Prof. Dr Ilija Ćosić

1. Biografski podaci i pregled delatnosti

Dr Ilija P. Ćosić rođen je 5. septembra 1948. godine u Rivici, Opština Irig. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu i Irigu, a srednju mašinsko-tehničku u Rumi. Mašinski fakultet u Novom Sadu je upisao 1967. godine i na njemu diplomirao 1972. godine, na smeru za proizvodno mašinstvo. Odmah posle diplomiranja se zaposlio na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu u zvanju asistenta u naučnom radu, da bi po povratku iz vojske, gde je završio školu Rezervnih tehničkih oficira u Zagrebu (1973/1974), bio biran u zvanje asistenta na predmetu Fabrička postrojenja.

Magistarsku tezu pod nazivom: “Prilog istraživanju struktura montažnih sistema u uslovima opšteg modela proizvodnih sistema” odbranio je 1979. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju “Prilog razvoju proizvodnih struktura povišenog stepena fleksibilnosti” 1983. na istom fakultetu.

Tokom istraživačkog rada na svojoj magistarskoj i doktorskoj tezi, u više navrata je boravio na inostranim univerzitetima i u kompanijama na usavršavanju, u ukupnom trajanju više od tri godine. Među najznačajnijim su boravci u fabrikama FESTO (Eslingen, Nemačka), Robert Bosch (Štutgart, Nemačka), OКU Automatik (Štutgart, Nemačka), na Švajcarskom tehničkom univerzitetu (ETH Zurich) u Cirihu, Univerzitetu u Štutgartu, Fraunhoferovom institutu za industrijsko inženjerstvo u Štutgartu (FhG – IPA i IAO), Tehničkom univerzitetu u Beču, (TU Wien), Univerzitetu Prince of Songkla, Hat Yai, Tajland itd. Zahvaljujući profesoru Ćosiću sa navedenim institucijama i preduzećima uspostavljena je trajna naučno-tehnička i poslovna saradnja koja je doprinela razvoju mobilnosti nastavnika i studenata u oba smera.

U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je izabran 1983. godine, u zvanje vanrednog profesora 1988., a redovnog, za užu naučnu oblast proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment 1993. godine. Za redovnog profesora za oblast Integralni i operacioni menadžment na Univerzitetu Ujedinjenih Nacija, Kostarika – ECPD, Beograd izabran je 25.05.2006. godine. U zvanje profesora emeritusa izabran je na sednici Senata Univerziteta u Novom Sadu 24.03.2016. godine.

e-mail: ilijac@uns.ac.rs

2. Nastavno-pedagoški rad

Dr Ilija Ćosić ima bogatu nastavno-pedagošku karijeru. Izvodio je nastavu na velikom broju predmeta na osnovnim, master, magistarskim i doktroskim studijama.

Na osnovnim studijama držao je nastavu na predmetima: Fabrička postrojenja; Organizacija rada; Organizacija proizvodnje; Osnovi teorije industrijskih sistema; Proučavanje i merenje rada; Tehnološke osnove efektivne proizvodnje; Projektovanje proizvodnih sistema; Tehnološki montažni sistemi; Organizacija i menadžment; Upravljanje malim preduzećima; Proizvodni menadžment; Efektivna proizvodna preduzeća; Operacioni menadžment; Nauka o radu; Studija rada; Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu izvodio je nastavu na predmetu Proizvodni sistemi.

Na poslediplomskim master, magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka, na različitim studijskim programima i departmanima predavao je više kurseva iz predmeta: Efektivni menadžment, Integralni i operacioni menadžment, Inteligentno privređivanje i efektivni menadžment; Procena bezbednosti radnog mesta; Proizvodne strategije, Odabrna poglavlja iz industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, Efektivni proizvodni i uslužni sistemi, Odabrana poglavlja iz projektovanja, organizacije i upravljanja sistemima, Efektivne proizvodne i tehnološke strukture, Odabrana poglavlja iz projektovanja i izvrsnosti.

Bio je jedan od osnivača i predavača na Međunarodnoj poslediplomskoj školi IIM/EURO čiji je direktor od osnivanja 2002. godine, gde je dao poseban doprinos u otvaranju prvih MBA – Master of Business Adminsitration studija sa Univerzitetom UBI – United Business Institute iz Brisela. U okviru škole držao je nekoliko kurseva iz oblasti proizvodnih sistema i efektivnog menadžmenta.

Prof. dr Ilija Ćosić dao je značajan doprinos u uvođenju novih oblasti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao što su: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Grafičko inženjerstvo i dizajn, Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Animacije u inženjerstvu; Mehatronika.

Pored nastave na matičnom fakultetu, po pozivu je držao predavanja na dodiplomskim i poslediplomskim studijama i na: Mašinskom fakultetu u Mostaru, Akademiji Кopnene Vojske u Zagrebu, Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Višoj tehničkoj školi i Saobraćajnom fakultetu u Doboju. U okviru Evropskog centra za mir i razvoj na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu izvodi nastavu na poslediplomskim studijama na predmetu Integralni i operacioni menadžment.

U dosadašnjem radu profesor Ćosić je dao značajan doprinos u obrazovanju naučnog podmlatka i kadrova za privredu. Bio je mentor na 48 doktorskih disertacija, 42 magistarske teze i na više od 500 diplomskih i master radova.

Autor je i koautor 13 udžbenika i 15 priručnika za vežbe i priručnika za projektovanje tehnoloških i proizvodnih sistema.

Кao gostujući profesor radio je na Univerzitetu u Štutgartu (1990/1991) na projektu “Development of an Expert System for the Configuration of Assembly Systems” koji je finansiran od strane Evropske Unije u okviru EUREKA programa iz Brisela. Aktivno je učestvovao u projektovanju i postavljanju modela fabrike za montažu i logistiku na Fraunhoferovom institutu za industrijsko inženjerstvo u Štutgartu (Fraunhofer IAO).

3. Naučno-istraživački rad

Prof. dr Ilija Ćosić orijentisan je na oblast Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta sa posebnim fokusom na Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. Rad prof. Ćosića je posebno prepoznatljiv u naučnom svetu po razvoju efektivnih proizvodnih sistema zasnovanih na postupcima grupne tehnologije čijom primenom u realnim proizvodnim sistemima su ostvareni značajni efekti u smislu povećanja produktivnosti, efektivnosti i efikasnosti proizvodnih sistema. Rad prof. Ćosića prepoznatljiv je i u oblasti procesa montaže i montažnih sistema gde je sa prof. Zelenovićem objavio prvu knjigu na srpskom jeziku iz te oblasti. Prof. Ćosić se takođe pozicionirao i u oblasti studije rada i vremena i na tim osnovama racionalizacije tokova materijala, operacija rada i radnih mesta u proizvodnim sistemima. Rezultati naučnih istraživanja publikovani su u preko 400 radova u vrhunskim svetskim i domaćim časopisima, na konferencijama i kongresima od kojih je 33 sa SCI liste. Prema Scopus podacima: Hiršov indeks kompetentnosti iznosi 8, a citiranost 348 prema Scopus-u. Učestvovao je u realizaciji 8 nacionalnih naučno-istraživačkih projekata od kojih je rukovodilac bio na 4 projekata.

Takođe je bio učesnik velikog broja Pokrajinskih projekata od kojih je na 5 projekata bio rukovodilac. Prof. dr Ilija Ćosić je učestvovao i u realizaciji 12 međunarodnih projekata od kojih je bio rukovodilac na 4 projekta. Upravo preko ovih projekata obezbeđena je savremena oprema neophodna za razvoj proizvodnih sistema u području montaže i demontaže na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Ukupan broj bibliografskih jedinica prof. dr Ilije Ćosića za period od 1972. do 2021. godine je 481 koje su u nastavku razvrstane po kategorijama Ministarstva za nauku Republike Srbije:

M12 Monografija međunarodnog značaja 1
M14 Monografska studija/poglavlje u knjizi M12, 7
M21 M22 i M23 Rad u međunarodnom časopisu 33
M31 Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini 5
M33 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini 123
M34 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu 3
M42 Monografija nacionalnog značaja 10
M44 Monografska bibliografska publikacija 3
M45 Poglavlje u knjizi M42 3
M51 Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja 18
M52 Rad u časopisu nacionalnog značaja 12
M53 Rad u naučnom časopisu 10
M61 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini 12
M63 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini 199
M64 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu 1
M85 Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument 11
M86 Кritička evaluacija podataka, baza podataka 1
M92 Registrovan patent, soj, sorta ili rasa, itd. 1

Profesor Ćosić je bio jedan od osnovača Instituta, odnosno Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i jedan od pokretača i urednik časopisa International Journal of Industrial Engineering and Management, Novi Sad kao i međunarodne naučne konferencije Industrijski sistemi koja se održava tradicionalno svake treće godine od 1974. godine. Bio je i organizator većeg broja međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, skupova i work shop-ova. Član je brojnih naučnih i stručnih odbora konferencija i simpozijuma.

Između ostalih, član je:

 • Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa International Journal of Advanced Robotic Systems, TU Wien, Beč;
 • Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa International Journal of Industrial Engineering and Management, Novi Sad;
 • Uređivačkog odbora časopisa Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd;
 • Naučnog odbora DAAAM (Danube Adria Association For Automation & Manufacturing) asocijacije sa sedištem u Beču;

4. Kratak prikaz naučno-tehnoloških rezultata

Prof. dr Ilija Ćosić je rukovodio i učestvovao u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih i projekata primene naučno-istraživačkih rezultata u praksi. Od ukupno 57 projekata, 12 je međunarodnih, 16 nacionalnih naučno-istraživačkih a 29 projekata primene naučnih rezultatat u praksi.

Bio je nosilac: međunarodnog TEMPUS projekta: „Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies – TIMEA“, zatim CEEPUS projekta „Intelligent Automation for Competitive Advantage”, nacionalnog projekta “Istraživanje i razvoj struktura računarski integrisanih, robotizovanih efektivnih proizvodnih sistema” koga je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije za period 1996/2000. godine, projekta „Кonkurentnost i znanje kao nosioci razvoja APV“ kao i projekta tehnološkog razvoja „Razvoj softvera za upravljanje remontom i ugradnjom kočionih sistema šinskih vozila (MNTR 35050)“ za period 2011/2013. godine.

Aktivni je učesnik u procesima saradnje sa privrednim preduzećima koji su rezultirali u 29 realizovanih projekata u područjima tehnoloških, proizvodnih i organizacionih struktura preduzeća. Na taj način je potvrđen prilaz u razvoju i projektovanju efektivnih proizvodnih i uslužnih sistema razvijen na principima grupne tehnologije na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment u čemu je prof. dr Ilija Ćosić imao jednu od vodećih uloga. Samo neka od preduzeća u kojima je ovaj prilaz zaživeo i dao projektovane efekte su: „Majevica“ Bačka Palanka, „Inomag“ Bačka Topola, „Istra“ Kula, „Sever“ Subotica, „FKL“ Temerin, „Čajevec“ Banja Luka, „Krušik“ Valjevo, „Mehanika“ Derventa, „Fadip“ Bečej, itd. Od posebnog značaja su prototipska rešenja i patenti: Prototip sistema za montažu vodovodne i grejne armature, FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad i Inomag B. Topola; Prototip sistema za montažu točkića za nameštaj, IIS – N. Sad, „Inomag“, B. Topola; Prototip fleksibilnog montažnog sistema za program auto-elektrike, FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad, „Inomag“, B. Topola i „Čajevec Elektromehanika“, Banja Luka; Patent: Postupak upravljanja proizvodom u celokupnom životnom veku korišćenjem RFID taga, Broj priznatog patenta: 51796, datum priznavanja 24.10.2011. godine. Autori: Lazarević, M., Ostojić, G., Stankovski, S., Ćosić, I.

5. Aktivnost na fakultetu, univerzitetu i naučnim asocijacijama

Prof. dr Ilija Ćosić je ceo radni vek proveo na Mašinskom fakultetu, odnosno, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gde se zaposlio kao asistent u naučnom radu 1972. godine, a kao asistent na predmetu Fabrička postrojenja 1976. godine. Nastavničku karijeru započeo je izborom u zvanje docenta na predmetu Proizvodni sistemi 1983. godine, a karijeru završava u zvanju redovnog profesora (1993 – 2016). U toku svog profesionalnog rada obavljao je niz funkcija od značaja za Fakultet i Univerzitet: šef katedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment, direktor Instituta za industrijske sisteme, odnosno Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, dekan Fakulteta tehničkih nauka, rukovodilac doktorskih studija, član stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke, član Nastavo-naučnog veća i Senata Univerziteta u Novom Sadu, osnivač i direktor Međunarodne poslediplomske škole IIM EURO, i v.d. prorektora Univerziteta u Novom Sadu. Član je Inženjerske akademije Srbije od 2009. godine i njen predsednik od 2018. godine, predsednik Međunarodne tehnološko-menadžerske akademije, Međunarodne inženjerske akademije u Moskvi, odeljak za Evropu sa sedištem u Beču, Srpske akademije obrazovanja, Izvršnog odbora Zajednice proizvodnog mašinstva Srbije kao i DAAAM International u Beču (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing).

Jedan od najvažnijih rezultata prof. Ćosića je svakako razvoj i obezbeđenje naučnog podmlatka. To najbolje ilustruje podatak da je Кatedra, zajedno sa njim, kada se zaposlio kao asistent, imala sedam članova. Кao saradnik prof. Zelenovića i kasnije kao šef Кatedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment i direktor Instituta za industrijske sisteme veoma se trudio da kadrovski ojača taj deo Fakulteta tehničkih nauka, pre svega aktivno vodeći tadašnje magistrante i doktorande, a sadašnje mlađe kolege, kao i uključujući ih u nastavne i naučne aktivnosti. Tako, je sada na Кatedri zaposleno 42 nastavnika i više od 30 asistenata i saradnika a na Departmanu za industrijsko inženjersto i menadžment preko 120 nastavnika i saradnika. Zahvaljujući ovako snažnom kadrovskom potencijalu, kao i činjenici da je deo „podmlatka“ prerastao u vrhunske stručnjake u domenu nastave, nauke i prakse, tim oko prof. Ćosića je jedan od najprepoznatljivijih organizovanih celina u oblasti industrijskog inženjerstva i menadžmenta u našoj zemlji i izvan nje.

Prof. Ćosić je uspostavio saradnju sa više međunarodnih institucija, od kojih su najznačajnije: Univerzitet u Štutgartu od 1978. godine; UBI – United Business Institute iz Brisela; Univerzitetet PSU, Hat Yai (Tajland); kao i sa Tehničkim Univerzitetima u Beču, Gracu, Bratislavi, Кošicama, Budimpešti, Mariboru, Ljubljani i Zadru.

6. Nagrade i priznanja

Ilija Ćosić je više puta nagrađivan. Najznačajnije nagrade i priznanja koja su dodeljena kandidatu su:

 • Oktobarska nagrada grada Novog Sada (1984),
 • Medalja “Profesor Pavle Stanković” (2002),
 • Orden Svetog Save II reda (2004),
 • Nagrada „Luča“, Srpske čitaonice u Irigu (2007),
 • „Junska nagrada“ Privredne komore Novog Sada (2008),
 • Povelja za doprinos razvoju Industrijskog inženjerstva i menadžmenta (2008),
 • „Velike zlatne povelje“ Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet – JUSК, (2009),
 • „Medalja časti“ Ekološkog pokreta Novog Sada (2012),
 • „Povelja za doprinos unapređenju i afirmaciji rada Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine“ (2013).
 • Nagrada za životno delo Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine“ (2014), i drugih javnih priznanja.

