Prof. Dr Miroslav Ilić

I. Osnovni podaci:

Ime oca i majke: Dobrivoje I Dušica
Adresa: Vojvode Putnika 4, stan 3, 21000 Novi Sad
AP Vojvodina, Republika Srbija

Zaposlen: Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne
bolesti Vojvodine. Put dr. Goldmana bb
21208 SREMSKA KAMENICA

LICENCA Lekarske komore Srbije 2016.

e-mail: profdrmiroslavilic@gmail.com

I1.Biografski podaci i pregled delatnosti

Miroslav Ilić, rodjen je u Novom Sadu 09.jula 1961 g, osnovno obrazovanje završio je u Novom Sadu i upisao Medicinski fakultet (MF) Univerziteta u Novom Sadu – osnovne studije opšte medicine 1978. godine a završio ga 1984. god. sa prosečnom ocenom u toku studija 9,30. dobivši diplomu Doktora medicine. Poslediplomske studije, smer Neuroendokrinologija pohadjao je na MF u N.Sadu od 1990 do 1992, i završio ga odbranom magistarske teme:“ Analiza hirurškog lečenja ehinkokusa jetre“, stekavši nazivg Magistra medicinskih nauka. Lekarski staž i dve godine opšte medicine proveo je na Institutu za kardiohirurgiju u Sremskoj Kamenici, da bi započeo sa specijalizacijom opšte hirurgije na Univerzitetskoj klinici za Ambdominalnu i endokrinu hirurgiju, Instituta za hirurgiju u Novom Sadu 1978 godine.. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1992 godine sa ocenom odličan.

Doktorsku disertaciju odbranio je sa tezom.“Mogućnosti intraoperativne ultrasonografije (IOUS) u morfološkoj dijagnostici duodenopankreatične ragije“, stekavši naziv Doktora medicinskih nauka.

a./. Kretanje u službi:

(1984-1986) Lekar opše prakse,Klinika za kardiohirurgiju,Instiuta Za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici
(1986-1992). Lekar na specijalizaciji Opšte hirurgije, Klinika za Abdominjalnu i endokrinu hirurgiju, Institut za Hirurgiju,Klinički centar Vojvodine.
(1992-1997) Hirurg specijalista na Klinici za abdominalnu i endo-krinu hirurgiju, Institut za hirurgiju,Klinički centar NS
(1997-2003) Načelnik nodelenja za gastrointestinalnu hirurgiju, Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgijui Klinički Centar Vojvodine.
(2004-2014) Upravnik Klinike za Grudnu hirurgiju, Institut za plućne Bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
(2016.2018) Načelnik odelenja za hirurgiju jednjaka, Klinika za Grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

III. Nastavno-pedagoški rad – MENTORSTVA:

b./ Аkademske kvalifikacije

(1978-1984) Osnovne studije opšte medicine Medicinski fakultet Novi Sad završio sa prosečnom ocenom u toku studija 9,30 I Diplomom Doktora medicine.

(1987-1992) Specijalizacija Opšte hirfurgije Univerzitetska Klinika za abdominalnu I endokrinu hirurgiju Institut za hirurgiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Ocena na specijalističkom ispitu odličam.

(1990-1992) Poslediplomske studije smer: Neuroendokrinologija
Медицински факултет у Новом Саду.

(1992) Оdbranjena magistaska teza “Analiza hirurškog lečenja ehinokokusa jetre Medicinski fajkultet Novi Sad, Stekao naziv Magistra medicinskih nauka.
,
(2000) Одdbranjena doktorska teza: Mogućnosti intraoperatyivne ultrasonografije (IOUS) u morfološkoj dijagnostici duodeno-pankreatične regije Medicinski fakultet Novi Sad, stekao naziv Doktor Medicinskih nauka.
,
c./ Академска каријера

(1994-2002) Асистент на предмету Хирургија, Медицински факултет у Новом Саду
(2002-2005) Доцент на предмету Хирургија, Медицински факултет у Новом Саду
(2005-2016) Ванредни професор, Катедра за хирургију, Медицински факултет у Новом Саду
(2016- до данас) Редовни професор, Катедра за хирургију, Медицински факултет у Новом Саду.

d./ Mentorstva

u studentskim radovima (ukupno 8 studenata)

u diplomskim radovima:

(2008) „Mogućnosti radiofrekfenbtne tehnologije u hirurgiji primarnih i sekundanih maligniteta“ dr. Brane Gavrančić, MF Novi Sad
(2014). „Hirurgija gojaznosti i metaboiličnog sindroma“ dr. Nemanja Petrović MF Novi Sad
(2015) „Kvalitet života kod pacijenata sa primarnom fokalnom hiperhidrozom Operisanih na nivou P-2 i P-3. Dr.Siniša Masimović MF N.Sad
(2020) „Uticaj postoperativne mučnine i popvraćanja na kvalitet i brzinu opora-vka nakon lapoaroskopske želudačne rukavne resekcije izvedene radi lečenja gojaznosti“ dr. Nikola Božić

Mentortvo hirurškim specijalizacijama:
Dr.Milija Mimović- lekar specijalista opšti hirurg
Dr. Duško Manić – lekar specijalista opšti hirurg
Dr.Dejan Jovanović,lekar specijalista opšti hirurg
DR Sržan Putnik, lekar specijalista opšti hirurg.

Mentorstvo u doktoratima (1)

e./ Rukovcodjenje Projektima:

„Multicentrična, prospektivna, polurandomizirana studija ispitivanja medicinskog sredstva DIJAMOND u lečenju diabetesa tipa 2-: uticaj nivoa triglicerida u krvi na efikasnost terapije“
Finansiran od: MetaCure Ltd. Matacuse Group Ltd, Mercury House 101 Front Street, Hamilton, HM 12,Bermuda.
Naučni projerkat 2016-2019, pod Rukovoddstvom Prof.dr.M;iroslava Ilića, Medicinski fakultet Novi Sad

IV. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD I PUBLIKACIJE:

Magistarski rad I doktorat kandidata Prof.dr.Miroslava Ilića, na početku njegovog stručnog I naučnog rada, pripadaju oblkasti hirurgije jetre,žučnih puteva I pankreasa.Tako, hirurgija ehinokoka jetre (oblast magistarske teze) I intraoperativna ultrasonografija (oblast doktorske teze) bila su polja u kojima je kandidat razvio svoju naučnu I stručnu prepoznatljivost. To pokazuje I citiranost (sa kandidatovim originalnih slikama intraoperativnog ultrazvuka) u najznačajnijem udžbeniku Hepato-bilijarne hirurgije prof.Leslija Blumgarta (Memorial Sloan-Ketering Cancer hospital New York) “Hirurgija jetre I žučnij puteva-poglavlje echinococcusa jetre, ali I višegodišnja autorova predvanja na domaćoj škpli ultrazvuka, što je krunisano poglavljem u najznačajnijem užbeniku ultrazvuka u našoj zemlji (1997god).
Druga oblast prepoznatljivosti stručnog I naučnog rada kandidata je laparoscopska hirurgija, odnosno minimalno invazivna hirurgija kojom se kandidat bavi od 1992 godine (Prvog evropskog kursa laparoskopije u Amsterdamu “Laparoscopska cholecistectomija I uznbapredovale procedure”) kao I u osnovanju JUEX (Jugoslavensko udruženje endoskopskih hirurga) gde je kandidat osnivač I instructor, što je sve zajedno soprinelo širenju endoskopske hirurgije u svim hirurškim oblastima I hirurškim centrima I postalo obavezni deo hirurških treninga.
Docnija upotreba novih tehnologija (radiofrekfetna ablacija I radiofrekfentrna asistirana resekcija jetre) koje je kandidat usvojio na studiskim boravcima u Parizu (kod Prof. Bismut-a) I u Londonu ( kod Prof. Habiba) za oblast metastaske bolesti colorectalnog carcinoma jetre, kao I drugih primarnih I sekundarnih tumora jetre) u našim uslovima (Institutu u Kamenici) popstignuti su prvi dugogodišnji uspesi u hirurškom kao delu multidisciplinarnog lečenje ovih lezija. Ova aktivnopst bila je praćena naučnim radovima, monografijama i prvim saopštenjima višegodišnjeg preživljavanja pacijenata sa metastskom bolešću, stavljajući ceo multidisciplinarni tim na prvo mesto po uspesu u državi I region.
Poslednjih godina, (2008-2020) najznačajnija prepoznatiljivost stručnog I naučnog rada kandidata je oblat barijatriske i metaboličke hirurgije (hirurgije protiv gojaznosti,šećerne bolesti I drugih metaboličkih poremećaja) koja kombinuje laparoskopsku sa hirurgijom gornjeg abdomena. Dr.Ilić je na Grudnoj hirurgiji Instituta za Plućne bole4sti u Sr.Kamenici razvio modernu hirurgiju jednjaka kao jedinog mesta u AP Vojvodini gde se rade kompleksne onkološeke resekcije u okviru multidisciplinarne terapije. Od 2008 uvodi I savremenu barijatrisku hirurgiju u našu zemlju I od tada je održao tri kursa barijatriske hirurgije, dovodeći I najznačajnije evropske hirurge iz ove oblasti u našu sredinu. Održao je I velkiki broj predavanja po pozivu u regionu uz ove problematike razvio tri centra za ovu hirurgiju (Sr.Kamenica, Beograd I Priština) operišući 200-300 pacijenata godišnje. Ova aktivnost je bila praćena objavljivanjem brojnih stručnih, diplomskih i naučnih radova, a kandidat je bio I moderator na najznačajnijim kongresima posvećenim ovoj hirurgiji. Barijatriska I metrabolička hirurgija spada u najznačajnije prodore hirurgije u “preventivnu medicinu” ne samo u okviru spašavanja života ekstremno gojaznih pacijenata, već i u onkološkoj hirurgiji i duoigogodišnjim remisijama šećerne bolesti. Ovo je oz izuzetne važnosti u AP Vojvodini jer je naša sredina umnogome opterećena ovom problematikom i spada medju najugroženije u Evropi.
.

