa Cantat), (od 2012) kao i odbora International Dance Council CID pri UNESCO (od 2014).

Na Univerzitetu u Novom Sadu obavlja dužnost člana Stručnog veća za umetnost kao i Stručnog veća za humanističke nauke (2019-2021).
Član je Upravnog odbora Srpskog narodnog Pozorišta u Novom Sadu (2020-2024).

Kao istaknuti kulturni radnik izabrana je za člana Komisije za dodelu nagrade Autonomne Pokrajine Vojvodine kao i pokrajinskih priznanja (2019-2023).

Bila je član velikog broja stručnih žirija na takmičenjima i festivalima za solo pevanje, a posebno onih za otkrivanje mladih talenata na teritoriji Vojvodine i Srbije.

Dr Agota Vitkai-Kučera je bila član organizacionog odbora nekoliko međunarodnih skupova koje organizuju strukovne asocijacije a tiču se promocije inovativnih metoda proučavanja u umetničkom području.

SEMINARI, KONGRESI, OBJAVLJENI RADOVI

- Zаvod zа kulturu Vojvodine u sаrаdnji sа Centrom zа pozorišnа istrаživаnjа, Pedаgoškim zаvodom Vojvodine, Pokrаjinskim sekretаrijаtimа zа kulturu i Pokrаjinskim sekretаrijаtom zа obrаzovаnje, orgаnizuje nа godišnjem nivou SEMINARE:
1. KULTURA GOVORA (Seminаr zа rukovodioce recitаtorskih sekcijа)
2. DRAMSKO VASPITANJE (Seminаr zа reditelje dečje drаme)
Rukovodilаc аkreditovаnih seminаrа po pozivu – usmeno, teorijsko-prаktično upoznаvаnje učesnikа seminаrа o vokаlnoj higijeni i vokаlnoj tehnici od 2004.godine.

- VMTDK- Vojvođаnskа mаđаrskа nаučnа konferencijа studenаtа (Vajdasági magyar tudományos diákköri konferencia) – Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih mađara. Člаn stručnog žirija i mentor u okviru umetničke sekcije od 2006. godine. Održаvа se svаke godine. Od 2010.godine postaje trogodišnji mentor studentu u okviru VMTDK kolegijuma za visko obrazovanje vojvođanskih mađara.
Kаtаlogizаcijа i publikаcijа brošure
ISBN 978-86-85245-18-3 (2011.), ISBN 978-86-85245-17-6 (2010.)…

- Zаvod zа kulturu Vojvodine u sаrаdnji sа Centrom zа pozorišnа istrаživаnjа, Pedаgoškim zаvodom Vojvodine, Pokrаjinskim sekretаrijаtimа zа kulturu i Pokrаjinskim sekretаrijаtom zа obrаzovаnje, orgаnizuje nа godišnjem nivou SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA DIRIGENTE HOROVA.
Rukovodilаc аkreditovаnih seminаrа – teorijsko-prаktično upoznаvаnje učesnikа seminаrа o vokаlnoj higijeni i vokаlnoj tehnici.

- Rаd sа profesionаlnim glumcimа u držаvnim pozorištimа kаko nа vokаlnoj tehnici tаko i nа pripremi rаznovrsnih projekаtа, predstаvа. Vokаlno-tehničkа pripremа glumаcа koji glаs koriste pod uticаjem profesijske opterećenosti govorom.
Voditelj je seminara u profesionalnim pozorištima i pozorišnim trupama: Narodno pozorište Subotica (2008. godine vodila seminar Tehnike glasa namenjenu glumcima. Prezentacija rada je održana prilikom proslave zatvaranja sezone, 2010., 2012.), Pozorište mladih (Novi Sad), Srpsko Narodno Pozorište (Novi Sad), Novosadsko pozorište (omladinska scena), Play back trupa (Novi Sad).