Prof. dr Ilija Ćosić živi u Novom Sadu i oženjen je suprugom Mirjanom sa kojom ima dva sina, tri unuke i jednog unuka.

СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА – др Илија Ћосић, проф. емеритус

II НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Навести укупан број библиографских јединица разврстаних по категоријама министарства за науку, просвету и технолошки развој. Навести цитираност по Scopus-у или Web of Science (навести извор и доступност)

1. Списак резултата М12 Монографија међународног значаја

 • 1. Ćosić I.: Development of Knowledge-Based Syslem for the Configuralion of Assembly Systems, Knowledge-Based Selection arid Arragement of Parts Bins at Assembly Workplaces (TEBES) – Europian Communities Brusseles, 1991

2. Списак резултата М14 Монографска студија/поглавље у књизи М12, или рад у тематском зборнику међународног значаја

 • 1. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Design/reengineering of production systems, Group Technology and Cellular Manufacturing: State University of New York Buffalo, NY, USA, Kluwer Academic Publishers, A.C.I.P. Printed in the USA, 1998, str. 517-534
 • 2. Ćosić I., Anišić Z.: Methodology for assembly suitability enhancement as a part of integrated product development, DAAAM International Scientific Book 2003, Beč, DAAAM International Viena, 2003, ISBN 3-901509-30-5
 • 3. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Integrated product development in Internet surroundings, DAAAM International Scientific Book 2005, Beč, Published by DAAAM International Viena, 2005, str. 179-192, ISBN 1726-9687
 • 4. Simeunović N., Ćosić I., Radaković N., Lalić B.: The General Work Procedure Model for the Service Product, Beč, DAAAM International Scientific Book, 2009, str. 281-288, ISBN 987-3-901509-71-1, UDK: ISSN 1726-9687
 • 5. Anišić Z., Tudjarov B., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Intelligent Production Systems Way to Competitiveness and Innovative Engineering, Chapter 3.: Intelligent product configurators as a competitive advantage for companies, Skoplje, EME Skopje and FME Maribor, 2009, str. 41-51, ISBN 978-9989-2701-4-7, UDK: 681.5:001.895; 004.42.045:621.9, Ukupno strana: 9
 • 6. Anišić Z., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Mass Customization: Some Trends and Research, Chapter 52 in DAAAM International Scientific Book 2009, Vienna, DAAAM International, 2009, str. 521-530, ISBN 978-3-901509-69-8
 • 7. Nikolić S., Ćosić I., Vrgović P., Šafranj J., Strak M.: Perception of Educational Environment in the Region of Former Yugoslav Republics: PER_EDU, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-402-6

3. Списак резултата М21, М22 и М23 Рад у међународном часопису
М21а:

 • 1. Rikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2017, Vol. 11, No.4, ISSN 1932-8184, pp. 546-559, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
 • 2. Rikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: A GIS-Based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2018, Vol. 12, No. 3, pp. 2970-2981, ISSN 1932-8184, DOI: 10.1109/JSYST.2017.2697043

М22:

 • 1. Zelenović D., Ćosić I., Šormaz D., Šišarica Z.: An approach to the design of more effective production systems, International Journal of Production Research, 1987, Vol. 25, No 1, pp. 3-15, ISSN 0020-7543
 • 2. Pečujlija M., Ćosić I., Ivanišević V.: A professor’s moral thinking at the abstract level vs the professor’s moral thinking in real life situation (consistency problem), Science and Engineering Ethics, 2011, Vol. 17, No 2, pp. 299-320, ISSN 1353-3452
 • 3. Suzić N., Stevanov B., Ćosić I., Anišić Z., Sremčev N.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 12, pp. 724-731, ISSN 0039-2480
 • 4. Mitrović Veljković S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
 • 5. Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Stankovski S., Vukelić Đ., Zečević I.: Product lifecycle management (PLM) methodology for product tracking based on radio-frequency identification (RFID) technology, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 22, pp. 4776-4787, ISSN 1992-2248
 • 6. Pečujlija M., Ćosić I., Grubić-Nešić L.: Corruption: Engineers are Victims, Perpetrators or Both? DOI 10.1007/s11948-014-9569-1, Science and Engineering Ethics, 2015, ISSN 1353-3452
 • 7. Katić, A., Ćosić I., Kupusinac A., Vasiljević, M, Stojić, I.: Knowledge-Based Competitiveness Indices and Its Connection with Energy Indices, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 451-461, ISSN 0354-9836
 • 8. Božičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and LEAN tools in effective production systems – case study, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 11, pp. 642-652, ISSN 0039-2480
 • 9. Tegeltija S., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I., Todorović V., Ostojić G.: Heating Circulation Pump Disassembly Process Improved with Augmented Reality, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 611-622, ISSN 0354-9836
 • 10. Todić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, pp. 108-120, ISSN 1726-4529, UDK: 10.2507/IJSIMM16(1)9.373

М23:

 • 1. Ostojić G., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Technology Application in Disassembly Systems, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No 11, pp. 759-767, ISSN 0039-2480, UDK: 658.5
 • 2. Stankovski S., Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Purić R.: RFID Technology in Product/Part Tracking During the Whole Life Cycle, Assembly Automation, 2009, Vol. 29, No 4, pp. 364-370, ISSN 0144-5154
 • 3. Tešić Z., Lalić D., Ćosić I., Mitrović V.: Integration of information for manufacturing shop control, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No 3, pp. 217-223, ISSN 0039-2480
 • 4. Kirin S., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Increasing a large petrochemical company by improvement of decision making process, Hemijska industrija, 2010, Vol. 64, No 5, pp. 465-472, ISSN 0367-598X
 • 5. Radišić S., Ćosić I., Tkač M., Anđelić G., Carić M., Đaković V.: The Scopes and Challenges of the Privatization Process:the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina (2002-2007), Journal of Economics (Ekonomicky casopis), 2010, Vol. 58, No 7, pp. 690-706, ISSN 0013-3035
 • 6. Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Stankovski S., Vukelić Đ., Zečević I.: Product lifecycle management (PLM) methodology for product tracking based on radio-frequency identification (RFID) technology, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 22, pp. 4776-4787, ISSN 1992-2248
 • 7. Borocki J., Ćosić I., Lalić B., Maksimović R.: Analysis of Company Development Factors in Manufacturing and Service Company: a Strategic Approach, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 55-68, ISSN 0039-2480, UDK: DOI:10.5545/sv-jme.2010.030
 • 8. Nikolić S., Ćosić I., Miletić A., Pečujlija M.: The effect of the ‘golden ratio’ on consumer behaviour, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 20, pp. 8347-8360, ISSN 1993-8233
 • 9. Katić A., Ćosić I., Anđelić G., Raletić Jotanović S.: Review of Competitiveness Indices that Use Knowledge as a Criterion, Acta Polytechnica Hungarica, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 25-44, ISSN 1785-8860
 • 10. Jokić S., Ćosić I., Sajfert Z., Pečujlija M., Pardanjac (Barbarić) M.: Schools as Learning Organizations: Empirical Study in Serbia, Metalurgija, 2012, Vol. 17, No 2, pp. 83-89, ISSN 0543-5846
 • 11. Kirin S., Sedmak A., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Project risk management in complex petrochemical system, Hemijska industrija, 2012, Vol. 66, No. 1, pp. 135-148, ISSN 0354-7531, doi:10.2298/HEMIND110709052K
 • 12. Katić A., Kiš T., Ćosić I., Vukadinović S., Dobrodolac Šeregelj T.: Modelling the Composite Competitiveness Index of the Knowledge-based Society, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 229-249, ISSN 1785-8860
 • 13. Rikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 2, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
 • 14. Bojić Ž., Radošević M., Ćosić I., Morača S., Avramović N., Antić A.: The analysis of the impact on the safety of traffic participants and causing the accidents of working machines – tractors, Tehnički vjesnik – Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 5, pp. 1591-1596, ISSN 1330-3651
 • 15. Pečujlija M., Jakšić K., Drobnjak S., Ćosić I., Kesetović Ž., Šešlija D.: Serbian Companies reactivity and flexibility and their crisis management efficiency and effectiveness, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 2, pp. 257-270, ISSN 0949-6181
 • 16. Drašković Z., Ćelić Đ., Ćosić I., Uzelac Z., Petrov (Bojović) V.: The Relationship between Organizational Culture and Performance of SME`s: Empirical Study from a Developing Country, Tehnički vjesnik – Technical Gazette, 2019, Vol. 26, No 6, pp. 1620-1627, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
 • 17. Bajatović D., Anđelković A., Ćosić I., Maksimović R.: Application of Predictive Models for Natural Gas Needs – Reviewing the Current State and Future Trends, Tehnički vjesnik – Technical Gazette, 2020, Vol. 27, No 2(2020), pp. 648-655, ISSN 1330-3651
 • 18. Vulanović S., Delić M., Ćosić I., Žižakov M., Vasić S.: Influence of occupational stress on organisational performance, Tehnički vjesnik – Technical Gazette, 2020, Vol. 27, No 3(2020), pp. 835-841, ISSN 1330-3651

4. Списак резултата М31, Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини

 • 1. Ćosić I., Anišić Z.: Toward high performance manufacturing systems-Case Studies from the Restructuring Projects in Vojvodina, 1. Expert Forum “Challenges and Solutions for the Post-Privatization Phase in the Enterprises of the CEI Countries (Central European Initiative), Skoplje, 1 Januar, 2003
 • 2. Mitrović S., Melović B., Ćosić I.: Entrepreneurial education as an employment-influencing factor, 2. Preduzetnička konferencija „Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva“, Podgorica: Ekonomski fakultet, 18 Maj, 2012, pp. 42-50, ISBN 978-86-80133-63-8
 • 3. Ćosić, I., Katalinić, B., Lalić, B., Tekić, Ž: Reshaping the Future of Manufacturing (five trends for the next ten zears),12th International Scientific Conference MMA – 2015, Andrevlje, 2015.
 • 4. Ćosić I., Milenković I., Šešlija D., Lazarević M.: Thirty-five years of Industrial Engineering at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-652-5
 • 5. Ćosić I.,: Production Systems, Assembly, Disassembly аnd Product Life-Cycle, ICPE 2015, 36th International Conference оn Production Engineering, Belgrade, November 18, 2015, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Belgrade, Serbia

5. Списак резултата М33, Саопштење са међународног скупа штампано у целини

 • 1. Ćosić I., Zelenović D.: Investigation of Assembly Systems parameters based on Group Technology, 6. International Conference on production research, Novi Sad, 24-29 Avgust, 1981, pp. 193-200
 • 2. Ćosić I., Carić N.: Integralna motivacija, 6. International Conference on production research, Novi Sad, 24-29 Avgust, 1981;
 • 3. Ćosić I., Zelenović D., Šormaz D., Šišarica Z.: A Contribution to Design of Production Systems of Higher effectivity level, 5. ICPR, Stuttgart, 1 Januar, 1985
 • 4. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Šešlija D.: Contribution to the development of robotic assembly in group flows, 4. Yugoslav – Soviet Symposium on Applied Robotics and Flexible Automation, Novi Sad, 23-25 Maj, 1988, pp. 31-40
 • 5. Zelenović D., Šešlija D., Ćosić I., Maksimović R.: On the flexibility of robotic assembly, 10. ICPR, Nottingham, 1 Avgust, 1989, pp. 552-553
 • 6. Zelenović D., Ćosić I., Milić D., Stankovski S.: A contribution to the development of computer aided process planning in assembly (APOTEP M), 2. International Conference on Advanced Manufacturing System and Technology AMST, Trento, 19-21 Jun, 1990
 • 7. Ćosić I., Milić D.: Automatization of projecting the technological operations in assembling, 1. Gipkaja avtomatizacija, Bratislava, 1 Januar, 1990
 • 8. Zelenović D., Ćosić I., Milić D.: Entwicklung des allgemainen modells der technologishen structur in der montage, 1. SYPRO, Varšava, 1 Januar, 1990
 • 9. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Ein beitrag zur forschung des komplexitatsgrades einen produktions-struktur, 1. SYPRO, Varšava, 1 Januar, 1990
 • 10. Ćosić I., Milić D., Simić M.: Contribution to the developement of criteria for a selection of variant of technological structure in assembly, 1. Intertechno Conference, Budimpešta, 11-14 Septembar, 1990
 • 11. Ćosić I., Tot Z., Šešlija D.: Contribution to the development of criteria for suitability of products for robotics assembly, 1. Intertechno Conference, Budimpešta, 11-14 Septembar, 1990
 • 12. Ćosić I., Milić D., Petrović D.: K razvitii kompleksnih montaznih sistem, 1. Metallorezenie stanki i gipkie, avtamatizarovannie proizvodstvenie komplksee, Sofija, 1 Januar, 1990
 • 13. Brestovački L., Sabo B., Dakić J., Ćosić I.: Development of an Expert System for Determining Optimal Regime in Resistance Spot Welding, 1. DEXA, Prag, 6-9 Septembar, 1993
 • 14. Brestovački L., Sabo B., Dakić J., Ćosić I.: A Contribution to the Development of an Expert System for Determining Optimal Regime in Resistance Spot Welding, 36. Krajova Konferencija Spawalnictiva, Gdansk, 1 Januar, 1993, pp. 32-37
 • 15. Ćosić I., Warschat J., Stankovski S., Anišić Z.: A contribution to the development of an expert system for assembly system design, 12. International Conference on production research, Lappeeranta, 16 Avgust, 1993, pp. 377-378
 • 16. Ćosić I., Anišić Z., Radlovački V.: On the Relationship Between the Duration of Assembly Cycle and the Number of the Product Variants, 1. Internacional Conference on Technical lnformatitcs, Temišvar, 16-19 Novembar, 1994, pp. 34-41
 • 17. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Maksimović A.: Development of Production Structures with Ability of Maintaining of Separate Existance, 1. Internacional Conference on Technical lnformatitcs, Temišvar, 16-19 Novembar, 1994, pp. 9-14
 • 18. Ćosić I., Govedarica M., Živković B.: Developement of Object-Oriented Intelligent Database Model, 1. International Conference on Technical Informatics, Temišvar, 16-19 Novembar, 1994, pp. 60-65
 • 19. Maletić J., Duđak Lj., Ćosić I.: Aplication of VROOM – YETTON-JAGO S model, 3. Symposium on Management „Management between theory, practise and art“, Temišvar, 1 Januar, 1994
 • 20. Ćosić I., Govedarica M., Živković B.: IISIDB – Intelligent Database for As: System Modelling and Optimization, 17. IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Prag, 10-14 Jul, 1995
 • 21. Ćosić I., Anišić Z., Radlovački V.: Some results from applying a flexible concept of assembly systems designing and assessment of the simulation effects, 13. International Conference on production research, Jerusalem, 1 Avgust, 1995, pp. 318-320
 • 22. Zelenović D., Burbidge J., Ćosić I., Maksimović R.: The division of large complex production systems, into independent, autonomous units, 13. International Conference on production research, Jerusalem: Freund Publishing House, Ltd, 1 Avgust, 1995, pp. 213-215
 • 23. Ćosić I., Anišić Z.: Development of flexible assembly systems using simulation method, 12. International Conference on Systems Science, Varšava, 12-15 Septembar, 1995, pp. 283-287
 • 24. Ćosić I., Anišić Z.: Rapid prototyping based on the group technology, 28. International Symposium on Automotive Technology & Automation – ISATA, Stuttgart, 11-15 Septembar, 1995
 • 25. Ćosić I., Anišić Z., Vujasinović N.: Resources planning in flexible assembly systems using simulation method, 1. MicroCAD, Miskolc, 29 Februar, 1996, pp. 91-95
 • 26. Ćosić I., Anišić Z.: Simulation as a tool for assembly system designing and optimization, 2. Internacional Conference on Technical lnformatitcs, Temišvar, 14-16 Novembar, 1996, pp. 25-30
 • 27. Brkljač N., Ćosić I., Maksimović A.: Analog connection between natural and technical systems, 14. International Conference on production research, Osaka, 4-8 Avgust, 1997, pp. 1622-1625
 • 28. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: A contribution to the development of production structures on the basis of ability of maintaining of separate existence, 14. International Conference on production research, Osaka, 4-8 Avgust, 1997, pp. 59-62
 • 29. Ćosić I., Anišić Z.: Simulation as a backgroung for multy-criterion ranking of alternatives, 14. International Conference on production research, Osaka, 4-8 Avgust, 1997, pp. 266-269
 • 30. Ćosić I., Anišić Z., Mitraković Đ.: The choice of the optimal hybrid engine for city buses for yugoslav conditions, 31. International Symposium on Automotive Technology & Automation -ISATA, Dusseldorf, 2-5 Jun, 1998, pp. 359-366
 • 31. Ćosić I., Anišić Z.: Some results in applying simulation in assembly systems designing and assessment of its characteristics, 1. Tools Conference, Bratislava, 1 Septembar, 1999, pp. 81-84
 • 32. Anišić Z., Ćosić I.: DFX – Software development and its applications, 2. Symposium on the topic: „Young people and multidisciplinary research“, Temišvar, 23-25 Septembar, 1999
 • 33. Zelenović D., Maksimović R., Ćosić I.: Flexibility of effective enterprise, Special ICPR’2000 – International Conference of Production research – Facing of chalenges in the new millennium, Barcelona, Spain, 2000.
 • 34. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: Defelopment of DFA and DFM Modules in CAD Environment , 1. International Conference – TOOLS, Trenčin, 12 April, 2000, pp. 236-239
 • 35. Sredić N., Ćosić I.: Influence of Product Construction on the Recycling Process, 2. International Conference Business Systems Management UPS, Mostar, 31-2 Maj, 2001
 • 36. Ćosić I., Anišić Z.: Dynamical modelling and techno-economical estimation of the assembly systems, 2. International Conference Business Systems Management UPS, Mostar, 31 April -2 Maj, 2001
 • 37. Ćosić I., Anišić Z.: IIS-DFA Software for rating and enhancment of the design for assembly suitability, 2. International Conference Business Systems Management UPS, Mostar, 31 April -2 Maj, 2001
 • 38. Ćosić I., Anišić Z.: An integrated approach toward the enhancement of the design for assembly suitability, 16. ICPR, Prag, 29-3 Jul, 2001, pp. 70-82
 • 39. Kuzmanović S., Ćosić I., Anišić Z.: Effects of the adopted assembly sequence of the universal reducers on the complexity of part manufacturnig, 4. Tools Conference, Kočovce, 11 April, 2002
 • 40. Ćosić I., Anišić Z.: Complex IIS-DFA methodology as a key part of the integrated process and product development, 13. DAAAM International Symposium, Vienna, 23-26 Oktobar, 2002
 • 41. Nikolić S., Ćosić I.: Industry and Modern management (New Dimension of Success), 1. International Conference – TOOLS, Trenčin, 12 April, 2002
 • 42. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I., Lalić B.: Design for Environment as a part of the IPS-DFX methodology for Integrated Product Development, 3. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Songkhla, 11-12 Decembar, 2003
 • 43. Ćosić I., Anišić Z., Lalić B.: IPS-DFA methodology toward increasing the mass-customization of the circular pump program variety, 2. Interdisciplinary World Congress on Mass Customization and Personalization, Minhen, 6-8 Oktobar, 2003
 • 44. Ćosić I., Anišić Z., Lalić B.: Group technology as a basis for mass customisation, 14. DAAAM International Symposium, Sarajevo, 22-25 Oktobar, 2003
 • 45. Anišić Z., Ćosić I., Lalić B.: Some Cases in Applying Concept of MC in Production System Designing, 1. International Conference on Mass Customization and Personalization – Theory and Practice in Central Europe, Rzeszow, 20-21 April, 2004, UDK: CD ROM
 • 46. Anišić Z., Ćosić I., Kuzmanović S.: The Influence of Customization and Requests for Prompt Delivery on Gearmotor Design Concept, 6. Tools Conference, Kočovce, 11 April, 2004, pp. 68-74, UDK: CD ROM
 • 47. Anišić Z., Ćosić I., Lalić B.: Mass Customization and the Process of Production Systems Designing – Case Study, 1. Scientific conference with international participation: Manufacturing and management in 21st century, Ohrid, 16-17 Septembar, 2004
 • 48. Ćosić I., Božičković R., Lalić B.: LEAN Concept in Effective Production Systems, 15. DAAAM International Symposium, Beč, 3-6 Novembar, 2004
 • 49. Sredić N., Ćosić I.: Design for disassembly influence on selection of managing strategy at the end-of-life products, 3. International Conference Business Systems Management UPS, Mostar, 23-24 Septembar, 2004
 • 50. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Methodology for Connecting the Participants in the Process of Integrated Product Development in Internet Surroundings, 15. DAAAM International Symposium, Beč: DAAAM International Vienna, 3-6 Novembar, 2004, pp. 115-116, ISBN 3-901509-42-9
 • 51. Stefanović D., Maksimović R., Ćosić I.: o\One solution to data protection strategy in a network environment, 9th Congress JISA, Herceg Novi, Montenegro, June 14-19, 2004
 • 52. Lazarević M., Ćosić I., Anišić Z.: Contribution To Development Of Technological Structures For End-Of-Life Products, 16. DAAAM International Symposium, Opatija: Sveučilište Josipa Juraja Štrosmajera, 19-22 Oktobar, 2005, pp. 367-365, ISBN 953-6048-29-9
 • 53. Anišić Z., Ćosić I.: An Integrated Design for Assembly Methodology, 18. International Conference on production research, Fisciamo, 31 Jun – 4 Jul, 2005, UDK: CD ROM
 • 54. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Methodology for Connecting the Participants in the Process of Integrated Product Development in Internet Surroundings, 18. International Conference on production research, Fisciamo, 31-4 Jul, 2005, ISBN 88-87030-96-0
 • 55. Anišić Z., Ćosić I., Lalić B.: The choice of optimal product configurator in mass cutomization strategy, 16. DAAAM International Symposium, Opatija, 19-22 Oktobar, 2005
 • 56. Ćosić I., Anišić Z., Lazarević M.: Contribution to development of technological structures for end-of-life products, 16. DAAAM International Symposium, Opatija, 19-22 Oktobar, 2005
 • 57. Ćosić I., Lazarević M., Anišić Z., Lalić B.: Data Gathering Using Rfid Technology From Disassembly and Recycling Systems, 17. DAAAM International Symposium, Beč: Published by DAAAM International, 8-11 Novembar, 2006, pp. 85-86, ISBN 3-901509-57-7
 • 58. Ostojić G., Jovanović V., Stevanov B., Stankovski S., Ćosić I.: Collaborative Design in the Assembly Systems, 3. International CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technology, Setubal: Escola Superior de Technologia, Portugal, 8-20 Septembar, 2006, pp. 185-193, ISBN 972-99824-1-4
 • 59. Lazarević M., Ćosić I., Anišić Z.: RFID Tehnologies In Product Disassembly Process, 17. DAAAM International Symposium, Beč: DAAAM International Vienna, 8-11 Novembar, 2006, pp. 129-137
 • 60. Lazarević M., Ostojić G., Rakić-Skoković M., Ćosić I., Stankovski S.: Product disassembly quality according to selection scenario, 1st European DAAAM International Young Researcher´s and Scientist´s Conference, Zadar: University of Zadar, 2007, pp. 419-421, ISBN 1726-697976
 • 61. Vidicki P., Nikolić (Pavlović) J., Ćosić I.: Limitations for the enterpreneurship development in selected municipalities of the autonomous region of Vojvodina, 9. International Symposium of Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Jun, 2007, ISBN 978-86-7892-042-4
 • 62. Jovanović V., Tomović M., Ćosić I., Miller C., Ostojić G.: Ergonomic Design of Manual Assembly Workplaces, 5. Annual ASEE Illinois/Indiana Section Conference, Indijanapolis: American Society of Engineering Education, 30-31 Mart, 2007
 • 63. Jovanović V., Tomović M., Ćosić I., Ostojić G.: Digital Modeling of Reconfigurable Systems with Manual Workcells, 2. International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), Toronto, 22-24 Jun, 2007
 • 64. Jovanović V., Tomović M., Ćosić I., Ostojić G.: Cataloging a Digital Models of Reconfigurable Systems with Manual Workcells, 2. International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), Toronto: Intelligent Manufacturing Systems (IMS) Centre, University of Windsor, Canada, 22-24 Jun, 2007, pp. 474-481, ISBN 978-0-9783187-0-3
 • 65. Tekić Ž., Ćosić I.: University Spinouts in Serbia – Problems and Difficulties, 18. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, 21-24 Novembar, 2007, pp. 747-748, ISBN 3-901509-58-5, UDK: 1726-9679
 • 66. Rašković V., Šenk V., Borocki J., Ćosić I.: Promoting entrepreneurial thinking in would-be and existing high-tech companies in Serbia, 2. international FINPIN Conference – Promoting Entrepreneurship by Universities, Hämeenlinna: FINPIN, Hamk University of Applied Sciences and Häme Convention Bureau, 20-22 April, 2008, pp. 83-90, ISBN 978-951-827-096-9
 • 67. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Overview of Current Research Results of Mass Customization, 3. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Palić: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 3-6 Jun, 2008, pp. 65-74, ISBN 978-86-7892-114-8, UDK: 005.001.895(4-11)
 • 68. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Mass Customization: Trends and Research, 19. DAAAM International Symposium, Trnava: DAAAM International Vienna, Vienna, 22-25 Oktobar, 2008, pp. 519-520, ISBN 978-3-901509-68-1
 • 69. Ćosić I., Radaković N., Simeunović N., Lalić B.: Creating the Service Product by Applying the General Work Procedure Model, 19. DAAAM International Symposium, Trnava: DAAAM International, 22-25 Oktobar, 2008, ISBN 978-3-901509-68, UDK: ISSN 1726-9679
 • 70. Ćosić I., Gračanin D., Morača S., Demko-Rihter J.: Project Approach in Deign of Complex Organizational Structures, 13. International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ – TMT, Hammamet: University of Zenica, Faculty of Mechanical engineering in Zenica, 16-21 Oktobar, 2009, pp. 249-252, ISBN 1840-4944
 • 71. Tekić Ž., Katalinić B., Ćosić I.: The Key Characteristics of Knowledge, 20. DAAAM International Symposium, Beč: DAAAM International, 25-28 Novembar, 2009, pp. 1747-1749, ISBN 978-3-901509-70-4, UDK: 1726-9679
 • 72. Tešić Z., Ćosić I.: Effective production structures for intelligent manufacturing, 20. DAAAM International Symposium, Beč: Vienna University of Technology, 25-28 Novembar, 2009, pp. 1521-1523, ISBN 978-3-901509-70-4
 • 73. Tekić Ž., Ćosić I., Penezić N.: Technology Based Entrepreneurship and the Role of University: the Case of Serbia, 2. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Thessaloniki: South – East European Researchers Centre, 24-25 April, 2009, pp. 240-248, ISBN 978-960-89629-9-6
 • 74. Katić A., Anišić Z., Lalić D., Ćosić I.: Open Innovations as a Model for Increasing Competitiveness and Knowledge Transfer, 2. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Thessaloniki, 24-25 April, 2009
 • 75. Ćosić I., Pečujlija M., Carić M.: Influence of Employees Age on their Attitude toward Inovation and Knowledge Transfer, 2. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Thessaloniki, 24-25 April, 2009
 • 76. Tekić Ž., Ćosić I., Penezić N., Todorović V.: Origin and Characteristics of New Technology Based Firms in Serbia, 2. Business Development Conference BDC, Zenica, Ekonomski fakultet i CIP centar Univerziteta u Zenici, 13-14 Novembar, 2009, pp. 90-99, ISBN 1840 – 4006
 • 77. Raletić Jotanović S., Ćosić I., Jokanović B., Milošev I., Vindžanović D.: Evropski indeks konkurentnosti Srbije, 1. Na putu ka dobu znanja, Split, 13-15 Jun, 2009
 • 78. Ćelić Đ., Ojdanić M., Uzelac Z., Ćosić I.: Impact of Knowledge Management on the Performance of Start Up Companies During the Process of Incubation, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, Vol. 7, No 2, pp. 171-176, ISSN 1584-2665, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Faculty of Engineering Hunedoara, University Politehnica Timisoara, 27-29 Maj, 2010, pp. 171-176
 • 79. Ćelić Đ., Ojdanić M., Uzelac Z., Ćosić I.: Significance of Social Networks and Communities for Innovative SME Enterprises, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, Vol. 8, No 3, pp. 394-398, ISSN 1584-2665, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Faculty of Engineering Hunedoara; University Politehnica Timisoara, 27-29 Maj, 2010, pp. 394-398
 • 80. Suzić N., Anišić Z., Ćosić I.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 153-162, ISBN 978-86-7892-277-0
 • 81. Tekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: Framing Knowledge in Business Context, 21. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, 20-23 Oktobar, 2010, pp. 555-557, ISBN 1726-9679
 • 82. Tekić Ž., Ćosić I., Borocki J., Lalić D., Jovanovski B.: How Innovative South East Europe Is?, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid, 5-7 Maj, 2011, pp. 1161-1168, ISBN 978–608–65144-2-6
 • 83. Tekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: Innovations and Knowledge Creation Mechanisms, 22. DAAAM International Symposium, Vienna: DAAAM International, 23-26 Novembar, 2011, pp. 419-421, ISBN 978-3-901509-83-4
 • 84. Pečujlija M., Delić Z., Ćosić I.: Introducing Innovations into Serbian Companies Organizational Culture: Questionnaire and EFA as Tools for Researching Employees Assumptions, 1. International Technology Management Conference (ITMC), San Jose: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 27-30 Jun, 2011, pp. 254-263, ISBN 978-1-61284-952-2
 • 85. Sremčev N., Suzić N., Ćosić I., Anišić Z.: Enabling DFx Tools Using PLM Software Solutions, 1. Regional Conference – Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech, College of Applied Sciences, 8-10 Decembar, 2011, pp. 363-369, ISBN 978-86-85409-67-7, UDK: 007.5 (082)
 • 86. Radošević M., Ćosić I., Soković M., Božičković R.: Value stream mapping – visualise before acting, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 44-47, ISBN 978-86-7892-341-8
 • 87. Božičković R., Ćosić I., Božičković Z., Radošević M.: An application of simulation and grafic tools in lean production, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 483-489, ISBN 978-86-7892-341-8
 • 88. Ivanišević A., Ćosić I., Leković B., Marić B., Demko-Rihter J.: Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-376, ISBN 978-86-7892-341-8
 • 89. Sremčev N., Ćosić I., Suzić N., Stevanov B.: Application of PLM Systems in Group Technology Approach, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2012, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 981-984, ISBN 978-3-901509-91-9, UDK: ISSN 2304-1382
 • 90. Orčik A., Anišić Z., Ćosić I.: Collaboration and New Product Development in PLM Environment, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: Published by DAAAM International, Vienna, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 1091-1094, ISBN 978-3-901509-91-9, UDK: ISSN 2304-1382
 • 91. Tekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: The Missing Link – Knowledge Creation and Innovation, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, Vienna, Austria, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 229-232, ISBN 978-3-901509-91-9
 • 92. Radošević M., Soković M., Ćosić I., Berber N.: Quality of university true visibility, 7. International Conference ICQME (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, 19-21 Septembar, 2012
 • 93. Mitrović S., Nikolić (Pavlović) J., Milisavljević S., Ćosić I.: Factors influencing managerial decision-making in industrial systems, 5. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Masinski fakultet Beograd, 14-15 Jun, 2012, pp. 67-73, ISBN 978-86-7083-758-4, UDK: 191329292
 • 94. Tekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: House of Knowledge Model: Knowledge, Co-creation, Innovation, 5. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Septembar, 2012, pp. 247-251, ISBN 978-86-7892-432-3
 • 95. Cvijić M., Ćosić I., Borocki J.: Značaj preduzetništva za ruralni razvoj Srbije, 1. International Conference on Entrepreneurial Learning, Novi Sad: http://www.icelconf.eu/en/prezentacije-radova, 28 Jun, 2012
 • 96. Borocki J., Ćosić I., Vidicki P., Tekić Ž.: Competitiveness of Small And Medium Sized Enterprises In Unstable External Environment, 3. International Conference „Vallis Aurea“ – Focus on: Regional Development, Požega: http://aurum.vup.hr/va/, 5 Oktobar, 2012
 • 97. Mladenović V., Ćosić I., Šešlija D.: Transforming from small to medium enterprise: Do we need a help from science?, 5. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 14-15 Jun, 2012, pp. 57-63, ISBN 978-86-7083-758-4
 • 98. Tekić Ž., Ćosić I., Hadžistević M.: The Dynamic Interplay between Factors Determining Success in Spin-Out Process, 5. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Sofija: St. Kliment Ohridski University Press, 1-2 Jun, 2012, pp. 864-871, ISBN 978-954-07-3346-3
 • 99. Katić A., Ćosić I., Anđelić G.: Knowledge Based Competitiveness Indices and Position of Serbia, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology – ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-510-8
 • 100. Lazarević M., Ćosić I., Suzić N., Sremčev N., Lazarević Đ.: Research of Possibility to Implement Lean Principles in Product Disassembly Systems, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies – LeanTech, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, 5-6 Septembar, 2013, pp. 27-38, ISBN 978-86-7680-283-8
 • 101. Lazarević Đ., Ćosić I., Lazarević M., Rikalović A., Sremčev N.: Application of Group Tools in Production of Printed and Laminated Cardboard Packaging for Total In-process Time Reduction, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: Procedia Engineering, DAAAM International, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 1381-1387, ISBN 978-3-901509-97-1
 • 102. Majed A., Radošević M., Ćosić I., Nenad J.: Improvement of the service processes trough the LEAN concept, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, ISBN 978-86-7892-652-5
 • 103. Lazarević M., Krsmanović C., Ćosić I., Lazarević Đ., Sremčev N.: Student Enterprise: Idea and practice, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 23-26, ISBN 978-86-7892-652-5
 • 104. Sremčev N., Ćosić I., Anišić Z., Lazarević M., Veža I.: Algorithm for Product Configurator Development on the Principles of Group Technology, 19. International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ – TMT, Barcelona: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Escola Tecnica Superior D’Enginyeria Industrial de Barcelona – Universitat Politecnica de Catalunya, Spain, 22-23 Jul, 2015, pp. 133-136, ISBN ISSN 1840-4944
 • 105. Sremčev N., Lazarević Đ., Ćosić I., Lazarević M., Rikalović A.: Improvement of material flow in system for manufacturing of cooling and cooking devices, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 24-25 Septembar, 2015, pp. 304-307, ISBN 978-86-7083-864-2
 • 106. Gajić S., Palčič I., Ćosić I: Complexity Perspective and Engineering Systems – Novel approaches, The 26th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Sustainability, Zadar, Croatia, 21st-24th October 2015
 • 107. Semčev N., Ćosić I., Anišić Z., Lazarević M., Gechevska V: Procedure Phases for Configuration Szstem development, The 26th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Sustainability, Zadar, Croatia, 21st-24th October 2015
 • 108. Lazarević Đ., Šormaz D., Ćosić I.: Group Technology Method for Optimal Production System Layout, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2015, ISSN 0952-1976, 15. IFAC Symposium on Information Control in Manufacturing – INCOM, Ottawa, 11-13 Maj, 2015, ISBN 0952-1976
 • 109. Lazarević M., Ćosić I., Vukelić Đ., Sremčev N., Bajčeta D.: Traceability of machining cutting tools and fixtures in the production system using the RFID technology, 26. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, 21-24 Oktobar, 2015, pp. 415-422, ISBN 978-3-902734-05-1
 • 110. Medojević M., Ćosić I., Sremčev N., Lazarević M.: Conceptual theoretical model for life cycle energy analysis of photovoltaic modules, 27. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar: DAAAM International, 26-29 Oktobar, 2016, pp. 534-543, ISBN 978-3-902734-08-2, UDK: DOI: 10.2507/27th.daaam.proceedings.079
 • 111. Medojević M., Stojanović A., Lazarević M., Ćosić I., Sremčev N.: Development and testing of Arduino-based Relative Humidity and Dry Bulb Temperature data logger, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Faculty of technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 20-25, ISBN 978-86-7892-978-6
 • 112. Rankov S., Ćosić I., Šormaz D., Lazarević M., Sremčev N.: Production Flow Analysis in Textile Production, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 44-49, ISBN 978-86-7892-978-6
 • 113. Medojević M., Medojević M., Ćosić I., Lazarević M., Dakić D.: Determination and analysis of energy efficiency potential in socks manufacturing system, 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 8-11 Novembar, 2017, pp. 582-591, ISBN 978 – 3 – 902734 – 1
 • 114. Blažić D., Delić M., Ćosić I., Vrhovac V., Žižakov M.: Examining the impact of Lean tools on time-based efficiency and inventory performance in the conditions of transitional economy, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 382-388, ISBN 978-86-6022-098-3
 • 115. Rikalović A., Ćosić I., Lazarević M., Sremčev N., Bajić B.: Machine Learning Techniques for Smart Manufacturing: Applications and Challenges in Industry 4.0, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management,, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 29-38, ISBN 978-86-6022-098-3
 • 116. Dakić D., Stefanović D., Ćosić I., Lolić T., Medojević M.: Business Process Mining Application: A Literature Review, 29. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar, 24-27 Oktobar, 2018
 • 117. Drašković Z., Ćelić Đ., Ćosić I., Uzelac Z., Petrov (Bojović) V.: Understanding perception of website characteristics: empirical study from Serbia, 8. International Conference on Mass Customization and Personalization – MCPC, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 19-21 Septembar, 2018, pp. 81-88, ISBN 978-86-6022-080-8
 • 118. Pervaz J., Petrović D., Pečujlija M., Ćosić I.: Improving Export Strategies to EU (Case of Serbia), 29. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 24-27 Oktobar, 2018, pp. 966-975, ISBN 978-3-902734-20-4
 • 119. Medojević M., Diaz Villar P., Ćosić I., Rikalović A., Sremčev N., Lazarević M.: Energy Management in Industry 4.0 Ecosystem: a Review on Possibilities and Concerns, 29. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 24-27 Oktobar, 2018, pp. 674-680, ISBN 978-3-902734-20-4, UDK: ISSN 1726-9679
 • 120. Medojević M., Medojević M., Medić N., Ćosić I.: Simulation-Based Analysis of Different PV Module Selection During PV System Design, 30. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 570-579, ISBN 978- 3-902734-22-8
 • 121. Pervaz J., Ćosić I., Šormaz D., Lazarević M., Simeunović N., Sremčev N.: Application of Group Technology in a Production of Cardboard Packaging and Printed Papers, 30. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 348-352, ISBN 978-3-902734-22-8
 • 122. Bajić B., Ćosić I., Katalinić B., Morača S., Lazarević M., Rikalović A.: Edge computing vs. Cloud computing: challenges and opportunities in industry 4.0, 30. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 864-871, ISBN 978-3-902734-22-8
 • 123. Ćelić Đ., Drašković Z., Ćosić I., Uzelac Z., Petrov (Bojović) V.: Understanding Millennial Perception of Website Characteristics, 25. IJCIEOM – International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Novi Sad: Springer, 15-17 Jul, 2019, pp. 225-234, ISBN 978-3-030-43615-5

6. Списак резултата М34, Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

 • 1. Vidicki B., Egić A., Vojinović Miloradov M., Ćosić I., Bašić Đ., Krajinović S.: Animal waste management model in Vojvodina region, 11th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2004
 • 2. Frank A., Ćosić I., Vojinović-Miloradov M., Vidicki B., Bašić Đ.: Biohazard Waste Management Model, 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment – ICEE, Phuket: Faculty of Engineering Prince of Songkla University, 10-11 Maj, 2007
 • 3. Hodolič J., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Vrebalov V.: Význam akreditácie vedecko-výskumnej práce pre univerzitný vzdelávací proces v Srbsku, 1. Slovenska Ekonomika myty a fakty o realite – SEMAFOR 2011, Košice, 6-7 Oktobar, 2011, pp. 23-23, ISBN 978-80-225-3262-4

7. Списак резултата М42, Монографија националног значаја

 • 1. Ćosić I., Lazarević M., Šooš L., Onderova I.: Proizvodi na kraju životnog veka – demontaža i reciklaža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, FTN Grafički centar GRID, 2009, ISBN 978-86-7892-9
 • 2. Ćosić I., Katić V., Kovačević I., Hodolič J., Maksimović R., Kolaković S.: FTN na putu ka evropskom obrazovnom prostoru, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2012, str. 1-295, ISBN 978-86-7892-387-6
 • 3. Lazarević M., Ćosić I.: Upravljanje proizvodima na kraju životnog veka, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 2013, str. 377-410, ISBN 978-86-7892-509-2, UDK: 005.936.43 658.6
 • 4. Profesor Živojin Ćulum i Ajnštajnov svet: Intervjui sa profesorom Živojinom Ćulumom
 • objavljeni u listu Mašinac lista studenata FTN u Novom Sadu i njegova zbirka fotografija o korišćenju solarne energije / razgovore vodili Ilija Ćosić, Lazar Munižaba i Milorad Rodić; istražili i priredili: Ruža J.Halaši, Ilija P. Ćosić, Tibor J. Halaši. – Novi Sad: Društvo za popularizaciju nauke, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno matematički fakultet, 2005, ISBN 86-907545-0-4
 • 5. 100 najuspešnijih mašinaca u Srbiji u 2008: prema istraživanju ADEKO-a / [redaktor
 • Siniša Kuzmanović, urednik Ilija Ćosić]. – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2008. ISBN 978-86-7892-113-1
 • 6. Uloga i značaj profesora Živojina Ćuluma u popularizaciji nauke: monografija / [istražili i priredili Ruža J. Halaši, Ilija P. Ćosić, Tibor J. Halaši] – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2004. (Edicija „Tehničke nauke – monografije“; 11) – Str. I-II: Uvodna reč / R. J. Halaši, I. P. Ćosić, T. J. Halaši, ISBN 86-85211-11-5
 • 7. FTN na putu ka evropskom obrazovnom prostoru: monografija / Ilija Ćosić, Vladimir A. Katić, Ilija Kovačević, Janko Hodolič, Rado Maksimović, Srđan Kolaković; [fotografija Zoltan Čorba]. – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2012. – (Edicija „Tehničke nauke – monografije“; br. 46), ISBN 978-86-7892-387-6
 • 8. Menadžment životnim ciklusom proizvoda / [autori Siniša Kuzmanović, Milan Rackov, Biljana Marković, Milan Banić, Aleksandar Miltenović, Zoran Anišić, Duško Pavletić, Tonči Mikac, Milan Ikonić, Milovan Lazarević, Ilija Ćosić; priređivači Siniša Kuzmanović, Milan Ikonić, Zoran Anišić.] – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2013. – (Edicija „Tehničke nauke – monografije“; 53), ISBN 978-86-7892-509-2
 • 9. Milutin Milanković kao inspiracija = Milutin Milankovitch as an inspiration: monografija / Tibor J. Halaši, Ilija P. Ćosić, Ruža J. Halaši; [prevod Mirjana Brković i Elizabet Selmor]. – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2008. – (Edicija „Tehničke nauke – monografije“; 32) ISBN 978-86-7892-150-6
 • 10. Filozofija lin koncepta – uredite procese i povećajte vrednost svoje kompanije [stručni redaktor
 • Ilija Ćosić]. – Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2012. Edicija “Tehničke nauke – prevodi” ISBN 978-86-7892-444-6

8. Списак резултата М44, Монографска библиографска публикација

 • 1. Novaković D., Ćosić I.: System model of an automated design of complex graphic systems, Novi Sad, Faculty of technical sciences, Machine Design, 2007, str. 65-70, ISBN 867892038-6
 • 2. Ostojić G., Jovanović V., Stevanov B., Stankovski S., Ćosić I.: Collaborative Design in the Assembly Systems, Springer US, Part of Springer Science+Business Media, 2007, str. 217-224, ISBN 978-0-387-49863-8.
 • 3. Simeunović N., Ćosić I., Radaković N., Lalić B.: The General Work Procedure Model for the Service Product, Wien, DAAAM International Scientific Book, 2009, str. 281-288, ISBN 987-3-901509-69-8, UDK: ISSN 1726-9687

9. Списак резултата М45, Поглавље у књизи М42

 • 1. Suzić N., Anišić Z., Ćosić I.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization in Furniture Industry; Chapter 20 of Innovative Production Systems Key to Future Inteligent Manufacturing; Scientific Monography, Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineeing, Maribor; Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, 2010, str. 257-275, ISBN 978-961-248-250-3
 • 2. Ćosić I., Šešlija D., Milenković I.: Razvoj obrazovanja industrijskih inženjera, Beograd, Ekonomski institut, 2011, str. 19-45, ISBN 978-86-7329-086-7
 • 3. Borocki J., Tekić Ž., Ćosić I.: O inovativnosti Srbije i regiona, Novi Beograd, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum, 2012, str. 15-30, ISBN 978-86-86281-17-3

