akademik Radomir Folić – Generalni sekretar

Dopisni član VANU, dr RADOMIR FOLIĆ, profesor emeritus, Dr h. c.

 • Redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije od 2000. g. i njen predsednik (2007-2010), sada Inženjerska akademija Srbije. Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013. Politehnika „Lj. Karavelov“-Sofija mu je 2007. g. dodelila počasni doktorat (Dr. h. c.), a 2011. Povelju „Kiril i Metodij“.
 • Rođen 12. 04. 1940. u Šapteju-Dečane. Diplomirao 1963. i doktorirao 1983. na Građevinskom fakultetu (GF) u Beogradu, a magistrirao 1974. na GF u Zagrebu.
 • Redovni profesor FTN od 1988, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu od 2008.
 • Predavao na redovnim i poslediplomskim studijama predmete iz oblasti Betonskih konstrukcija (Teoriju i BK I i II), sada predaje Betonske mostove, Zidane konstrukcije (građevincima), Metodologiju naučnog rada-MNR (arhitektima) za stepen master. Postavio je više predmeta za studente građevinarstva i arhitekture. Predavao je i na GF u Subotici, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, na Univerzitetu u Tuzli. Na doktorskim studijama FTN-a i GAF-a u Nišu, pored MNR predaje Zemljotresno inženjerstvo i dinamiku konstrukcija.
 • E-mail: folic@uns.ac.rs i r.folic@gmail.com

 

Oblast istraživanja

Teorija konstrukcija; Zemljotresno inženjerstvo; Ponašanje betonskih konstrukcija pod dugotrajnim opterećenjem; Montažne BK; Pregled, procena stanja i intervencije na objektima; Specijalne temeljne konstrukcije i proučavanje interakcije konstrukcija–temelj-tlo. Sam ili kao koautor objavio je oko 700 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima, 5 knjiga, 3 monografije, 25 poglavlja u publikacijama i redaktor je većeg broja stručnih publikacija. Održao je više uvodnih predavanja po pozivu na našim i internacionalnim konferencijama. Po podacima iz naučnog kartona 2004/5. g. imao je najveći indeks naučne kompetencije na Univerzitetu u N. Sadu. Za naučni/stručni i pedagoški rad dobio je brojna priznanja: Povelju Univerziteta u Novom Sadu 1990. g.; Nagradu za stvaralčki i naučni rad u IMS Beograd 1993. g., a za najbolji naučni rad od JDGK 1998; Zlatnu značku za stvaralački doprinos u širenju kulture (Kulturno prosvetna zajednica Srbije 1999. g.); Povelju za životno delo u građevinskom konstrukterstvu (JDGK) 2002. g.; Zlatnu plaketu za životno delo, za tehničko-tehnološke nauke, Univerzitetskih nastavnika i naučnika Srbije (2005.); Priznanje FTN za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu 2006. g.; Lifetime Achievement Award-In recognition of Outstanding and Distinguished International Service in the field of Structural Engineering and Non-Destructive Testing, Edinburgh, UK, June 2010 (objavljeno u Bridge Design and Engineering, august 2010) i više priznanja profesionalnih udruženja. Ima 287 citata u bazi Scopus, a u SCI bazi 32 citata (maj 2013) i nekoliko citata radova i tehničkih rešenja u knjigama. Indeks kompetentnosti, bez projekata, je 973,5.

 