-Učešće nа kongresimа:
• 12-14.04.2012. – Zagreb; II međunarodni umetničko-naučni simpozijum o horskoj umetnosti, pevanju I glasu Аrs Coralis 2012.HUZ; rad prihvaćen i prezentovan na kongresu. Tema rada: „Stanje glasa studenata glume“
• 19.05.2012. – Novi Sad; učesnik i predavač na kongresu „Patologija glasa i govora” na UNS, Medicinskom fakultetu. Tema rada: „Edukacija vokalne tehnike na studijama glume Akademije umetnosti Novi Sad”.
• 12.05.2013. – Novi Sad – „Vocal tradition of south Hungary and north Serbia (Vojvodina)“. Predavač na ovom međunarodnom kongresu održanog na Univeryitetu u Novom Sadu Akademiji umetnosti. Tema rada: „Vocal tradition of Vojvodina – Solo Song“.
• XVII Međunarodna EKO-konferencija, X Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija, 25.-28.septembra 2013. – „Štetni faktori i glas“, tekst prihvaćen juna 2013.godine.; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 280539655
• 24-27.09.2014. – Novi Sad, Srbija; XVIII Međunarodna EKO-konferencija i VIII kongres Zdrave hrane – “Uticaj ishrane na glas elitnog vokalnog profesionalca”; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 289561351
• 10.11.2014. – Novi Sad. Predavač u okviru I međunarodnog takmičenja „Vera Kovač Vitkai“; tema predavanja: „Šta je to što jedan elitni vokalni profesionalac treba da zna“.
• 20.11.2014. – Beograd – Megatrend Univerzitet; Fakultet za kulturu i medije. II naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“ (2; 2014; Beograd). Tema: „Mjuzikl-vid umetničke prakse“.
• 05.12.2015. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2015. Tema konferencije: Društveni značaj intelektualne svojine i mađarska kultura“. Naslov rada: „Muzička kultura Vojvodine – kompozitori i izvođači mađarske nacionalnosti“.
• 31.08.2016. – Beč (Austrija) – XXIV Međunarodna Konferencija Asocijacije Empirijske Estetike IAEA. Naslov rada: „Estetski doživljaj pevanog glasa studenata Departmana dramskih umetnosti“.
• 19.11.2016. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2016. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Snaga muzike u očuvanju zajednice“.
• 25.11.2016. – Beograd – Kultura i društveni razvoj (III) Međunarodna naučna konferencija. Fakultet za kulturu i medije Univerzitet „Džon Nezbit“. Tema Konferencije: „Informaciona revolucija, novi mediji i društvene promene u svetu, regionu i Srbiji“. Naslov rada: „Novi mediji masovnog komuniciranja i primena novih tehnologija u nastavnom programu studenata glume na predmetu Tehnika glasa“.
• 26.03.2017. – Beograd – XXIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Naslov rada: „Grupno pevanje: Estetski doživljaj pevanog glasa studenata glume prilikom grupnog pevanja“.
• 27-29.09.2017. – Novi Sad, Srbija; XXI Međunarodna EKO-konferencija i XII Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Naslov rada: „Značaj kvaliteta života za vokalne profesionalce“ (The Importance of the Quality of Life for Vocal Professionals). Moderator i izlagač na Kongresu.
• 12.-13.10.2017. – Osijek – 2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti. Tema konferencije: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije. Naslov rada: „Interaktivni pristup pozorišne i plesne umetnosti u nastavi predmeta Tehnike glasa“.
• 03.-04.11.2017. – Novi Sad – VIII Međunarodna konferencija 3K (KKK – Kompjuter – Komunikacija – Kultura). Teme Konferencije: Modeliranje i simulacija u nastavi; Programirana nastava primenom računara; Matematički modeli u biologiji, fizici i hemiji; Aktivnost i inicijativa pedagoga i psihologa; Uloga profesora u dodatnom obrazovanju, intelektualnom i stvaralačkom radu učenika. Naslov rada: „Upotreba savremenih tehnologija kao pomoćnog sredstva u prevenciji oštećenja glasa vokalnih profesionalaca“.
• 11.11.2017. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2017. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Muzika Pala Abrahama nema granica” (Ábrahám Pál zenéje határtalan).
• 30.11.2017. – Novi Sad – Zavod za kulturu Vojvodine; Naučni skup Etnomuzikološka tradicija u Vojvodini i savremena muzička umetnost. Naslov rada: „Stvaralački duh vojvođansko-banatskog kompozitora Đule Vitkai“.
• 03.-04.11.2018. – Novi Sad – IX Međunarodna konferencija gimnazija 3K (KKK – Kompjuter – Komunikacija – Kultura). Teme Konferencije: Modeliranje i simulacija u nastavi; Programirana nastava primenom računara; Matematički modelli u biologiji, fizici i hemiji; Aktivnost i inicijativa pedagoga i psihologa; Uloga profesora u dodatnom obrazovanju, intelektualnom i stvaralačkom radu učenika. Naslov rada: „Vokalni trening“.