10. Списак резултата М51, Рад у водећем часопису националног значаја

 • 1. Burbidge J., Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Kamberović B.: Prilog razvoju postupaka grupisanja u uslovima realnog proizvodnog sistema, Časopis Proizvodnja, 1981, pp. 7-11
 • 2. Burbidge J., Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Kamberović B.: Prilog razvoju postupaka grupisanja u uslovima realnog proizvodnog sistema Naziv časopisa: Proizvodnja, 1981, No jun/jul 1981, pp. 7-11
 • 3. Ćosić I., Zelenović D., Šormaz D., Šišarica Z.: Programski računarski sistemi APOPS-08, Časopis Proizvodnja, 1983, pp. 46-50
 • 4. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Ein Beitrag Zur Erforschung Der Bedingungen Für Die Herabsetzung Des Komplexitätsgrads Von Produktionssystemstrukturen, WT Werkstattstechnik, 1991, Vol. 1, No 11/91, pp. 656-660, ISSN 0340-4544
 • 5. Stankovski S., Ćosić I., Borovac B., Šešlija D.: A Contribution to the Development of Knowledge-Based System for Grasping in Robotic Assembly , Roboti industriali, 1992
 • 6. Vladić J., Ćosić I., Živanić D.: Karakteristike projektovanja mašina i automatizovanih linija za pakovanje, Savremeno pakovanje, 1999, No 2-4, pp. 34-44, ISSN 0581-8885
 • 7. Jevremović V., Vojinović-Miloradov M., Ćosić I.: How to recycle Scrap Tires – Serbian expirience, Annals of the University of Petrosani – Electrical Engineering, 2006, Vol. 8, No 35, pp. 27-34, ISSN 1454-8518
 • 8. Jevremović V., Vojinović-Miloradov M., Ćosić I., Bobera D.: The Application Of Decision Support Systems Based on the Knowedge On Selection Of Technology Strategy , Annals of the University of Petrosani – Electrical Engineering, 2006, Vol. 8, No 35, pp. 35-43, ISSN 1454-8518
 • 9. Ostojić G., Lazarević M., Jovanović V., Stankovski S., Ćosić I.: Design Process in the Assembly and Disassembly Systems Using RFID Technology , Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronics – Ventil, 2006, Vol. 6, pp. 385-389, ISSN 1318-7279
 • 10. Ostojić G., Lazarević M., Jovanović V., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Tehnology Use In Assembly and Disassembly Processes , Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronics – Ventil, 2006, Vol. 6, No 12, pp. 385-389, ISSN 1318-7279, UDK: 62-82+62-85+62-31/33+681.523
 • 11. Tekić Ž., Penezić N., Ćosić I., Todorović V.: Entrepreneurial University and Technology Based Entrepreneurship – Evidence from Serbia, Poslovna ekonomija, 2010, Vol. 4, No 1, pp. 159-174, ISSN 1820-6859, UDK: 3:33 + 336
 • 12. Mitrović S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
 • 13. Ljuan Gashi M., Grubić-Nešić L., Mitrović S., Ćosić I., Lajović D.: The study of cultural values of employees in the region of Southeast Europe, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 1, pp. 136-140, ISSN 1582-2214
 • 14. Radošević M., Ćosić I., Soković M., Marković J., Rikalović A., Kušar J.: Improvement of Education Work Process Quality by Applying VSM – Lean tools, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 2, ISSN 1840-1503
 • 15. Rikalović A., Ćosić I.: GIS Based Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: the State of the Art, Istraživanja i projektovanja za privredu – IIPP, 2014, Vol. 12, No 3. pp. 197-206, ISSN 1451-4117
 • 16. Todić V., Ćosić I., Tešić Z., Kuzmanović B., Tasić N.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
 • 17. Todić V., Ćosić I., Tešić Z., Lalić B., Tasić N.: Assessing the recycling costs in the product developmentphase, Tehnika, 2017, pp. 105-112, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
 • 18. Todić V., Ćosić I., Tešić Z., Maksimović R.: Model kalkulacije troškova proizvoda baziran na primeni veštačkih neuronskih mreža, Tehnika, 2019, No 5, pp. 711-718, ISSN 0040-2176, UDK: 657.474.5:004.032.26

11. Списак резултата М52, Рад у часопису националног значаја

 • 1. Ćosić I., Zelenović D., Simić M., Čađenović Ž.: Primena metode morfološke matrice u oblikovanju traktorske kabine, Savremena poljoprivredna tehnika, 1984, Vol. 10, No 4, pp. 107-115, ISSN 0350-2953, UDK: 631(05)
 • 2. Ćosić I.: Razvoj eksportnog sistema za projektovanje montažnih sistema, Tehnika – Mašinstvo, 1994, ISSN 0461-2531
 • 3. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Radaković N.: The IIS – Approach to Design of Effective Industrial Systems Structure, International Journal of Industrial Systems, 1998, Vol. 1, No 1, pp. 5-16, ISSN 1450-7609
 • 4. Zelenović D., Vulanović V., Stanivuković D., Kamberović B., Ćosić I., Maksimović R., Radaković N., Majstorović V.: Unapređenje kvaliteta u visokoškolskom obrazovanju i naučnim institutima, Total Quality Management, 1998, Vol. 27, No 1, pp. 288-293, UDK: 658.5
 • 5. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: DFX platforma u integralnom razvoju proizvoda (DFX platform in integrated product development), International Journal of Industrial Systems, 1999, Vol. 1, No 2, pp. 17-24, ISSN 1450-7609
 • 6. Maksimović R., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J.: Sistem upravljanja kvalitetom u obrazovnim institucijama, Total Quality Management & Excellence, 2005, Vol. 33, No 1-2, pp. 267-271, ISSN 1452-0680, UDK: 658.5
 • 7. Ćosić I., Grubić-Nešić L., Kirin S.: Istraživanje individualnih potencijala za donošenje odluka, Strategijski menadžment, 2006, pp. 62-65, ISSN 0354-8414
 • 8. Ćosić I., Nedeljković M.: Selection of a management communications strategy during organizational changes, Strategijski menadžment, 2007, Vol. 12, No 3-4, pp. 45-50, ISSN 0354-8414
 • 9. Ćosić I., Tekić Ž.: Bolonjski proces i društvo zasnovano na znanju, Glas hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 2008, Vol. 48, pp. 1-13, ISSN 0354-7450, UDK: 378.4(4)(091)
 • 10. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: IIM – prilaz u razvoju efektivnih proizvodnih sistema za budućnost, Tehnika, 2010, Vol. 65, No 3, pp. 125-133, ISSN 0040-2176, UDK: 322.5:330.352.46
 • 11. Soldat D., Ćosić I., Molnar R.: Istraživanje razvoja poslovnih inkubator centara u Srbiji, Tehnika, 2011, Vol. 1, No 2, pp. 311-318, ISSN 0040-2176
 • 12. Nikolić S., Ćosić I.: Music as an innovative tool for improving educational efficacy, Strategijski menadžment, 2011, Vol. 16, No 1, pp. 31-42, ISSN 0354-8414

12. Списак резултата М53, Рад у научном часопису

 • 1. Zelenović D., Šormaz D., Ćosić I., Radaković N.: The structure of the procedure of modelling of the process of production systems, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 1987, Vol. 18, pp. 72-83, ISSN 0350-428X
 • 2. Zelenović D., Ćosić I., Milić D., Stankovski S.: A Development of Computer Aided Process Planning in Assembly (APOTEP M) , Publications of the school of engineering sciences, 1991, pp. 141-149
 • 3. Anišić Z., Ćosić I.: IIS-DFA metodologija za povišenje pogodnosti proizvoda za montažu , Journal of Mechanical Engineering Design, 2002, Vol. 5, No 1, pp. 1-11, ISSN 1450-5401, UDK: 62-1/8
 • 4. Lalić B., Ćosić I., Anišić Z.: Simulation Based Design and Reconfiguration of Production Systems , International Journal of Simulation Modelling, 2005, Vol. 4, No 4, pp. 173-183, ISSN 1726-4529
 • 5. Anišić Z., Ćosić I.: Assembly Initiated Production as a Prerequisite for Mass Customization and Effective Manufacturing, Proceedings of the Faculty of Mechanical Engineering, 2005, Vol. 24, No 1, pp. 33-46, ISSN 0351-6067, UDK: 621
 • 6. Čabrilo S., Uzelac Z., Ćosić I.: Researching indicators of organizational intellectual capital in Serbia, Journal of Intellectual Capital, 2009, Vol. 10, No 4, pp. 573-587, ISSN 1469-1930
 • 7. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Overview of the Current Research Results of Mass Customization, Advances in Production Engineering & Management, 2009, Vol. 4, No 1, pp. 47-58, ISSN 1854-6250
 • 8. Lalić B., Ćosić I., Poli M.: Project Strategy Matching Project Structure to Project Type to Achieve Better Success, International Journal of Industrial Engineering and Management – IJIEM, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 29-40, ISSN 2217-2661
 • 9. Tekić Ž., Ćosić I., Katalinić B.: Knowledge Creation and Emergence of Innovations, International Journal of Industrial Engineering and Management – IJIEM, 2013, Vol. 4, No 1, pp. 27-32, ISSN 2217-2661, UDK: 005.94:001.895
 • 10. Runić Ristić M., Ćosić I., Mirkov S.: Recruitment and education for management profession, Didactica Slovenica: Pedagoška Obzorja, 2013, Vol. 28, No 2, pp. 131-145, ISSN 0353-1392

13. Списак резултата М61, Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини

 • 1. Ćosić I.: IIS Prilaz u projektovanju efektivnih proizvodnih sistema, uvodno izlaganje, 7. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 1 Oktobar, 1987
 • 2. Ćosić I.: An approach in designing of effective production systems, 1. Efektivni proizvodni sistemi, Dubrovnik, 1988
 • 3. Ćosić I., Zelenović D.: Development of Procedure for the Design of Production Structures with the Ability of Separate Existance, 9. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Jun, 1993, pp. 1-7
 • 4. Ćosić I.: 4. Razvoj postupaka za oblikovanje proizvodnih struktura separatne egzistencije, uvodno predavanje, 9. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 28-29 Jun, 1993
 • 5. Ćosić I., Anišić Z.: Projektovanje proizvoda orjentisanog ka poslovnom procesu – DFX , 27. Međunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Niš: Mašinski fakultet Niš, 23-25 Septembar, 1998, pp. 15-21
 • 6. Maksimović R., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J.: Sistem upravljanja kvalitetom u obrazovnim institucijama, 1. International Convention on Quality, Beograd: YUSQ, 30-2 Maj, 2005, pp. 267-271, ISBN 1452-0680
 • 7. Ćosić I., Tekić Ž.: Promenama ka društvu znanja, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 18-20 Septembar, 2008, pp. 21-25, ISBN 978-86-7892-131-5
 • 8. Ćosić I.: Transformacija visokoškolskog sistema u funkciji obrazovanja, istraživanja i privrednog prosperiteta, 34. Jupiter konferencija, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, 4-5 Jun, 2008, ISBN 978-86-7083-627-3
 • 9. Ćosić I., Tekić Ž.: Bolonjski proces i društvo zasnovano na znanju, 8. Savjetovanje hemičara i tehnologa RS, Banja Luka, 22 Mart, 2008
 • 10. Ćosić I., Tekić Ž.: Obrazovanje za društvo znanja, 5. Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad); Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (Novi Sad); Institut za pedagoška istraživanja (Beograd); Prirodno matematički fakultet (Novi Sad) , 19-20 Jun, 2009, pp. 39-48, ISBN 987-86-7447-083-1
 • 11. Nikolić S., Ćosić I.: Muzika kao inovativni način za povećanje obrazovne efikasnosti, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 22 April, 2010
 • 12. Mitrović Veljković S., Melović B., Ćosić I.: Entrepreneurial education as an employment-influencing factor, 2. Preduzetnička konferencija „Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva“, Podgorica: Ekonomski fakultet, 18 Maj, 2012, pp. 42-50, ISBN 978-86-80133-63-8

