akademik Rudolf Kastori

 • Inostrani član Mađarske akademije nauka od 1998. redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije od 2006. (sada Inženjerska akademija Srbije).
 • Rođen 08.10.1935. u Karlovcu (Hrvatska). Diplomirao 1958, a doktorirao 1963. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 • Redovni profesor u penziji.
 • Predavanja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na redovnim studijama Fiziologija biljaka i Zaštita agroekosistema, na postdiplomskim studijama Fiziologija semena i Ishrana biljaka.
 • e-mail: kastori@polj.uns.ac.rs

Oblast istraživanja:

Mineralna ishrana biljaka (uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na usvajanje, nakupljnje, distribuciju i metabolizam mineralnih materija i jonska regulacija metabolizma); zaštita agroekosistema (metabolizam i nakupljanje nitrata u biljaka, uticaj teških metala na životne procese biljaka, fitoremedijacija). Objavio je sam, ili u zajednici, 338 naučnih i 37 stručni rada, 27 knjiga (sa ponovljenim izdanjima), 2 skripta, 24 poglavlja u monografijama, preko 200 popularnih stručnih članaka, urednik 4 monografije, saopštio je na naučnim skupovima, 245 referata. Za naučni i pedagoški rad dobio je brojna priznanja (22): Julius Kühn Plakette Martin Luther Universität Halle, 1985, Oktobarsku nagradu grada Novog Sada, l988, Memorijalnu medalju Poljoprivrednog univerziteta, Brno, 1989, Zlatnu plaketu univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije za životno delo 1996. Ima 232 citata bez samocitata u 130 knjige, u međunarodnoj bazi AGRIS od 1975.g. nalazi se 100 radova, a u bazi AGRICOLA 52 radova, citiranost u SCI 384 od toga 17 samocitata. U Thomson+Scopus+Google Scholar bazi (podaci iz jula 2013) je citiran 1344 puta, prosečan broj citata po publikaciji je veći od 4, a h-index mu je 18.

Odabrane publikacije

 1. Kastori R.: Fiziologija semena, Matica srpska, Novi Sad, 1984, 350 pp.
 2. Kastori R.: Fiziologija biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1989, 526 pp (više izdanja).
 3. Kastori R.: Neophodni mikroelementi, Naučna knjiga, Beograd, 1990, 265 pp.
 4. Kastori R.: Uloga elemenata u ishrani biljaka. Matica srpska, Novi Sad,1983,350 pp.
 5. Kastori R.: Zaštita agroekosistema. Feljton, Novi Sad,1995, 337 pp.
 6. Kastori R., Petrović N., Kovačev L.: Neparazitne bolesti i oštećenja šećerne repe. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1996. 223 pp.
 7. Kastori R., Petrović N.: Nitrati u povrću – fiziološki, ekološki i agrotehnički aspekti. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2003, 15l pp.
 8. Kastori, R., Milošević, N.: Ekološki i fiziološki aspekti kisele sredine – zemljište,biljke i mikroorganizmi. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 199 pp.
 9. Kastori R., Harms H., Söchtig H., Haider K.: Aufnahme und Umwandlung C14-markierter Phenole durch die Pflanze, Agrochimica,1971,1-2: 148-153.
 10. Kastori R., Petrović N.: Effect of boron on nitrate reductase acticity in young sunflower plants. J. of Plant Nutr.,1989, 12: 621-632.
 11. Kastori R., Plesničar M., Panković D., Sakač Z.: Photosynthesis, chlorophyl fluorescence and soluble carbohydrates in sunflower leaves affected by boron deficiency. J. of Plant Nutr.1995, 18:1751-1763.
 12. Kastori, R., Ilin, Ž., Maksimović, I., Putnik-Delić, M. : Uloga kalijuma u ishrani biljaka- kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 314 pp.

Bio je predsedavajući redakcije Arhiv za poljoprivredne nauke, Beograd, urednik i sekretar uredništva Matica srpska Proceedings for Natural Sciences, glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, urednik Biltena Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka. Glavni i odgovorni urednik je izdanja Odelenja za prirodne nauke Matice srpske i VANU i člna je uredništva nekoliko časopisa.

Članstvo

FESPP, DFBS

Bibilografija

Bibliografiju Kastori Rudolfa možete pročitati ovde.