• 10.11.2018. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2018. Međunarodni kongres. Naslov rada: „A globális klímaváltozás egyes elemeinek hatása a professzionális hanghasználókra (Uticaj globalne klimatske promene na glas)“ u okviru Konferencije VMTT (Vajdasági Magyar Tudós Találkozó – susret vojvođanskih mađarskih naučnika).
• 30.11.2018. – Beograd, Megatrend Univerzitet – izlagač u okviru naučne konferencije pod nazivom „Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srbije i srpskog naroda“. Rad nosi naslov: „Predstavljanje kulturnog nasleđa kroz umetnički projekat „Neobuzdani sklad – muzičko scensko uprizorenje života i dela Pala Abrahama“.
• 25-27.09.2019. – Novi Sad, Srbija; XXIII International Eco-conference 2019 and XIII Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements (23. Međunarodna Eko-konferencija i 13. Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja). sesija 3: Sociološki, zdravstveni, kulturni, obrazovni i rekreativni aspekti zaštite. Plenary Lecture by Agota Vitkai-Kučera, Phd and DoA: „Preservation of Tamburitza Tradition in Vojvodina“ („Očuvanje tamburaške tradicije u Vojvodini“). http://www.ekopokret.org.rs/eko-konferencija
• 01-02.11.2019. – Novi Sad – X Međunarodna konferencija 3K (KKK – Kompjuter – Komunikacija – Kultura). Теме Konferencije: Modeliranje i simulacija u nastavi; Programirana nastava primenom računara; Matematički modeli u biologiji, fizici i hemiji; Aktivnost i inicijativa pedagoga i psihologa; Uloga profesora u dodatnom obrazovanju, intelektualnom i stvaralačkom radu učenika. Naslov rad: „Аudio-visual Perception of Sound Source – Voice in Theater“ (audio-vizuelna percepcija zvučnog izvora – glasa u pozorištu).
• 05.11.2019. – M 52, Novi Sad – Kulturni Centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“; Međunarodna naučna konferencija Kulture, Identiteti, Književnosti. Naslov rada: „Negovanje kulturnog identiteta kroz različitosti u muzičko-scenskim umetnostima“.
• 14.12.2019. – M 63 – Novi Sad. Međunarodni kongres – VMTT- Vajdasági Magyar Tudományos Társaság – A magyar tudomány napja a délvidéken 2019. (Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2019.). Csatlakozás az Európai Unióhoz – felkészülés a társadalomban és a tudományban. Naslov rada: „Szerbia felkészülése az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a kultúra terén (Priprema Srbije za članstvo u Evropsku Uniju na polju kulture).
• 23-25.09.2020. – M 33 – XXIV INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE®XI SAFE FOOD 23–25th September 2020. SESSION: NUTRITIONAL FOOD VALUE AND QUALITY NUTRITION. Paper title: PROPER NUTRITION FOR ELITE VOCAL PROFESSIONALS.
• 9.-10.10.2020. – M 45 –VIII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2020 (BARTF 2020) Niš, 9. i 10. oktobar 2020. godine. Organizatori skupa su Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, sa Ogrankom SANU u Nišu. Tema skupa: Umetnost i kultura danas: inovativni pristupi u umetnosti. Naslov rada: O UMETNIČKOM PROJEKTU „NEOBUZDANI SKLAD – MUZIČKO-SCENSKO UPRIZORENJE ŽIVOTA I DELA PALA ABRAHAMA“. Održan putem ZOOM platforme.
• 23-24.10.2020. – A 1 (HAZU / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) je suorganizator i ima me]unarodno uredni[tvo. University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Academy of Arts and Culture in Osijek organise the 3 rd International Scientific and Artistic Symposium on Pedagogy in the Arts. 23rd and 24th October 2020 at the Academy of Artsand Culture in Osijek, the Republic of Croatia. INNOVATIVE TEACHING METHODS IN THE ARTS. Paper title: ONLINE TEACHING OF THE COURSE VOCAL TECHNIQUE. Održan putem ZOOM platforme.
• 14.11.2020. – M 63 Konferencija – A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2020 u organizaciji VMTT (Vajdasági Magyar tudományos Társaság). Tema skupa: A koronavirus-járvány és társadalmi hatásai. Naslov rada: A koronavirus-járvány és a felsőoktatás.
• 23-24.11.2020. – M 52 – International scientific conference CULTURES, IDENTITIES, LITERATURES. Organizer: Cultural Centre of Vojvodina „Milos Crnjanski“. The subject of this year: Emphathy, interculturality, art- answer to the challenges of pandemics. Paper title: Umetnost u vreme pandemije: izazovi i odgovori.

