Trenutno se nalazite na: Aktivnosti članova

akademik Srbislav Denčić – redovni član

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. U 2013. godini bio je sekretar Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka VANU. Journal of Scientific Agricultural Research i član Programskog odbora 47. Savetovanja agronoma Srbije. Bio je predsednik Naučnog veća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu...

akademik Lajos Göncz – redovni član

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. Na Univerzitetu u Novom Sadu bio je predsednik Komisije za nostrifikaciju diploma stečenih iz oblasti psihologije u inostranstvu. U Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje ispitivao je na stručnim ispitima za nastavnike i stručne saradnike za dobijanje licence za rad...

akademik Branimir Gudurić – redovni član

Član je Predsedništva VANU i Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine kao stručni urednik za oblast medicinskih nauka. U toku školske 2012/2013. godine nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku...

akademik Sava Halugin – redovni član

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. godine. Radio je na realizaciji skulptura, skica, crteža i zabeleški. Organizovao je samostalne i zajedničke izložbe kako u zemlji tako i u inostranstvu. Vršio je postavke skulptura u slobodnom prostoru u zemlji, a i šire...

akademik Rudolf Kastori – redovni član

U 2013. godini bio je član Predsedništva i glavni i odgovorni urednik posebnih izdanja VANU i Odeljenja za prirodne nauke Matice srpske, član Uredništva naučnog časopisa Matica srpska Journal for Natural Sciences, predsednik Uredništva Proceedings of the XVII International ECO-conference -Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements...

akademik Vukadin M. Leovac – redovni član

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. godine Tokom 2013. godine rukovodio je projektom VANU „Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima“, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine...
Strana 1 od 41234