14. Списак резултата М63, Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

 • 1. Ćosić I., Zelenović D.: Prilog proučavanju stepena funkcionalnosti proizvodnih sistema u industriji prerade metala, 1. JUPITER konferencija, Miločer, 1975
 • 2. Ćosić I., Zelenović D.: Prilog razmatranju funkcije efektivnosti proizvodnih sistema na primeru proizvodnje automobilskih klipova, 1. Naučni skup efektivnost tehničkih sistema-EFTES, Novi Sad, 16-18 Oktobar, 1975
 • 3. Ćosić I., Zelenović D., Zelenović M.: Neki rezultati istraživačkih zahvata u proizvodnim procesima u industriji prerade metala, 1. Naučni skup efektivnost tehničkih sistema-EFTES, Novi Sad, 16-18 Oktobar, 1975
 • 4. Ćosić I., Zelenović D., Stanivuković D., Kapoč-Pavlović A., Džigurski B.: Prolog razmatranju uticaja grupnog prilaza u obradi na postavke konstruisanja, 2. Jupiter konferencija, Miločer, 10-12 Februar, 1976
 • 5. Ćosić I.: Razmatranje metoda kontrole kvaliteta u uslovima obrade opercijske grupe, 1. Savetovanje “Kontrola kvaliteta i zaštita potrošača”, Beograd, 10-12 Maj, 1976
 • 6. Ćosić I.: Automatic komutation of group technology codes and anaysis of the resulting networks, 1. International Symposium “The Control of Production”, Beograd, 10-12 Maj, 1976
 • 7. Ćosić I., Zelenović D.: O jednom prilazu u postavljanju fleksibilnih tehnoloških proizvodnih sistema u proizvodnji reznog alata , 1. Naučno-stručni skup „Mašinska obrada rezanjem, mašine alatke i alati“ – MMA, Novi Sad, 1 Oktobar, 1976
 • 8. Ćosić I., Radlovački S.: Opšti model proizvodnog sistema i razvoj kriterijuma za definisanje radne celine , 1. Projektovanje proizvodnih sistema PPS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 12-14 Oktobar, 1977
 • 9. Ćosić I., Zelenović D.: Struktuiranje proizvoda – podloga za projektovanje proizvodnih sistema, 1. Projektovanje proizvodnih sistema PPS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 12-14 Oktobar, 1977
 • 10. Ćosić I., Zelenović D., Pavlović M.: Prilog izboru varijante sistema unutrašnjeg transporta u uslovima kontinualne proizvodnje, 1. SMEITS, Beograd, 4 April, 1978
 • 11. Ćosić I., Radlovački S.: Prilog postavljanju i upravljanju procesima montaže metodom dinamičkih struktura, 4. Jupiter konferencija, Cavtat, 1978
 • 12. Brkljač N., Vladić J., Ćosić I.: Utvrđivanje parametara potrebnih za definisanje projektnog zadatka pri izradi rešenja transportnog toka, 2. SMEITS, Beograd, 1979
 • 13. Ćosić I., Vasić M.: Prilog razvoju kriterijuma za merenje i vrednovanje rada u industriji, 1. PROMJER, Mostar, 1979
 • 14. Ćosić I., Božić G.: Prilog proučavanju postupaka rada u uslovima automatizovane montaže, 1. PROMJER, Mostar, 1979
 • 15. Ćosić I., Zelenović D.: Prilog razmatranju mogućnosti primene postupaka grupisanja u procesima montaže , 14. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Čačak, 24-26 Septembar, 1980
 • 16. Ćosić I., Zelenović D., Jovanovic D.: Razvoj i primena računarskog pograma za izbor varijante proizvodnog sistema u uslovima primene postupaka grupisanja , 14. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Čačak, 24-26 Septembar, 1980
 • 17. Autori: Burbidge, J. L., Zelenović, D., Ćosić, I., Maksimović, R., Kamberović, B. Naziv: Prilog ra¬z-voju postupaka grupisanja u uslovima realnog proizvodnog sis¬tema, 2. Projektovanje proizvodnih sistema – PPS’80, Novi Sad, 1 Oktobar,1980
 • 18. Ćosić I., Simić M.: Struktuiranje proizvoda kao podloga za projektovanje proizvodnih sistema , 2. Projektovanje proizvodnih sistema PPS’80, Novi Sad, 1 Oktobar, 1980
 • 19. Ćosić I., Vasić M.: Faze u projektovanju proizvodnih sistema, 2. Projektovanje proizvodnih sistema PPS, Novi Sad, 1 Oktobar, 1980
 • 20. Ćosić I., Carić N.: Problemi integralne motivacije, 2. Proučavanje i mjerenje rada PROMJER, Mostar, 1 Maj, 1981
 • 21. Ćosić I., Zelenović D., Šormaz D.: Prilog razvoju kriterijuma za određivanje fleksibilnosti montažnih sistema, 8. Jupiter konferencija, Novo Zvečevo, 8-12 Februar, 1982
 • 22. Ćosić I., Radaković N.: Prilog razvoju fleksibilnih autonomnih ćelija na bazi postupaka grupisanja, 8. Jupiter konferencija, Novo Zvečevo, 8-12 Februar, 1982
 • 23. Ćosić I., Malbaški D., Šormaz D., Šišarica Z.: Prikaz jedne metode za određivanje redosleda rada, 8. Jupiter konferencija, Novo Zvečevo, 8-12 Februar, 1982
 • 24. Ćosić I., Zelenović D., Šormaz D.: Uravnoteženje procesa rada neprekidnih tokova u uslovima primene postupaka grupisanja, 9. Jugoslovenski simpozijum SYMOPIS, Herceg Novi, 1982
 • 25. Ćosić I., Zelenović D., Šormaz D., Šišarica Z.: Prilog razvoju programskog sistema za automatizovani postupak oblikovanja proizvodnih struktura tipa autonomnih radnih jedinica JUPITER sistem, 1. Nove tehnologije u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, Herceg Novi, 1983
 • 26. Ćosić I., Šormaz D., Stojnić B.: Proučavanje strukture delova mašinskih konstrukcija kao podloga za optimiranje tehnoloških procesa njihove izrade i povišenja efektivnosti proizvodnje, 13. Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Beograd, 1983
 • 27. Ćosić I., Numanović E.: Prilog istraživanju tehnološko ekonomskih parametara sistema u uslovima primene postupaka grupisanja, 6. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 1 Oktobar, 1984
 • 28. Ćosić I., Zelenović D., Simić M., Čađenović Ž.: Primena metode morfološke matrice u oblikovanju jednog proizvoda, 1. Znanstveni stručni skup o konstruisanju, Zagreb, 1984
 • 29. Ćosić I., Stojnić B., Šormaz D., Marić B.: Prilog razvoju opšteg sistema označavanja i klasifikacije , 15. Simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Beograd, 1 Maj, 1985
 • 30. Ćosić I., Simić M., Čađenović Ž.: Prilog razvoju sistema klasifikacije u montaži, 11. Jupiter konferencija, Cavtat, 1985
 • 31. Ćosić I., Šormaz D., Stojnić B.: Analiza zaliha u toku procesa rada kao podloga za projektovanje tokova materijala, 1. Stručni skup o transportnim procesima u industriji, Beograd, 1985
 • 32. Ćosić I., Konjović P., Ustić M.: Neki aspekti primene mikroračunara u upravljanju procesima rada, 1. Interbiro-informatika, Zagreb, 14-18 Oktobar, 1985
 • 33. Ćosić I., Zelenović D., Šormaz D., Šišarica Z.: Prilog projektovanju proizvodnih sistema povišenog stepena efektivnosti, 12. Jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja – SYMOPIS, Herceg Novi, 1 Septembar, 1985
 • 34. Ćosić I., Simić M., Čađenović Ž.: Prilog razvoju sistema klasifikacije u montaži , 11. Jupiter konferencija, Cavtat, 1985
 • 35. Zelenović, D., Ćosić, I., Šormaz, D., Radaković, N., Šišarica, Z., Maksimović, R. Naziv: Pro¬je¬kto-va¬nje fleksibilnih proizvodnih sistema postupcima optimizacije struktura, 13. Jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja – SYMOPIS’86, Herceg Novi, 1986
 • 36. Ćosić I., Šormaz D., Ivošević A.: Razvoj opšteg modela klasifikacije predmeta rada u montaži kao podloga za primenu postupka grupisanja, 8. Međunarodno savetovanje BIAM, Zagreb, 1 Jun, 1986
 • 37. Ćosić I., Višekruna V.: Prilog proučavanju tehnologičnosti konstrukcije proizvoda i pogodnosti za montažu , 4. Proučavanje i mjerenje rada PROMJER, Mostar, 1 Maj, 1987, pp. 15-54
 • 38. Zelenović D., Ćosić I., Šormaz D., Šešlija D.: Prilog razvoju fleksibilnih robotizovanih montažnih struktura u uslovima grupne tehnologije, 5. Jugoslovenski simpozijum za primenjenu robotiku i fleksibilnu automatizaciju, Bled: Jugoslovenski savez za ETAN, 1-4 Jun, 1987, pp. 436-446
 • 39. Zelenović D., Ćosić I., i Milić D. Naziv: Razvoj tehnološke strukture sistema za fleksibilnu automatizaciju montaže vodovodne armature, 9. Međunarodno savetovanje BIAM ’88, Zagreb, 1988
 • 40. Ćosić I., Šešlija D.: Neki problemi automatizacije montaže pomoću industrijskih robota, Naučni skup Automatizacija strege in montage, Tolmin, 1988
 • 41. Ćosić I., Šormaz D., Šešlija D.: Optimizacija trajektorije industrijskih robota u montaznim procesima , 15. Jugoslovenski simpozijum SYMOPIS, Brioni, 11-14 Oktobar, 1988
 • 42. Ćosić I., Milić D., Stanić G.: Prilog razvoju metoda za projektovanje postupaka rada u montaži, 1. IIS-SEMINARE-EPS, Dubrovnik, 5-8 Septembar, 1988
 • 43. Ćosić I., Milić D., Stankovski S.: Prilog razvoju ekspertnog sistema za projektovanje postupaka rada i teholoških struktura u montaži , 22. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Ohrid, 1-2 Maj, 1989
 • 44. Ćosić I., Maksimović R., Šešlija D.: Prilog istraživanju radnih karakteristika robotizovanih montažnih sistema, 5. Jugoslavensko savjetovanje o robotizacijii – JUROB, Rijeka, 19-21 April, 1989, pp. 4-4
 • 45. Ćosić I., Stojić N., Milić D., Mandić S.: Prilog razvoju programskog sistema za projektovanje tehnoloških sistema u montaži, 10. Međunarodno savetovanje BIAM, Zagreb, 11-13 Jul, 1990
 • 46. Ćosić I., Stojić N., Milić D., Simić M., Mandić S.: Razvoj automatizovanog postupka za projektovanje tehnoloških sistema za projektovanje teholoških sistema u montaži , 8. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 1 Oktobar, 1990
 • 47. Ćosić I., Milić D.: Istraživanje uslova i postupaka za razvoj tehnoloških struktura u montaži u uslovima CIM¬a , 8. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 1 Oktobar, 1990
 • 48. Ćosić I., Milić D., Simić M.: Istraživanje uticaja podele rada na izbor varijante postupka rada i tehnološke strukture u montaži , 16. Jupiter konferencija, Cavtat, 3-9 Februar, 1990
 • 49. Ćosić I.: Prilog razvoju ekspertnog sistema za izbor elemenata montažnog sistema, 18. Jugoslovenski simpozijum SYMOPIS, Herceg Novi, 1991, pp. 3-3
 • 50. Zelenović, D., Ćosić, I., Maksimović, R., Radaković, N. Naziv: Razvoj postupka za projektovanje proizvodnih sistema sa budućnošću, Naučno-stručni skup Organizacija poslovno-proizvodnih sistema, Beograd, 1991
 • 51. Ćosić I.: Razvoj ekspertnog sistema za projektovanje montažnih sistema, 24. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Novi Sad, 16-18 Septembar, 1992, pp. 25-30
 • 52. Zelenović D., Ćosić I. i Milić D. Naziv: Razvoj postupaka za efektivno projektovanje tehnoloških struktura u montaži, 24. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Novi Sad, 16-18 septembar, 1992
 • 53. Zelenović D., Ćosić I., Milić D. i Simić M. Naziv: Razvoj sistema klasifikacije za efektivno projektovanje proizvodnih sistema u montaži, 19. Jugoslovenski simpozijum SYMOPIS ’92, Herceg Novi 1992
 • 54. Stankovski S., Ćosić I., Borovac B., Šešlija D.: Istraživanje uslova za primenu sistema zasnovanih na znanju za hvatanje predmeta u robotizovanoj montaži, 36. Jugoslovenska konferencija ETRAN, Kopaonik: Jugoslovenski savez za elektroniku, telekomunikacije, automatizaciju i nuklearnu tehniku, 20-23 Septembar, 1992, pp. 105-112, ISBN 86-80509-04-3
 • 55. Bukta Z., Ćosić I., Šešlija D.: Industrijski roboti u procesima montaže u uslovima CIMa, 15. NU.ROBOTI.FTS, Klenike: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 28-1 Jun, 1993, pp. 75-80
 • 56. Ćosić I., Živković B., Anišić Z.: Razvoj strukture efektivnog ekspertnog sistema za projektovanje montažnih sistema, 9. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 28-29 Jun, 1993, pp. 48-51
 • 57. Bukta Z. i Ćosić I. Naziv: Razvoj integralne metode za ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži, 9. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 28-29 Jun, 1993
 • 58. Carić N., Horvat Z. i Ćosić I.: Jedan model višekriterijumske ABC analize, 19-ta konferencija JUPITER, Beograd, 1993
 • 59. Bukta Z., Ćosić I. i Šešlija D.: Prilog primeni krilerijuma za ocenu pogodnosti proizvoda za robotizovanu montažu, 19-ta konferencija JUPITER, Beograd, 1993
 • 60. Ćosić I., Živković B.: Istraživanje uslova za povezivanje baza podataka i baza znanja u objektno-orjentisanim informacionim sistemima, 5. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 8-9 Jun, 1994, pp. 79-84
 • 61. Zelenović D., Ćosić I. i Maksimović R. Naziv: Efekti primene grupne tehnologije u industrijskim proizvodnim sistemima, 5. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 8-9 Jun, 1994,
 • 62. Ćosić I., Brestovački L., Živković B.: Neki aspekti računarske podrške u procesima zavarivanja, 1. Zavarivanje, Novi Sad, 1994, pp. 82-82
 • 63. Ćosić I., Anišić Z., Maksimović A.: Neki efekti primene fleksibilnog koncepta u procesima montaže, 25. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 1-2 Septembar, 1994, pp. 709-716
 • 64. Anišić, Z., Ćosić, I., Todić, V.: Ocena nivoa fleksibilnosti i produktivnosti sistema, 20. konferencija JUPITER, Beograd, 1994
 • 65. Ćosić I., Anišić Z., Radlovački V.: Izbor varijante montažnog sistema primenom metode tehnoekonomske optimizacije, 21. SYM-OP-IS Simpozijum o operacionim istraživanjima, Kotor, 4-7 Oktobar, 1994, pp. 596-599
 • 66. Popović B., Ćosić I. i Vukić B.: Projektovanje, uvođenje i atestiranje sistema kvaliteta, Korišćenje kapaciteta u metaloprerađivačkoj industriji u uslovima smanjene proizvodnje, Zrenjanin, 1994
 • 67. Govedarica M., Ćosić I., Živković B.: Mogućnosti primene objektno-orjentisanih alata u razvoju sistema zasnovanih na znanju, XIII međunardni naučno-stručni skup Transport u industriji, Beograd, 1994
 • 68. Anišić Z., Radlovački V., Ćosić I., Todić V.: Ocena nivoa fleksibilnosti i produktivnosti montažnih sistema metodom simulacije, 20. JUPITER konferencija, Beograd, 1994
 • 69. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Primena grupne tehnologije u industrijskim proizvodnim sistemima, 5. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 8-9 Jun, 1994, pp. 795-802
 • 70. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: O nekim efektima primene grupne tehnologije u industrijskim sistemima, 25. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 1-2 Septembar, 1994, pp. 685-692
 • 71. Anišić Z., Maksimović A., Simić M., Ćosić I.: Razvoj automatizovanih fleksibilnih montažnih sistema, 5. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 8-9 Jun, 1994, pp. 23-28
 • 72. Govedarica M., Ćosić I., Živković B. Naziv: Objektno-orjentisani razvoj CIM IS-a, YU INFO 95 -Simpozijum o računarskim naukama i informatici, Beograd, 1995
 • 73. Ćosić I., Anišić Z., Radlovački V.: Razvoj opšteg modela za simulaciju fleksibilnih montažnih sistema, 22. SYM-OP-IS Simpozijum o operacionim istraživanjima, Donji Milanovac, 3-7 Oktobar, 1995, pp. 708-711
 • 74. Ćosić I., Anišić Z.: Istraživanje uslova za povišenje fleksibilnosti montažnih sistema, 26. Međunarodno savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Podgorica, 1 Septembar, 1996, pp. 427-436
 • 75. Ćosić I., Anišić Z.: Statističke metode u procesu planiranja montaže, 1. Industrijsko inženjerstvo, Beograd, 7-9 Novembar, 1996, pp. 431-436
 • 76. Ćosić I., Miletić Lj., Anišić Z.: Ergonomski principi u oblikovanju radnih mesta u montaži, 1. Industrijsko inženjerstvo, Beograd, 7-9 Novembar, 1996, pp. 379-381
 • 77. Ćosić I., Anišić Z., Maksimović A.: Prilog razvoju postupaka za dinamičko modeliranje i tehnoekonomsku optimizaciju montažnih sistema, 10. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 1-3 Oktobar, 1996, pp. 83-90
 • 78. Ćosić I., Maksimović A., Anišić Z., Simić M.: Sociotehnički aspekti uvođenja grupne tehnologije, 10. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 1-3 Oktobar, 1996, pp. 77-82
 • 79. Ćosić I., Anišić Z., Maksimović A.: Prilog razvoju postupaka za dinamičko modelranje i tehnoekonomsku optimizaciju montažnih sistema, 10. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad, 1-3 Oktobar, 1996, pp. 83-90
 • 80. Brkljač N., Ćosić I.: Analogne veze prirodnih i tehničkih sistema, 10. Naučna konferencija „Industrijski sistemi“, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 1-3 Oktobar, 1996, pp. 251-258
 • 81. Ćosić I., Anišić Z.: Simulacija kao podloga za objektivniji izbor optimalne varijante montažnog sistema, 6. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 1 Jun, 1997, pp. 249-254
 • 82. Ćosić I., Popović B., Sredić N.: Koncept integralnog razvoja proizvoda, 1. DEMI, Banja Luka, 30-31 Maj, 1998
 • 83. Ćosić I., Anišić Z.: Pogodnosti proizvoda za montažu i demontažu kao deo integralnog razvoja proizvoda , 25. Jupiter konferencija, Beograd, 1 Februar, 1999
 • 84. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: DFX platforma u integralnom razvoju proizvoda (DFX platform in integrated product development) , 11. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28 Oktobar, 1999, pp. 19-25
 • 85. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: IIS-DFA softver za analizu pogodnosti proizvoda za montažu kao deo integralnog razvoja proizvoda (IIS-DFA software for analysis and betterment of the products convenience for assembling as a part of the integral product developmnent), 26. Jupiter konferencija, Beograd: Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 1 Februar, 2000, ISBN 86-7083-369-7
 • 86. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: Prilog razvoju DFX alata u CAD okruženju (Contribution to the development of DFX tool in CAD environment), 1. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad, 2000, pp. 59-62
 • 87. Anišić Z., Ćosić I.: DFA kao podloga za izbor optimalne varijante montažnog sistema, 7. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 8 Jun, 2000, pp. 249-254
 • 88. Anišić Z., Ćosić I.: Metodologija za ocenu i povišenje pogodnosti proizvodnog programa za montažu, 28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Kraljevo, 28-29 Septembar, 2000, pp. 7-8
 • 89. Dudić S., Ćosić I., Šešlija D., Maksimović A.: Prilog automatizaciji postupka izbora elemenata sistema za rukovanje materijalom u uslovima efektivnih proizvodni sistema, 26. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1 Februar, 2000, pp. 327-332, ISBN 86-7083-369-7
 • 90. Ćosić I., Nikolić S.: Mala preduzeća i preduzetnička misija – promena kao osnovno uporište, 7. International symposium SymOrg, Zlatibor, 31-2 Maj, 2000
 • 91. Sredić N., Ćosić I. Naziv: Pogodnost proizvoda za reciklažu Naziv skupa: 4. Međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije, Banja Luka, 2000
 • 92. Ćosić I., Lalić B., Simeunović N.: Revitalizacija organizacione strukture naučnih institucija , 8. Tehnologija, kultura i razvoj, Kotor, 27 Septembar, 2001
 • 93. Ćosić I., Anišić Z.: Funkcionalna analiza kao alat za povišenje pogodnosti proizvoda za montažu, 4. DEMI, Banja Luka, 25-26 April, 2001, pp. 152-154
 • 94. Nikolić S., Ćosić I.: Univerzitet i budućnost u koju (ni)smo zakoračili (EQ – ključna odrednica uspeha), 8. Tehnologija, kultura i razvoj, Kotor, 27 Septembar, 2001
 • 95. Nikolić S., Ćosić I.: Menadžment i emocionalni um (spoj analitičke svesti i estetske osetljivosti), 27. Jupiter konferencija, Beograd, 1 Jun, 2001
 • 96. Nikolić S., Ćosić I.: Emocionalna inteligencija kao odrednica poslovne uspešnosti, 28. Jupiter konferencija, Beograd, 1 Februar, 2002
 • 97. Maksimović R., Ćosić I., Kamberović B.: ITC – primer jedinice NT parka, VIII skup Trendovi razvoja – TREND 2002 – Univerzitet i NT parkovi, Kopaonik, 2002
 • 98. Ćosić I., Anišić Z.: Analiza uticaja načina montaže na složenost izrade univerzalnih zupčastih reduktora, 5. Međunarodno savetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije – DEMI, Banja Luka, 25-26 April, 2002
 • 99. Morača S., Ćosić I.: Softver za podršku odlučivanju u strateškom upravljanju preduzećem, 46. ETRAN, Teslić, 4-7 Jun, 2002
 • 100. Ćosić I., Lalić B.: Opšti model organizacione strukture naučno istraživačkih institucija, 12. Industrijski sistemi, Vrnjačka Banja: Fakultet tehničkih nauka, 22-23 Novembar, 2002
 • 101. Ćosić I., Kamberović B., Maksimović R.: Sistem upravljanja kvalitetom u visoko školskim organizacijama i NT parkovi, 8. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik, 25-28 Februar, 2002, pp. 47-51
 • 102. Ćosić I., Kuzmanović S., Anišić Z.: Analiza savremenih rešenja univerzalnih zupčastih motornih reduktora sa stanovišta montaže, 28. Jupiter konferencija, Beograd, 1 Februar, 2002, pp. 4-4
 • 103. Ćosić I., Anišić Z.: Neki rezultati u primeni postupaka za povišenje pogodnosti proizvoda za montažu, 2. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Kneževac: Fakultet tehničkih nauka, 22 Maj, 2002, pp. 42-46
 • 104. Ćosić I., Anišić Z.: Integralni razvoj proizvoda i pogodnost proizvoda za montažu, 29. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 1-2 Septembar, 2002
 • 105. Sredić N., Ćosić I.: Identifikacija faktora koji utiču na definisanje strategije upravljanja proizvodima na kraju životnog vijeka, XII međunarodna konferencija Industrijski sistemi – IS 2002, Novi Sad, 2002
 • 106. Ćosić I., Lalić B.: Opšti model organizacije reformisanog univerziteta, 9. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik, 3-6 Mart, 2003
 • 107. Ćosić I., Maksimović R.: Kultura kvaliteta i preduzetništvo na tehničkim fakultetima, 9. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik, 3-6 Mart, 2003, pp. 51-58
 • 108. Ćosić I., Anišić Z., Lalić B.: Efektivna proizvodnja prema individualnim zahtevima kupaca, 8. International Scientific Conference „Flexible Technologies“ – MMA, Novi Sad, 26 Jun, 2003, pp. 81-83
 • 109. Ćosić I., Anišić Z., Lalić B.: Modularnost kao ključni koncept u projektovanju za životni ciklus proizvoda, 6. Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike – DEMI, Banja Luka, 30-31 Maj, 2003, pp. 193-200
 • 110. Božičković R., Ćosić I., Maksimović R.: Tools for organising LEAN manufacturing systems, 6. Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike – DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Technical Sciences, 30-31 Maj, 2003, pp. 263-268