Objavljeni radovi:
• Vitkai-K. A.: Vokalna edukacija studenata glume, Scena (časopis za pozorišnu umetnost), Sterijino pozorje, broj 1, godina XLIX, januar-mart 2013, pp. 99-107, YU ISSN 0036-5734
• I Zbornik Akademije umetnosti Novi Sad – „Istorijat vokalne pedagogije“, tekst prihvaćen 16.03.2013.; ISSN 2334-8666; COBBIS.SR-ID 279905031
• XVII Međunarodna EKO-konferencija, X Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija, 25.-28.septembra 2013. – „Štetni faktori i glas“, tekst prihvaćen juna 2013.godine.; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 280539655
• XVIII Međunarodna EKO-konferencija, VIII kongres Zdrave hrane, Novi Sad, Srbija, 24-27.09.2014. – “Uticaj ishrane na glas elitnog vokalnog profesionalca”; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 289561351.
• Kultura i društveni razvoj. 2. Zbornik radova sa 2. naučne konferencije Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj, 20.11.2014. (urednik Mirko Miletić). Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 2015. Str. 25-35.; ISBN 978-86-7747-532-1; COBISS.SR-ID 216409868
• Scena, časopis za pozorišnu umetnost. YU ISSN 0036-5734, Novi Sad 2015., Sterijino pozorje, broj 1-2, godina LI, januar-jun, pp. 77-85. Naslov rada: „Vežbe za korekciju poremećaja glasa kod studenata glume“. COBISS.SR-ID 319245
• Zbornik radova sa Kongresa Saveza Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dana mađarske nauke u južnom regionu 2015. Tema konferencije: Društveni značaj intelektualne svojine i mađarska kultura“. Naslov rada: „Muzička kultura Vojvodine – kompozitori i izvođači mađarske nacionalnosti“. Novi Sad: Verzal 021, 2016. Str.340-355 ISBN 978-86-88077-08-8
• 31.08.2016. – Beč (Austrija) – XXIV Međunarodna Konferencija Asocijacije Empirijske Estetike IAEA. Naslov rada: „Estetski doživljaj pevanog glasa studenata Departmana dramskih umetnosti“. Objavljeni sažeci u elektronskoj formi: http://iaea2016.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_iaea2016/imgs/Proceedings_final.pdf (strana 86)
• Zbornik sa Kongresa održanog 19.11.2016.god.objavljen je 2017. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2016. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Snaga muzike u očuvanju zajednice“. Objavljeni radovi u elektronskoj formi: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/WP_2017_19_A%20magyar%20tudomány%20napja%20a%20Délvidéken.pdf (str.623-633); ISSN 2498-5627. Izdavač: Nemzetközi Közszolgálati Egyetem (National University of Public Service Budapest.
- Dialóg Campus Kiadó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvkiadója, Budapest, 2016:351-357. ISBN 978-615-5920-18-9 (štampana verzija) es ISBN 978-615-5920-19-6 (digitalna verzija).
• 10.12.2017. – Beograd – Zbornik radova Kultura i društveni razvoj (III) Međunarodna naučna konferencija. Fakultet za kulturu i medije Univerzitet „Džon Nezbit“. Tema Konferencije: „Informaciona revolucija, novi mediji i društvene promene u svetu, regionu i Srbiji“. Naslov rada: „Novi mediji masovnog komuniciranja i primena novih tehnologija u nastavnom programu studenata glume na predmetu Tehnika glasa“ (The New Media of Mass Communication and Application of New Technologies in the Drama Curriculum for the „Voice Technique“ Course). Objavljen u elektronskoj formi: http://fkm.megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Information-Revolution-New-Media-and-Social-Changes.pdf (str.395-402) UDC 316.774:004.738.5
CULTURE and Social Development. (3), Information Revolution, New Media and Social Changes: thematic proceedings. Belgrade: Faculty of Culture and Media, „John Naisbitt“ University, 2017. ISBN 978-86-7747-578-9. COBISS.RS-ID 251776780. UDC 316.77(082); 316.774(497.11)(082).
• Elektronsko izdanje Zbornika radova sa XXII naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji. Naslov rada: „Grupno pevanje: Estetski doživljaj pevanog glasa studenata glume prilikom grupnog pevanja“. Beograd: Filozofski fakultet, 2017. (23; 2017: 44-49)
http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-017.pdf ISBN 978-86-6427-088-5.
• 2017. – Novi Sad, Srbija; Zbornik XXI Međunarodna EKO-konferencija i XII Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Naslov rada: „Značaj kvaliteta života za vokalne profesionalce“ (The Importance of the Quality of Life for Vocal Professionals). Moderator i izlagač na Kongresu. Objavljen rad u celini u elektronkoj formi: http://runway.rs/EkoKonferencija2017-knjiga.pdf Izdavač: Ekološki pokret Novi Sad, 2017: 233-240). ISBN 978-86-83177-52-3; COBISS.SR-ID 317216519.
• Zbornik radova VIII Međunarodne konferencije 3K (8; 2017: 128-133str.) Novi Sad). Naslov rada: „Upotreba savremenih tehnologija kao pomoćnog sredstva u prevenciji oštećenja glasa vokalnih profesionalaca“. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine: Gimnazija „Isidora Sekulić“, 2017 (Novi Sad: Pivac: Atelje 31). ISBN 978-86-906543-6-9. COBISS.SR-ID 317946887.
• Zbornik radova sa skupa Saveza Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2017. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Muzika Pala Abrahama nema granica” (Ábrahám Pál zenéje határtalan). Novi Sad: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2018 (N. Sad: Verzal). ISBN 978-86-88077-09-5. COBISS.SR-ID 3325891079. CIP 314.7-029:088(082); 3(082); 5 (082). http://www.vmtt.org.rs/MTN2020.html
• Zbornik radova u elektronskoj formi izdat Aprila 2018. (2; 2018:534-554) – Osijek, Hrvatska (12.-13.10.2017.) – 2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti. Tema konferencije: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije. Naslov rada: „Interaktivni pristup pozorišne i plesne umetnosti u nastavi predmeta Tehnike glasa“. Izdavač: Umjetnička akademija u Osijeku. ISBN 978-953-8181-03-0. CIP 140912029 (u elektronskom katalogu). UDK 784:371.3