V. SPISAK PUBLIKACIJA
( izložen po „M“ kategorijama koje je evaluirala Biblioteka Medicinskog fakulteta

a./Spisak radova publikovan u medjunarodnim časopisima (M 21-23):

 • 1. Miroslav I(lić), Aleksandar M, Milos K, Brane G, Violetta R. The possibilities of radiofrequency technology in the surgery of parenchimatous organs. J Med Life. 2009 Jan-Mar;2(1):42-52…………M-51
 • 2. Bojan Z, Branislav P, Aleksandra J, Goran S, Miroslav Ilić D, Ilija A, Zivka E, Milana P, Nevena S, Milan A. Influence of narrow band imaging (NBI) videobronchoscopy on the assessment of central lung cancer extension and therapeutic decision. Cancer Invest. 2009 Nov;27(9):918-23. doi: 10.3109/07357900902918445. M-22
 • 3. Zaric B, Becker HD, Perin B, Jovelic A, Stojanovic G, Ilic MD, Eri Z, Panjkovic M, Obradovic D, Antonic M. Narrow band imaging videobronchoscopy improves assessment of lung cancer extension and influences therapeutic strategy. Jpn J Clin Oncol. 2009 Oct;39(10):657-63. doi: 10.1093/jjco/hyp083. Epub 2009 Aug…..M-23
 • 4. Zaric B, Becker HD, Perin B, Stojanovic G, Jovelic A, Eri Z, Panjkovic M, Ilic MD, Matijasevic J, Antonic M. Autofluorescence imaging videobronchoscopy improves assessment of tumor margins and affects therapeutic strategy in central lung cancer.Jpn J Clin Oncol. 2010 Feb;40(2):139-45. doi: 10.1093/jjco/hyp135. Epub 2009 Oct 16……… M-23
 • 5. Nikolić I, Pavin S, Kukić B, Bogdanović B, Ilić M, Majdevac I, Petrović T,Ivković Kapicl T. Bavacizumab in neoadjuvant treatment of patients with liver metastases from colorectal carcinoma. Arch Oncol 2008;18(3):75-78…..M-52
 • 6. Djan I, Solajic S, Djan M, Vucinic N, Popovic D, Ilic M, Lučić S, Bogdanovic G.Radiobiological effects of multiple vs. single low-dose pre-irradiation on the HT29 cell line. Contemp Oncol (Pozn). 2014;18(4):230-3. doi: 10.5114/wo.2014.41386. Epub 2014 Jun 26………..M-23
 • 7. Kuhajda I, Djuric D, Milos K, Bijelovic M, Milosevic M, Ilincic D, Ilic M, Koledin B, Kuhajda D, Tsakiridis K, Mpakas A, Zarogoulidis K, Kioumis I, Lampaki S, Zarogoulidis P, Komarcevic M. Semi-Fowler vs. lateral decubitus position for thoracoscopic sympathectomy in treatment of primary focal hyperhidrosis. J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S5-S11. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.29…..M-23
 • 8. Kuhajda I, Djurić D, Koledin M, Ilic M, Tsavlis D, Kioumis I, Tsirgogianni K, Zarogoulidis K, Organtzis J, Kosmidis C, Baka S, Karapantzos I, Karapantzou C, Tsakiridis K, Sachpekidis N, Zarogoulidis P, Bijelovic M. Electric vs. harmonic scalpel in treatment of primary focal hyperhidrosis with thoracoscopic sympathectomy. Ann Transl Med. 2015 Sep;3(15):211. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.09.01…..M-22
 • 9. Ilic M, Pasic F, Kirigin L, Mirosevic G, Bekavac Beslin M. Changes in Gut Hormones After Roux en Y Gastric bypass, Sleeve Gastrectomy and Adjustable Gastric Banding. Endocr Oncol Metabol, 2015 Dec 15; 1(1): 24-33 ……..M-52
 • 10. Obradović D, Sević BJ, Stojanović M, Ilić M, Ivanov I. „Stray“ achalasia: From gastroenterologist to pulmonologist and back. Srp Arh Celok Lek. 2016 Jan-Feb;144(1-2):85-9. doi: 10.2298/sarh1602085o………M-23
 • 11. Ahmetasevic E, Pasic F, Beslin MB, Ilic M, Ahmetasevic D, Mesic M. Bariatric Surgery in University Clinic Center Tuzla – Results After 30 Operations. Acta Inform Med. 2016 Apr;24(2):139-42. doi: 10.5455/aim.2016.24.139-142. Epub 2016 Mar 26. ………….M- 51
 • 12. Pasic A, Skokic F, Pasic F, Ilic M. The Effect of Body Mass Index on Spirometric Parameters in Children with Asthma. Med Arch. 2016 Jun;70(3):186-90. doi: 10.5455/medarh.2016.70.186-190. Epub 2016 May 31………M-23
 • 13. Ilić MD, Putnik SS. ‘Plug Free’ Connector Placement Modification of a Bilayer Patch Device in Male Indirect Inguinal Hernioplasty. Acta Clin Croat. 2016 Dec;55(4):644-649. doi: 10.20471/acc.2016.55.04.16………M-23
 • 14. Ilić M, Putnik SS, Prvulović-Bunović N, Vojinović-Miloradov M, Mihajlović I, Turk-Sekulić M, Radonić J. Hepatocellular carcinoma and impact of aflatoxin difuranocoumarin derivative system – A case report. Srp Arh Celok Lek. 2016 Nov-Dec;144(11-12):661-3…………..M.23
 • 15. Radonić (Jakšić) J., Jovčić Gavanski N., Ilić M., Popov S., Batić Očovaj S., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Emission sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air during heating and non-heating periods in the city of Novi Sad, Serbia DOI 10.1007/s00477-016-1372-x, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, ISSN 1436-3240……M-21A
 • 16. Willems PJ, Dierickx H, Segers N ..Ilic M. High positive predictive value (PPV) of cell-free DNA (cfDNA) testing in a clinical study of 10,000 consectuve pregnancies. J Mol Biomark Diagn 2016, 7:3 http://dx.doi.org/10.4172/2155-9929.1000285…………..M-52
 • 17. Putnik S, Ilić M. Partial Resection of the Splenic Cyst Using Radifrequency Ablation System – Case report. Srp Arh Celok Lek. 2017 May-Jun, 145 (5-6): 301-303…………M-23
 • 18. Ilić M, Putnik S, Raspopović K. Long-term results of laparoscopic gastric sleeve resection due to morbid obesity and metabolic syndrome. Srp Arh Celok Lek 2017. DOI: https://doi.org/10.2298/SARH170425127I ………..M-23
 • 19. Ilić M, Putnik S, Kuhajda I, Ivanov D. Non plug technique of bilayer patch device insertion for indirect inguinal hernia repair Vojnosanitetski pregled, 2017; 74(8): 773-777 DOI:10.2298/VSP150901258I ……….N-23
 • 20. Putnik S, Ilić M. Partial Resection of the Splenic Cyst Using Radifrequency Ablation System – Case report. Srp Arh Celok Lek. 2017 May-Jun, 145 (5-6): 301-303……….M-23
 • 21. M Ilic, S Putnik. Surgical Technique: Laparoscopic Gastric Sleeve Resection in Super-Obese Patients J Invest Surg. 2018 Jun;31(3):165-167. doi: 10.1080/08941939.2017.1289284. Epub 2017 Apr 7. DOI: 10.1080/08941939.2017.1289284………M-22
 • 22. Rutledge R, Deitel M, Carbajo MA, Luque-de-Leon E, Chiappetta S, Inam A, Rheinwalt K, Prasad A, Hargroder DE, Samoylov V, Ozmen MM, Parmar C, Albuquerque A, Jammu G, Ustun M, Sakran N, Aktimur R, Khan A, Hamza Y, Rotundo A, Focquet M, Van den Bossche M, Tantia O, Greco F, Sneineh MA, Rodriguez FB, Musella M, Ilić M, Abbas I. Commentary: Cancer after the OAGB-MGB. Obes Surg. 2020 Feb;30(2):755-758. doi: 10.1007/s11695-019-04313-5…M-21

b./ Radovi štampani u celini u domaćim časopisima (M- 51-53

 • 1. Ilić M : Dr Vladimir Jakovljević. – Prilog umetnosti hirurgije. Med Pregl 1992, 9–10: 377–382…….M- 51
 • 2. Ilić M, Milošević P, Daničić B: Desetogodišnje iskustvo sa primenom endoskopije u intraoperativnoj dijagostici oboilenja ekstrahepatičnih žučnih puteva, Med.Pregl,1992, 11-12:398-401……M-51
 • 3. Milošević P, Ilić M, Segedi E, Šarčev K, Daničić B: Totalna abdominalkna kolektomija u lečenju akutnih malignih obstrukcija levog colona. Med Pregl, 1994, 1-2, 48-51……..M-51
 • 4. Ilić M, Milićević M, Mirković M, et al. : Akutni supurativni holangitis kao posledica obstrukcije žučnih puteva, Acta Chir Jugoslavica 1995, vol XLII, 29-35…….M-51
 • 5. Milošević M, Koledin I, Milovančev A, DJurić D, Bijelović M, Ilić M, Macedonić B, Kuhajda I: Traumatska rupture dijafragme, Mneumon,2006, Vol. 43:25-30…………M-53

c./. Monografije:

 • 1. Daničić B, Ilić M.: Etiologija I patogeneza sistemnog infilamatornog odgovora kod spetičnih abdominalnih obolenja. U: Sepsa uabdominalnoj hirurgiji edit.: Daničić B I Stevović B, Visio Mundi Academic Press, Novi Sad 1993:7-12.
 • 2. Ilić M, Daničić B, : Dijagnostički I prognostički kriterijumi kliničkih oblika sistemnog infilamatornog odgovora. U.: Sepsa u abdominalnoj hirurgiji.edit.: Daničić B I Stevović B, Visio Mundi Academic press, 1993:13-24-
 • 3. Mirković M, Daničić B, Živojinović S, Ilić M, Kolak R, Djermanov z.: Principi lečenja sepse u abdominalnoj hirurgiji. U: Sepsa u abdominalnoj hirurgiji, edit. Daničić B I Stevović B. Visio Mundi Academic press, 1993:35-44.
 • 4. Daničić B, Milošević P, Šarčev K, Ilić M,: Septične komplikacije kod akutnog pankreatitisa, u Sepsa u abdominalnoj hirurgiji, Visio Mundi Academic Press, 1993:140-143,
 • 5. Jokić P, Belić P, Rebić S, Vuкadinović N, Rašić B, Ilić M,: ић Р, Белић П, Ребић С, Вукадиновић Н, Рашић Б, Илић М. Septična obolenja u dečijoj hirurgiji, u: Sepsa u abdominalnoj hirurgiji Visio Mundi Academic Press 1993: 163-170.
 • 6. Daničić B, Mirković M, Ilić M, Milošević P, Šarčev K, :Hirurgija pankresa danas. Stremljenja I naučna dostignuća u medicini edit. Univerzitet u N.Sadu Medicinski fakultet, 1995:207-214.
 • 7. Ilić M: Intraperitonealna ultrasonografija u bilio-pankreatičnoj hirurgiji. U,: Ultrazvuk u medicine, ed.: Marković A.T., Elit medica, Beograd 1997:102-110, ID- 55284492
 • 8. Ilić M.: Laparoscopska apedentomija ed. Visio Mundi Academic Press, CD- ROM: ISBN 86-82259-21-4
 • 9. Ilić M, : Razvoj hirurgije u Novom Sadu U: Hronika hirurgije u Srbiji, ad.: Čolović R, Prosveta Beograd 2002:. ИСБН 86-07-01357-2;
 • 10. Ilić M: Laparoscopska apendenktomija u: Slepo crevo obolenja apendiksa ed. Sekulić S. Novi Sad 2002, Dijam .M. Press,str 111-124,. ISBN 86-7026-203-7;
 • 11. Ilić M. : Hirurška I radiofrekfentna terapija metastaza U: Rak debelog creva u Vojvodini, edit: Gudurić B, Brenerina M, Jovanović D, Monografija VANU, Institut za Onkologiju Vojvodine, Novi Sad, 2009:253-261.Илић М. Хируршка и радиофреквентна терапија метастаза. у: Рак дебелог црева у Војводини. Едс. Гудурић Б, Браберина М, Јовановић Д. ВАНУ, Институт за онкологију Војводине, Нови Сад 2009: 253-262
 • 12. Ilić M. Milošević P. : Hirurgija jednjaka u :Hirurgija-odabrana poglavlja. Ed. Pajić et al. Symbol, Noivi Sad, 2009: 1371-13909.
 • 13. Ilić M. Milošević ; Hirurgija dijafragme u : Hirurgija-odabrana poglavlja, Ed,: Pajić et al. Symbol,Novi Sad 2009:1391-1398.
 • 14. Ilić M: Hirurgija jetre, U: Hirurgija-odabrana poglavlja, ed. Pajić D et ač ,. Symbol, Novi Sad, 2009: 1492- 1513
 • 15. Ilić M: Hirurgija pankreasa u : Илић М. Хирургија панкреаса. Ин:. Hirurgija-odabrana poglavlja, ed. Pajić D et ač ,. Symbol, Novi Sad, 2009: Ed. Pajić et all. Symbol, Novi Sad, 2009: 1541-58

d./ Radovi objavljeni u celini u Zbornicima :

 • 1. Ilić M, Daničić B. Šartčev K,: Naša iskustva sa recidivom ehinokokne ciste abdominalne lokalizacije u dvadesetogodišnjem period (1966-1987) XVII Kongres hirurga Jugoslavije, 1988, Acta Chirurgica Jugoslavica1988,Vol.XXXVI suppl. 2:583-584 …..M-63
 • 2. Daničić B, Daničić B, Mirković M, Ilić M, Šarčev k: Dvadesetogodišnja iskustva u lečenju ehinokokusa abdominalne lokalizacije, (1966-87), Даничић Б, XVII Kongres Hirurga Jugoslavije, 1988, Acta Chirurgica Jugoslavije 1989,vol. XXXVI, Suppl. 2:579-582…….-M-63
 • 3. Malenković M, Burany B, Ilić M: Маленковић М, Бурáнy Б, Илић М. Ehinococosa u Vojvodini morbiditet, epidemiološko-epizoomološka studija. XVII Kongres Hirurga Jugoslavije 1988, Acta Chir.Yugoslavica 1989 Vol. XXXVI, Suppl. 2: 537-539………..M-64
 • 4. Daničić B, Mirković M, Milošević P, Ilić M,: Даничић Б, Мирковић М, Милошевић П, Илић М. Subtotalna resekcija glave pancreasasa očuvavanjem duodenuma u lečenju hroničnog pancreatitisa Radovi VII Znanstvenog sastanka UDDHJ – Hronični pancreatitis Rijeka-Opatija 1991:79-82……….M- 63
 • 5. Daničić B, Ilić M, Jerković-Daničić B: Taktika rešeavanja bilijarne obsgtrukcije u hirurgiji cefalične forme hroničnog pancreatitisa, II Gastro-hirurški Bienale Vrnjačka Banja, 1997: Zbornik sažetaka………..M- 64
 • 6. Koledin M, Ilinčić D, Kuhajda I, Djurtić D, Bijelović M, Milošević M, Milovančev A, Andjelković D, Ilić M: Cervical mediastinoscopy and VATS in NSCČC operability assessment, Pneumon 2007.Vol.44:57……….M- 64
 • 7. Bjelović M, Milošević M, Kuhajda I, Djurić D, KoledinM, Milovančev A, Ilinčić D, Ilić M: Effects of the tissue flaps on bronchial stump in poneumonectomy, PUlon 2007,Vol.33:58 …………..M-64
 • 8. Djurić D, Milovančev A, Kuhajda I, Koledin M, Bjelović M, MiloševićM, Ilinčić M, IlićM : Pleural empyema: modern treatment options, Pneumon 2007, Vol 44:66 ………….M-64.
 • 9. Ilić M Putnik S, Manojlović M: Hystopathological chenges in resected gastric mucosa after laparoscopic gastric sleeve resection. J.Clin Gastroenterol Hepatol 2018, Vol.2: DOI 10.21767/2575-7733-CI-002…M-64