Odabrane publikacije

 1. Folić, R.J.: Bridge Engineering in Serbia, Ch. 16, in Handbook of International Bridge Engineering, Ed. L. Duan and W. Fah, Frances and Taylor, New York, 2013, pp. 687-747.
 2. Zenunović D., Folić R.: Models for behaviour analysis of monolithic wall and precast or monolithic floor slab connections, Engineering Structures, (40) 2012, pp. 466-478;
 3. Folić, R., Zenunović, D. (2010): Durability problem of RC structures in Tuzla Industrial Zone – Two case studies, Engineering Structures, Vol. 32, July, 2010, pp. 1346-1360.
 4. Folić, R., Zenunović, D.: Spregnute konstrukcije čelik – beton, Monografije 36, FTN, Novi Sad, 2009, str. 362.
 5. Folić, R., Popović, B.: Parcijalno prethodno napregnute konstr., M-27, FTN-N. Sad, 2008. 212 p.
 6. Folić, R.: Projektovanje seizmički otpornih betonskih mostova, Materijali i konstrukcije br. 3, 2008. str. 41-65.
 7. Folić, R.: Neke metode dinamike konstrukcija i njihova primena u analize konstrukcija građevinskih objekata, SGITJ, Građevinski kalendar, 2007, str. 143-233.
 8. Folić, R., Radonjanin, V., Malešev, M.: The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire, Construction and Building Materials, (16) 2002, pp.427 – 440.
 9. Folić, R., Radonjanin, V.: Experimental research on polymer modified concrete, Materials Journal, ACI, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
 10. Folić, R., Brujić, Z.: Stability of Columns made of Time-Dependent Materials. In Solid Mechanics, Serbian Academy of Sciences and Art, S. M. Vol. LXXXVII, Dep. of Technical Sciences, Book 3. Ed. P. Miljanić, Belgrade 1997. pp. 331-342.
 11. Folić, R.: Istraživanje elemenata i konstrukcija sa aspekta nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti, uključujući i revitalizaciju objekata (Projekat br.1721), Rezultati naučnih istraživanja iz oblasti građevinarstva… 1991-1995., Ministarstvo za nauku i tehn. R. Srbije, Beograd, 1996, str. 105-119.
 12. Folić, R.: A classification of damage to concrete buildings in earthquakes, illustrated by examples, Material and Structures, RILEM – Journal, 1991. Vol. 24, pp. 286-292.
 13. Folić, R.: Analiza aktivne širine ploče i graničnih stanja kod elemenata od armiranog i prethodno napregnutog betona. FTN IIG Posebno izdanje 7, Novi Sad, 1985, str. 1-193.
 14. Folić, R.: Classification of Joints for Demountable Concrete Buildings. In Demountable Concrete structures: A Challenge for Precast Concrete, (Ed. H.W.Reinhardt, J.J.B. Bouvy) Rotterdam. Delft University Press, 1985, pp. 258-270.
 15. Folić, R.: Spojevi i veze montažnih betonskih zgrada. U knjizi Montažni građevinski objekti, (Ed. B. Žeželj, A. Flašar) Ekonomika, Beograd, 1983, str. 117-167.

 

Druge važne informacije

Bio je mentor 520 diplomskih radova, 17 doktorskih disertacija i 22 magistarske teze. Bio je dekan FTN (1986-88), u više mandata direktor Instituta/Odseka za građevinarstvo, rukovodilac Katedre za materijale i konstrukcije i Katedre za arhitekturu. Predsednik Zajednice GF Jugoslavije bio je od 1996-2000. g. Predsednik Saveza građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije, sada GI Srbije, je od 2002-. Organizator je mnoštva naučno-stručnih skupova i redaktor zbornika radova. Odgovorni je urednik časopisa Građevinski materijali i konstrukcije od 2002. g. i član redakcije nekoliko naših i inostranih časopisa. Koautor je Patenta za podupiranje, sanaciju i/ili pojačavanje betonskih greda primenom kosnika i prednapregnutih natega (Patentni spis 48806, Savez. Zavod za Stadardiz.). Bio je član Tehničkog komiteta Damage classification of concrete 104 DCC, Međunarodnog udruženja za istraživanje materijala i konstrukcija (1987-1992). Autor je niza tehničkih rešenja i metodologija pregleda i procene objekata, primenjenih u praksi. Prema njegovim projektima konstrukcije realizovana su 102 građevinska objekta. Projekti i objekti u kojima je autor i/ili projektant konstrukcije su prikazani u brojnim časopisima, knjigama i na izložbama. Pored projektovanja konstrukcija građevinskih objekata radio je na njihovom izvođenju i nadzoru. Aktivno je radio i radi na tehničkoj kontroli projekata. Predavanja po pozivu održao je na Tehničkom univerzitetu u Budimpešti 1988. i 1992. g.; Tehničkom univerzitetu u Poznanju- Poljska 1989.; Rejkjaviku 1989; Minhenu 1990; Košicama 1991; Haifi 1992; Mc-Gill Univesity u Montrealu 2004. Odrednica o njemu publikovana je od 13. do 31. izdanja u ediciji Marquis Who’s Who in the World. RT Srbije u ciklusu „U prvom licu nauke“ je, 1998. godine, snimio polusatni film o njemu pod nazivom „I beton ima dušu“.

 

Članstvo u strukovnim organizacijama

Aktivni je član: Američkog instituta za beton (ACI), Internacionalnog udruženja za visoke zgrade i mostove (IABSE), Društva konstruktera Srbije (predsednik 1989-1994), Društva za istraživanje materijala i konstrukcija, Društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, Društva za zemljotresno inženjerstvo Srbije i delegat u Evropskom udruženju.