http://www.uaos.unios.hr/zbornik_prijelom_FINAL_WEB.PDF

• Zbornik radova IX Međunarodne konferencije gimnazija 3K (9; 2018:119-130; Novi Sad). Naslov rada: „Vokalni trening“. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine: Gimnazija „Isidora Sekulić“, 2017 (Novi Sad: Pivac: Atelje 31). ISBN 978-86-906543-7-6. COBISS.SR-ID 326075655.
• Interkulturalnost – časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije (15; 2018:47-52). Naslov rada: „Stvaralački duh vojvođansko-banatskog kompozitora Vitkai Đule“. Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad. ISBN 2217-4893= interkulturalnost. COBISS.SR.ID 261430535. UDC 78.071.1:929 Vitkay G.
• Zbornik radova X Međunarodne konferencije gimnazija 3K (10; 2019:96-102; Novi Sad). Naslo rada: „Аudio-visual Perception of Sound Source – Voice in Theater“ (audio-vizuelna percepcija zvučnog izvora – glasa u pozorištu). Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine: Gimnazija „Isidora Sekulić“, 2019 (Novi sad: Pivac: Atelje 31). ISBN 978-86-906543-8-3. COBISS.SR-ID 331152135.
• 25-27.09.2019. – Proceedings of XXIII International Eco-conference 2019 and XIII Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements (23. Međunarodna Eko-konferencija i 13. Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja). Sesija 3: Sociološki, zdravstveni, kulturni, obrazovni i rekreativni aspekti zaštite. Plenary Lecture by Agota Vitkai-Kučera, Phd and DoA: „Preservation of Tamburitza Tradition in Vojvodina“ (Očuvanje tamburaške tradicije u Vojvodini). Izdato u elektronskom izdanju u celini: http://www.ekopokret.org.rs/eko-konferencija.
• Agota Vitkay-Kucsera (2020). PROPER NUTRITION FOR ELITE VOCAL PROFESSIONALS (24; Novi Sad; 2020: 405-411). Proceedings XXIV International Eco Conference 2020, XI Safe Food, 23-25.09.2020, Novi Sad, Serbia. Publisher: Ecological Movement of Novi Sad Serbia ISBN: 978-86-83177-56-1. U elektronskom izdanju CIP – Biblioteke Matice srpske, Novi Sad 502:613.2(082)
• Vitkay-Kucsera Ágota (2018, izdat 2020). A globális klimaváltozás egyes elemeinek hatása a professzionista hanghasználókra. A magyar tudomány napja a délvidéken 2018: 348-355. Újvidék: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (Szabadka: Čikoš štampa). ISBN 978-86-88077-10-1; COBISS.SR-ID 20103945

http://www.vmtt.org.rs/MTN2020.html

• dr i dr um. Agota Vitkai-Kučera (2018, izdat 2020). Predstavljanje kulturnog nasleđa kroz umetnički projekat „Neobuzdani sklad – muzičko scensko uprizorenje života i dela Pala Abrahama“ (2018: 95-99). UDK 78.071.1 Abraham P. 792.9(497.113)”2018”. Kultura i društveni razvoj (IV). Zbornik radova sa 4. naučne konferencije ISTRAŽIVANJE, PREDSTAVLJANJE, ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNOG NASLEĐA SRBIJE I SRPSKOG NARODA, 2018. Izdavač: Megatrend univerzitet, Beograd. Za izdavača: prof. Dr Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije.
• Zbornik sažetaka:
Agota Vitkay-Kucsera (2020). Online Teaching of the Course Vocal Technique Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku (2020: 57). ISBN 978-953-8181-30-6. CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150219058.
• Interkulturalnost (M 52) – časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije (20; 2020:58-61). Naslov rada: „Negovanje kulturnog identiteta kroz različitosti u muzičko-scenskim umetnostima“. Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ Novi Sad. Novi Sad: Sajnos d.o.o. ISSN 2217-4893; UDC 792.082 (rad primljen i izlagan 2019.).
• Tekst u monografiji „A múlt kultúrája a jövőbe mutat” Újvidék kultúrtörténeti mozaikja. Tekst pod naslovom: „Magyar nemyetiségű művészek, akik Újvidéken születtek vagy/és alkottak” (2020, 45-62). Novi Sad: Dunastart, 2020 (Budisava: Dataprint). ISBN 978-86-902894-0-0; COBISS.SR-ID 28081417

-Objavljene knjige:
• „Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti“: Zavod za kulturu Vojvodine, oktobar 2013. ISBN 978-86-85083-64-8; COBISS.SR-ID 281218567.
• „Moć glasa“: Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti Novi Sad, 2014. ISBN 978-86-88191-40-1; COBBIS.SR-ID 291012871

- Recenzent knjige:
Slobodan Roksandić: „Progovori da vidim ko si“. Novi Sad: Udruženje „Izražajnost“, 2020 (Beograd: ATC Beograd).

