Trenutno se nalazite na: Redovni članovi

akademik Rudolf Kastori

Inostrani član Mađarske akademije nauka od 1998. redovan član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovan član Jugoslovenske akademije od 2008. (sada Inženjerske akademije Srbije), redovan inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka 2019. Rođen 08. 10. 1935. u Kralovcu (Hrvatska)....

akademik Radomir Folić – Generalni sekretar

Dopisni član VANU, dr RADOMIR FOLIĆ, profesor emeritus, Dr h. c. Redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije od 2000. g. i njen predsednik (2007-2010), sada Inženjerska akademija Srbije. Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013. Politehnika „Lj. Karavelov“-Sofija mu je...

akademik Julijan Tamaš – član Predsedništva

Inostrani/redovni član Nacionalne akademije nauka i umetnosti Ukrajine u Kijevu od 1997. i redovni član VANU od 2004. Rođen 04.08.1950. u Vrbasu. Diplomirao jugoslovensku književnost 1974. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao slovenske književnosti sa komparativistikom kod A. Flakera...

akademik Srbislav Denčić

Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013 (dopisni član od 2004), dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2004. Rođen 29.07.1953. u Inđiji. Diplomirao 1979, magistrirao 1984. i doktorirao 1989. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Naučni savetnik u...

akademik Miloš Tešić

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013. Generalni sekretar VANU 2004–2008. i 2012-. Rođen 22.12.1941. u Novom Sadu. Diplomirao 1965. na Mašinskom fakultetu, a magistrirao 1974. na Odseku za upravljanje poslovnim sistemima na Fakultetu tehničkih nauka...

akademik Lajos Göncz

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013. Rođen 04. 11. 1944. u Senti. Diplomirao psihologiju 1968. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 1976. i doktorirao 1980. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom...
Strana 1 od 3123