akademik Livija Cvetićanin – Predsednik

 • Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2013.
 • Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2019.
 • Redovni član Inženjerske akademije Srbije
 • Redovni član Srpske akademije nelinearnih nauka
 • Redovni član Naučnog društva Srbije
 • Redovni član Inženjerske akademije Mađarske

BIOGRAFIJA

 • Rođena je u Senti 7. aprila 1952. godine (dev. Pinter)
 • Diplomirala je 1975. godine na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu – na smeru Mehanizacija i motorna vozila.
 • Magistrirala je 1977. godine na Odseku za mehaniku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom: Slobodne nelinearne oscilacije rotora na koji se namotava traka, odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1981. godine.
 • 2012. godine odbranila je doktorsku tezu na Mađarskoj akademiji nauka u Budimpešti, Mađarska.
 • Redovni je profesor za užu naučnu oblast Teorije mašina i mehanizama od 1991. i redovni profesor za užu naučnu oblast Mehanika od 1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
 • Redovni je profesor na Obuda univerzitetu u Budimpešti, Mađarska, od 2013.
 • Profesor emerita je na Univerzitetu u Novom Sadu od 2023. i profesor emerita na Obuda univerzitetu u Budimpeštia od 2022. godine.
 • e-mail: cveticanin@uns.ac.rs

NASTAVNA DELATNOST

Na većini odseka Fakulteta tehničkih nauka u NoSadu izvodila je nastavu na predmetima naučne oblasti Mehanika studentima osnovnih, master i doktorskih studija. Nastavu je izvodila i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na Mašinskom fakultetu u Srpskom Sarajevu (Republika Srbija) i na Obuda univerzitetu u Budimpešti. Kao koautor napisala je 6 udžbenika: 5 na srpskom jeziku i 1 na engleskom jeziku. Bila je mentor preko 40 diplomskih i master radova, 7 magistarskih i 7 doktorskih disertacija. Bila je član velikog broja komisija za odbranu dimplomskih, master, magistarskih i doktorskih radova, komisija za izbore u zvanje, kao i habilitacionih komisija na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, Obuda univerzitetu u Budimpešti i na Institutu za mehaniku Rumunske akademije nauka u Bukureštu. Bila je i član komisije za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu Crne Gore i recenzent doktorske teze na Univerzitetu Taksila u Pakistanu. 2012. godine je bila predavač u International Centre for Mechanical Sciences CISM, Udine, Italija, a 2019. godine na međunarodnoj doktorskoj školi Nelinearne mehanike u Sao Paolu u Brazilu.

OBLAST ISTRAŽIVANJA I NAUČNA DELATNOST

Oblast naučnog rada je mehanika tela i mehanizama sa promenljivom masom, nelinearne oscilacije i dinamika rotora. Najznačajnije rezultate ostvarila je u razvijanju analitičkih metoda za rešavanje nelinearnih oscilatora. Jedna od metoda je u literaturi poznata pod njenim imenom kao ‘Cveticanin method’. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 431: od toga 347 su naučne publikacije, 13 primenjena tehnička rešenja i 71 projekata. Objavila je 7 monografija kod uglednih izdavača (Springer, Gordon and Breach) na engleskom jeziku i održala preko deset uvodnih i plenarnih predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima. Od 199 rada koji su štampani u međunarodnim časopisima na SCI listi, 86 je jednoautorskih. Citiranost radova je prema podacima Google Schoolar-u je 3771. Hiršov indeks je 34, a i-10 indeks 103.
Glavni je urednik časopisa Analecta Technica Szegedinensia. Član uređivačkog odbora časopisa: Romanian Journal of Mechanics, Journal for Natural Sciences Matica Srpska, Safety and Security Sciences Review i časopisa sa SCI liste (Mechanism and Machine Theory, Acta Mechanica).
Recenzent je velikog broja časopisa. Organizator je većeg broja međunarodnih i domaćih skupova i
workshop-ova. Bila je član Naučnih i stručnih odbora mnogih konferencija i simpozijuma.