e./ Spisak radova obajvljen u sažetklu u medjunarodnim zbornicima

 • 1. Ilić M, Daničić B, Secen S, Jokić R, Galetić V. Intraoperative/intracorporal ultrasound criteria in determination of resectability of periampulary tumors. 2nd International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery E.A.E.S. Abstracts Book, Madrid 1994, 202: 355…………M- 34
 • 2. Ilić M, Daničić B, Sečenj S, Jokić R, Galetić V.: Intraoperative/intracoropora ultrasaoun criteria in determination of resectability of periampullary tumours., Surg.Enodosc 1994:Vol.8, 995…………M- 34
 • 3. Ilić M, Zoričić D, Cvijanović R, Gvozdenović Lj, Milošević P.: Diagnostic peritoneal punction/lavage in patients with blunt trauma of the torso, XII International Congress of Emergensy surgery and Intensive Care, Oslo,Norvay 1995. ……M- 34
 • 4. Gvozdenović Lj, Zoričić D, Cvijanović R, Pjkević M, Ilić M, Jokić R, Gavrilović S: Anaestesiologist role in acute trauma care outside of the operative room. XII International Congress of Emergensy surgery and Instensive Care ,Oslo, Norvay, 1995, ………..M-34
 • 5. Jokić R, Marinković S, Peković-Zrnić V, Škorić S, Ilić M,: Rare surgical approach for definitive primary repair of oesophageal atresia- a case report. XXI Panhelenic and Mediterian Congress of Pediatric surgery, Cyprus 1996:84……M-34
 • 6. Jokić R, Ilić M, Stojanović S, Škorić S: Criteria for operative decision of splenic salvage in pediatric patients with blunt trauma of the abdomen.. In: 2nd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Eds. Androulakis G., Gousis P., Katsaragakis S., Stergiopoulos S., Zografos G., Monduzi Editore (Bologna, Italy), 1997: 11–14…………..M-34
 • 7. Ilić M, Veljković R,: Continuous nonabsorbable (nylon) looped tension free sutture in male inguinal repair, XX International. Cologne, Germany, 1998. Hernia, Vol 2. Suppl. 2: S23, 1998…………M-34
 • 8. Ilić M, :Clinical importance of IOUS in surgery of poeriamnpulary tumours, Akstract International Congress of Surgery, Athens, Greece 1997, …………M-34
 • 9. Ilić M,: The role of IOUS in surgery of periampullary tumours, Abstract Book VI UEGW, Birmingham, UK, 1997……………….M-34
 • 10. Ilić M: The incidence of sychroneuos premalignant and malignant lessions in acute left-sided colon obstruction. Abstract Book ICS Athens, Greece 1997……..M-34
 • 11. Jokić r, Stojanović S, IlićM, Škorić S, Pajić M, Radojčić B.: Lymphangiomas/Mesenterics Cysts as a Diagnostic and Therapeutic Problem. 16 th World Congress Coll Intern Chir Dig 1998. Abstracts. Dig Surg 1998; 15: 477…………M-
 • 12. Daničić B, Ilić M, Daničić-Jerković B, Sečen S: Peritoneal adhesions and laparoscopic cholecystectomy. Abstracts from 6 th World Congress of Endoscopic Surgery, 1998. Surg Endosc 1998. Vol 12; 5: 535…………M.34
 • 13. Zoričić D, Ilić M, et al. : Early respiratory failure as a predictor of fatal outcome in severe pancreratitis, Intenational Surgical week, Vienna,Austria 1999……….M-34
 • 14. Ilić M, Respiratory insufficiency as a single predictorof fatal outcome in acute necrotizing pancreatitis. Abstract Book nXXXIV Congress ESSR, Bern 1999…M-34
 • 15. Ilić M, Koledin M, Milovančev S,: Possibilities of radiofrequency assisted resection (RFAR) and radiofrequency ablation (RFA) of the liver. Abstracts 16 th World Cogress of the International Association of Surgeons and gastroenterologists, 2006. Hepatogastroenterology 2006: 53 (Suppl. I) 174;………..M-34
 • 16. Ilić M, Kuhajda I, Koledin M, Djurić M, Bijelović M, Milovančev A, Milošević M. Ilinčić D:. Резултати хируршког лечења интраторакалних струма. Zbornik I Kongresa respiratorne medicine Srbije- Istočne Evrope 2007 Pneumon: Vol 44: 67…………M-34
 • 17. Jakica T, Gavrancic B, Ilic M, Vojvodic S. Required methods and aspecets of transfisiology in the procedure of liver transplantation. Abstracts of the XVII Regional Congress of the ISBT, Europe 2007. Vox Sanguinis 2007: 93 (Suppl. I) 56-57;…M-34
 • 17.- Gavrancic B, Jakica T, Ilic M. Cord blod banking-is there a possibility to establish it in developing countries. Abstracts of the XXX International Congress of the ISBT, China 2008. Vox Sanguinis 2008: 95 (Suppl. I) 251;………..M.34
 • 18. Gavrančić C, Ilić M, : Developing organisatiom of the blood transfusion medicine, XXX Internation Congress of ISBT, China 2008, Vox sanguinis 2008:95, 104……….M- 34
 • 19. Ilić M, Kuhajda I, Koledin M, Bijelović m, Djuric D, Miloišević M, Ilinčić D, Milovančev A: Surgical treatment of intrathoracic gouter, VII Symposium of Serbian Societuy of Surgical Oncology,Beograd 2008, 47………M- 34 :
 • 19. Ilić M, Kuhajda I, Koledin M, Bijelović M, Dhurić D, Milošević M, Ilinčić D, Milovančev A,:. Surgical treatment of intrathoracic goiter. 7 th Symposium of Serbian Society of Surgical Oncology „Thyroid and Parathyroid Surgery“. Proceedings Book, Београд 2008: 47………..M-34
 • 21 Kuhajda I, Koledin M, Djurić D, Bjelović M, Ilinčić, Ilić M : Semi-flower versus lateral decubitus position for thoracoscopic bilateral sympatectomy in the treatment of primary focal hyperhidrosis, XVIII European Conference on Thoracic surgery, Valladolid, Spain, 2010……..M-34
 • 23. Kuhajda I,Koledin M,Dhurić D, Bjelović M, Ilinčić D, Milošević D, Ilić M: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy as a primary bariatric operation. P. 599. IFSO14, XIX World Congress, Montral Canada, 2014………M-34
 • 24. Ilić M. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy as a primary bariatric operation, IFSO14, XIX Congress , Montreal, Canada, 2014: ……….M-34
 • 25. Ilić M, Petrović N:. New surgical methods in metabolic surgery. Book of Abstracts, 6. Croatian Obesity Congress, Шибеник, Хрватска 2014 (41:КИД 59)…………M-34
 • 26. Ilić M, Koledin V, Putnik S, Petrović N, Dugoročni rezultati laparoskopske “Gastric slleve” operacije u lečenju gojaznosti. Acta Medica Saliniana. Abstract of The First Congress of Society for Obesity in Bosnia and Herzegovina 13-14.11.2015. Tuzla,Vol. 44, Suppl.1:4,22………….M-34
 • 27. Ilić М. : Laparoscopska „Gastric Sleeve“ operacija (LGS)kao standard ubarijatriskoj I metaboličkoj hirurgiji Acta Medica Saliniana. Abstract of The First Congress of Society for Obesity in Bosnia and Herzegovina 13-14.11.2015. Tuzla Vol. 44,Suppl I, 4-19………….M-34
 • 28. Petrović N, Koledin B, Putnik S, Ilić m: Izlečenje metaboiličnih bolesti nakon laparoskopske “Sleeve” gastrične resekcije (LGS) zbog gojagnosti.. Book of Abstracts, 6. Croatian Obesity Congress, Šibenik, Hrvatska 2014 (78:KID 72)..M-34
 • 29. Petrović N, Koledin B, Putnik S, Ilić M: Dinamika gubitka viška telesne mase u trogodišnjem periodu nakon laparoscopske „sleeve“ gastrične resekcije (LGS), VI Croatian Obesikty Congress, Šibenik, Hrvatska 2014 (768:KID 72)………..M-64
 • 30. Putnik S, Koledin B, Petrović n, Ilić M,: Laparoskopska “gastic sleeve” reseskcija u lečenju gojaznosti.. Acta Medica Saliniana. Abstract of The First Congress of Society for Obesity in Bosnia and Herzegovina 13-14.11.2015. Tuzla. Vol 44: Suppl 1, 5: 22-23……………….M-34
 • 31. Putnik S, Ilić M, Obradović D, :Treći stadijum ahalazije (terminalni Megaezofagus) I hirurpko lečlenje cadiomiootomijom. Prikaz slučaja.. Book of Abstracts, 11 th Congress of the Croatian Association of Digestive Surgery, Opatija May 13-16, 2015. Acta Chirurgica Croatica Vol 12: Suppl 1, 74……..M-34