- Predavač na webinar-u:
23.05.2020. – Međunarodni vebinar „Progovori da vidim ko si“, kultura govora i usmenog izražavanja u organizaciji Udruženja „Izražajnost“, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije i Republičkogpedagoškog zavoda Republike Srpske.
29.08.2024. – Međunarodni vebinar „Progovori da vidim ko si“, kultura govora i usmenog izražavanja u organizaciji Udruženja „Izražajnost“, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije i Republičkogpedagoškog zavoda Republike Srpske.

PROJEKTI

Kao mladom stručnjaku glasovnog obrazovanja glumaca, poveren joj je i rad sa glumcima za određene predstave:

o Predstava u Srpskom Narodnom Pozorištu, Pozorištu mladih i Novosadskom pozorištu.
o Rad sa glumcima – profesionalcima.
o Radi kao: muzički saradnik, vokalni pedagog i korepetitor.
1. „Let′s play the Shakespeare“ – režija V. Ognjenović – SNP (kamerna scena; 2001).
2. „Bombardovali smo Nju Hejven“ – režija O. Đorđević – Pozorište mladih (Dramska scena; 2001).
3. „Meda i tigrić“ – režija T. Galebova – Pozorište mladih (Dečja scena; 2001).
4. „Bela bajka“ – režija E. Mačković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2002).
5. Opereta „San anđela“ (životna priča Pala Abrahama) – režija L. Šandora – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2002).
6. „Smrtonosna motoristika“ – režija Ž. Tomić – Pozorište mladih (Dramska scena; 2002).
7. „Ružičasta smrt“ (priča Edit Pjaf) – režija Lj. Majera – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2002).
8. Mjuzikl „Čikago“ – režija Nađ Viktora – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2003).
9. „Kos i lisica“ – E. Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2003)
10. Dečji mjuzikl „Plavi Petar“ – režija P. Pašov – Pozorište mladih (Dramska scena; 2003).
11. Drama „Anđeli Vavilona“ – režija N. Gvozdenović – Pozorište mladih (Dramska scena; 2004).
12. Opereta „CRNI PETAR“ – režija Z. Šereš – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2004)
13. „Dvoboj u Šušugradu“ – režija S.Ninković i S.Latinović – Pozorište mladih (Dramska scena; 2004)
14. „Mačak u čizmama“ – režija Darin Petkov – Pozorište mladih (Dečja scena; 2004)
15. „Čarobnica iz ulice Bonžur“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2005)
16. „Palčica“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2005)
17. „Bela bajka“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2006)
18. „Dnevnik bezčašća“ – režija Milan Pletel – KUD „Sonja Marinković“(2006)
19. „Začarana Pahuljica “ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena; 2007)
20. „Oblak i dina“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2007)
21. „Pepeljuga“ – režija Radoje Čupić – Pozorište mladih (Dramska scena; 2007)
22. „Carevo novo odelo“ – režija Jelene Antonijević – Srpsko Narodno Pozorište (2008)
23. „PUK“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2008)
24. „RED“ – režija Milan Pletel – KUD „Sonja Marinković“ i dramske grupe „Studio“ (2008)
25. „Terapija“ – režija Olivera Đorđević – pozorište „Kosztolányi Dezső“, Subotica (2009)
26. „Krug potreba I“ – Veče mjuzikla u izvođenju studenata glume svih godina i klasa
Departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu u saradnji sa
katedrom za audio vizuelne medije – dizajn svetla i dizajn zvuka, nastup organizovala i pripremila mr Agota Vitkai Kučera (2009)
27. „Tri praseta” – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2009)
28. „Krug potreba II“ – Veče mjuzikla u izvođenju studenata glume svih godina i klasa
Departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu u saradnji sa
katedrom za audio vizuelne medije – dizajn svetla i dizajn zvuka, nastup
organizovala i pripremila mr Agota Vitkai Kučera (2009-10)
29. „Mandragola“ – režija Nemanja Savković – Pozorište mladih (Dramska scena; 2010)
30. „Madjarski bez muke” – režija Olivera Đorđević – pozorište „Kosztolányi Dezső“,
Subotica (2010)
31. „La Vie Boheme“ – režija Luka Mihovilović – Akademija umetnosti Novi Sad; 2010
32. „Pinokio“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2011)
33. „Kao da život ima početak i kraj“ – Per.Art i Srpsko narodno pozorište, Novi Sad (2011)
34. „Limunacija“ – koprodukcija BROD teatra i Pozorišta mladih – režija Ratko Radivojević – Pozorište mladih (Dramska scena; 2012)
35. „Bajka o vitezu bez konja“ – režija Jaroslav Antonjuk – Pozorište mladih (Dečja scena; 2012)
36. „Seasons of Love“ – Srpsko Narodno Pozorište, Scena „P. Dobrinović“ – muzičko veče glumaca. Autor projekta: mr Agota Vitkai K. (2013)
37. „Naš grad“ – režija Nikita Mihajlović – Pozorište mladih (Dramska scena; 2013)
38. „Do You Hear the People Sing“ – Srpsko Narodno Pozorište, Scena „P. Dobrinović“ – muzičko veče glumaca. Autor projekta: mr Agota Vitkai K.(2014)
39. „Ostavite poruku“ – režija Vida Ognjenović – Srpsko Narodno Pozorište (2014)
40. „Dan kada smo se sreli“ – režija Predrag Štrbac – SNP (kamerna scena, 2015)
41. „Ko je rekao mjau?“ – režija Bjanka Benkovska – Pozorište mladih (Mala scena, 2015)
42. „Buđenje proleća“ – režija Zoltan Puškaš – Novosadsko pozorište (Velika scena, 2015)
43. „Lepotica i Zver“ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena, 2015)
44. „Petar Pan“ – režija Robert Valtl – Pozorište mladih (Mala scena, 2016)
45. „Ježić Žožo” – režija EmilijaMrdaković – Pozorište mladih (Mala scena, 2016)
46. „Tre Sorelle“ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena, 2017)
47. „Evgenije Onjegin“ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena, 2017)
48. „Neobuzdani sklad – muzičko-scensko uprizorenje života i dela Pala Abrahama“ (autor i učesnik u predstavi) – režija Agota Vitkai-Kučera – SNP (scena „Pera Dobrinović“, 04.02.2018)
49. „Ilustrovana enciklopedija nestajanja“ – režija Zoltan Puškaš (SNP, Kamerna scena)
50. „Tenor na zameni“ – režija Olivera Đorđević –Narodno pozorište Sombor (2018)
51. „Ukroćena goropad“ – režija Olivera Đorđević –Narodno pozorište Subotica (2018)
52. „Građanin plemić“ – režija Anne Berelowitch – Pozorište mladih Novi Sad (2019)
53. „Kabare bećari“ – kolektivna režija – SNP, Novi Sad (2019)

