Prof. Dr Miroslav Ilić

 • Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2020.
 • Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2023.

BIOGRAFIJA

 • Rođen je u Novom Sadu 09.jula 1961. godine
 • Diplomirao je 1984. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • Magistrirao je 1992. godine na Medicinskom fakultetu na smeru Neuroendokrinologija na Univerzitetu u Novom Sadu.
 • Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1992. godine.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom: .“Mogućnosti intraoperativne ultrasonografije (IOUS) u morfološkoj dijagnostici duodenopankreatične ragije, odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2000. godine.
 • Redovni je profesor Hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 2016.godine
 • e-mail: profdrmiroslavilic@gmail.com

NASTAVNA DELATNOST

Dr Miroslav Ilić je angažovan na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, od 1994. godine, prvo kao asistent, a od 2002. godine kao docent. 2005. godine unapređen je za vanrednog profesora a od 2016. godine je redovni profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Prof. Miroslav Ilić je bio mentor 4 diplomska rada studenata i bio je mentor 4 kandidata na hirurškoj specijalizaciji. Bio je mentor pri izradi jedne doktorse disertacije. Izvodi deo nastave iz predmeta Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga, drži predavanja po pozivu I na drugim univerzitetima u Srbiji I šire. Održao više predavanja na Hirurškoj sekciji Vojvodine i SLD, u Jugoslovenskoj školi ultrazvuka, na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, itd. Dr Ilić je osnivač Jugoslavenskog udruženja endoskopske hirurgije JUEX. U okviru tog udruženja radio je i kao instruktor. Efekat rada je bilo širenje endoskopske hirurgije u svim hirurškim oblastima i u svim hirurškim centrima, tako da je to danas postalo obavezni deo hirurških treninga.
Prof. Ilić je bio je na mnogobrojnim usavršavanjima i studijskim boravcima u najpoznatijim bolnicama i institucijam u inostranstvu (preko 25) gde je unapredio svoje znanje iz hirurgije.
Napomenimo nekoliko: Insitution for Kirurgi, Lund (Švedska), St. Marks Hospital (UK), AMC Hospital, Amsterdam (Holandija), Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York (USA), Hammersmith Hospital, London (UK), Tokyo University Hospital, Tokyo (Japan), Ethicon Centre, Mestre (Italija), Bolnica u Slovenj Gradec (Slovenija), Paracelsus Private Medical University, Salzburg (Austria) itd.

OBLAST ISTRAŽIVANJA I NAUČNA DELATNOST

Na početku svoje karijere dr Ilić se bavio hirurgijom jetre, žučnih puteva i pankreasa. Hirurgija ehinokoka jetre i intraoperativna ultrasonografija su bila polja u kojima je kandidat razvio svoju naučnu i stručnu prepoznatljivost. Druga oblast prepoznatljivosti stručnog i naučnog rada kandidata je laparoskopska hirurgija (kojom se bavi od 1992. godine). Bavi se I tretmanom metastatskih bolesti colorectalnog carcinoma jetre, kao i drugih primarnih i sekundarnih tumora jetre koristeći nove tehnologije radiofrekfetne ablacije i radiofrekfentrne asistirane resekcije jetre. Od 2008. pa I danas istraživanja kandidata su usmerena na oblast barijatriske i metaboličke hirurgije (hirurgije protiv gojaznosti, šećerne bolesti i drugih metaboličkih poremećaja) koja kombinuje laparoskopski sa hirurgijom gornjeg abdomena.
Prof. Dr Miroslav Ilić je publikovao 130 naučna rada i rukovodio izradom jednog naučno-istraživačkog projekta pod nazivom: „Multicentrična, prospektivna, polurandomizirana studija ispitivanja medicinskog sredstva DIJAMOND u lečenju diabetesa tipa 2-: uticaj nivoa triglicerida u krvi na efikasnost terapije“ koji je finansiran od MetaCure Ltd. Matacuse Group Ltd, Mercury House 101 Front Street, Hamilton, 12, Bermuda.u period od 2016. – 2019. godine
Dr Ilić je učestvovao u radu na većem broju skupova i bio je član naučnih odbora konferencija kako u zemlji tako i u inostranstvu. Predsedavao je na dva skupa, bio je panel diskutant i panel predavač na 3 konferencije kao i moderator na tri značajna simpozijuma
Dr Ilić je član uređivačkog odbora časopisa Acta Chirurgica Yugoslavica od 1996. a od 2017. i časopisa Endocrine Oncology and Metabolism (Official Journal of Endocrine Society of Eastern Europe).