 • 111. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: Design for Environment in IPS-DFX Methodology for Integrated Product Development as a part of Concurrent Engineering, 1. Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent System, Subotica, 19-20 Septembar, 2003, pp. 101-112, ISBN 9637154191
 • 112. Ćosić I., Maksimović R.: Kultura kvaliteta i preduzetništvo na tehničkim fakultetima, 9. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2003,pp. 51-58
 • 113. Novaković D., Ćosić I., Vladić J.: Znаčаj rukovаnjа mаterijаlom u grаfičkim procesimа, 1. Naučno – stručni simpozijum GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 1-3 Novembar, 2004, pp. 75-86
 • 114. Maksimović R., Ćosić I.: Model za analizu uspešnosti studija, 10. Skup „Trendovi razvoja“ –TREND – Bolonjski proces i tehnički fakulteti”, Kopaonik: Univerzitet u novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 7-10 Mart, 2004, pp. 59-63, UDK: 3786:621:378.147(082)
 • 115. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: An approach for connecting the participantsin the proces of production development in internet surroundings, 2. Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems SISY, Subotica, 1-2 Oktobar, 2004, pp. 183-190, ISBN 9637154329
 • 116. Stefanović D., Maksimović R., Ćosić I.: Upravljanje razvojem softverskog proizvoda, 9. IT, Informacione tehnologije, Žabljak, 2004
 • 117. Ćosić I., Anišić Z., Firstner (Fürstner) I.: Integrisanje DFE alata u IPS-DFX metodologiju za integralni razvoj proizvoda (Design for Environment in IPS-DFX Methodology for Integrated Product Development as a Part of Concurrent Engineering) , 3. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Novi Sad, 19 Maj, 2004,pp. 21-26
 • 118. Kordić V., Ćosić I., Lalić B.: Future of manufacturing; concepts of modularity, autonomy and self-organisation, 1. IPOM, Doboj: Viša tehnička škola, 17-18 Septembar, 2004
 • 119. Ćosić I., Lalić B.: Primena specijalizovanih softvera za simulaciju projektovanja i rekonfiguracije proizvodnih sistema, 1. IPOM, Doboj: Viša tehnička škola, 17-18 Septembar, 2004
 • 120. Ćosić I., Božičković R.: Rekonfiguracija prostorne strukture sistema, 1. IPOM, Doboj, 17-18 Septembar, 2004
 • 121. Vidicki B., Krajinović S., Vojinović-Miloradov M., Bašić Đ., Ćosić I., Radonić (Jakšić) J.: Otpad animalnog porekla i mogući postupci upravljanja, 1. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, 20-23 April, 2004, pp. 298-302, ISBN 86-82931-10-9
 • 122. Katić V., Ćosić I., Maksimović R., Lalić B.: Finansijski tokovi na integrisanom Univerzitetu Naziv skupa: X Skup Trendovi razvoja: “Integrisani univerzitet i tehničke struke“ – TREND 2004
 • 123. Ćosić I., Maksimović R., Katić V., Lalić B.: Organizacija i upravljanje integrisanim Univerzitetom, 10. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 7-10 Mart, 2005, pp. 68-72
 • 124. Ćosić I., Božičković R.: Metode i alati LEAN koncepta u rekonfiguraciji radne jedinice, 13. Industrijski sistemi IS05, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005
 • 125. Matijević, Z., Trivunić, M., Ćosić, I.: Procesno orijentisana transformacija industrijskih sistema u građevinarstvu, XIII naučno-stručna konferencija Industrijski sistemi IS’05, Herceg Novi, 2005
 • 126. Ćosić I., Anišić Z., Lazarević M.: Demontaža kao deo strategije za upravljanje proizvodima na kraju životnog ciklusa, 30. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Čačak, 1-3 Septembar, 2005
 • 127. Hodolič J., Kovačević I., Ćosić I., Katić V., Nikolić D.: Primena Dodatka diplomi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, International Convention on Quality – ICQ 2005, Int. Conference of YUSQ Committee for Quality Improvement in Education – Models for QI in Education, Beograd, 2005
 • 128. Maksimović R., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J.: Iskustva u primeni standarda ISO 9000 u obrazovnim institucijama, 11. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 7-10 Mart, 2005, pp. 86-90, ISBN 86-85211-24-7
 • 129. Ćosić I., Maksimović R., Katić V., Lalić B.: Organizacija i upravljanje integrisanim univerzitetom, 10. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 7-10 Mart, 2005, pp. 78-82, UDK: 3786:621:378.147(082)
 • 130. Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J., Katić V., Nikolić D.: Iskustva sa izdavanjem Dodatka diplomi na FTN u Novom Sadu, 11. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 7-10 Mart, 2005, pp. 91-95, ISBN 86-85211-24-7
 • 131. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J., Kolaković S.: Model nastavnih planova tehničkoh struka u skladu sa Bolonjskom deklaracijom , 11. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 7-10 Mart, 2005, pp. 67-69, ISBN 86-85211-24-7
 • 132. Lazarević M., Ćosić I., Anišić Z.: Uticaj izbora strategija za upravljanje proizvodima na kraju životnog ciklusa na strukturu proizvodnog sistema, 13. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005, pp. 83-91, ISBN 86-7780-008-5
 • 133. Sredić N., Ćosić I.: Istraživanje metoda za mjerenje pogodnosti proizvoda za reciklažu sa demontažom, 7. Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije – DEMI, Banja Luka, 27-28 Maj, 2005
 • 134. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J.: Struktura studija tehničkih struka u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, 1. International Convention on Quality, Beograd: YUSQ – Yugoslav Organization for Standards and Quality, 30-2 Maj, 2005, pp. 295-298, ISBN 1452-0680
 • 135. Maksimović R., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J.: Sistem upravljanja kvalitetom u obrazovnim institucijama, 1. International Convention on Quality, Beograd: YUSQ – Yugoslav Organization for Standards and Quality, 30-2 Maj, 2005, ISBN 1452-0680
 • 136. Stefanović D., Maksimović R., Ćosić I.: Strukturna sistem analiza u kontekstu funkcije simulacija proizvodnih procesa primenom oracle case alata designer 9i, 10. IT, Informacione tehnologije, Žabljak, 27-1 Mart, 2005
 • 137. Ćosić I., Maksimović R., Lalić B.: Obezbeđenje kvaliteta integrisanog univerziteta, 12. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 6-9 Mart, 2006, pp. 115-119, ISBN 86-85211-77-8, UDK: 378:340.134(497.11+497.16)(082)
 • 138. Ostojić G., Lazarević M., Ćosić I.: Primena RFID tehnologije u industrijskim sistemima, 5. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH, 22-24 Mart, 2006, pp. 189-192, ISBN 99938- 624-2-8
 • 139. Božičković R., Ćosić I., Đurić S.: Softverska primjena faktorskog plana eksperimenta u simulaciji ponašanja organizacionog sistema, 2. II međunarodno savjetovanje“ Informatika u poslovnom i proizvodnom menadžmentu i kominikacijama – IPOM“, Teslić, 29-30 April, 2006
 • 140. Katić V., Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J., Nikolić D.: “Primer studijskog programa akademskih studija“, 12. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: FTN, 6-9 Mart, 2006
 • 141. Marinković-Nedučin R., Ćosić I., Maksimović R., Lalić B., Babin M., Bojanić R.: Organizaciona struktura integrisanog univerziteta – uvodno predavanje, 15. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2-5 Mart, 2009, pp. 30-33, ISBN 86-85211-77-8, UDK: 378:340.134(497.11+497.16)(082)
 • 142. Kovačević I., Hodolič J., Katić V., Ćosić I., Nešković I.: Studijski program – Sveobuhvatniji pristup, 12. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 6-9 Mart, 2006, pp. 73-77, ISBN 86-85211-75-1
 • 143. Kovačević I., Hodolič J., Katić V., Ćosić I., Nešković I.: “Studijski program – sveobuhvatniji pristup“ , 12. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: FTN, 6-9 Mart, 2006
 • 144. Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J., Katić V., Kolaković S., Dimić J.: Ekvivalencija stečenog obrazovanja -Pristup Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu , 12. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 6-9 Mart, 2006, pp. 50-54, ISBN 86-85211-75-1
 • 145. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J.: Bolonjski proces na Fakultetu tehničkih nauka – stanje, iskustva i perspektive , 13. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: FTN, Novi Sad, 5-8 Mart, 2007, pp. 146-148, ISBN 978-86-7892-033-2
 • 146. Maksimović, R., Ćosić, I.: Standardi za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i standardi ISO 9000, XIII skup Trendovi razvoja – TREND 2007 – Akreditacija bolonjskih studija, Kopaonik, 2007
 • 147. Katić V., Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J.: Akreditacija nastavnog procesa i uslovi finansiranja visokoškolskih ustanova, XIII skup Trendovi razvoja: Akreditacija bolonjskih studija – TREND, Kopaonik, 2007
 • 148. Todić V., Ćosić I., Lazarević M.: Pogodnost za reciklažu kao integralni deo kvaliteta proizvoda , 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu „Festival kvaliteta“, Kragujevac: Mašinski fakultet, Kragujevac, 7-10 Maj, 2007, ISBN 86-86663-07-7
 • 149. Kolaković S., Ćosić I., Katić V., Kovačević I., Hodolič J.: Investicije kao preduslov za uspešnu akreditaciju nastavnog procesa Naziv skupa: XIII Skup Trendovi razvoja: “Akreditacija bolonjskih studija“ – TREND 2007, Kopaonik, 2007
 • 150. Božičković R., Ćosić I., Sorak M., Gojković P.: Prilaz projektovanju LEAN koncepta u industrijskim sistemima, 33. JUPITER konferencija, Zlatibor, 15-16 Maj, 2007
 • 151. Milosavljević S., Ćosić I., Penezić N., Lalić B.: Praktično orijentisane master studije, XIII Skup Trendovi razvoja: “Akreditacija bolonjskih studija” – TREND 2007, Kopaonik, 2007
 • 152. Kovačević I., Katić V., Hodolič J., Ćosić I.: Pogled na akreditaciju studijskih programa, 13. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 5-8 Mart, 2007, pp. 27-28, ISBN 978-86-7892-033-2
 • 153. Maksimović R., Ćosić I.: Iskustva u samovrednovanju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i standardi ISO 9000, 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2008, pp. 42-43, ISBN 978-86-7892-036-3, UDK: 378.014.3(497.11)(082); 378.014(497.11)(082)
 • 154. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J., Bojanić R.: Efikasnost i kvalitet Bolonjskih studija, 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu, 3-6 Mart, 2008, pp. 21-24, ISBN 978-86-7892-096
 • 155. Katić V., Kolaković S., Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J.: Novi stručni nazivi i tržište rada , 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultat tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2008, pp. 95-98, ISBN 978-86-7892-096-7
 • 156. Ćosić I., Kovačević I., Nešković I., Hodolič J., Katić V.: Neki predlozi izmena zakona o visokom obrazovanju, 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2008, pp. 122-127, ISBN 978-86-7892-096-7
 • 157. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J., Bojanić R.: Efekti reforme nastave u skladu sa bolonjskom deklaracijom, 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2008, pp. 21-24, ISBN 978-86-7892-096-7
 • 158. Kovačević I., Hodolič J., Ćosić I., Katić V., Kolaković S.: Akreditacija na fakultetu tehničkih nauka – iskustva , 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultat tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2008, pp. 35-37, ISBN 978-86-7892-096-7
 • 159. Maksimović R., Ćosić I.: Iskustva u samovrednovanju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i standardi ISO 9000 , 14. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 3-6 Mart, 2008, pp. 42-43, ISBN 978-86-7892-036-3, UDK: 378.014.3(497.11)(082)
 • 160. Ćosić I., Carić M., Pečujlija M.: Faktorska struktura stavova zaposlenih prema inovacijama, 11. ICDQM, Beograd: Istraživački centar DQM, 18-19 Jun, 2008, pp. 598-607, ISBN ISSN 1451-4966, UDK: 658.56
 • 161. Ćosić I., Hodolič J., Lazarević M., Hadžistević M.: Obrazovanje i obuka institucija u okviru savremenih pristupa i tehnologija za ocuvanje životne sredine – “Timea” Training of institutions in modern environmental approaches and technologies (TIMEA), 3. Festival kvaliteta – Konferencija o kvalitetu života, Kragujevac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 13-15 Maj, 2008
 • 162. Ćosić I., Hodolič J., Lazarević M.: Demontaža i reciklaža proizvoda, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 18-20 Septembar, 2008, pp. 607-610, ISBN 978-86-7892-131-5
 • 163. Sovilj-Nikić, I., Todić, V., Brezočnik, M., Ćosić, I., Sovilj, B.: Primena genetskog algoritma u optimizaciji geometriskih parametara odvalnog glodala, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 18-20 Septembar, 2008, ISBN 978-86-7892-131-5
 • 164. Firstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Mass Customization: Trends, Research and Application, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 493-498, ISBN 978-86-7892-135-3, UDK: 685.(082)
 • 165. Mijić V., Mrazović S., Ćosić I., Jokić V.: Concurrency of Two Regions Based on Statistical Samples, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 513-519, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
 • 166. Ćosić I., Jovanović V., Filipović S.: An Enclosure to an Computer Aided Designing of Technological Assembly Systems , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 37-43, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
 • 167. Ćosić I., Tekić Ž.: Platforms and Regions of Knowledge – The Route Towards Knowledge Society, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 499-507, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
 • 168. Ćosić I., Radaković N., Simeunović N.: The service product planning work plan analysis, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems – IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 31-37, ISBN 978 – 86 – 7892 – 13
 • 169. Ćosić I.: Transformacija visokoškolskog sistema u funkciji obrazovanja, istraživanja i privrednog prosperiteta, 34. JUPITER konferencija, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, 4-5 Jun, 2008, ISBN 978-86-7083-627-3
 • 170. Ćosić I., Hodolič J., Lazarević M., Hadžistević M.: Obrazovanje i obuka institucija u okviru savremenih pristupa i tehnologija za očuvanje životne sredine – “Timea”, 35. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu – Mašinski fakultet – Centar za kvalitet, 13-15 Maj, 2008, ISBN 978-85-86663-25-2
 • 171. Katić V., Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J., Kolaković S.: Structure of Doctoral Studies – JADES project, 15. Trendovi razvoja – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 2-5 Mart, 2009, pp. 221-224, ISBN 978-86-7892-157-5
 • 172. Kovačević I., Ćosić I., Lalić B., Anišić Z.: Strukovne doktorke studije – DPM, DBA, 15. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 2-5 Mart, 2009, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 173. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Anišić Z., Hodolič J.: Struktura i pravila doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu , 15. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2-5 Mart, 2009, pp. 19-22, ISBN 978-86-7892-157-5
 • 174. Katić V., Ćosić I., Kovačević I., Hodolič J., Kolaković S.: Doktorske studije u svetu i Srbiji sa aspekta finansiranja, 15. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2-5 Mart, 2009, pp. 78-80, ISBN 978-86-7892-157-5
 • 175. Hodolič J., Ćosić I., Katić V., Kovačević I., Kolaković S.: Prilog efikasnosti i kvalitetu doktorskih studija , 15. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2-5 Mart, 2009, pp. 141-143, ISBN 978-86-7892-157-5
 • 176. Katić V., Kovačević I., Ćosić I., Kolaković S., Hodolič J.: Pravila odvijanja diplomskih akademskih – master studija na FTN , 15. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2-5 Mart, 2009, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-157-5
 • 177. Ćosić I., Marjanović U., Lalić B.: Organizaciona spremnost kao potencijalna oblast unapređenja konkurentnosti u cilju povećanja bruto domaćeg proizvoda, 35. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet u Beogradu, 17-18 Jun, 2009, ISBN 978-86-7083-666-2
 • 178. Nikolić S., Ćosić I., Pečujlija M.: Učenje između straha i dosade, 17. Tehnologija, kultura i razvoj, Tivat, 31-3 Avgust, 2010, pp. 82-89
 • 179. Tekić Ž., Ćosić I., Todorović V., Jovanović M.: The interplay of entrepreneurship, technology and business at university settings, 1. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“, Zrenjanin, 10. Decembar, 2010, pp. 41-46, ISBN 978-86-84289-41-6
 • 180. Ćosić I., Kovačević I., Anđelić G., Katić V., Đula M., Temerinac M., Todorović V., Radošević M., Tekić Ž., Đaković V.: Harmonizacija strukovnih i akademskih studija u obrazovnom sistemu Republike Srbije, 16. Trendovi razvoja – TREND, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2-5 Mart, 2010, pp. 100-102, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 181. Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Hodolič J., Kolaković S.: Bolonja 2010: stanje, dileme i perspektive, 16. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 13-16, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 182. Hodolič J., Katić V., Ćosić I., Kovačević I., Kolaković S., Vrebalov V.: Bolonjski proces i naučni rad -iskustva FTN, 16. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 51-57, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 183. Katić V., Hodolič J., Kolaković S., Ćosić I., Kovačević I.: Bolonjski proces i mobilnost studenata u Evropi -iskustva FTN, 16. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 80-83, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 184. Kovačević I., Katić V., Hodolič J., Ćosić I., Kolaković S.: Otvorenost diplomskih akademskih – master studija, 16. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 98-99, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 185. Bojić Ž., Ćosić I.: Razvoj podloga za procenu i upravljanje rizicima na radnom mestu i radnoj okolini, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu, Multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, Tara, 5-9 Oktobar, 2010, pp. 10-16
 • 186. Katalinić B., Ćosić I., Katić V., Tekić Ž.: Inženjeri za inovativno društvo, 17. Skup „Trendovi razvoja“ -TREND, Kopaonik, 7-10 Mart, 2011, pp. 13-21, ISBN 86-7892-323-4
 • 187. Kovačević I., Ćosić I., Katić V., Kolaković S., Hodolič J.: Efekti Bolonjskog procesa 2020, 17. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 7-10 Mart, 2011, pp. 27-29, ISBN 978-86-7892-323-4
 • 188. Hodolič J., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Kolaković S., Vrebalov V.: Akreditacija naučnoistraživačkog rada i njegov značaj za obrazovni proces, 17. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 7-10 Mart, 2011, pp. 100-106, ISBN 978-86-7892-323-4
 • 189. Katić V., Kolaković S., Hodolič J., Ćosić I., Kovačević I.: Prednosti i nedostaci primene statističkog metoda ocenjivanja, 17. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 7-10 Mart, 2011, pp. 181-184, ISBN 978-86-7892-323-4
 • 190. Simeunović N., Budak I., Ćosić I., Hodolič J.: Razvoj novog pristupa u organizaciji kontinualnog obrazovanja, 17. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 7-10 Mart, 2011, pp. 257-260, ISBN 978-86-7892-323-4
 • 191. Ćosić I., Tekić Ž.: The Key Competencies for Success in the Knowledge Society, 1. Naučni skup Srpske akademije obrazovanja, Beograd: Srpske akademije obrazovanja, 29 Oktobar, 2011, pp. 387-402
 • 192. Ćosić I., Hodolič J., Katić V., Kovačević I., Kolaković S., Vrebalov V.: Međunarodni projekti doprinos internacionalizaciji Fakulteta tehničkih nauka, 18. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 27-1 Februar, 2012, pp. 1-308, ISBN 978-86-7892-388-3
 • 193. Bokan B., Ćosić I., Hodolič J., Vrebalov V., Vujanović R.: Popularizacija nauke doprinos internacionalizaciji fakulteta, 18. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 27-1 Februar, 2012, pp. 1-308, ISBN 978-86-7892-388-3
 • 194. Kovačević I., Ćosić I., Katić V., Hodolič J., Kolaković S.: Pripreme za ponovnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa od 2013, 18. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 27-1 Februar, 2012, pp. 1-308, ISBN 978-86-7832-388-3
 • 195. Šešlija D., Ćosić I., Kovačević I., Katić V.: Međunarodna akreditacija studijskih programa, 18. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik: FTN, 27-1 Februar, 2012, pp. 158-164, ISBN 978-86-7892-388-3
 • 196. Marinković Nedučin R., Ćosić I., Lalić B., Čučković D.: Prilog razvoju integrisanog univerziteta, 18. Skup „Trendovi razvoja“ – TREND, Kopaonik, 27-1 Februar, 2012, pp. 36-39, ISBN 978-86-7892-236-7
 • 197. Lazarević M., Ćosić I., Sremčev N., Lazarević Đ., Ostojić G.: Povećanje efikasnosti rada sistema za demontažu proizvoda primenom identifikacionih tehnologija, 1. International Scientific Conference „Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection“ – ETIKUM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 12-13 Jun, 2013, pp. 121-128, ISBN 978-86-7892-512-2
 • 198. Okanović A., Katić (Drezgić) I., Tasić N., Lalić B., Ćosić I.: Realizacija stručne studentske prakse na departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 265-268, ISBN 978-86-7892-795
 • 199. Bojić Ž., Ružić D., Ćosić I., Spasić D.: Mikroklima i toplotni komfor u radnoj sredini Microclimate and Thermal Comfort in Working Environment , 15. 15. Međunarodna konferencija „Kontiniurano usavršavanje osnov unapređenja zaštite na radu“, Kladovo: Kladovo: Savez zaštite na radu Srbije, 18-22 Septembar, 2018, pp. 50-57, ISBN 978-86-919221-3-9, UDK: 331.45(082)