MOBILNOST
03-07.04.2017. – Split, Hrvatska – Erasmus+ program mobilnosti nastavnog osoblja. Umetnička akademija u Splitu. Master klas/radionica Tehnike glasa na Odseku za kazališnu umjetnost.
18-20.04.2017. – Pečuj, Mađarska – Profesor po pozivu za praćenje i posmatranje Državnog studentskog kongres Univerziteta u Pečuju.
09-15.09.2018. – Bergen, Norveška – Erasmus+ program mobilnosti nastavnog osoblja. Drži predavanja Tehnike glasa uz pokrete na Univerzitetu Primenjenih nauka zapadne Norveške (Western Norway University of Applied Sciences (HVL)).

ČLAN ŽIRIJA
Član žirija u okviru Frankofonih pesama, Novi Sad, Sinagoga, 12.03.2011.
Član stručnog žirija na Takmičenju recitatora u organizaciji Zavod za Kulturu Vojvodine, Valjevo, Srbija.
Decembar 2015. – član žirija 24. Festivala monodrame za decu „Zmajevih dečijih igara“, Novi Sad
10.11.2018. – član žirija za Kamernu muziku na V međunarodnom takmičenju solo pevača „Vera Kovač Vitkai“, Novi Sad, Srbija.
17-20.06.2019. – član žirija za Kamernu muziku na VI međunarodnom takmičenju solo pevača „Vera Kovač Vitkai“, Novi Sad, Srbija.
30.11.2019. – član žirija u okviru I Bečejskog dečijeg festivala „BEDEF“, Bečej
13.03.2020. – član žirija za Solo pevanje i Kamernu muziku na VII međunarodnom takmičenju solo pevača „Vera Kovač Vitkai“, Novi Sad, Srbija.
25.10.2020. – član žirija na 18. Smotri muzičkih talenata – disicplina solo pevanje, u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, koje se održalo u Zemunu.

