akademik Rudolf Kastori

 • Inostrani član Mađarske akademije nauka od 1998. redovan član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovan član Jugoslovenske akademije od 2008. (sada Inženjerske akademije Srbije), redovan inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka 2019.
 • Rođen 08. 10. 1935. u Kralovcu (Hrvatska). Diplomirao 1958, a doktorirao 1963. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 • Redovni profesor u penziji.
 • Predavanja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na redovnim studijama Fiziologija biljaka i Zaštita agroekosistema, na postdiplomskim studijama Fiziologija semena i Ishrana biljaka.
 • e-mail: kastori@polj.uns.ac.rs

Oblast istraživanja:

Mineralna ishrana biljaka (uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na usvajanje, nakupljanje, distribuciju i metabolizam mineralnih materija i jonska regulacija metabolizma); zaštita agroekosistema (ekološki činioci nakupljanja i metabolizam nitrata u biljkama, uticaj teških metala na životne procese biljaka, fitoremedijacija). Objavio je sam, ili u zajednici, 392 naučnih i 44 stručnih rada, 36 knjiga (sa ponovljenim izdanjima), 3 skripta, 27 poglavlja u monografijama, 238 popularnih stručnih članaka, urednik većeg broja naučnih posebnih izdanja, saopštio je na naučnim skupovima, 301 refereta. Za naučni i pedagoški rad dobio je brojna priznanja (24): Julius Kühn Plakette Martin Luther Universitaet Halle, 1985, Oktobarsku nagradu grada Novog Sada, 1988, Memorijalnu medalju Poljoprivrednog univerziteta Brno, 1989, Zlatnu plaketu univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije za životno delo 1996, nagradu Pokrajnskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za citiranost u međunarodnim časopisima, 2006, Povelju sa plaketom Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, 2014, Aranj Janoš medalju Mađarske akademije nauka, 2022. Ima 335 citata bez samocitata u 178 knjiga, prema Google Scholar bazi citiranost je 2.779, h-index 25, i10-index 41.

Odabrane publikacije

 1. Kastori R.: Fiziologija biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1989, 526 pp. (više izdanja).
 2. Kastori R.: Neophodni mikroelementi, Naučna knjiga, Beograd, 1990, 265 pp.
 3. Kastoi R.: Uloga elemenata u ishrani biljaka. Matica srpska, Novi Sad, 1983, 350 pp.
 4. Kastori R.: Zaštita agroekosistema, Feljton, Novi Sad, 1995, 337 pp.
 5. Kastori R., Petrović, N., Kovačev, L.: Neparazitne bolesti i oštećenja šećerne repe, Institut zaratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1996, 223 pp.
 6. Kastori R., Petrovič N.: Nitrati u povrću – fiziološki, ekološki i agrotehnički aspekti, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2003, 151 pp.
 7. Kastori R., Ilin Ž., Maksimović I., Putnik-Delić M.: Kalijum u ishrani biljaka, Poljoprivredni fakultet, Nov i Sad, 308 pp.
 8. Kastori R., Maksimović I., Ilin Ž., Putnik-Delić M.: Magnezijum u isharni biljaka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 237 pp.
 9. Kastori R., Harms H., Söchtig H., Haider K.: Aufnahme und Umwandlung C14-markierter Phenole durch die Pflanze, Agrochimica, 1971 (1-2): 148-153.
 10. Kastori R., Petrović N.: Effect of boron on nitrate reductase activity in young sunflower plants. J. Plant Nutr. 1989, 12: 621-632.
 11. Kastori R., Plesničar M., ,Pankovič D., Sakač Z.: Photosynthesis, chlorophyll florescence and soluble carbohydrate in sunflower leaves affected by boron deficiency. J. Plant Nutr.1995, 18: 1751-1763.
 12. Panković D., Plesničar M., Arsenijević-Maksimović I., Sakač, R., Kastori R. Effect of nitrogen nutrition on photosynthesis in Cd-treated sunflower plants. Annals of Botany (London), 86: 841-847.
 13. Maksimović I., Kastori R., Putnik-Delić, M., Borišev M.: Effect of yttrium on photosynthesis and water relations in young maize plants. J. Rare Earth (Beijing, China) 2014, 32: 371-376.

Bio je predsedavajući redakcije Arhiv za poljoprivredne nauke, Beograd, glavni i odgovorni urednik i sekretar Matica Srpska for Natural Sciences, glavni i odgovorni urednik Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, urednik Biltena Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, glavni u odgovorni urednik za izdanja Odelenja za prirodne nauke Matice srpske i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i član uredništva nekoliko časopisa.

Članstvo

Društvo biologa Vojvodine, Društvo biljnih fiziologa Vojvodine, Društvo biljnih fiziologa Jugoslavije, Naučno društvo vojvođanskih Mađara, Ekološki pokret Novog Sada, European Society of Nuclear Methods in Agriculture and Veterinary Medicine, Federation of European Societies of Plant Physiology, International Association for the Optimalization of Plant Nutrition, International Centre of fertilizers, Balkanski centar Ruske akademije prirodnih nauka i dr.

Bibilografija

Bibliografiju Kastori Rudolfa možete pročitati ovde.