f./ Spisak objavljenih radova u sažetku u domaćim zbornicima

 • 1. Ilić M, Lepošanović LJ, Ilić D,: Postupak i značaj odredjivanja pojedinih masnih kiselina u različitim lipidskim, frakcijama krvi. Zbornik Ohrid 1982……..M- 64
 • 2. Ilić M, Lepšanović LJ, Ilić D,: Mogućnost iznačaj odredjivanja suibfrakcija HDL-a Zbornik Ohrid 1983……M-64
 • 3. Ilić M, Daničić B, Šarčev k : Naše iiskustvo sa rtecdivopm ehinokokusa abdominalne lokalizacije u proteklom dvadeetogodišnjem periodu, XVII Kongres hirurga Jugoslavije, sarajevo 1988………M-64
 • 4. Milenković M, Buranji B, Ilić M : Ehinococosa u Vojvodini: morbiditet i epidemiološko stanje., XVII Kongres hirurga Jugoslavije, 1988……….M- 64
 • 5. Daničić B, Mirković M, Ilić M, Šarčev K, Dvadesetogodišnje iskustvo lečenja ehinokoka abdominalne lokalizacijue, XVII Kongres hirurga Jugoslavije Sarajevo 1988………M- 64
 • 6. Šarčev K, Ilić M, seničar I,: . Prognostički značaj CRP I LDH u praćenju teških oblika pancreatitisa, Akutni pancreatitis Rijeka-Opatyija, 1989:15–16……M-64…..
 • 7. Gavrilović M, Ilić M, Varga V.: Primenba holedoscopa u intraoperativnoj dijagnostici bilijarnih obolenja, Akutni Pancreatitis Rijeka-Opatija 1989: 51-52 ………M-64
 • 8. Daničić B, Segedi E, IlićM, Sečen s,: Vlastita iskustva sa dijagnostikom I terapijskim pristupima peritonealne lavaže u teških oblika akutnog mpamkreatitisa ASkutni pankreeatitis, Rijeka-Opatija, 1989: 76-77 …..M-64
 • 9. Zagoričnik B, Daničić B, Ilić M:Naši kriterijumi za primenu antibiotika u lečenju akutnoig pankreatita.Akutni pancreatitis, Rijeka-Opatija, 1989: 89-90…..M- 64
 • 10. Daničić B, Mirković M, Milošević P, Segedi E, Ilić M,: Apscedirajući pancreatitis,. Acutni pancreatitis, Rijeka-Opatija 1989 Акутни панкреатитис, Ријека-Опатија 1989: 240–241
 • 11. Daničić B, Cvijanović R, Ilić M,: Ultrasonografski kriterijumi u proceni obima resekcije hipertireotične sttrume, VI Jugoslovenski simpozijum o štitastoj žlezdi Zlatibor 1989:29…….M-64
 • 12. Ilić M, Daničić B, Mogućnosti intraoperativne ultrasonografije u proceni morfoloških promena na pankreasuu hroničnom pancreatitisu, Hronički pancreatitis, Rijeka-Opatija 1991:47-49…..M-64
 • 13. Milošević P, Daničić B, MirkovićM, Ilić M: Operativno lečenje pseudoicista panmcreasa u okviuru hroničnog pancreatita. Hronični Pancreatitis, Rijeka-Opatija1991:95-96….M-64
 • 14. Ilić M, Daničić B, Milošević P, Sečenj S, Segedi E: Doprinos intraoperativne ultrasonografije (IOUS) hirurgiji duodeno-pancreatične regije, I Vanredni Kongres lekara Srbije, Beograd 1993:214…….M-64.
 • 15. Sečenj S, Ilić M, Segedi E, Milošević P: Laparoscopska hirurgija- tehnologija budućnosti, I Vanredni kongres lekara Srbije, Beograd 1993:125……..M-64
 • 16. Daničić B, Ilić M,: Novine u hirurškom lečenju hronilčnog pancreatitisa, I Vanredni kongres lekara Srbije,1993:126…………M-64
 • 17. Milošević P, Daničić B, Segedi E, ILić M: Porto-jejunostomije u hirurškom lečenju malignih obstrukcija račve hepaticusa, I Vanredni kongres lekara Srbije, Beograd 1993:472……M-64.
 • 18. Djermanov Z, Ilić M: Spontana rupture abscesa slezine u peritonitis, I Vanredni kongres lekara Srbije, Beograd 1993: 214……M-64Ilić M, Milošević P, Sečen S, Daničić B, :
 • 19. Ilić M, Daničić B, : Izbor rekonstruktivnog zahvatav kod cefaličnih pseudocista pancreasa Acta Chirug Yug. IU Suppl 1994:149……M-64
 • 20. Ilić M, Milošević P, Sečen S, Daničić B: .,: Odredjivanje resektabilnosti periampularnih tumora metodom intraoperativne ulktrasonografije (IOUS) 18. Kongres hirurga Jugoslavije, Suppl AScta Chir.Yug, 1994:437……M-64
 • 21. Ilić M, Daničić B, Milošević P, Sečenj S, Segedi E: Doprinos intraoperativne ultrasonografije (IOUS) hirurgiji duodeno-pancreatične regije, I vanredni kongres lekara Srbije Beograd 1993:214……M-64)
 • 22. Sečenj С, Ilić M. Segedi E, Milošević P: Laparoscopšska hirurgija . tehnologija budućnosti,I Vanredni Kongrrs lekara Srbije, Beograd 1993:125..M-64
 • 23. Mirković M, Milošević P, Daničić B, Ilić M: Naša iskustva usa hirurgijom jednjaka, Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994;(100)….M-64
 • 24. Milošević P, Ilić M, Daničić B: Tehnika rekonstruktivnog zahvata nakon radikalne resekcije tumora račve hepaticusa. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994., (133)………M-64
 • 25. Daničić B, Mirkoivić M, Milošević P, Ilić M: Rezultati rekonstrukcije digestivnog sistemau 40 bolesnika nakon cefalične duodenopancreatectomije zbog malignih pperiampularnih tumora.. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (146)…..M-64
 • 26. Daničić B, Ilić M: Vlastita iskustva sa rekonstrukcionom proceduromposle subtotalne resekcije glkave pancreasa. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (148)…M-64
 • 27. Milošević P, Ilić M: Rekonstrukcija I taktika nakoin totalne abdominalne colectomije. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (164)………..M-64
 • 28. Daničić B, Ilić M,:Poznio rezultati rekonstrukcije digestivnog trakta nakon ekstenzivne povrede duodenopankreatične regije-Wipple-ovom procedurom. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (442)…………M-64
 • 29. Mirković M, Zagoričnik B, Ilić M: Iskuistva sa transfinkteričnim pristupomnisko položenih malignih tumora rtektuma.. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (P 82)……………M-64
 • 30. Sečenj S, Avramov S, Milošević P, Ilić M: Dijagnostičke I terapiske dileme pri zbrinjavanju retroperitonealnih hematoma Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (P 89)..M-64
 • 31. Daničić B, IlićM: Problematika rešavanja dugotrajne esterne fistule pankreasa operativnom unutrašnjom drenažom,. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (P 95)…….M-64
 • 32. Ilić M, Milošević P, Sečenj S, Daničić B: Odredjivanje resektabilnosti periampularnih tumora metodom intraoperativne ultrasonografije (IOUS. Acta Chir Iu. Suppl. 1. 1994; (437)……….M-64
 • 33. Ilić M, Daničić B, JerkovićB, Radojčić B: Značaj intraoperativne ultrasonografije u proceni operabilnosti periampularnih tumora pancreasa..II Gastro-hirurški Bienale, Vrnjačka banja, 1997, ………..M-64.
 • 34. Ilić M, Milošević P, Mirković M, Daničić B: Rezultati resekcione hirurgije malignih tumora ekstrahepatičnih žučnih puteva,. II Gastro-hirurški Bienale Vrnjačka banja, 1997…. …M.64
 • 35. Ilić M, Jokić R,: Laparoskopska splenektomija u hipersplenizmu- indikacijae I tehnička ograničenja, 1998. Acta Chirurgica Iugoslavica Vol 1 (98): Supll. 445…………M-64
 • 36. Ilić M, : Metode zbrinjavanja mesoapandiksa u laparoskopskoj apendektomiji, XX Kongres hirurga Jugoslavije, . 1998. Acta Chirurgica Iugoslavica Vol 1 (98): Supll. 446……………M-64
 • 37. Ilić M, Daničić BN, лић М, Даничић Б, Даничић-Јерковић Б. Перитонеалне адхезије и лапароскопска холецистектомија. 20. Конгрес хирурга Југославије, 1998. Acta Chirurgica Iugoslavica Vol 1 (98): Supll. O 232.
 • 38. Ilić M, Milošević M, Bijelović Kuhajda I: Krvavljenje pleomorfnog liposarcoma jednjaka ; IASG V Sastanak hirurga I gastroienterologa, Vrnjačka Banja 2007: 14……………M-64
 • 39. Ilić M, Koledin M, Milovančev A: Radiofrefetne asistirane resekcije jetre, V Sastanak Hirurga i gastroeneterologa Vrnjačka Banja, , 2007:28…..M-64
 • 40. Ilić M, Milošević M, Kuhajda I, Koledin M.: Radiofrekfetna tehnologija u hirurgiji ehinokoka jetre,. ИАСГ. В састанак хирурга и гастроентеролога Србије. Врњачка Бања, 2007: 29…………….M-64
 • 41. Ilić M, Milošević M, Djuirić D,: Илић М, Djurić D: Efikasnost radiofrekfetne tehnologije u hirurškoj prezervaciji slezine,. IASG V. sastanak hirurga I gastroenterologa Vrnjačka Banja, 2007: 30………..M-64
 • 42. Sečenj S, Zoričić D, Mirković M, Cvijanović, IlićM: storija hirurgije u Vojvodini XXI KOngres hirurga Jugoslavije. Acta Chir Iugo (Suppl) 1. 01: 245………..M-64
 • 43. Koledin M, Ilinčić D, Kuhajda I, Djurić D, Ilić M: Cervikalna medijastinoskopija I VATS u proceni operfabilnosti ne-mikrocelularnih carcinoma bronha, II Kongres Respiratortne medicine Srbije I Istočne Evrope, 2007, Pneumon Vol 44:57, ………….M-34
 • 44. Bijelović M, Milošević M, Kuhajda I Djurić D, Ilić M,: Efekat tkivnih režnjevana đavu bronha kod penumonektomije, I kongres respiratorne medicine Srbije I Istočne Evrope, 2007, Pneumon 44:58…………M-34
 • 45. Djutrć D, Milovančev A, Kuhajda I, Koledin M, Bijelović M Ilinčić D Iloić M: Principoi savremenog lečenja empijema pleure, I Kongres respiratorne medicine Srbije i Instočne Evrope, Pneumon, 2007,44:65……M-34
 • 46. Djurić D, Kuhajda I, Koledin M, Ilić M, Milovančev A, Ilinčić D : Rane komplikacije kod operisanih pacijenata nakon sprovedene neoadjuvantne zbog carcinoma bronha, II Kongres respioratorne medicine Srbije I Istočne Evrope, 2007, Pneumon 44:66………..M-34
 • 47. Milovančev A, Djurić D, Bijelović M, Koledin M, Ilinčić D, Ilić M: Rezultati lečenja empiojema pleure Streptokinazom, II Kongres respiratorne medicine Srbije I Istočne Evrope 2007, Pneumon 44:69…………M.34
 • 48. Radonjić J, Jovičić N, Ilić M, Vojnović M, Turk :P rocena kancerogenog potyencijala aromatičnih ugljenovodonika u ambijetalnom vazduhu na teritoriji Novog Sada, VII simpozijum sa medjunarodnim učešćem: Hemija I zaštita životne sredine, EvroChem.2015, Palić Srbija………M-64