DISKOGRAFIJA
- CD V.I.T.R.I.O.L.
- CD V.I.T.R.I.O.L.
- CD ĐORĐE BALAŠEVIĆ
- DVD Đorđa Balaševića
- CD – “Born Again”, Jazz – kompozocije Ivana Švagera i Zvonimira Tota
Vokal: Agota Vitkai Kučera
- CD – Kompozicije Ljubomira Nikolića: “Time”
- CD – “Zečja opera”- kompozitor: Nineta Avramović-Lončar (2010.)

ČLANSTVO

1. Vojvođanskog mađarskog visokoobrazovnog kolegijuma
2. Član predsedništva novosadskog mađarskog kulturno-umetničko-obrazovnog centra (jedna je od osnivača – 21.01.2003.godine).
3. Član je BROD teatra (2004.)
4. Član je dramske grupe „Studio“ (2008.)
5. Jedna je od osnivača EVROPSKE Fondacije (15.03.2006. godine)
6. Član Mađarske Akademije Nauka (05.11.2007.godine)
7. Član je Centra za pozorišna istraživanja, Novi Sad
8. Član je evropske Horske Asocijacije – European Choral Association (Europa Cantat, nov. 2012.)
9. Član je Vojvođanskog Mešovitog Hora (2012.)
10. Član je odbora Mađarskog Nacionalnog Saveta za visokoškolsko obrazovanje (četvorogodišnji mandat: od maja 2015-2019.)
11. Član: International Dance Council CID (2014) – Međunarodni plesni odbor pri UNESCO-u
12. Član: Nacionalnog Saveta Mađarske Nacionalne Manjine (2018-2022) i član odbora za Kulturu.
13. Član: Komisije za dodelu nagrade Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja (2019-2023)
14. Član stručnog veća za umetnost Univerziteta u Novom Sadu (2019-2021)
15. Član stručnog veća za humanističke nauke Univerziteta u N. Sadu (2019-2021)
16. Član Upravnog odbora Srpskog narodnog Pozorišta u Novom Sadu na period od 4 godine (28.07.2020.-2024)
17. Član organizacionog odbora 3. Međunarodnog znasetvenog i umjetničkog Simpozijuma o pedagogiji u umjetnosti sa temom INOVATIVNE METODE POUČAVANJA U UMJETNIČKOM PODRUČJU. 23. i 24. oktobra 2020. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, Republika Hrvatska.

LEXIKOGRAFIJA

R.BR. NAZIV IZDANJA STRANICA
1. NOVI SAD – GRAD MUZIKE
(Spomenica muzičke škole «ISIDOR BAJIĆ»)
Izdavač: PROMETEJ 2000. godine u Novom Sadu.
269, 273
2. LEXIKON VOJVOĐANSKIH UMETNIKA
Izdavač: VEGA MEDIA 2001. godine u Novom Sadu.
146
3. LEXIKON SAVREMENIH MAĐARSKIH UMETNIKA VOJVODINE
Izdavač: ATLANTIS 2003. godine u Novom Sadu.
139

NAGRADE I PRIZNANJA

R. BR. GODINA NAGRADE I PRIZNANJA
1. 1998. Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 1997/1998. godini.
2. 1999. Nagrada za pedagoški rad i uspeh učenika.
3. 1999. Diploma na seminaru pedagoga u Rumuniji.
4. 2002. Nagrada Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije za ostvare ne rezultate u radu kao najuspešniji asistent.
5.   Njeni učenici iz srednje škole dobitnici su I, II i III nagrade na međuna rodnim takmičenjima.
6. 29.06.2008. II nagrada zirija na takmičenju mladih pevača mađarskih pesama
„ Dankó Pista”, Segedin
7. 29.06.2008. I nagrada publike na takmičenju mladih pevača mađarskih pesama
 „ Dankó Pista”, Segedin
8. 18.-20.06.2009. Nagrada za scenski pokret na XII festivalu akademskih pozorišta Srbije u Novom Sadu
Akademsko kulturno-umetničko društvo „Sonja Marinković“
9. 16.08.2009. Zahvalnica članu komisije na multimedijalnoj manifestaciji „Mladi talenti“ povodom obeležavanja Svetskog dana mladih.
10. 28.6.2016. Priznanje „Knjeginja Olivera“ od Srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika prilikom obeležavanja Vidovdana.
11. 30.09.2017. I Nagradu Vokalnom solisti na VIVE Festivalu mađarskih pesama i čardaša, Debeljača
12. 30.09.2017. I Nagradu Interpretatoru nove pesme, koja je osvojila, takođe I Nagradu.
22. VIVE Festival mađarskih pesama i čardaša, Debeljača
13. 30.09.2018. II Nagradu Interpretatoru nove pesme, koja je osvojila I Nagradu.
23. VIVE Festival mađarskih pesama i čardaša, Debeljača
14. 12.11.2019. Kulturni centаr Vojvodine „Miloš Crnjanski“ Medalja Kulture za multikulturalnost i interkulturalnost za 2019.godinu