ODABRANE PUBLIKACIJE

Orcid: 0000-0002-1061-4685

 1. Cveticanin L. Homotopy–perturbation method for pure nonlinear differential equation, Chaos, Solitons & Fractals 2006, 30 (5): 1221-1230
 2. Cveticanin L. Oscillator with fraction order restoring force, Journal of Sound and Vibration 2009, 320 (4-5): 1064-1077
 3. Kovacic I, Cveticanin L, Zukovic M, Rakaric Z. Jacobi elliptic functions: a review of nonlinear oscillatory application problems, Journal of Sound and Vibration 2016, 380: 1-36
 4. Cveticanin L, Zukovic M. Negative effective mass in acoustic metamaterial with nonlinear mass-in-mass subsystems, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 2017, 51: 89-104
 5. Cveticanin L, Dynamics of Machines with Variable Mass, Gordon and Breach Science Publishers, London, p.236, 1998.
 6. Cveticanin L, Strongly Nonlinear Oscillators – Analytical Solutions, Series: Undergraduate Lecture Notes in Physics, Springer, Berlin, 2014.
 7. Cveticanin L, Dynamics of Bodies with Time-Variable Mass, Springer, Berlin, 2015.
 8. Cveticanin L, Djukic Dj, Advances in Dynamics, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015.
 9. Cveticanin L, Strong Nonlinear Oscillators – Analytical Solutions, Mathematical Engineering, Second Edition, Springer, Berlin, 2018.
 10. Cveticanin L, Zukovic M, Balthazar J.M. Dynamics of Mechanical Systems with Non-Ideal Excitation, Mathematical Engineering, Springer, Berlin, 2018.
 11. Cveticanin L, Ninkov I, Rajnai Z. Self-driving Car as a Legalized Cyber-Physical System on Public Roads – Ethic Dilemmas and Legal Challenges, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022.

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

Kao inženjer sa licencom Inženjerske komore Srbije rukovodila je izradom većeg broja projekata izgradnje proizvodnih pogona i fabrika u oblasti izrade opeka i keramičkih pločica (za koje dozvolu daje Ministarstvo građevinarstva Srbije), kao i projekata kablovskih mašina. Bavi se problemima vibrodijagnostike stanja rotacionih postrojenja. Jedna je od osnivača Društva za kontrolu i zaštitu od vibracija.
Na Fakultetu tehničkih nauka i Univerzitetu u Novom Sadu obavljala je niz funkcija od kojih izdvajamo najznačajnije:

 • prodekan za nastavu na Fakultetu tehničkih nauka.
 • direktor Instituta za mehaniku i mašinske konstrukcije
 • šef Katedre za mehaniku i direktor Departmana za tehničku mehaniku
 • član Saveta Fakulteta tehničkih nauka
 • član Nastavno-naučnog veća fakulteta,
 • član stručnih veća Univerziteta
 • šef Katedre i direktor Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
 • rukovodilac Doktorske škole za sigurnost i bezbednost na Obuda univerzitetu u Budimpešti

Jedna od osnivača Grafičkog inženjerstva i dizajna na Univerzitetu u Novom Sadu.
Livija Cvetićanin je član većeg broja naučnih i stručnih asocijacija u zemlji i inostranstvu kojima je obavljala i određene rukovodeće funkcije. Izdvajamo najznačajnije:

 • predsednik Jugoslovenskog društva za mehaniku dva mandata i
 • predsednik Društva za mehaniku Vojvodine.
 • predsednik Društva za kontrolu i zaštitu od vibracija
 • član Upravnog odbora IFToMM-a za Srbiju,
 • predstavnik Srbije u GAMM asocijaciji.

NAGRADE

 • Plaketa narodnih heroja – za izuzetan uspeh u toku studija i društveno-političku aktivnost, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1975.
 • Nagrada Rastko Stojanović, Jugoslovensko društvo za mehaniku, Zadar, 1986.
 • Nagrada Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu za najveću naučnu produkciju u 2008. godini, Novi Sad, 2008.
 • Nagrada Thompson Routers-a za najcitiraniji jednoautorski rad u Srbiji u 2011. godini.
 • Nagrada za životno delo Univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine, 2018.
 • Aranj Janoš – nagrada za životno delo Mađarske akademije nauka za 2023. godinu
 • Zlatna Sova – nagrada Akademskog saveta vojvodjanskih mađara, 2019.
 • Zlatna plaketa Inženjerske akademije Srbije, Inženjerska Akademija Srbije, Beograd, 2022. .
 • Doctor Honoris Causa, Politehnički univerzitet, Temišvar, Rumunija, 2021.
 • Doctor Honoris Causa, Univerzitet u Segedinu, Mađarska, 2022.
 • Oktobarska nagrada grada Novog Sada, Novi Sad, 1998. ,
 • Orden Mađarske države za doprinos u nauci, Budimpešta, 2022.

Uvrštena na listu Stenford Univerziteta 2% najznačajnijih naučnika sveta kako po sveokupnoj svojoj
naučnoj produkciji tako i po pojedinačnim godinama počev od 2019. godine od kada se lista i
publikuje.