VI. PREDAVANJA PO POZIVU:

 • 1. Miroslav Ilić: Intraoperativna ultrasonografija , Intraoperativna dijagnostika biliopankreatične regije, Redovni sastanak hirurške sekcije SLD Vojvodine, Novi Sad, 1994.
 • 2. Miroslav Ilić :Hirurgijan povreda i benignih obolenja analne regije, Reddovni sastanak Hirurgiške sekcije Vojvodine, Novi Sad 1995,
 • 3. Branislav Daničić i Miroslav Ilić: Naša iskustva u hirurgiji tireoidne žlezde, Redovni sastnak Hirurške sekcije SLD-a Novi Sad 1996,
 • 4. Милан Мирковић, Мирослав Илић. Преглед оперативних техника вентралних хернија. Састанак хирурга Србије, Хируршка секција СЛД, Нови Сад 1997.
 • 5. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Jugoslovenska škola ultrazvuka, Kragujevac 1997.
 • 6. Miroslav Ilić: Intraoperativna dijagnostika opstruktivnog ikterusa. 2-gi gastrohirurški bijenale, Vrnjačka banja 1997.
 • 7. Павле Милошевић, Мирослав Илић (и сар). Наша искуства у хируршком решавању високих билијарних опструкција. Стручни састанак хирурга Србије, Сомбор 1998.
 • 8. Мирослав Илић: Савремени концепт лечења акутног панкреатитиса. Хирургија панкреаса. Редовни састанак Хируршке секције СЛД, Нови Сад 1998.
 • 9. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Jugoslovenska škola ultrazvuka, Kragujevac 1998.
 • 10. Ненад Катанић, Мирослав Илић. Тотална абдоминална колектомија код илеуса левог колона. Хируршка секција СЛД, Зрењанин 1999.
 • 11. Мирослав Илић. Апендектомија. Тематски састанак „Лапароскопска хирургија“, Хируршка секција СЛД, Врбас 1999.
 • 12. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Jugoslovenska škola ultrazvuka, Kragujevac 1999.
 • 13. Мирослав Илић. Лапароскопска технологија у хирургији јетре. Хируршка секција СЛД, Крушевац 2000.
 • 14. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Jugoslovenska škola ultrazvuka. Kragujevac 2000.
 • 15. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Jugoslovenska škola ultrazvuka. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Kragujevac 2001.
 • 16. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Jugoslovenska škola ultrazvuka, Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. . Kragujevac 2002.
 • 17. Мирослав Илић: Ултразвучна дијагностика у хирургији. КЦВ и „Лиман медикал лтд“. Нови Сад 2002.
 • 18. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Jugoslovenska škola ultrazvuka. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Kragujevac 2003.
 • 19. Miroslav Ilić. Biopsy of the Liver and Interventional Ultrasound In Treatment of Intraperitoneal Fluids. CME, Medical Faculty of Novi Sad, Serbia 2003.
 • 20. Miroslav Ilić. Subphrenic Infections and Concomitant Pleural Effusion. CME, Medical Faculty of Novi Sad, Serbia 2003.
 • 21. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Jugoslovenska škola ultrazvuka. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Kragujevac 2004.
 • 22. Milošević P, Ilić Miroslav, (i sar.). Hirurško lečenje tumora duodenopankreatične regije – naša iskustva. Stručni sastanak hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad 2004.
 • 23. Miroslav Ilić. Diagnostic Ultrasound (FAST) in Thoraco-Abdominal Trauma. Society of Thoracic Surgeons in Serbia, Sr. Kamenica, Serbia 2004.
 • 24. Мирослав Илић. Лапароскопска хирургија јетре. Симпозијум „Ресекције јетре“. КМЕ, Медицински факултет у Нишу, Србија 2005.
 • 25. Милорад Бијеловић, Мирослав Илић (и сар). Конгениталне херније дијафрагме у адултној доби. Шести састанак грудних хирурга Србије, Сремска Каменица 2005.
 • 26. Дејан Ђурић, Мирослав Илић (и сар). Трауматска руптура дијафрагме. Шести састанак грудних хирурга Србије, Сремска Каменица 2005.
 • 27. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Jugoslovenska škola ultrazvuka. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Kragujevac 2005.
 • 28. Радован Цвијановић, Мирослав Илић (и сар). Лапароскопске могућности третмана ГЕРБ-а и хијатус херније. Дијафрагма, Шести састанак грудних хирурга Србије, Сремска Каменица 2005.
 • 29. Miroslav Ilić. Mogućnost i indikaciono područje radiofrekventne tehnike u hirurgiji malignih tumora jetre – prva iskustva. Tematski sastanak hirurške sekcije društva lekara Vojvodine, Zrenjanin 2005.
 • 30. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Jugoslovenska škola ultrazvuka. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Kragujevac 2006.
 • 31. Miroslav Ilić. Pleomorphic Liposarcoma of Esophagus – case report. CME, Institute for Pulmonary Diseases, Sr. Kamenica, Serbia 2006.
 • 32. Miroslav Ilić. Radiofrequency Ablation and Radiofrequency Assisted Resection in Surgery of Primary and Secondary Liver Tumors. First French-Serbian Oncology Congress, Novi Sad, Serbia 2007.
 • 33. Miroslav Ilić. Intraoperative Ultrasound in Liver Surgery. Advanced Course CME, Thomas Jeffereson University – Ultrasound Diagnostic Center, Beograd 2006.
 • 34. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Edukacioni centar ultrazvuka u medicine i veterini Srbije. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Beograd 2007.
 • 35. Miroslav Ilić. Radiofrekventna ablacija (RFA) i radiofrekventno asistirana resekcija (RFAR) u hirurgiji primarnih i sekundarnih maligniteta. Stručni sastanaka hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad 2008.
 • 36. Miroslav Ilić. Surgical Treatment of Intrathoracic Goiter. Thyroid and Parathyroid Surgery. 7. Simpozijum Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Beograd, Serbia 2008.
 • 37. Miroslav Ilić. Intraoperativna ultrasonografija. Edukacioni centar ultrazvuka u medicine i veterini Srbije. Udruženje za primenu ultrazvuka u medicine, biologiji i veterini Srbije. Beograd 2010.
 • 38. Miroslav Ilić. Surgery for Metastatic Disease – Where Are the Limits? Colorectal cancer, Novi Sad Oncology Congress 2010.
 • 39. Miroslav Ilić. Radiofrequency Ablation of Squamocellular Cancer of Lung. CME, Institute for Lung Diseases of Vojvodina, Sr. Kamenica, Serbia 2008.
 • 40. Miroslav Ilić. Transhiatal Esophagectomy. CME, Institute for Lung Diseases of Vojvodina, Sr. Kamenica, Institute for Lung Disease 2008.
 • 41. Miroslav Ilić. Surgeon and Treatment of Female Infertility. Postgraduate course of Infertility, Clinical Centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia 2010.
 • 42. Мирослав Илић. Гојазност и кардиометаболички ризик – терпијске процедуре. Друштво лекара Војводине/СЛД, КМЕ 2010.
 • 43. Miroslav Ilić. Panel Discussion: Surgery of Liver Metastasis, selected cases. Zlatibor, Roche Symposium, Serbia 2011.
 • 44. Мирослав Илић. Хирургија једњака – нове стратегије. КМЕ, Институт за плућне болести Војводине 2011.
 • 45. Miroslav Ilić. Surgery for Metastatic Disease CRC (Liver, Lung). Zrenjanin, Roche Symposium, Serbia 2012.
 • 46. Miroslav Ilić. Avastin in surgicaly resectable metastases of CRC. Srebrno jezero, Roche, Serbia 2013.
 • 47. Miroslav Ilić. Advanced Surgery for HCC. 1st IASGO CME Croatia Course, West and East Against Cancer, Rovinj, Croatia 2013.
 • 48. Miroslav Ilić. Gastric Sleeve Resection. First Alma Mons CME Course in Bariatric and Metabolic Surgery, October 17-19, Sr. Kamenica, Serbia 2013.
 • 49. Miroslav Ilić. Gastric sleeve – First option. Institutional Experience and Results. The Sixth National Symposium of Bariatric and Metabolic Surgery, Bucharest, Romania, 2014.
 • 50. Miroslav Ilić. Dutch Influence on South East European Medicine. 2nd ALMA MONS CME Course, Sr. Kamenica, Srbija 2014.
 • 51. Miroslav Ilić. Multidisciplinary Treatment in Metastatic Disease of CRC. Roche Symposium, Sombor, Serbia 2014.
 • 52. Miroslav Ilić. Laparoscopic Gastric Sleeve Resection (LGSR) – A Standard Procedure in Surgery of Obesity and Metabolic Syndrome. Second Serbian Congress of Obesity, Zlatibor, Serbia 2014.
 • 53. Мирослав Илић. Трансторакална ултрасонографија у респираторној медицини. КМЕ, Институт за плућне болести Војводине, Ср. Каменица, Србија 2014.
 • 54. Miroslav Ilić. New Surgical Methods in Metabolic Surgery. 6 th Croatian Obesity Congress, Šibenik, Croatia 2015.
 • 55. Miroslav Ilić. Rezultati kirurškog liječenja tip 2 DM, hipertenzije, dislipidemije i sleep apneae/Results of surgical treatment of type 2 DM, Hypertension, dyslipidemia and sleep apneae. 11. Kongres Hrvatskog društva za digestivnu hirurgiju sa međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Croatia 2015.
 • 56. Miroslav Ilić. Ten Years Fight Against Polymetastatic Disease of CRC – case report. Roche Symposium, Beograd, Serbia 2015.
 • 57. Miroslav Ilić. Role of Mini Gastric Bypass in Thin Diabetics – a New Programme in Serbia. MGB/OAGB – CON 2016, Experts Consensus Conference 19-21 August, London, Great Britain 2016.
 • 58. Miroslav Ilić. Solutions for chronic fistulas after LSG. 1. Kongres endoskopskih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 2017.
 • 59. Miroslav Ilić. Gastric Sleeve Resection in Mega Obese. 6th Annual European Conference in Gastroenterology, EuroSciCon, Paris, France 2018.
 • 60. Miroslav Ilić: Role of Mini Gastric Bypass/OAGB in thin Diabetics: New Programme in Serbia (AP Vojvodina), 6th Annual European Conference in Gastroenterology, EuroSciCon, Paris, France 2018.
 • 61. Мирослав Илић. Десетогодишње искуство са баријатријском хирургијом. Редовни састанак Хируршке секције СЛД, Ср.Каменица-Нови Сад 2018.
 • 62. Miroslav Ilić. 10 years of Expirience with Metabolic Surgery in Treatment of Obesity and Metabolic Syndrome. A day Conference on Metabolic and Bariatric Surgery. Podgorica, Montenegro 2019.
 • 63. Miroslav Ilić. A one year of metabolic surgery in Montenegro. Hospital Codra. Podgorica, Montenegro 2019.
 • 64. Miroslav Ilić: Late complications in MGB/OAGB. Second International Course in Metabolic Surgery, MGB/OAGB, Lusiadas Saude, Clinica de St. Antonio, Lisabon, Portugal 2019.