ODABRANE PUBLIKACIJE

 1. Ilić, M.D., Putnik, S.S. Mini/one anastomosis gastric bypass in an obese depressive patient, Srpski Arhiv za Celokupno LekarstvoThis link is disabled., 2023, 151(5-6), pp. 259–262
 2. Putnik, S.S., Ilić, M.D., Manojlović, M. Development of bariatric/metabolic surgery in Vojvodina, Srpski Arhiv za Celokupno LekarstvoThis link is disabled., 2022, 150(7-8), pp. 494–497
 3. Rutledge, R., Deitel, M., Carbajo, M.A., …Ilić, M., Abbas, I.Commentary: Cancer after the OAGB-MGB, Obesity SurgeryThis link is disabled., 2020, 30(2), pp. 755–758
 4. Ilić, M., Putnik, S.S.Laparoscopic sleeve gastrectomy in a superobese patient with restenosis of the trachea, Srpski Arhiv za Celokupno LekarstvoThis link is disabled., 2019, 147(3-4), pp. 215–217
 5. Ilic, M., Putnik, S.S., Surgical Technique: Laparoscopic Gastric Sleeve Resection in Super-Obese Patients, Journal of Investigative SurgeryThis link is disabled., 2018, 31(3), pp. 165–167
 6. Ilić, M., Putnik, S.S., Raspopović, K. Long-term results of laparoscopic gastric sleeve resection due to morbid obesity and metabolic syndrome, Srpski Arhiv za Celokupno LekarstvoThis link is disabled., 2018, 146(3-4), pp. 211–214
 7. Ilić, M., Putnik, S., Kuhajda, I., Ivanov, D. Non-plug technique of bilayer patch device insertion for indirect inguinal hernia repair | Neutiskujuća tehnika ubacivanja dvolisne mrežice u reparaciji indirektne preponske kile, Vojnosanitetski PregledThis link is disabled., 2017, 74(8), pp. 773–777
 8. Putnik, S.S., Ilić, M., Partial resection of the splenic cyst using radiofrequency ablation system, Srpski Arhiv za Celokupno LekarstvoThis link is disabled., 2017, 145(5-6), pp. 301–303
 9. Ilić, M.D., Putnik, S.S. ‘Plug free’ connector placement modification of a bilayer patch device in male indirect inguinal hernioplasty, Acta Clinica CroaticaThis link is disabled., 2016, 55(4), pp. 644–649
 10. Ilić, M., Putnik, S.S., Prvulović-Bunović, N., …Turk-Sekulić, M., Radonić, J. Hepatocellular carcinoma and impact of aflatoxin difuranocoumarin derivative system – A case report, Srpski Arhiv za Celokupno LekarstvoThis link is disabled., 2016, 144(11-12), pp. 661–663

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

1992-1997 Hirurg specijalista na Klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Institut za hirurgiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
1997-2003 Načelnik nodelenja za gastrointestinalnu hirurgiju, Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2004-2014 Upravnik Klinike za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
2016-2018 Načelnik odelenja za hirurgiju jednjaka, Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Prof. Ilić je član velikog broja asocijacija u zemlji i inostranstvu. Napomenimo najznačajnije:

(1993) European Association of Trauma and Emergency Surgery
(1996) European Digestive Surgery
(1996) European Society for Surgical Research
(1996) Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju u interventne tehnike (osnivač)
(1997) European Association for Endoscopic Surgery
(2016) International MGB/OAGB Surgical Club
(2018) IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders

NAGRADE I PRIZNANJA

(1981) Pohvalnica za uspeh u drugoj godini studija Medicinskog fakulteta
(1985) Pohvalnica diplomiranom studentu Medicinskog fakulteta
(1994) Diploma Srpskog lekarskog društva
(2010) Dijamanstska povelja Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini