Trenutno se nalazite na: Aktivnosti članova

akademik Endre Pap – redovni član

Član je Evropske akademije nauka (Brisel). Urednik je u časopisu Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, za oblast Measure Theory. Aktivno je učestvovao u radu kao član redakcija časopisa Novi Sad Journal of Mathematics, YUJOR-Yugoslav Journal on Operation Research, Tatra Mountains Mathematical Publications, Archiv of Oncology...

akademik József Szalma – redovni član

Tokom 2013. godine obavljao je dužnost sekretara Odeljenja društvenih nauka i umetnosti VANU. Član je Predsedništva VANU. Predsednik je Naučnog društva vojvođanskih Mađara. Obavlja redakcijske dužnosti na Enciklopediji Vojvodine za oblast Pravne nauke, zatim za izdanja Naučnog društva vojvođanskih Mađara, kao i za naučni časopis Mađarske akademije nauka Jogtudományi Közlöny (Budapest, MTA)...

akademik Julijan Tamaš – redovni član

U toku 2013. vršio je dužnost predsednika VANU i redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću. Na doktorskim studijama predavao je Prirodu proučavanja književnosti za doktorande svih filoloških struka i bio šef Odseka za rusinistiku istog fakulteta...

Akademik Miloš Tešić – redovni član

2014 Tokom 2014. godine bio je generalni sekretar VANU i član Predsedništva VANU. Pripremao materijale i predloge odluka za sednice Predsedništva i Skupštine VANU, te zapisnike sa tih organa VANU. Član je Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine, zadužen za oblast Tehničke i tehnološke nauke. Napisao...

prof. dr István S. Bikit – dopisni član

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. godine. Dobio je nagradu za životno delo Udruženja univerzitetskih nastavnika krajem 2013. godine. Kao predavač po pozivu boravio je na Prince of Songkla University (Hat Yai, Tajland)...

Livija Cvetićanin – dopisna članica

Izabrana je za dopisnu članicu VANU 2013. godine. Pristupno predavanje pod naslovom „Mehanika u službi mašinogradnje“ održala je 26. oktobra 2013. U novembru 2013. izabrana je za redovnog člana – akademika Južnoslovenske akademije nelinearnih nauka (JANN). Aktivno radi i zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu...
Strana 2 od 41234