VII CITIRANOST:

Po podacima Matice Srpaske Novi Sad 14.01.2020. je 77 (sedamdesetsedam puta).

VII. DRUŠTVENA DELATNOST- PUBLICISTIKA.:
( Ovaj deo referata će obraditi Acad.Prof. Julijan Tamaš. )

З. Списак ауторских чланака и говора (17)

 • 1. Мирослав Илић: Др Владимир Јаковљевић – прилог умећу хирургије, Војвођански годишњак 1994: 187-195
 • 2. Мирослав Илић: ” Шин Фејн” (МИ САМИ), говор 2002, промоција књиге „Расправа о демократској уставној држави“ Александра Молнара;
 • 3. Мирослав Илић: Нови Сад и ја, Новосадски хербаријум, ур. Драгутин Савић, Даниел принт, Нови Сад 2005.
 • 4. Mирослав Илић: Новосадски пијанизам, Свеске књижевност уметност култура, Панчево, 2005 (78):141-143
 • 5. Мирослав Илић: Горки укус Слободе, НИН 2005: 2852 (специјални додатак Нови Сад и Војводина)
 • 6. Мирослав Илић: Излазак из сенке, НИН 2005: 2861 (специјални додатак Нови Сад и Војводина)
 • 7. Мирослав Илић, Милош Јовановић: Шта ће нама филм о Милеви Ајнштајн, Данас 2005, (30-31. јул).
 • 8. Мирослав Илић: Последњи апостол Војводине, Данас, 21. фебруар 2007; стр.10
 • 9. Мирослав Илић: ”Породица Јовановић-Вакин”, Вера Јовановић, Тиски цвет, говор, Новосадски клуб 2007 (13. март)
 • 10. Мирослав Илић: Омладина и традиција, ВАНУ на путу ка европским интеграцијама, ВАНУ 2007 ур: Рудолф Кастори, ISBN 978-86-85889-15-8: 147-151
 • 11. Мирослав Илић: За Драшка… са љубављу и мучнином, књ. ”Клан и банда од једног члана”, Прометеј 2008:2018-2021
 • 12. Мирослав Илић: Васа Стајић и модерност, „Васа Стајић – мисао и дело“, ВАНУ 2008, ур. Рудолф Кастори, ISBN 978-86-85889-19-9: 134-140
 • 13. Мирослав Илић: Рапсодија” Балашевићијана”, Данас 2010, (14. Септембар):6
 • 14. Мирослав Илић: Нови Сад и духовна сценографија, Домети, часопис за културу; ГБ у Сомбору „Карло Бјелицки”; 2011: 38, 144-147 (161-163)
 • 15. Мирослав Илић: Из историје новосадске хирургије, Војводина упркос хоризонту, 2012. Нови Сад
 • 16. Мирослав Илић: Некролог. Умро је Радивој Степанов. 24.септембар 2015. Нови Сад
 • 17. Мирослав Илић: In memoriam Слободан Будаков, говор 10. јун 2017. Нови Сад

DRUŠTVENA DELATNOST -POLITIKOLOGIJA-POLITIKA:

I. Монографија (1)

Мирослав Илић: Војводина директно – политички есеји, ВПА, Цензура 2012, ISBN 978-86-86559-14-2

Ј. Списак ауторских чланака, интервјуа и говора (48)

