akademik Livija Cvetićanin – Predsednik

  • Dopisna članica Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013.
  • Rođena 7. aprila 1952. godine. Diplomirala 1975. godine na Mašinski fakultetu u Novom Sadu, magistrirala 1977. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
  • Redovni profesor za naučnu oblast Teorija mašina i mehanizama od 1992. i redovni profesor Mehanike od 1995. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
  • e-mail: cveticanin@uns.ac.rs

Oblasti istraživanja

Nelinearne oscilacije, Analitička mehanika, Dinamikom mašina i mehanizama sa konstatnom i promenljivom masom, Teorijom haosa. Objavila je preko 300 radova od kojih preko 100 u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI liste. Štampana joj je i jedna monografija, kao i poglavlje u monografiji na engleskom jeziku. Bila je predavač na Internacionalnoj školi mehanike u Udinama, Italija. Dobitnik je “Plakete narodnih heroja” Univerziteta u Novom Sadu, nagrade „Rastko Stojanović” Jugoslovenskog društva za mehaniku, Oktobarske nagrade Novog Sada, Fakulteta tehničkih nauka za najveću naučnu produkciju u 2008.godini, kao i nagrade Thompson Routers za najcitiraniji jednoautorski rad u Srbiji u 2011. godini a koji spada u red 1% najznačajnijih publikacija u svetskim časopisima iz fizike u 2006. godini. Ukupna citiranost njenih radova sa SCI liste premašuje 1000.

Odabrane publikacije

1. L. Cveticanin, Dynamics of Machines with Variable Mass, Gordon and Breach Science Publishers, London, p.236, 1998.
2. L. Cveticanin, Resonant vibrations of nonlinear rotors, Mechanism and Machine Theory, Vol. 30, No. 4, pp. 581-588, 1995.
3. L. Cveticanin, Self-excited vibrations of the variable mass rotor/fluid system, Journal of Sound and Vibration, Vol.212, No.4, pp.685-702, 1998.
4. L. Cveticanin, Analytic approach for the solution of the complex-valued strong non-linear differential equation of Duffing type, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol.297, No.3-4, pp. 348-360, 2001.
5. L. Cveticanin, Homotopy-perturbation method for pure non-linear differential equation, Chaos, Solitons and Fractals, Vol.30, 2006, 1221-1230.
6. L. Cveticanin, Oscillator with fraction order restoring force, Journal of Sound and Vibration, Vol.320, 2009, 1064-1077.
7. L. Cveticanin, M. Zukovic, Melnikov’s criteria and chaos in systems with fraction order deflection, Journal of Sound and Vibration, Vol.326, 2009, 768-779.
8. L. Cveticanin, Dynamics of body separation – Analytical procedure, Nonlinear Dynamics, Vol.55, Issue 3, 2009, 269-278.
9. L. Cveticanin, T. Pogany, Oscillator with a sum of non-integer order non-linearities, Journal of Applied Mathematics, vol. 2012, art. no. 649050, 20 pages, 2012. doi:10.1155/2012/649050.
10. L. Cveticanin, Oscillator with non-integer order nonlinearity and time variable parameters, Acta Mechanica, Vol.223, No.7, 2012, pp.1417-1429.

Kursevi na dodiplomskim i poslediplomskim studijama

Predavanja na Fakultetu tehničkih nauka: Statika, Kinematika, Dinamika, Teorija oscilacija, Teorija haosa, Mehanika mašina, Prenos snage i kretanja (studentima mašinskog odseka), Mehanika (studentima industrijskih sistema, građevinskog i grafičkog odseka). Na Mašinskom fakultetu u Srpskom Sarajevu je držala Statiku od 1999. do 2006. Koautor je 4 univerzitetska udžbenika. Rukovodila je izradom preko 30 diplomskih radova i jednim specijalističkim radom. Bila je mentor 7 magistarskih radova kao i mentor i komentor 7 doktorskih disertacija.

Doprinos u oblasti transfera znanja

Nosilac je i učesnik na 18 naučno-istraživačkih projekata, 10 tehničko-tehnoloških i stručnih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i razvoj Srbije i Sekretarijat za nauku Vojvodine i na 42 projekta za potrebe privrede. Kao inženjer sa Licencom projektanta Inženjerske komore Srbije rukovodila je izradom većeg broja projekata izgradnje proizvodnih pogona i fabrika u oblasti izrade opeka i keramičkih pločica. Rukovodila je izradom većeg broja projekata mašina za potreba kablovske industrije. Pored toga bavi se vibrodijagnostikom stanja rotacionih postrojenja.

Druge važne informacije

Na Fakultetu tehničkih nauka bila je prodekan za nastavu, direktor Instituta za mehaniku i mašinske konstrukcije, šef Katedre za mehaniku, član Saveta i Nastavno-naučnog veća. Osnivač je studija grafičkog inženjerstva i dizajna na Univerzitetu u Novom Sadu i prvi direktor Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn na Fakultetu tehničkih nauka. Bila je predsednik Jugoslovenskog društva za mehaniku dva mandata i član Upravnog odbora IFToMM-a za SrbijuJedan je od urednika časopisa Mechanism and Machine Theory i Journal of Applied Mathematics. 2012. je bila glavni gostujući urednik jednog specijalnog broja časopisa Journal of Applied Mathematics. Recenzent je većeg broja međunarodnih časopisa.

Članstva

Spoljni član javnog tela Mađarske akademije nauka od 2000, član Srpskog društva za mehaniku – predsednik u dva mandata, član IFToMM-a za Srbiju, član GAMM i dr.