15. Списак резултата М64, Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

 • 1. Hodolič J., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Schwarczova H., Vrebalov V.: Vyznam akreditacie vedecko-vyskumnej prace pre univerzitny vzdelavaci proces v Srbsku, 1. Slovenska Ekonomika myty a fakty o realite – SEMAFOR 2011, Košice, 6-7 Oktobar, 2011, ISBN 978-80-225-3262-4

16. Списак резултата М85, Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент

 • 1. Ćosić I., Simić, M., Čađenović, Ž.: Prototip sistema za montažu vodovodne i grejne armature Korisnik: FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad i Inomag B. Topola Rađeno za: FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad i Inomag B. Topola, 1989
 • 2. Ćosić I.,Simić, M., Čađenović, Ž.: Prototip tehničkog sistema za montažu točkića za nameštaj Korisnik: FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad i Inomag B. Topola Rađeno za: FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad i Inomag B. Topola, 1989
 • 3. Ćosić I., Šormaz, D., Šišarica, Z., Maksimović, R., Radaković, N.: Automatizovani postupak za projektovanje efektivnih proizvodnih sistema, APOPS ¬08 Korisnik: FTN-IIS Rađeno za: FTN-IIS, 1989
 • 4. Ćosić I., Milić, D., Koš, Š.: Automatizovani postupak za oblikovanje tehnoloških procesa montaže APOTEP – M Korisnik: FTN-IIS Rađeno za: FTN-IIS, 1989
 • 5. Ćosić I., Anišić, Z.: Automatizovani postupak optimizacije tehnoloskih struktura u montaži APOTES – M Korisnik: FTN-IIS Rađeno za: FTN-IIS, 1989
 • 6. Ćosić I.: Automatizovani postupak za određivanje vremena rada u montaži APOV – M Korisnik: FTN-IIS Rađeno za: FTN-IIS, 1989
 • 7. Zelenović D., Ćosić I., Dakić R., Maksimović R.: Automatizovani postupak za oblikovanje proizvodnih sistema – APOPS-08 (softver), 1990
 • 8. Zelenović D., Ćosić I., Maksimović R., Dakić R.: Automatizovani postupak za projektovanje prostornih struktura, proizvodnih sistema (softver) , 1994
 • 9. Ćosić I., Anišić, Z.: Softver za projektovanje, simulaciju i rekonfiguraciju proizvodnih sistema SIMFLEX, 1994
 • 10. Ćosić I., Simić, M., Maksimović, R., Cvijić, M.: Prototip fleksibilnog montažnog sistema za program auto-elektrike Korisnik: FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad, Inomag, B. Topola i Čajevec, Elektromehanika, Banja Luka Rađeno za: FTN – Institut za industrijske sisteme Novi Sad, Inomag, B. Topola i Čajevec, Elektromehanika, Banja Luka , 2000
 • 11. Hodolič J., Perišić B., Ćosić I., Kovačević I., Katić V., Vukelić Đ., Bešić I.: Softver za podršku praćenju rezultata naučnog rada istraživača na teritoriji AP Vojvodina, 2007

17. Списак резултата М86, Критичка евалуација података, база података

 • 1. Hodolič J., Ćosić I., Budak I., Matin I., Simeunović N., Hadžistević M., Vukelić Đ., Antić A., Bešić I.: Baza podataka sa softverskom aplikacijom kao podrška platformi za kontinualnu edukaciju FTN-a, 2010

18. Списак резултата М92, Регистрован патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко дело

 • 1. Lazarević M., Ostojić G., Stankovski S., Ćosić I.: Postupak upravljanja proizvodom u celokupnom životnom veku korišćenjem RFID taga, Broj priznatog patenta: 51796, datum priznavanja 24.10.2011. godine., 2011

Цитираност:
Цитираност: укупна цитираност научних радова према Scopus-у износи 347 цитата (http://www.scopus.com, 15. јануар 2020. године) a Хиршов ихекс h=8.