 • 1. Мирослав Илић: Крах Милошевићеве политике, Данас 1999 (8. јул): 7
 • 2. Мирослав Илић: Групни портрет с Милетићем, Данас 2001 (28. јун)
 • 3. Мирослав Илић: Војводина и све српске нагодбе, Хелсиншка повеља 2002(53): 36
 • 4. Мирослав Илић: Лични интереси пасивизирају Војводину, интревју, Булевар – војвођански лист, 2002 (6.09.)
 • 5. Мирослав Илић: Дневник, Дневник 2002 (15. новембар)
 • 6. Мирослав Илић: Војводина у (не)милости Србије, интервју, НС грађански лист 2003 (27. јануар)
 • 7. Мирослав Илић: Аутономија Војводине или о праву на две браде (полемика), Време 2003, 647: 70-72
 • 8. Мирослав Илић: Либерална политичка идеја и аутономија Војводине, Зборник текстова Наша стварност и немачка искуства, Новосадска новинарска школа 2004 (137-140)
 • 9. Мирослав Илић: Војводини је потребан конститутивни акт, Зборник текстова Наша стварност и европска искуства, Новосадска новинарска школа, 2005 (284-288)
 • 10. Мирослав Илић: Повратак Секуле Витковића, Данас 2005 (26. април): 22
 • 11. Мирослав Илић: Централна каса није у служби демократије, интервју; Данас 2006 (8-9. април)
 • 12. Мирослав Илић: Политика са именом и презименом, НИН 2006 (2875): 43
 • 13. Мирослав Илић: Војводина без великог слова, писмо, Данас 2007 (29. март)
 • 14. Мирослав Илић: Фашизам, власт и парламентарне странке, Толеранција 2007; 107 (8-10)
 • 15. Мирослав Илић: Обраћање учесницима Треће војвођанске конвенције, Трећа војвођанска конвенција 2008, ISBN 978-86-87713-02-4: 100-102
 • 16. Мирослав Илић: Власт мрака, портал Аутономија 2009 (9. фебруара)
 • 17. Мирослав Илић: Српски покрет у Војводини и Буна 1848-49, портал Аутономија 2009 (20. јула)
 • 18. Мирослав Илић: Србија је држава у самодеструкцији, портал Аутономија 2009 (5. децембар)
 • 19. Мирослав Илић:” Трећи пут” Србије – једино нови Устав, портал Аутономија 2010 (22. мај)
 • 20. Мирослав Илић: Срби не воле паметне људе, интервју. Национални грађански лист 2011 (21. мај)
 • 21. Мирослав Илић: Страница дневника, портал Аутономија 2011 (26. јун)
 • 22. Мирослав Илић: О књизи Даке Поповића, говор на промоцији књиге” Српски покрет у Војводини и Буна 1848-49“, Дака Поповић, портал Аутономија 2011 (28. новембра)
 • 23. Мирослав Илић: Свет спојених судова, портал Аутономија 2011 (8. октобар)
 • 24. Мирослав Илић: Дрчелић плаши грађане Србије, писмо редакцији, НИН 2011(3180)
 • 25. Мирослав Илић: Нови Сад, европски град, портал Аутономија 2011 (12. децембар)
 • 26. Мирослав Илић: Швајцарска на истоку, портал Аутономија 2011 (25. децембар)
 • 27. Мирослав Илић: Укинути Војводину? портал Аутономија 2013 (18. фебруара)
 • 28. Мирослав Илић: Референдум у Војводини, портал Пешчаник 2013 (21.02.)
 • 29. Мирослав Илић: Референдум у Војводини, портал Аутономија 2013 (23. фебруар)
 • 30. Мирослав Илић: Било једном једно Војводство српско…, портал Пешчаник, 2013 (17.05.)
 • 31. Мирослав Илић: Урбанистичко-грађевинска мафија Новог Сада, портал Пешчаник 2013 (09.06.)
 • 32. Мирослав Илић: Чији су нафтни ресурси Војводине, портал Пешчаник 2013 (28.10.)
 • 33. Мирослав Илић: Устав Војводине а не нов устав Србије, портал Аутономија 2013 (18. децембра)
 • 34. Мирослав Илић: Устав Војводине, а не нови устав Србије, портал Пешчаник 2013 (18.12.)
 • 35. Мирослав Илић: Војводина 2013-потреба за новом политиком, портал Пешчаник 2013 (19.04.)
 • 36. Мирослав Илић: Федерализација као услов опстанка Војводине, портал Аутономија 2013 (28. октобар)
 • 37. Мирослав Илић: Партијска” машина” без идеологије, портал Аутономија 2014 (31. марта)
 • 38. Мирослав Илић: Ко ће гласати за понижење Војводине, портал Аутономија 2014 (21. април)
 • 39. Мирослав Илић: О Васи Стајићу, Политикон, ВПА 2017(16): 80-82
 • 40. Мирослав Илић: Унаточ надању Србије да ће се Европа распасти а Војводина нестати, Војводина ће – васкрснути, интервју. bedrudingusic.com 2017 (18.мај)
 • 41. Мирослав Илић: Војводина и Вилсонов (Wilson) принцип самоопредељења народа, Зборник Војводина и Србија – 100 година после (1918-2018), Нови Сад 2018, Војвођански клуб: 145-156
 • 42. Мирослав Илић: Војводина и Вилсонов принцип самоопредељења народа, Данас 2018 (1-2. децембар)
 • 43. Мирослав Илић: Војводина и Вилсонов принцип самоопредељења народа, портал Аутономија 2018 (2. децембар)
 • 44. Мирослав Илић: О потреби промене политичког дискурса у АП Војводини, портал Аутономија 2019 (7. јануар)
 • 45. Мирослав Илић: Стеван Дороњски и оснивање Универзитета у Новом Саду, Зборник радова, Човек у свом времену, ВПА 2019 (129-133)
 • 46. Мирослав Илић: Војвођански клуб отет од својих чланова политичким насиљем, портал Аутономија 2019 (17. децембра)
 • 47. Мирослав Илић: Обележја актуелног политичког процеса у Србији и Војводини: војвођанско питање данас, Политикон, ВПА 2019 (24): 71-76
 • 48. Мирослав Илић: Тестови а не полиција, портал Аутономија 2020 (27. марта)

4. Активност на факултету, универзитету и научним асоцијацијама

А. Усавршавања и студијски боравци у иностранству

(1989) Institutionen for Kirurgi, Lund, Liver Surgery, Prof. S. Bengmark (Sweden)

(1991) St. Marks Hospital Course in Coloproctology, Mr. J. Nicholls (United Kingdom)

(1992) Laparoscopic cholecystectomy and Advanced Laparoscopic procedures, AMC
Hospital Amsterdam, EAES, J. Jakimovicz (Netherlands)

(1997) Hepatobiliary Surgery, Prof. L. Blumgart, Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center, New York (USA)

(1998) Liver transplantation and biliary surgery, Prof. H. Bismuth, Centre
Hepatobilliare Poul Brousse, Villejuif, Paris (France)

(2002) Liver and Pancreatic Surgery, Prof. N. Habib, Hammersmith Hospital, London
(UK)

(2003) Liver Surgery and Living Donor Transplantation, Prof. M. Makuuchi, Tokyo
University Hospital (Japan)

(2005) One Day Hernia Surgery, Ethicon Centre, Prof. Pezzangora, Mestre (Italy)

(2007) Bariatric Surgery Training, Slovenj Gradec, Dr B. Breznikar, (Slovenia)

(2007) Certificate Advanced Training Course SAGB and Laparoscopic Y-Roux Gastric Bypass, Paracelsus Private Medical University, Hallein Clinic and the Salzburg Obesity Academy Foundation, Austria, Prof. dr. Karl Miller (Austria)

(2009) Postgraduate Minimally Invasive Teaching Term Fellowship in Bariatric Surgery, Paracelsus Private Medical University, Ass. Prof. Dr K. Miller, Salzburg/Hallein, Obesity Academy Austria, (Austria)

(2010) European Colorectal Congress-Liver Metastases, Switzerland

(2011) Platinum Certificate Laser Training, DEKA, Italy

(2012) Laparoscopic Surgery for Obesity and Metabolic Disorders, 7 th Frankfurter Meeting, Germany

(2012) Certificate 10 International Expert Meeting for the Surgery of Obesity and Metabolic Diseases, Austria

(2014) Certificate of Clinical Immersion, Bariatric and Metabolic Surgery, Centre of
Exellence, Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, Dr A. Van de Laar (Netherlands)
(2014) Certificate 12 th International Expert Meeting for the Surgery of Obesity and Metabolic Diseases, Austria

(2014) Continous progress in metabolic surgery, 6th National Symposium of Bariatric and Metabolic Surgery, Buckarest, Romania

(2014) Certificate Hands on course on ELLA-CS Stents, Czech Republic

(2016) Certificate 13th International Expert Meeting for the Surgery of Obesity and Metabolic Diseases, Austria

(2016) MGB/OAGB Expert Concensus Summit, MGB/OAGB Surgical Club, Great Britain
(2019) ЕМЕА Bariatric and Metabolic Surgery Symposium, Johnson and Johnson Institute, Germany
(2018) Certificate, International Diabesity and Metabolic Surgery Summit, Israel

(2019) MGB-OAGB Congress, 6th Annual Consensus Conference, Germany

Усавршавање (краткотрајни боравци)

(1989) Diploma Jugoslovenske škole ultrazvuka, SLD, Kragujevac

(1989) First International Symposium on Interventional and Intraoperative Sonography, Zagreb

(1997) Certifikat, bazični kurs laparoskopske hirurgije, JUEH, Beograd

(2008) „Хирургија штитасте и параштитастих жлезда“ Удружење онколошких хирурга Србије

(2010) Certificate, 2nd French-Serbian Oncology Congress, Novi Sad

(2010) Новине у патогенези и терапији гојазности, Универзитет у Београду, КМЕ

(2013) Surgery of Metabolic Syndrome and Weight Loss, First Alma Mons CME Course, Sr. Kamenica, Srbija

(2014) Laparoscopic R-en Y Gastric by pass as a Gold Standard in Surgery of Obesity and Metabolic Syndrome, 2nd Alma Mons CME Course, Sr. Kamenica, Srbija

(2014) Potvrdnica, 6 Hrvatski kongres o debljini, Hrvatska

(2014) Мала школа дијететике, Српско удружење за проучавање гојазности, Србија

(2015) 11 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija, Hrvatska

Чланство у међународним научним асоцијацијама

(1993) European Association of Trauma and Emergency Surgery
(1996) European Digestive Surgery
(1996) European Society for Surgical Research

4. Квалитативни показатељи

А. Награде и признањa

(1981) Похвалница за успех у другој години студија Медицинског факултета
(1985) Похвалница дипломираном студенту Медицинског факултета
(1994) Диплома Српског лекарског друштва
(2010) Дијамантска повеља Удружења за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини

(1996) Југословенско удружење за ендоскопску хирургију и интервентне технике (оснивач)
(1997) European Association for Endoscopic Surgery
(2016) International MGB/OAGB Surgical Club
(2018) IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders)

Б. Чланство у научним одборима конференција

(2010) Председавајући Симпозијума „Превентивна медицина на нивоу ћелије-митохондрије“ (Српско лекарско друштво, Пожаревац)
(2011) панел дискутант „Инхибиција ангиогенезе у метастатском колоректалном карциному“, Златибор
(2014) панел предавач „Мозаик лечења метастатског колоректалног карцинома“ – Десет година заједничке борбе
(2014) модератор „Изазови у лечењу метастатског колоректалног карцинома“, компанија Рош
(2015) модератор мултидисциплинарног тима „Сваки пацијент посебна прича“, компанија Рош
(2016) председавајући Трећег курса Алма Монс „Хирургија гојазности и метаболичког синдрома“ – Др Робер Ратлиџ: Мини Гастрични Бајпас
(2018) панел дискутант „IDMSS International Diabesity and Metabolic Surgery Summit“, Израел
(2018) модератор „Шеста годишња Европска конференција Гастроентерологије“, Париз, Француска

В. Уредништво у међународним и домаћим часописима

(2017) Endocrine Oncology and Metabolism, Official journal of endocrine societies of eastern Europe, ISSN 1849-8922
(1996) Acta chirurgica Iugoslavica